Vacature Voorzitter Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

De vereniging Bomenbelang zet zich in voor het behoud van bomen (vooral monumentale) en groenvoorzieningen in de ruimste zin in de gemeente Bronckhorst. Het dagelijks bestuur heeft de leiding en adviseert de gemeente bij aanvragen voor kapvergunningen. Ook denkt de vereniging mee in het beleid over bomen en biodiversiteit, zowel bij de gemeente als bij de provincie.

Door het reglementair aftreden van de huidige voorzitter is er per direct een vacature voor deze positie.

Wat doet de voorzitter?

Zij/hij geeft richting aan de koers van de vereniging in samenspraak met het bestuur en leidt de bestuursvergaderingen (gemiddeld  om de zes weken). Deskundigheid op het gebied van groen en (monumentale) bomen is een absolute pré.

Andere activiteiten:

Deelnemen aan kwartaaloverleg met de gemeente.

Beantwoorden van vragen van leden en overige bewoners.

Deelname en deels initiëren  van andere activiteiten van de vereniging zoals: excursie, registratie monumentale bomen, actie 1 boom mot kunn,n, kerstmarkten.

Procedure:

Kandidaten hebben  een oriënterend gesprek met het huidige bestuur. De kandidaatstelling en benoeming vindt plaats in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. (April-Mei) door de leden van de vereniging.

U kunt uw belangstelling voor deze functie melden via ons mailadres bomenbelang@gmail.com of per telefoon aan de huidige voorzitter Ab van Peer, 0575 846 249.

Boomfeestdag woensdag 18 januari 2023 in Zelhem en Steenderen

Boomfeestdag voor kinderen van basisscholen in Bronckhorst wordt aanstaande woensdag 18 januari in de ochtend gehouden. De laatste keer dat Boomfeestdag in onze gemeente plaatsvond was woensdag 13 maart 2019. Corona gooide daarna roet in het eten.
Tientallen jaren heeft de Nationale Boomfeestdag plaatsgevonden op de derde woensdag in maart, maar ingegeven door de steeds vaker voorkomende droge lenteperiode heeft de Stichting Nationale Boomfeestdag besloten om de dag in het najaar plaats te laten vinden. Zo wordt de levensvatbaarheid van de bomen vergroot. De ‘Nationale Boomfeestdag’ vindt daarom vanaf 2023 plaats op de derde woensdag van november.
Het comité Boomfeestdag Bronckhorst heeft al eerder besloten om Boomfeestdag in Bronckhorst ieder jaar in het najaar houden, om dezelfde reden. Boomfeestdag zou eerst op 16 november 2022 plaatsvinden. Maar door droogte is bepaald de plantdag te houden op 18 januari 2023.
Negentien basisscholen in de gemeente Bronckhorst zijn aangeschreven om mee te doen. Acht scholen hebben aanvankelijk positief gereageerd. Drie scholen hebben zich alsnog afgemeld voor de plantddag op 18 januari.
Kinderen van groep 7/8 van twee scholen in Zelhem (Meeneschool en Jan Ligthartschool) gaan naar een locatie aan de Brunsveldweg in Zelhem waar 5000 bomen geplant worden. Een weiland wordt omgevormd tot bos. Zij worden daarbij geholpen door kinderen van de Bernardusschool Keijenborg en CBS Bekveld. In totaal zullen 76 kinderen de winterkou trotseren en bosplantsoen helpen aanplanten. Wethouder Pelgrom zal de leerlingen kort toespreken.
In Steenderen worden nabij de Aviko 250 bomen geplant. Hier zijn het de kinderen van groep 7 en 8 van de Pannevogel uit Steenderen die een steentje bijdragen aan het verduurzamen van hun leefomgeving.
Het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag is om kinderen meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Tevens heeft de stichting de intentie om ieder kind tijdens zijn of haar basisschooltijd minimaal één keer een boom te laten planten. De stichting vindt het belangrijk dat kinderen het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving leren inzien. Het thema van de landelijke boomfeestdag 2022 is (met) Bomen Werken! Bomen zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Bomen leveren verschillende ecosysteemdiensten: ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat!

Jaarvergadering 2022 Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

Onlangs heeft de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst haar jaarvergadering gehouden. Plaats van samenkomst was Baak. Voor het eerst sinds corona konden we weer gewoon in het voorjaar bijeenkomen. In dit jubileumjaar – de vereniging bestaat 25 jaar – kregen de aanwezige leden een boekje cadeau met daarin een breed scala aan artikelen over bomen. De niet aanwezige leden hebben het inmiddels thuisbezorgd gekregen.

