Tagarchief: landschap

Maak het buitengebied van Bronckhorst groener met een gratis boom

Naar aanleiding van het succes van de actie ‘Eén boom mot kun’n’ afgelopen winters krijgen komende winter de grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst voor de derde maal de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een gratis boom. Deze worden betaald door de gemeente en de provincie Gelderland. In de winters van 2015 en 2016 zijn enkele honderden bomen geplant, voornamelijk walnoten, eiken, lindes en beuken. Het aanvragen van een gratis boom kan tot 31 december aanstaande. Lees verder

Meerderheid gemeenteraad accepteert bomenbeleidsplan

Met steun van CDA (8), PvdA (3) en D66 (3) heeft de gemeenteraad op 23 maart ingestemd met het bomenbeleidsplan. Tegen stemden Gemeentebelangen Bronckhorst (5), VVD (4) en GroenLinks (2). Dezelfde stemverdeling gold voor een motie van GroenLinks waarin deze partij vroeg om de huidige Omgevingsverordening voorlopig in stand te houden en pas met wijzigingen te komen op het moment dat blijkt dat er voldoende draagvlak is en vertrouwen dat een nieuwe kapverordening leidt tot kwalitatief goed landschapsbeheer en niet tot massale kap van bomen. Lees verder

Geen garantie dat bomen voldoende beschermd worden

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft naar aanleiding van de op het laatste moment doorgevoerde wijziging in het het bomenbeleidsplan, dat plan afgekeurd. Het college van B & W wil voor alle zogeheten basisbomen die niet ’thuis horen’ in één van de elf landschappelijke gebieden van de gemeente Bronckhorst de kapvergunning laten vallen. Om hoeveel bomen het gaat, blijft vooralsnog onduidelijk. Een inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden. Waarschijnlijk gaat het in de gemeente om in totaal 100.000 bomen, buiten die van de landgoederen. Daarvan valt ruim 90 procent onder de basisbomen.

De Galgengoorweg. Is dit een markante boom of een relict van een houtwal? (foto: Dick van Hoffen).

Het college van B & W praatte begin februari voor de tweede maal over dit bomenbeleidsplan. De gemeenteraad behandelt het uiteindelijke voorstel op 23 maart.

Het is geënt op het Landschapsontwikkelingsplan. Dat deelt Bronckhorst in in elf afzonderlijke landschapstypes. Per type is een lijst gemaakt welke bomen daar wel en welke niet thuishoren. Afhankelijk daarvan wordt al dan niet een kapvergunning verleend.

Grove dennen langs de Reeoordweg. Volgens de plannen van de gemeente zouden deze bomen gekapt mogen worden zonder hiervan melding te maken (foto: Dick van Hoffen).

Acacia’s langs ’t Lekkerbekje ten noorden van Vorden. Moeten deze exoten het veld ruimen in de nabije toekomst? (foto: Dick van Hoffen)

Deze ingewikkelde ‘kapverordening’ kost de ambtenaren waarschijnlijk meer tijd dan de huidige kapverordening die voor de gehele gemeente hetzelfde is. Dat heeft Bomenbelang al enkele jaren geleden de betreffende ambtenaren verteld toen gesproken werd over aanpassing van de kapverordening.

Belangrijkste punt blijft dat het nu voorliggende plan niet duidelijk is. Als vereniging die opkomt voor de bescherming van bomen kunnen we niet overzien hoe dit beleidsplan in de praktijk uitpakt. Verdwijnen er veel of weinig bomen en wat voor soort bomen gaan er verdwijnen? In plaats van de nadruk te leggen op de bescherming van alle bomen en de aanplant van een gevarieerd aanbod bomen die goed groeien in onze gemeente, ligt die nu op het toestaan van kap (zonder vergunning) van bomen die op die specifieke plek mogelijk wat minder thuis horen. Dat laatste begrip zegt een vereniging als Bomenbelang niet zo veel. Wij kijken naar hoe een boom groeit, bijdraagt aan het landschap en het welzijn van mensen. Echte exoten komen niet zo veel voor in Bronckhorst. Daarop de nadruk leggen, is niet nodig.

Het landschap in de Achterhoek. Een voorbeeld van een markante bomengroep (foto: Dick van Hoffen).

Een houtwal met elzen (deels net afgezet) maakt deel uit van de hoofdstructuur in het landschap (foto: Dick van Hoffen).

Door een aantal soorten bomen her en der kapvergunningvrij te maken en in andere gebieden in onze gemeente niet, ontstaat onduidelijkheid en een grote kans op illegale kap. Dat is iets wat we niet moeten willen in onze gemeente.

Overigens zijn we nogal ontstemd door de opmerking van wethouder Seesing in Contact dat “een enkeling in de klankbordgroep” tegen het bomenbeleidsplan is. Die enkeling betroffen de twee bomenorganisaties in die groep: Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en Bomenstichting Achterhoek. Zij vertegenwoordigen een flinke achterban en hebben veel kennis op bomengebied.

Ruim 60 gratis bomen te planten in buitengebied

De tweede editie van de actie ‘1 boom mot kun’n’, waarbij grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst in aanmerking komen voor een gratis boom, heeft deze winter 63 bomen opgeleverd. Vorige winter leverde de actie in totaal bijna 150 nieuwe bomen op.

Het betreft een initiatief van bewoners uit het buurtschap Bekveld. Vereniging Bomenbelang steunt hen, evenals de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt. De gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland betalen de bomen.

