VERSLAG STEMRONDE ALV 28 mei 2021

De vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft in mei 2021 een stemronde gehouden onder de leden als een ‘digitale’ Algemene Leden Vergadering.

De vereniging heeft op 1 mei 2021 in totaal 96 stemgerechtigde leden. Alle leden hebben per email of brief een uitnodiging gehad om deel te nemen aan de stemming.

De stemming

Er hebben in totaal 29 leden een stem uitgebracht:

–          24 leden via het digitale stemformulier op de website;

–          3 leden per mailbericht;

–          2 leden via een geprint formulier per post.

Er was één afmelding voor deelname.

Er was één reactie op het concept huishoudelijk reglement.

Het resultaat

Alle leden, die een stem hebben uitgebracht, hebben ingestemd met de voorstellen.

De reactie op het huishoudelijk reglement betrof aandacht voor de nieuwe wet WBTR die per 1 juli 2021 voor verenigingen wordt ingevoerd en aandacht voor digitaal vergaderen in het reglement. Op de eerstvolgende ALV  zal dit uitgebreid behandeld worden.

Dit betekent

  1. Het Verslag van de ALV 26 september 2020 is goedgekeurd.
  2. Het financieel Jaarverslag 2020 is goedgekeurd en het bestuur wordt décharge verleend.
  3. De begroting 2021 is goedgekeurd.
  4. Bernadette Kop wordt per 1 juni benoemd in het bestuur als secretaris voor de periode van drie jaar.
  5. De benoeming van Gerlinde Bulten als algemeen bestuurslid wordt per 1 juni verlengd voor de periode van drie jaar.

Toevoegingen

We doen een oproep voor belangstellenden om deel te nemen aan een lustrum comité

Wie wil meedenken of -helpen bij de organisatie van het 25-jarige jubileum in 2022? Het jubileum zal in het teken staan van “klimaat”. Er zijn al enkele ideeën. Graag aanmelden via bomenbelang@gmail.com.

In oktober zal de uitgestelde excursie naar ’t Zelle gepland worden, zo mogelijk gecombineerd met een ALV.

De landelijke boomplantdag is dit jaar uitgesteld naar 10 november 2021.

met vriendelijke groet.

Anneke Voorend namens het bestuur