De bereidheid bij de aanwezige leden om de handen uit de mouwen te steken was groot, want vacatures in verschillende commissies ( kascontrole, boomfeestdag) werden ter plekke vervuld. De vacature van secretaris is nog niet vervuld dus kandidaten kunnen zich nog steeds melden bij de vereniging.

Ook was er uitgebreid gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over zinvolle acties om bomen voor de volgende generaties veilig te stellen. Meer aandacht voor een goed beheer van bomen stond daarbij centraal. Bij de advisering over kapvergunningaanvragen zien leden van de kapvergunningcommissie geregeld dat bomen zo zwak zijn dat kappen noodzakelijk is uit veiligheidsoverwegingen. Maar soms is duidelijk dat de boom daarvoor al een tijd erg in de knel heeft gezeten. Vaak is mishandeling van de wortels de oorzaak van de verzwakking van een boom. Om een boom vitaal te houden moet je hem gewoon met rust laten. Niets doen onder de kroonprojectie van een boom: geen verharding aan leggen, geen opslag van grond of stenen, niet parkeren, niet graven, niet ploegen, ook geen blad weghalen.

Dat laatste werd toegelicht door een van de leden die zelf bij de gemeente Doetinchem bezig is om bomen van een klein laagje extra half verteerd blad te voorzien. Dat wordt dan door wormen verder in de grond gewerkt. De vrijkomende mineralen worden weer door de boom opgenomen om nieuw blad van te vormen. Een kringloop op lokaal niveau, die dus niet onderbroken moet worden door het blad weg te halen. Voordeel is ook dat een bodem met extra organisch materiaal beter vocht vasthoudt. Dus schade door droogte neemt zo ook wat af.

De dikste populier van Nederland staat in Baak

Na de pauze werden de aanwezigen nog rondgeleid door de voorzitter Ab van Peer, die ons aan aantal van de monumentale bomen (zoals geregistreerd in het landelijk register monumentale bomen) in Baak liet zien. Ook de recente actie van de vereniging tegen de kap van de bomen aan de zuid zijde van de Vordense weg (het hertenbos) in Baak kwam aan de orde. Met een zorgvuldig beheer kunnen bijna alle bomen hier blijven staan, maar bij kap zouden bomen aan de andere kant van weg er ook allemaal aan gaan, doordat ze plotseling blootgesteld zouden worden aan veel meer zonnestraling. Omdat huize Baak een Rijksmonument is, zien nu provincie en gemeente toe op de kwaliteit van plannen voor een herinrichting van het gebied. Daarmee is voorlopig de kap van de oude bomen langs de Vordense weg voorkomen.

ALV 2022 in Baak

Voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op ZATERDAG 11 JUNI 2022 in het Wapen van Baak is een uitnodiging met onderstaande agenda gestuurd.
Ten behoeve van agenda punt 3 en 4 ontvangt u het concept financieel verslag 2021 en de concept begroting 2022.
Ook leden die gemeld hebben niet aanwezig te kunnen zijn, worden zo geïnformeerd en kunnen desgewenst per mail vragen stellen aan het bestuur.
Aansluitend aan de vergadering wordt een eenvoudige lunch geserveerd, waarna er een (wandel) excursie plaatsvind rondom het Huis te baak en het aangrenzende hertenbos.
Als u zich nog niet aan- of afgemeld heeft verzoeken wij u dit per omgaande te doen in verband met de lunch.
Agenda
1. Opening en mededelingen.
2. Verkiezing bestuurslid. Dick van Hoffen is aftredend en herkiesbaar.
3. Vaststellen financieel jaarverslag 2021.
4. Vaststellen begroting 2022
5. Omgaan met kapplannen particuliere eigenaren.
6. Rondvraag.
7. Indien tijd: korte toelichting op voortgang plannen Baakse Beek

30 april jubileum activiteiten van Bomenbelang.

Uitgenodigd door de Hengelose bijenvereniging mocht de Vereniging Bomenbelang Bronkhorst  een stand op de bijenmarkt organiseren waar vooral de aandacht gevestigd werd op biodiversiteit; een onderwerp wat bij alle standhouders hoog op de agenda stond.

Onder leiding van onze altijd enthousiaste secretaris Bernadette en enkele actieve leden werd de stand ingericht met de traditionele kaasplanken die door Joost Bakker vervaardigd waren uit hout van gesneuvelde bomen, met fietsroutes die de sportievelingen langs de mooiste bomen in de Achterhoek  stuurde, met een gratis wilgenboom voor elk nieuw lid en met extra aandacht voor zowel voorjaars- als najaars bloeiers.  Ruim 800 mensen bezochten de markt, een hogere opkomst dan verwacht en stiekem wordt er al gedacht over volgend jaar.

