PvdA wil Bronckhorster Groenoverleg

Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de gemeente Bronckhorst kon u op 7 partijen stemmen: CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, Gemeentebelangen Bronckhorst en als nieuwe partij Christenunie/SGP. In de verkiezingsprogramma’s is bij iedere partij wel wat te lezen over behoud van het waardevolle landschap in onze gemeente, maar veel verder reiken de ambities meestal niet. Alleen GroenLinks besteedt ruim aandacht aan het groenbeleid in Bronckhorst. De PvdA komt als enige partij met een concreet voorstel, namelijk het instellen van een Bronckhorster Groenoverleg.  De PvdA verliest één zetel (van 3 naar 2) en GroenLinks wint er één (van 2 naar 3). Het CDA verliest ook een zetel (van 8 naar 7), Gemeentebelangen wint er twee (van 4 naar 6), de VVD verliest er één (van 5 naar 4), D66 verliest er eveneens één (van 3 naar 2) en als nieuwe partij haalt de Christenunie/SGP één zetel in de nieuwe gemeenteraad van Bronckhorst.

In dat Bronckhorster Groenoverleg zouden partijen als Natuurmonumenten, de agrarische natuurorganisatie ’t Onderholt, LTO, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en de gemeente jaarlijks kennis en ervaring kunnen uitwisselen en wensen en plannen op groengebied bespreken.

Volgens de PvdA blijft de gemeente verantwoordelijk voor het openbaar groen. Het niveau van
onderhoud mag niet alleen afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. De partij zegt in haar verkiezingsprogramma ook de ontwikkeling van het bomenbeleidsplan kritisch te willen volgen.
Verder is de PvdA geen voorstander van nieuwe landgoederen in de gemeente Bronckhorst.

Bij ruilverkaveling wordt altijd een deel van de gronden gebruikt voor
natuurontwikkeling, afhankelijk van het provinciebeleid. De gemeente gebruikt en beschermt de natuurlijke waarde van de eigen gronden en de eigen bermen en stroken. Zo nodig wordt gehandhaafd. Er wordt goed samengewerkt met diverse maatschappelijke organisaties.
En de gemeente stelt budget beschikbaar voor het aankopen van gronden om natuur te ontwikkelen. Aldus de PvdA in haar programma voor 2018 en volgende jaren.

GroenLinks

GroenLinks is zoals gezegd de enige partij in de gemeente Bronckhorst met een uitgebreide visie op het groen in zowel de dorpen als het buitengebied. De partij wil het groen in de gemeente beschermen en uitbreiden. GroenLinks zegt zich in te willen zetten voor een ecologisch natuurbeheer en herstel van sloten, akkerranden, bloemrijke bermen én bomen.

In waardevolle landschappelijke en natuurgebieden wil GroenLinks alleen economische activiteit toestaan die landschap en natuur respecteert en versterkt. Agrarische industrie zou dan moeten verhuizen naar bedrijventerreinen.

Het gemeentelijk beleid voor bomen, bermen en groen in het algemeen moet zich volgens de gemeente meer richten op versterking van de biodiversiteit. Handhaving van bestaande regels
en afspraken (bijvoorbeeld rond bermen, bosjes of houtwallen) wordt versterkt, in combinatie
met voorlichting. Er komt een meldpunt voor klachten en milieudelicten.

GroenLinks vindt dat het bomenbeleidsplan niet mag leiden tot grootschalige kap. Zo nodig wordt het plan aangepast. De partij mikt op minimaal het behoud van het huidige bomenbestand.

De gemeente moet verder stimulerend beleid opstellen op het gebied van natuurlijke akkerranden. Kap van boomsingels en hagen kan zo worden voorkomen en aanplant gestimuleerd. Dat geldt overigens ook voor aanplant en beheer van groenstructuren om bestaande grootschalige gebouwen.

Waardevolle landschapselementen worden in het bestemmingsplan opgenomen.