Doelstellingen

  • De Vereniging heeft ten doel:
    • het behoud van waardevolle groenbeplantingen, houtopstanden, bomen -in het bijzonder  monumentale bomen- en dergelijke binnen de Gemeente Bronckhorst, deze gemeente  hierna te noemen: “de Gemeente”;
    • het bevorderen van herplant van groen en bomen op strategische plaatsen binnen de  Gemeente en het creëren van een draagvlak ten aanzien van het belang van een en ander.
    • het toezien op het beheer van groenbeplantingen, houtopstanden en bomen door  overheden en andere betrokkenen;
    • het optimaliseren van het door overheden en andere betrokkenen gevoerde groen- en  bomenbeleid en het geven van en bemiddelen bij beheers- en/of onderhoudsadviezen; en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden  of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
  • De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.