Weigering kapvergunning Hofstraat 18, Hengelo

Motivering
Op 03-09-2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van een haagbeuk. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de overlast
van de boom en een mogelijke gevaarzetting (uitbreken van takken).
Bij de beoordeling van de aanvraag heeft de gemeente beoordeeld:

De houtopstand is aangewezen als een basisboom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Er is sprake van lichtderving. Bomen kunnen de toetreding van daglicht in de
leef/werkruimte belemmeren. De mate waarin overlast ervaren wordt is onder andere
afhankelijk van de boomsoort en –grootte en de situering ten opzichte van het gebouw of
woning. Snoei of kap na klachten over lichtderving wordt in beginsel niet uitgevoerd.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden.
Lichtdering weegt zwaarder dan het belang van het in stand houden van de structuur van
de houtopstand. Gezien de mate van overlast en het belang van de houtopstand wordt de
vergunning verleend
De boom is beoordeeld door de bomenexpert van de gemeente deze heeft het volgende
geconstateerd:
De haagbeuk is gezond en vitaal en kan heeft nog een lange toekomstverwachting. De
stamvoet staat wat hoog boven de grond waardoor de wortelaanzetten boven de grond
komen maar dit heeft geen nadelige gevolgen voor de stabiliteit van de boom.
De gevraagde houtopstand mag niet worden geveld na afloop van de bezwaartermijn. Als
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend mag de houtopstand pas worden
geveld op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Commentaar Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Opnieuw een gevalletje van creatief plak en knipwerk. In de aanhef wordt de vergunning geweigerd, in de tekst wordt de vergunning verleend.