Tag archieven: IJssel

Bomenkap langs IJssel nog niet voorbij

Opnieuw dreigt bomenkap langs de IJssel, nu tussen het veer bij Bronkhorst en Brummen, vlakbij de N348 van Zutphen naar Dieren. Het betreft nu een bos van zo’n 2,5 hectare aan populieren. Rijkswaterstaat eist dat de betrokken eigenaar gedoogd dat de overheid een deel van zijn bos kapt om ook daar ruimte te geven aan de IJssel als die overstroomt. Er loopt nog overleg, maar de eigenaar weigert mee te werken en overweegt naar de Raad van State te stappen. Volgens hem loopt zijn perceel vrijwel nooit onder water. Het bos staat sowieso niet in de stroombaan van de IJssel, zo verweert hij zich.

Het gaat om deelgebied 5 van plan Stroomlijn. Dit ontwerpbesluit ligt nog tot 19 april ter inzage op het gemeentehuis van Brummen.

Vorig jaar augustus zijn alle voorbereidende besluiten genomen om de uiterwaarden aan de westzijde van de IJssel ter hoogte van Brummen (de Brummensche waarden) zo veel mogelijk te ontdoen van bomen en struiken. Met enkele grondeigenaren sloot Rijkswaterstaat een overeenkomst, maar één grondeigenaar ging niet akkoord met het plan. De uitvoering van ‘Stroomlijn’ houdt bij hem in dat van circa twee hectare bos ruim 1,25 hectare moet verdwijnen en er twee stroken ‘bos’ overblijven van in totaal 0,8 hectare.

In totaal verdwijnt door de uitvoering van plan Stroomlijn 116 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden langs de IJssel. Een groot deel hiervan is inmiddels gekapt. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de uiterwaarden kaal blijven als deze in de zogeheten stroombaan van de rivier liggen bij hoog water.

De gemeente Bronckhorst is met Rijkswaterstaat bezig om het aantal gekapte bomen op zijn grondgebied gecompenseerd te krijgen. De rijksdienst is afgelopen herfst akkoord gegaan met deze herplantplicht. Waar de bomen komen, is nog niet bekend.

Kap in uiterwaarden IJssel begonnen

Op 25 juli is begonnen met het kappen van in totaal ongeveer 1000 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel. De eerste werkzaamheden vinden plaats op grondgebied van de gemeenten Brummen, Lochem, Olst-Wijhe, Hattem en Heerde. Rijkswaterstaat had ook met de kap van bomen willen beginnen bij Varik en Kampen, maar deze werkzaamheden worden vooralsnog gedwarsboomd door een uitspraak van de Tweede Kamer begin juli. Die verzocht het kabinet in een motie eerst nog eenmaal met de natuurorganisaties overleg te voeren over minder ingrijpende maatregelen in de uiterwaarden. De gezamenlijke natuur- en milieufederaties zien als alternatief bijvoorbeeld meer rivierverruimende maatregelen. Dat lijkt hen een duurzamere combinatie van hoogwaterveiligheid en behoud en ontwikkeling van natuurgebieden langs de rivier.

Rijkswaterstaat gaat nu ook bomen weghalen bij kribben

Rijkswaterstaat is begonnen met het kappen van bomen in de binnenbochten van de IJssel en in de buurt van kribben. De bomen en struiken belemmeren volgens de rijksdienst het uitzicht van de schippers op de rivier. Ook zouden ze voor een een verhoogd risico op overstromingen zorgen. In principe verdwijnen alle bomen in de zichtlijnen.

Omdat Rijkswaterstaat ook wel het belang inziet van het groen langs de rivier, blijven de beeldbepalende bomen staan. Ook zogeheten bakenbomen laat Rijkswaterstaat ongemoeid. Deze bomen benadrukken de loop van de rivier en zijn juist van groot belang als de kribben en uiterwaarden onder water lopen.

Voor het kappen van de bomen heeft Rijkswaterstaat een vergunning inzake de Natuurbeschermingswet. Mochten er in de bomen nog vogels zitten, dan moet de aannemer wachten totdat die uitgevlogen zijn voordat hij ze mag omzagen.

