VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Beste leden,
Mededeling: na het vertrek van Bernadette Kop heeft het bestuur Rob Pastoor per 1 september 2022 bereid gevonden de taken van secretaris van de vereniging op zich te nemen.
De Algemene Ledenvergadering – met aansluitend een excursie – zal plaatsvinden op

3 JUNI 2023
KULTURHUS VORDEN
10.30 UUR

U ontvangt een week voor de vergadering de agenda en bijbehorende stukken.
Naast de reguliere onderwerpen komt ook de samenstelling van het bestuur aan de orde. Er zijn twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar en er worden nieuwe bestuursleden voorgedragen.
Ook de leden kunnen kandidaten voor het bestuur voordragen. Een voordracht uit de leden dient volgens de statuten gesteund te worden door een tiende deel van het totaal aantal leden, zijnde 10 leden. Een voordracht moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het bestuur worden meegedeeld.

Huidig bestuur
Ab van Peer (voorzitter) aftredend en niet herkiesbaar
Anneke Voorend (penningmeester) aftredend en niet herkiesbaar
Dick van Hoffen (bestuurslid)
Gerlinde Bulten (bestuurslid)
Rob Pastoor (secretaris – vervanging)

Voor het nieuwe bestuur zijn de kandidaten
Marjolijne van Waveren (kandidaat penningmeester)
Gabriëlle Parel (kandidaat bestuurslid)
Wij hopen u hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben en zien u graag op zaterdag 3 juni.
Namens het bestuur,
Rob Pastoor
secretaris