Kapvergunning voor een eik aan de Zieuwentweg 5-7 in Halle

Motivering
Op 2 februari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van de eik. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
mogelijk te weigeren. Het advies van Bomenbelang is om de eik te kandelaberen en deze
nog enige jaren te laten staan. De dode boom kan dan volgens Bomenbelang een
belangrijke bijdrage leveren om onbeschermde diersoorten te sparen.
Op 12 februari 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheid en conditie van de eik
slecht is. De eik is dood en vormt daardoor een gevaar voor de naast gelegen weg. Door
het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand
niet verbeteren.
De gezondheidstoestand van de eik en het risico voor de omgeving weegt zwaarder dan
de mogelijkheid de eik te behouden.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).