Beleidsplan 2021-2026

Beleidsplan vereniging Bomenbelang Bronckhorst 2021 – 2026

April 2021

1.DOELSTELLING

De doelstelling van de vereniging Bomenbelang Bronckhorst is invloed uitoefenen om de groenstructuur in de brede zin in de gemeente Bronckhorst te optimaliseren. De belangrijkste onderdelen zijn:

 • Inzet voor het behoud van waardevolle groenbeplantingen, houtopstanden, bomen – in het bijzonder  monumentale bomen – en dergelijke;
 • het bevorderen van herplant van groen en bomen op strategische plaatsen
 • het creëren van een draagvlak ten aanzien van het belang van een en ander;
 • het toezien op het beheer door overheden en andere betrokkenen van groenbeplantingen, houtopstanden en bomen; daarop actie ondernemen om het gevoerde groen- en  bomenbeleid te optimaliseren en het geven van- en bemiddelen bij beheers- en/of onderhoudsadviezen
 • het bevorderen van de biodiversiteit;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn waaronder samenwerking met derden voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van de vereniging.
 1. INZET MIDDELEN
 2. Financieel

Om de doelstellingen van de vereniging te realiseren zijn de jaarlijkse contributies onmisbaar. De vereniging ontvangt geen subsidies. De hoogte van een jaarcontributie wordt door de ALV vastgesteld. De contributie dient jaarlijks en uiterlijk drie maanden na het begin van het nieuwe verenigingsjaar te worden voldaan.
Naast het lidmaatschap zijn eenmalige financiële donaties mogelijk, al of niet anoniem.
Verder zijn de inspanningen erop gericht de inkomsten te versterken door het genereren van opbrengsten uit activiteiten zoals:

 • deelnemen aan lokale markten,
 • houden van excursies en rondleidingen,
 • publicaties en
 • geven van (particuliere) adviezen.

De aanvraag van de ANBI status van de vereniging is in voorbereiding.

 Communicatie

Leden en donateurs worden regelmatig op de hoogt gehouden van de activiteiten van de vereniging middels een ALV. Daarnaast is er nieuwsverstrekking via de website, facebook, en de kranten (Contact en De Gelderlander).

Organisatie

De vereniging kent een bestuur waarvan de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden in de statuten zijn beschreven. De vereniging kan uit het ledenbestand werkgroepen samenstellen die het bestuur ondersteunen bij de uitvoering van haar taken dan wel zelfstandige advieswerkzaamheden voor haar rekening nemen. Dit onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

De samenstelling en taken van de diverse commissies zijn vastgelegd in het huishoudelijk regelement van de vereniging.

Samenwerking

De vereniging is een serieuze gesprekspartner van de gemeente: structureel vindt kwartaaloverleg met de ambtelijke staf plaats. Ook levert de vereniging adviezen en (beleids-)voorstellen aan de gemeente.

Verder is er incidenteel samenwerking met de provincie en andere natuur- en groenorganisaties in de regio in de sfeer van deelname aan werkgroepen op inhoudelijke zaken zoals o.a. biodiversiteit.

 1. ACTIVITEITEN

Uitgaande van een vijfjarenplan stelt het bestuur jaarlijks een plan op met een bijpassende begroting ter realisering van de activiteiten.

Structurele activiteiten

 • De donatie van een boom of meerdere bomen in de gemeente Bronckhorst.
 • En in het verlengde daarvan het organiseren van of deelnemen aan andere boomplantacties.
 • Meewerken aan de landelijke registratie van monumentale bomen,
 • evenals het volgen van – en eventueel reageren op – gemeentelijke plannen ten aanzien van openbaar groen in het algemeen en bomen in het bijzonder.
 • Samenwerking met andere organisaties (etc.)
 • Houden van minimaal 1 ALV per jaar;
 • Houden van 6-wekelijkse bestuursvergaderingen.

Incidentele activiteiten

 • Het organiseren van een jaarlijkse lezing voor de leden en andere geïnteresseerden;
 • Schrijven van – of reageren op – informatieve stukken over boomzaken voor krant, facebook en website;
 • Het organiseren van een fietstocht (in samenspraak met IVN?);
 • Het maken van nieuwe fietsroutes in samenwerking met IVN, m.b.v. een app;
 • Het organiseren van een jaarlijkse excursie.

Bijdragen vanuit deskundigheid

 • Het beoordelen van bomen voor de status van monumentale boom en
 • aanmelden van bomen voor het register van de landelijke bomenstichting;
 • Het adviseren van particulieren bij beplantingsvragen van bomen;
 • Het ondersteunen van bezwaarmakers tegen kapvergunningen;
 • Deelname aan klankbordgroep(en) o.a. over biodiversiteit;
 • Meedenken bij plannen provincie (of via Natuur en Milieu Gelderland);
 • Kwartaaloverleg met de gemeente over groen en groenbeleid.

Overige activiteiten

 • Deelname aan de informatiebijeenkomsten voor nieuwe inwoners van de gemeente;
 • Mede organiseren van de actie 1 boom mot kun’n;
 • Deelname aan kerstmarkten in o.a. Vorden en Kranenburg;
 • Contact leggen met Achterhoekse bomengroepen;
 • Het maken van een jaarlijkse kalender met monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst;
 • Het inrichten van een jaarlijkse groen award;
 • Plannen maken en voorbereiden jubileum maart 2022;
 • en aandacht besteden aan het 25-jarige jubileum van de vereniging.