Kapvergunning verleend voor 10 bomen aan de Christinalaan in Vorden

Motivering

Op 29 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van het kappen van 13
bomen. Op het aanvraagformulier is aangegeven
dat de aanvraag is ingediend met als reden het uitvoeren van een project.
Advies Vereniging Bomenbelang Bronckhorst
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 13 bomen. Dat bleken er uiteindelijk 12 te zijn. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning te weigeren. De betreffende bomen waarvoor een kapvergunning aangevraagd wordt zijn volgroeid maar niet oud. Ze hebben voldoende ruimte en staan op ruime afstand van de woningen.
Ze worden niet hoger maar nog wel breder, welk probleem opgelost kan worden door
overhangende takken te snoeien. Aangezien het vooral Amerikaanse eiken zijn, vallen er dus Amerikaanse eikels uit. Dat is geen fenomeen, dat is de natuur en geen reden om bomen
te vellen. Hetzelfde geld voor vallende bladeren.
Door het vellen van de bomen zal het waterbergend vermogen van het uitgebreide
wortelstelsel verloren gaan en zal de wateroverlast alleen maar toenemen. Opmerkingen
over het riool kunnen wij niet beoordelen, aangezien niet duidelijk gemaakt wordt of dit
gaat over het gemeentelijk riool of over particuliere aansluitingen waarvoor de gemeente
niet verantwoordelijk is. Wij ontraden deze herinrichting, mede omdat in het verleden de
bevolking (althans een deel daarvan) daar ook al tegen geprotesteerd heeft. (zie link https://bomenbelang.nl/gemeente-vindt-eiken-en-essen-aan-christinalaan-groot/ 

Wat betreft de herinrichting, waarvan de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst inzage heeft gehad.
Het herplanten van Acers (Esdoorns) is op deze drassige grond niet aan te raden. ( hetgeen ook al blijkt uit het plan van de gemeente om de bestaande Esdoorns te kappen). Crataegus is een
waardplant voor bacterievuur (dodelijk voor Cotoneasters in de buurt) en gevoelig voor
perenprachtkever. (zoals iedereen weet die gezien heeft hoe het kapitale witte lint rondom
Zutphen naar de vernieling ging.) Amelanchier is een schattig boompje, maar we hadden
hier toch liever bomen van de 1e grote gehad. Kortom, wij ontraden deze ingreep

Boomveiligheidscontrole
Op 8 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Het advies is om de vergunning gedeeltelijk te verlenen:
• Boom nr. 4 esdoorn heeft een inrottende snoeiwond waar al een aantal jaren een
zadelzwam uitkomt deze zwam veroorzaakt witrot in het stamhout waardoor de
kans op stambreuk is verhoogd.
• Boom nr. 7 esdoorn is een boom met mindere groei en matige conditie en
vitaliteit.
• Boom nr. 9,10 en 11 essen breken regelmatig takken uit en hebben een matige
conditie en vitaliteit.
• Boom nr. 12 esdoorn slecht groeiende boom met matige tot slechte conditie en
vitaliteit.
• Boom nr. 13 iep staat scheef richting schuur door het steeds meer scheefgroeien
zal de boom op den duur gevoelig kunnen worden voor windworp.
• De gezondheidstoestand van de 5 Amerikaanse eiken is goed.
Het hemelwater in de Christinalaan wordt afgevoerd door waterdoorlatende verharding.
Deze slibt dicht door de hoeveelheid natuurlijk afval (doodhout, bladafval en eikels) wat  op
de klinkerverharding terecht komt en in de poriën worden (wordt) gereden. Wanneer de straat dan nat is wordt deze glad en door het gesloten kronen dak droogt de straat niet op waardoor
weer mos op de verharding ontstaat. Wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de
weggebruikers.
De problemen aan de Christinalaan worden opgelost als de Amerikaanse eiken
verdwijnen. Waarbij herplanting van op de locatie thuishorende bomen tot de
mogelijkheden behoort. Mogelijk zijn de problemen ook opgelost als 3 van de 5
Amerikaanse eiken worde(n) gekapt, zolang er maar meer licht op de straat valt zodat deze
goed op kan drogen.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in
het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):
de natuurwaarde van de houtopstand
De Iep, 3 Esdoorns, 3 Essen en de 5 Amerikaanse eiken staan aan de Christinalaan in
Vorden binnen de bebouwde kom. De locatie is niet gelegen binnen een Natuurnetwerk
Nederland, Natura 2000 gebied of het Nationaal landschap. Voor zover bekend en
onderzocht bieden de bomen geen huisvesting aan zeldzame of beschermde flora en
fauna.
De landschappelijke waarde van de houtopstand.
De bomen zijn niet aangewezen als een markante boom of structuur en is (zijn) daardoor aan te merken als  basisboom. Voor basisbomen weegt het belang van boombehoud minder
zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning kan dan worden
verleend als er redenen zijn om de bomen te kappen en er geen andere belangen zijn om
de bomen niet te kappen.
De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
De bomen staan niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of op een perceel
van een rijks- of gemeentelijk monument. De bomen hebben daardoor weinig waarden
voor het stads- en dorpsschoon.
De beeldbepalende waarde van de houtopstand
De bomen hebben voor zover bekend geen esthetische- en of belevingswaarden. De
bomen zijn niet geplant bij een bijzondere gebeurtenis en hebben geen historische
belevingswaarde. De bomen zijn gelegen naast de openbare weg maar heeft (hebben) geen
kenmerkende beeldbepalende waarde. De bomen hebben weinig beeldbepalende waarde.
De cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
De boom of de locatie van de eik (welke ???, ) hebben (heeft)  geen cultuurhistorische waarden. Op de kaart van https://www.topotijdreis.nl/ is de boom en de locatie niet als een cultuurhistorische locatie terug te vinden.
De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de
luchtkwaliteit. De boom heeft (De bomen leveren) geen bovengemiddelde bijdrage aan de leefbaarheid.
De Iep, 3 esdoorns, 3 essen en de 5 Amerikaanse eiken zijn aangewezen als basisbomen
en hebben geen bovengemiddelde waarden. Het belang van het realiseren van een goede
waterdoorlaatbare bestrating zonder mos vorming hebben (heeft) een groter belang dan het
behouden van alle 5 Amerikaanse eiken. Wel is het mogelijk om 2 Amerikaanse eiken te
sparen. Zodanig dat de schaduwwerking op de bestrating tot een minimum beperkt blijft
zodat mos vorming geen kans krijgt en de bestrating goed kan opdrogen.
Daarom wordt de vergunning voor het kappen van 1 Iep, 3 Esdoorns, 3 Essen, en 3
Amerikaanse Eiken verleend. En wordt de vergunning voor twee nader te bepalen
Amerikaanse eiken geweigerd.

Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende
argumenten om geen her-plant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende
argumenten zijn wordt aan de vergunning een her-plantplicht verbonden. Er is hier
gekozen voor loofbomen van de tweede grootte om te voorkomen dat binnen 10 tot 30 jaar
dezelfde problemen qua mos vorming en wateroverlast in de straat zich zullen gaan
voordoen. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en Bouwverordening 2017, art.
5.4).