De werkzaamheden zijn in Kampen begonnen en schieten met een gemiddelde snelheid van 1 kilometer per werkdag aan beide zijden van de IJssel op richting zuiden (Westervoort). Het betreft ongeveer 100 kilometer in totaal.

Deze kapwerkzaamheden staan los van de kap van zo’n 1000 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel (volgens het zogeheten plan Stroomlijn). Hiermee is op 25 juli begonnen in een vijftal gemeenten langs de IJssel. Die werkzaamheden moeten eind dit jaar afgerond zijn.

Bomenbelang verliest procedure om kaalslag IJssel-uiterwaarden

De Raad van State geeft Rijkswaterstaat toestemming om 50 tot 70 procent van alle bomen en struiken te verwijderen uit de uiterwaarden langs de IJssel om een waterstandsdaling te bereiken van ongeveer 5 tot 10 cm. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, die bezwaar had aangetekend tegen dit plan van Rijkswaterstaat, heeft deze zaak dus verloren.  Lees verder

Kap bomen langs IJssel besproken bij Raad van State

De Raad van State behandelde op woensdag 20 april het beroepschrift van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst tegen Rijkswaterstaat inzake de geplande bomenkap in de uiterwaarden van de IJssel. Rijkswaterstaat heeft Vereniging Bomenbelang eerder al laten weten de werkzaamheden in de uiterwaarden langs de IJssel op 15 februari te beginnen met een ‘proef’ van enkele dagen op de trajecten Olst-Wijhe tot Heerde en bij Brummen. Begin maart begonnen de daadwerkelijke werkzaamheden. Uitzondering hierop betreft het traject op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst. Rijkswaterstaat wacht hier met de werkzaamheden totdat de Raad van State uitspraak doet op het beroepschrift van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Dit kan maximaal zes weken duren vanaf 20 april.

Lees verder

Raad van State beslist pas dit voorjaar over kap in uiterwaarden IJssel

De Raad van State behandelt ergens tussen begin maart en eind juni het beroepschrift dat Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ingediend heeft in verband met de kapwerkzaamheden in de uiterwaarden van de IJssel. In december wilde Rijkswaterstaat daarmee beginnen. Bomenbelang diende een beroepschrift in omdat Rijkswaterstaat het groen dat langs de rivier verdwijnt in principe niet compenseert. Ook zijn de kapplannen niet gebaseerd op een toekomstvisie voor het IJssellandschap, terwijl dat landschap nu wel de dupe wordt. Lees verder

Aanvraag verwijdering vegetatie in IJssel-uiterwaarden ingetrokken

Op 1 december heeft Tauw bij de gemeente Bronckhorst een aanvraag ingediend voor de verwijdering van de vegetatie in de uiterwaarden van de IJssel ter hoogte van het stadje Bronkhorst (bestemmingsplan Steenderen / Hummelo en Keppel). Het gaat hier om een onderdeel van de kapwerkzaamheden langs de rivier in het kader van plan Stroomlijn.

De aanvraag is op 5 december openbaar gemaakt.

Op 15 januari meldt de gemeente dat de aanvraag ingetrokken is.

Opnieuw bezwaar ingediend tegen kapplannen in uiterwaarden IJssel

Op 13 oktober heeft Rijkswaterstaat gereageerd op de 15 zienswijzen (bezwaren tegen een ontwerp-besluit) die waren ingediend naar aanleiding van het plan om in de uiterwaarden van de IJssel zo veel mogelijk bomen en struiken te kappen. Rijkswaterstaat blijft erbij dat dit noodzakelijk is omdat dat groen de doorstroming van de IJssel zou hinderen bij hoog water.

Onder meer Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en de KNNV hadden geprotesteerd tegen de grootschalige kaalslag, omdat die in geen verhouding staat tot het effect. Evenals de andere bezwaarmakers ziet Vereniging Bomenbelang nauwelijks stroming in die uiterwaarden bij overstromingen. In de winter bevriezen de ondergelopen uiterwaarden bij vorst vrij snel. Sowieso hinderen bomen de doorstroming niet, struiken wel enigszins, maar ook dit effect is marginaal.

In de uiterwaarden broeden onder meer ooievaars (foto: Hans Thijssen).