In de avond werd vervolgens in het Kulturhus in Vorden een interessante lezing gehouden met een helaas enigszins teleurstellende opkomst van ongeveer 40 bezoekers, ongetwijfeld als gevolg van het feit dat er op de bijenmarkt in Hengelo ook al veel van onze leden gesignaleerd werden . Alle deelnemers kregen overigens ook het speciaal voor ons lustrum ontwikkelde jubileum boek uitgereikt.

Met de titel “De wilde bomen en oude bossen in de Graafschap” liet Bert Maes zien wat we (o.a.) door klimaatverandering en kwekersdrift aan wilde soorten kwijt raken en in plaats daarvan cultuursoorten planten op plekken waar ze helemaal niet horen.


De lezing is hier te volgen , helaas zonder mondelinge toelichting Graafschap 3

Jubileum lezing door Bert Maes op 30 april in het Kulturhus in Vorden

Beste leden,

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst viert zijn 25 jarig jubileum met een lezing van ecoloog en cultuurhistoricus Bert Maes op zaterdag 30 april om 20 uur in ‘t Kulturhus in Vorden.

De titel van zijn lezing is ‘De wilde bomen en oude bossen van de Graafschap‘.

De lezing is gratis voor leden en zij ontvangen bovendien een speciaal voor ons jubileum samengesteld  boekje als toegangsbewijs.

Koffie en thee is gratis, u hoeft zich niet aan te melden. Niet leden betalen € 4 toegang en ontvangen eveneens het boekje.

Locatie: ‘t Kulturhus Vorden, Raadhuisstraat 6

Inloop: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis voor leden, niet leden € 4.

met vriendelijke groet

het bestuur

AANKONDIGING ALV 2021

De uitgestelde ALV 2021 zal gehouden worden in het buurthuis te Varssel op 16 oktober.

Koffie en thee klaar om 10 uur. Aanvang vergadering 10.30. Aansluitend wordt er een excursie georganiseerd op landgoed Zelle.

Nadere informatie betreffende de agenda etc. komt nog op de site. Leden ontvangen dit ook per e-mail of per brief.

Actie 1 boom mot kunn’n 2021 gaat van start.

Nadat in 2019 en 2020 door verschillende oorzaken geen subsidie beschikbaar was voor bovengenoemd programma, bestaat dit jaar weer de mogelijkheid om een gratis boom aan te schaffen wanneer men in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst woont.

Daar zijn echter wel een paar voorwaarden aan verbonden.

 1. Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst kunnen een (gratis) boom aanvragen bij de agrarische natuurvereniging t’Onderholt middels een aanvraagformulier.  Helaas worden de verschillende boomsoorten niet nader gespecificeerd zoals wij op deze pagina uiteraard wel gedaan hebben. Onder de knop

                AANMELDEN VAN EEN BOOM

      kunt u met behulp van de informatie hieronder duidelijk specificeren welke boom u het               liefst zou ontvangen. Gebruik hiervoor het vakje waarin u ook aangeeft waar u de boom wilt        planten.

Aanvragen kunnen tot 31 oktober ingediend worden. Het Onderholt is ook bereikbaar op          telefoonnummer 0575 550593  en 06-53269077.

