Kapvergunning voor 11 Essen aan de Koekoekstraat 7 in Vierakker

Motivering
Op 17 februari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 11 essen. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 11 essen. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te verlenen. Advies luidt;  de bomen zijn aangetast door de schimmel Chalara
fraxinea. Bestrijding in nog niet voorhanden.
Op 22-02-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. Op basis van de gezondheid,
conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de houtopstand(en) wordt geadviseerd
de gevraagde vergunning te verlenen

Toelichting: De essen zijn ziek ze hebben de essentaksterfte dit is een schimmel infectie
waardoor takken afsterven. Bij deze bomen is de ziekte in een gevorderd stadium de
toppen van de bomen zijn afgestorven en er zit veel dood hout in de rest van de kroon. Dit
is een onomkeerbaar proces en  uiteindelijk zal de complete boom afsterven.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico door het uitbreken van takken. Door
het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand
niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).