Nauwelijks aandacht voor ‘groen’ in verkiezingsprogramma’s

Behalve GroenLinks en in mindere mate de PvdA besteedt geen enkele politieke partij veel aandacht aan (behoud van) groen in de gemeente Bronckhorst.  GroenLinks en PvdA reageerden als enige partijen op het verzoek van Vereniging Bomenbelang om aan te geven hoe hun groenbeleid er de komende vier jaar uit gaat zien. CDA, VVD, D66 en Gemeentebelangen lieten niets van zich horen. In hun verkiezingsprogramma’s is het zoeken naar een alinea over het groenbeleid in Bronckhorst.

CDA

Om met het CDA te beginnen, deze partij kent alleen een klein hoofdstuk over natuurbeleid. Daarin komt de partij op voor het behoud van de ecologische hoofdstructuur. De belangen van de natuur worden echter – als het aan het CDA ligt – niet in handen gelegd van natuurbeschermingsorganisaties alleen maar ook in de handen van de agrariërs in de omgeving, de recreanten en ondernemers. Die moeten er dan samen uit komen. Het natuurbeheer mag ook niet te veel geld kosten.

Over het beleid ten aanzien van groen in de dorpen staat niets in het CDA-programma.

VVD

In het verkiezingsprogramma van de VVD staat ook niets over een groenbeleid in de gemeente. Het enige wat we lezen onder het kopje ‘economie’ (!) is dat “in de groene gemeente Bronckhorst toerisme en recreatie belangrijke dragers zijn van de lokale economie.” Maar ook de landbouw, zo staat iets verderop in het programma, is een belangrijke drager van die plaatselijke economie. “De agrariërs houden in belangrijke mate ons prachtige landschap in stand, waardoor het ook toeristische aantrekkingskracht heeft.”

D66

Het verkiezingsprogramma van D66 in Bronckhorst is iets groener van aard. Deze partij wil de schaalvergroting in de agrarische sector beperken tot zowel voor het landschap als de volksgezondheid aanvaardbare proporties. D66 wil de Achterhoek positioneren als het groenste technologiegebied van Nederland met hypermoderne en schone technologische bedrijven in een landelijke omgeving.

Gemeentebelangen

Geen concrete teksten over een groenbeleid, maar wel redelijk veel aandacht voor milieu in het algemeen in het programma van Gemeentebelangen Bronckhorst tot 2018. Het belangrijkste punt: het kenmerkende Achterhoekse landschap moet behouden, liefst versterkt worden. Dit dus ondanks de schaalvergroting in de agrarische sector.

De partij is voorstander van alle mogelijke milieuverbeterende acties, ook in de dorpen.