De eerste boom van de 63, een zomerlinde, plantte wethouder Engels op maandag 13 maart samen met Alex Gerritsen aan de Capellegoedweg in Olburgen. De andere bomen worden de komende weken geplant.

Wethouder Engels (r.) plant samen met Alex Gerritsen een zomerlinde aan de Capellegoedweg in Olburgen in het kader van de actie ‘1 boom mot kun’n’ die deze winter voor het tweede achtereenvolgende jaar plaatsvond in de gemeente Bronckhorst (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Lees verder

Onnodige kap in ecologische verbindingszone in Halle

De agrarische natuurvereniging ’t Onderholt is afgelopen week gaan kappen in wat een ecologische verbindingszone is, namelijk bij ’t Meuhoek in Halle. Het gaat om een groensingel die in de jaren 60 aangeplant is door het waterschap. Oorspronkelijk was het een brede houtsingel, waarvan nu nog twee rijen over zijn. Een deel van de berken en elzen in deze singel zijn begin deze week gekapt. Ook enkele bomen die op een afstand van de singel staan, zijn gekapt. In de groenstrook staan ook veel vruchtdragende heesters die daar neergezet zijn door de landinrichtingscommissie: wilde kers, meidoorn, sleedoorn, hondsroos en Gelderse roos. De zone vormt een migratieroute voor verschillende diersoorten. De kap is stilgelegd.

Per ongeluk kapte ’t Onderholt in een ecologische verbindingszone in Halle een aantal elzen en berken.

Eind jaren 90, ten tijde van de ruilverkaveling Halle-Wolfersveen, is duidelijk gemaakt dat deze zone, die aan weerszijden in 1999, aangevuld is, intact moest blijven.

De berken en elzen van 50 tot 60 jaar oud vormden de habitat van veel vogels, waaronder spechten, en zorgden voor beschutting voor reeën, fazanten en patrijzen.

De oude bomen verkeerden in prima conditie. De meidoornstruiken zijn tot de grond toe afgezaagd.

De komende drie jaar moet dit gebied volledig met rust gelaten worden, zo staat in een rapport van Stichting Achterhoek weer mooi (StAM) dat deze week naar de gemeente Bronckhorst gestuurd wordt.

 

Gemeente reageert na een jaar op bezwaar Bomenbelang tegen weghalen meidoornhaag bij Aviko

Eerlijk gezegd hadden we geen beslissing meer verwacht van het college van B & W van de gemeente Bronckhorst op onze bezwaren van 29 februari 2016 op het weghalen van een deel van een eeuwenoude meidoornhaag en het zeer matige herplantplan in de directe omgeving van Aviko in Steenderen. Op 3 maart 2017 (!) ontvingen we per post het derde en laatste besluit van de gemeente. Op 1 februari 2017 kwam het eerste besluit binnen. De drie uitspraken zijn identiek: de Commissie Bezwaarschriften blijkt de bezwaren van Vereniging Bomenbelang op 23 mei 2016 reeds gedeeltelijk GEGROND verklaard te hebben. Toch wijkt het college van B & W nu drie maal af van dit advies, omdat de Commissie Bezwaarschriften op alle drie toen voorliggende kapvergunningen apart had moeten adviseren. Die twee andere kapvergunningen betroffen de kap van lindes langs de dr. A. Ariënstraat en de L. Dolfingweg, ook ten behoeve van de uitbreiding van Aviko.

Lees verder

Overleg over groenplan Aviko?

Terwijl Vereniging Bomenbelang Bronckhorst nog steeds geen reactie ontvangen heeft van het college van B & W op de behandeling van haar bezwaarschrift afgelopen mei (!) tegen de kapvergunningen die aan Aviko in Steenderen verleend zijn (en de herplant ter compensatie), heeft datzelfde college nu een convenant gesloten met Aviko over een groenplan. Over dat groenplan verzocht Bomenbelang destijds al overleg met Aviko. Min of meer was dat overleg ook toegezegd. Lees verder

Uitbreiding Aviko niet “weg te werken” met groen

Aviko wil een vrieshuis gaan bouwen aan de zuidzijde van het parkeerterrein aan de rand van Steenderen en dit met een brug verbinden met de bestaande gebouwen. Het nieuwbouwplan gaat in principe uit van een gebouw van 35 meter hoogte en 95 meter breedte. Een alternatief is een vrieshuis van 27 meter hoogte. Dat gebouw zal dan wel breder uitvallen.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst houdt zich niet bezig met gebouwen en nieuwbouwplannen, tenzij hiervoor waardevol groen moet verdwijnen of – en dat is hier het geval – verkeerde interpretaties de ronde doen over bijvoorbeeld aanplant.

Aviko én de gemeente Bronckhorst gaan er vanuit dat met het planten van bomen langs de nieuwe weg rond de nieuwbouw en struiken dichterbij het vrieshuis het gebouw voor een belangrijk deel aan het oog onttrokken kan worden. Beide partijen vinden dit laatste belangrijk. Waarom dan sowieso het plan voor een 35 meter hoog vrieshuis niet in de prullenbak verdwijnt, is ons een raadsel. Aviko zelf geeft aan dat een vrieshuis van 27 meter weliswaar duurder is, maar dat het bedrijf daar geen onoverkomelijke problemen mee heeft. Aviko heeft voldoende grond in bezit om daarop het lagere maar ook bredere gebouw te laten bouwen. Lees verder