Forse ingreep historische houtsingels

De gemeente Bronckhorst gaat twee houtsingels in Vorden die historisch van belang zijn, beiden grenzend aan de rondweg, ter hoogte van het Hoetinkhof en het Brinkerhof, opknappen. Jarenlang is nauwelijks onderhoud gepleegd. Bovendien zijn ook door omwonenden beide houtwallen als dumpplek gebruikt. De houtwal langs het Hoetinkhof vormde vroeger de weg naar kasteel Hackfort. Vereniging Bomenbelang heeft samen met de gemeente alle bomen in de houtsingels bekeken en beoordeeld.

Op oude kaarten van Vorden is goed te zien dat beide houtwallen kenmerkende elementen waren in het toen kleinschalige cultuurlandschap rond de kern Vorden. De nieuwbouwwijken aan de zuidkant van het dorp zijn om die houtwallen heen gebouwd. De houtwal langs het Hoetinkhof verloor pas zijn verkeerskundige functie toen de rondweg aangelegd werd en de ruilverkaveling plaatsvond. Dat laatste gebeurde in de jaren 70.

De houtwallen vormen de basisgroenstructuur in Vorden, samen met de bosjes rond de Decanije en de Baakse Beek. Ondanks het slechte beheer van de laatste jaren zijn zij nog steeds de ruggengraat van de ecologische hoofdstructuur binnen de bebouwde kom van Vorden.

De houtwallen zijn verder van groot belang voor vogels. In de bomen broeden veel bosvogels. Ze zijn ook essentieel als foerageergebied en trekroute voor vleermuizen. De steenuilen die aan de overkant van de rondweg broeden, komen er geregeld met hun jongen jagen.

In de houtwallen zitten egels, wezels en hermelijnen, bunzings en eenhoorns.

Het paadje door de houtwal vormt een populaire wandelroute voor hondenbezitters. Dat is duidelijk te zien aan de hoeveelheid hondenpoep. Door die meststoffen verdringen braam, brandnetel en fluitenkruid de oorspronkelijke bosplanten.

Hetzelfde verruigende effect treedt op door het terugspuiten op de bodem van versnipperd snoeihout, dat plaatsvond ondanks een dringend advies kort geleden van de klankbordgroep voor het Groenstructuurplan om dit niet te doen.

Ook komt het geregeld voor dat wijkbewoners en anderen de houtwal gebruiken als stortplaats voor overtollige tuingrond, snoeiafval, dode heesters e.d. Soms wordt zelfs een stukje wal afgegraven. Enkele jaren geleden heeft een inmiddels verhuisde wijkbewoner het aan zijn tuin grenzend stuk wal met een meter grond opgehoogd, waardoor de meer dan 100 jaar oude bomen die daar stonden, zijn afgestorven. Per boom betekent dit een schadepost van circa 5000 euro. Dit schadebedrag is recentelijk betaald door een chauffeur die een boom vlak buiten Vorden onherstelbaar beschadigde bij een aanrijding.

Tijdens de bijeenkomst zegde de gemeente toe de waardevolle houtsingels zo veel mogelijk te herstellen en eventuele overlast te beperken. Begin september hield de gemeente een inloopmiddag waarop ze het onderhoudsplan presenteerde. Ergens in het voorjaar van 2018 begint de gemeente met het onderhoud, afhankelijk van het al dan niet indienen van bezwaren tegen eventuele kapvergunningen.

Die kapvergunningen voor in totaal 25 bomen (47 andere kleinere bomen waren niet kapvergunningplichtig) zijn openbaar gemaakt op 8 september.

Aan het Hoetinkhof gaat de gemeente 23 van de in totaal 92 bomen kappen. Hiervan zijn 6 vergunningplichtig. De andere bomen zijn nog te klein voor een kapvergunning. Aan 16 bomen moet onderhoud gepleegd worden, zoals het weghalen van dood hout en het snoeien van zware overhangende takken.

Aan het Brinkerhof gaan van de in totaal 109 bomen er 49 gekapt worden. Hiervan zijn er 19 vergunningplichtig. Aan 17 bomen moet de gemeente achterstallig onderhoud laten uitvoeren.

Hieronder achtereenvolgens het Hoetinkhof (twee luchtfoto’s) en het Brinkerhof.