Kapvergunning verleend Eldrikseweg 9 en 16 in Laag Keppel

24-2-2021

Motivering van de gemeente.
Op 26 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 eiken. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 2 eiken. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
gedeeltelijk te weigeren.
Huisnummer 16: De beworteling van de boom is van generlei invloed op de werking
van de pomp. Voor het snoeien van de overhangende takken om het uitzicht te
verbeteren is geen vergunning nodig.
Advies : Kapvergunning weigeren.
Huisnummer 9 : Boom van deze omvang maakt de herinrichting van een tuin en de
aanleg van een terras niet mogelijk.
Herplant met een boom van de derde orde is hier de enige oplossing.
Advies : Kapvergunning goedkeuren
Op 22-02-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. Op basis van de gezondheid,
conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de houtopstand(en) wordt geadviseerd
de gevraagde vergunning te verlenen.
De zomer eik bij huisnummer 9 is een halfwassen boom die matig is qua conditie /
vitaliteit. Voor een zomer eik in deze levensfase wordt er weinig tot geen scheutlengte per
jaar aangemaakt. Er zijn in het recent verleden takken aan de stam verwijderd de
snoeiwonden overgroeien langzaam wat ook duid op een matige conditie / vitaliteit.
De zomer eik bij huisnummer 16 is een halfwassen boom waar meerdere plakoksels in
zitten waarvan één werkende plakoksel die, wanneer deze uitbreekt de boven zittende
gesteltak op de openbare weg valt. Dit is niet te verhelpen met een snoei actie dan zal een
groot deel van de kroon moeten worden verwijderd.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat het uitbreken van takken.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat beide eiken een risico vormen. De
conclusie van de stichting Bomenbelang wordt ten aanzien van de boom bij huisnummer
16 niet gevolgd Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te
weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).