 1. De bedoeling is dat deze boom geplant wordt op een plaats waar ze kan uitgroeien tot een monumentale solitaire boom. Ze mag dus niet in een bestaande singel of andersoortige beplanting geplant worden. Ze moet bovendien beschermd worden tegen vraatschade door vee en moet bovendien minimaal 2 meter uit de erfgrens staan
 2. Na een evaluatie door de vereniging Bomenbelang Bronckhorst in 2019 is besloten dat er uitsluitend nog inheemse bomen verspreid worden die kapvergunningplichtig zijn als ze de vereiste maat bereikt hebben. (Stamomtrek van 95 cm op 1.30 meter boven het maaiveld) Fruitbomen worden niet meer verstrekt.
 3. Uit dezelfde evaluatie kwam naar voren dat gezien de huidige klimaatveranderingen de bomen uitsluitend nog in de herfst geleverd en geplant dienen te worden.
 4. De bomenlijst waaruit aanvragers kunnen kiezen bestaat uit:
  1. Zomereik (Quercus rubur, wintereik (Quercus petraea). Bomen die het op een gemiddelde groeiplaats goed doen.
  2. Beuk en rode beuk.(Fagus sylvatica)  Moeten de eerste jaren extra aandacht krijgen m.b.t. water geven.
  3. Winterlinde (Tilia cordata) , Zomerlinde (TIlia platyphyllos) en Hollandse linde (Tilea x Europea.)
  4. (Juglans regia) Is eigenlijk niet inheems maar wel kenmerkend voor het rivierengebied. Groeit op elke grond zolang de grondwaterstand niet te hoog is.
  5. Tamme kastanje (Castanea sativa). Evenals de walnoot gedomesticeerd in bepaalde streken van Nederland.
  6. Paardenkastanje
  7. Zwarte Els
  8. Witte of zwarte populier
  9. Berk
  10. Vliegden
 5. De toekomstige eigenaars hebben 3 jaar de verplichting goed voor de boom te zorgen met irrigatie en het verwijderen van overtollig onkruid.
 6. Beschrijving en aanbevelingen voor de verschillende soorten. Voor uw gemak wordt onderaan deze pagina de bestelknop nogmaals vermeld
  • Zomereik (Quercus robur) en Wintereik (Quercus petrea). Beide soorten groeien goed op de meeste gronden in de gemeente Bronckhorst. De Wintereik verliest z’n blad in de winter en dat blad heeft een langer steeltje dan het blad van de Zomereik. De laatste heeft echter eikels die dan weer aan een langer steeltje zitten dan die van de Wintereik. Deze maar ook andere eikensoorten  worden bezocht door de eikenprocessierups maar de Zomereik schijnt de favoriet te zijn.
  • Winterlinde (Tilia cordata) met klein blad, Hollandse linde (Tilia europea) en Zomerlinde (Tilia platyphyllos) met groot blad. Worden veelvuldig in onze gemeente aangeplant en zijn weinig kieskeurig wat betreft grondsoort. Dit waren de meest gevraagde bomen (43) in de evaluatie van Bomenbelang in 2019 en hadden ook de grootste overlevingskans.
  • Groene beuk (Fagus sylvatica) en rode beuk (Fagus sylvatica “Atropunicia”). In 2019 werden daar 34 van geplant, waarvan inmiddels 50% dood of zogoed als dood is. Beuken verdienen de eerste 3 jaar extra aandacht en moeten regelmatig water krijgen.
  • Paardekastanje (Aescules hippocastanum) Hoewel deze op de plantlijst voorkomt wordt ze niet door Bomenbelang aanbevolen in verband met de kastanje bloederziekte waaraan momenteel 40% van het kastanje bestand in Nederland lijdt. Er zitten resistente variëteiten in de pijplijn maar dat kan nog wel even duren voordat die beschikbaar komen.
  • Walnoot (Juglans regia) Is eigenlijk niet inheems maar wel kenmerkend voor het rivierengebied. Groeit op elke niet te arme grond zolang de grondwaterstand niet te hoog is. Heeft het eerste jaar tijdens droogte wel voldoende water nodig.
  • Tamme kastanje (Castanea sativa).  Evenals de walnoot ingeburgerd in bepaalde streken van Nederland. Groeit niet goed op zware kleigrond. Aanrader, kwam ook goed uit de evaluatie van 2019.
  • Zwarte els (Alnus glutinosa). Vooral aanbevolen op zeer vochtige gronden. (Elzenbroek) Als je last van hooikoorts hebt kun je deze boom beter niet planten.
  • Ruwe berk (Betula pendula) of zachte berk (Betula pubescens). Beide soorten worden niet echt oud maar groeien wel op de armere gronden als ze tenminste water krijgen. Als gevolg van de droogte in de afgelopen jaren zijn in de gemeente Bronckhorst met name de beuken en berken het slachtoffer geworden.
  • Zwarte populier(Populus nigra) en Canadese populier (Populus x canadensis). De zwarte populier komt vooral in het rivierenlandschap voor en kan uitgroeien tot een monumentale boom. Dit is overigens ook het geval met de Canadese populier, waarvan het dikste exemplaar van nederland in Baak staat en daarom ook wel Baakse populier genoemd wordt. Populieren groeien snel en stellen weinig eisen aan de grond.
  • De Vliegden is een door de wind verspreide Grove den (Pinus silvestris). De eerste monumentale vliegden in de gemeente Bronckhorst moet nog ontdekt worden want ze komen alleen maar voor op de arme zandgronden,  maar het is wel een inheemse boomsoort. Geen aanrader.

 Aanmelden van een boom