Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst onderschrijft het belang van de privacy van haar leden, donateurs, beheerderabonnees, adverteerders, vrijwilligers, etc. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Doeleinden van gegevensverwerking.

Wij verzamelen zo min mogelijk gegevens. Persoonsgegevens worden door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst verwerkt ten behoeve van één of meer van de volgende doeleinden:

 1. contact met de leden en donateurs en de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen;
 2. aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (bijvoorbeeld met vrijwilligers, adverteerders en beheerderabonnees);
 3. informatieverstrekking over activiteiten van de Vereniging;
 4. aanmelding van bomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen (LRMB);
 5. voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een lidmaatschap, overeenkomst of het aanvaarden van een schenking of begunstiging.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. De Vereniging heeft een contract voor de beveiliging van het e-mailaccount. Alleen bestuursleden voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens van een eigenaar van een boom in het LRMB zijn alleen toegankelijk voor de Bomenstichting en de boominspecteurs. Zie privacyverklaring Bomenstichting.

Welke gegevens registreert de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst?

De Vereniging registreert uitsluitend toegestane persoonsgegevens zoals:

 • naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres);
 • gegevens die betrekking hebben op het lidmaatschap; 
 • gegevens voor het innen van de contributie;
 • gegevens voor het toezenden van informatie;
 • gegevens van degenen die zich opgeven voor deelname aan activiteiten;
 • gegevens over eventuele vrijwilligers.

De Vereniging zal uw adresgegevens en e-mailadres niet zonder uw toestemming aan derden kenbaar maken.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • activiteiten die, gelet op de doelstelling, gebruikelijk zijn;
 • het verzenden van informatie;
 • het vastleggen en innen van de contributie;
 • intern beheer;
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van de kascontrole.

Vrijwilligers

Bij het aangaan van de vrijwilligersovereenkomst vraagt de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst u toestemming om uw persoonsgegevens op te nemen en te verwerken. Alleen de bestuursleden hebben toegang tot de gegevens. De persoonsgegevens gebruikt de Vereniging om u van informatie te voorzien, om te bepalen voor welke vragen naar u kan worden doorverwezen en voor welke zaken u kunt worden ingezet.

Inzage in uw gegevens en bezwaar

U heeft te allen tijde recht om inzage in uw gegevens te verzoeken en om te verzoeken uw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien u dit wenst, kunt u dit aanvragen per post of per e-mail:

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

Secretariaat: Meeneweg 7, 7021 HN ZELHEM
E-mail: bomenbelang@gmail.com.  


U kunt ook bezwaar maken tegen een eventuele voorgenomen weigering om aan een verzoek gehoor te geven. De Vereniging zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand op een verzoek of een bezwaar reageren.


De website 

Op de website van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van de website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan de Vereniging haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

De website bevat links naar externe internetpagina’s. De Vereniging is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.


De toegestane bewaartermijn

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bewaart uw gegevens niet langer dan nodig en verwijdert persoonsgegevens volgens vastgestelde termijnen:

 • 2 jaar nadat het lid heeft aangegeven dat hij geen lid wil blijven;
 • 7 jaar nadat een overeenkomst met adverteerder of beheerderabonnee is beëindigd;
 • 7 jaar nadat een periodieke schenking is beëindigd;
 • 7 jaar nadat een legaat is ontvangen;
 • 2 jaar nadat de werkzaamheden van een vrijwilliger zijn beëindigd, tenzij de gegevens in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten 7 jaar moeten worden bewaard.

Ieder bestuurslid binnen de Vereniging zorgt voor een goede, zorgvuldige en veilige omgang met uw persoonsgegevens.

 

Vestigingsadres

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

Meeneweg 7

7021 HN ZELHEM
KvK: 40105092