De IJssel kent al een vrij lage begroeiing in de uiterwaarden. Bovendien is de afgelopen jaren vanwege de uitvoering van de werkzaamheden volgens het plan Ruimte voor de Rivier door Rijkswaterstaat al veel groen verdwenen langs de IJssel.

Rijkswaterstaat gaat vanaf november in principe alle groen verwijderen, tenzij dat groen één of andere wettelijke bescherming heeft.

Van de gemeenten langs de IJssel protesteren tot nu toe alleen Arnhem, Westervoort, Rheden en Zevenaar. Het standpunt van de gemeente Bronckhorst blijft onduidelijk. Twee maanden geleden is om een standpunt gevraagd, maar dat is er nog niet. Overigens hebben ook de PvdA- en D66-fractie in de gemeente Bronckhorst om een reactie van B & W gevraagd.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft inmiddels ook een zienswijze ingediend tegen een ander onderdeel van de kapplannen, de zogeheten tranche 1. De besluiten die hiermee samenhangen, lagen de afgelopen zes weken ter inzage op het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vereniging Bomenbelang: bomenbelang@gmail.com. U kunt ons ook steunen door lid te worden.

Aandacht op tv en in kranten voor kritiek op kappen bomen in uiterwaarden IJssel

Op woensdag 23 september besteedde het tv-actualiteitenprogramma Eén Vandaag aandacht aan de kritiek die door onder andere Vereniging Bomenbelang Bronckhorst geuit is op het plan Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Dit plan behelst het kappen en weghalen van zo veel mogelijk bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel, van Arnhem tot Kampen. Het plan staat in principe los van ‘Ruimte voor de Rivier’, waarmee Rijkswaterstaat momenteel druk in de weer is.

Op woensdag 30 september verschenen in De Gelderlander en De Stentor artikelen n.a.v. een interview met een deel van het bestuur van Bomenbelang (zie hieronder).

artikel De Gelderlander 30 sept. 2015 over kritiek op vrijmaken uiterwaarden IJssel

‘Overleg’ over plannen tot kaalslag in uiterwaarden IJssel

Onlangs vond opnieuw overleg plaats over de plannen van Rijkswaterstaat om zo veel mogelijk bomen en struiken te kappen in de uiterwaarden van de IJssel om de doorstroming in de rivier bij overstromingen niet te hinderen.

Vereniging Bomenbelang praatte woensdag 2 september samen met vertegenwoordigers van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en KNNV Arnhem op het kantoor van Rijkswaterstaat in Arnhem over de ingediende zienswijzen op het plan Stroomlijn. ‘Stroomlijn’ is de naam van het plan van Rijkswaterstaat, dat in feite een aanvulling vormt op het veel grotere plan ‘Ruimte voor de Rivier’, dat momenteel in uitvoering is rond onder andere Zutphen en Deventer.

Volgens vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat voldoen de grootschalige werkzaamheden van ‘Ruimte voor de Rivier’ niet. Een doorrekening van de oorspronkelijke plannen vorig jaar leverde de conclusie op dat de uiterwaarden meer groen bevatten dat de doorstroming kan tegenhouden dan waar men enkele jaren daarvoor van uitging. Overstromingen van de IJssel blijven mogelijk, aldus Rijkswaterstaat, en daarom wil deze dienst in principe alle groen verwijderen omdat dit de doorstroming belemmert. Omdat een deel van de bomen en struiken echter wettelijk beschermd is, mag Rijkswaterstaat daar niet aan komen. Het betreft zo’n 30 tot 50 procent van al het groen. Daaronder zouden ook de monumentale bomen vallen die langs de IJssel staan.

In dezelfde week praatte een afvaardiging van het bestuur van Bomenbelang met de gemeenteraadsfractie van D66 in Bronckhorst over de plannen van Rijkswaterstaat.

Ook de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Bronckhorst heeft het college van B & W om informatie over hun standpunt gevraagd. Het college geeft aan in hun concept-besluit voorwaarden te hebben gesteld. Welke voorwaarden is vooralsnog onduidelijk. De PvdA heeft daarom nu naar die voorwaarden gevraagd en inzage in het concept-besluit.

Vereniging Bomenbelang heeft tot op heden nog geen antwoord ontvangen van het college van B & W over de reactie vanuit Bronckhorst op de vraag om medewerking aan de plannen van Rijkswaterstaat.