Voor plataan, noot en esdoorn blijft kapvergunning noodzakelijk

Voor het weghalen van een plataan, notenboom en esdoorn blijft een kapvergunning nodig. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 17 december ingestemd met een motie van Groen Links om deze bomen kapvergunningplichtig te houden. Het college van B & W stelde voor de plataan, notenboom en esdoorn kapvergunningvrij te maken. De gemeenteraad stemde ook in met een verzoek aan het college om het overleg met Vereniging Bomenbelang over wijzigingen in de huidige kapverordening te hervatten. Tijdens dat overleg komt komend jaar ook een bomenbeleidsplan aan de orde. Dit plan betreft de gemeentelijke bomen in Bronckhorst. 

Vereniging Bomenbelang heeft 2,5 jaar geleden overleg gevoerd met de gemeente over aanpassingen in de kapverordening. Na dat overleg werd het echter stil rond de kapverordening. Tot een maand geleden, toen vanuit het college ongerustheid ontstond naar aanleiding van kap van knotwilgen in de gemeente. Aangezien enkele jaren geleden de knotwilg uit de lijst van kapvergunningplichtige bomen is gehaald, kon dat ook en was geen sprake van illegale kap.  Om aan die – ook voor het college – ongewenste ontwikkeling een einde te maken, moest de kapverordening aangepast worden: de knotwilg moest weer terug in de lijst. Tegelijkertijd stelden B & W voor om de lijst van bomen waarvoor geen kapvergunning aangevraagd hoeft te worden, uit te breiden met de plataan, notenboom en esdoorn.

Bomenbelang protesteerde daar direct tegen, te meer omdat die aanpassing nooit besproken is en voor de vereniging als een verrassing kwam. Voor bomenkenners zijn deze bomen van groot belang. In de gemeente Bronckhorst staan veel platanen, notenbomen en esdoorns. Platanen waren tot enkele jaren geleden de beeldbepalende bomen in het centrum van Vorden, voordat ze moesten wijken voor de vernieuwing van de straten en stoepen. De platanen op particulier terrein konden behouden blijven. In Zelhem zijn een jaar of acht geleden nog een behoorlijk aantal platanen geplant. Sowieso staan verschillende platanen in onze gemeente in het landelijk register van monumentale bomen.

Notenbomen worden momenteel in enkele tientallen aangeplant in het kader van de actie ‘1 boom mot kun’n’: het planten van bomen in het buitengebied die moeten kunnen uitgroeien tot markante exemplaren. De gemeente betaalt de in totaal 124 bomen. De meeste van de nieuwe bomen zijn notenbomen.

Esdoorns komen in Bronckhorst veelvuldig voor als laanboom.