Categoriearchief: 2. Verleend

Kapvergunning voor 1 eik aan de Sarinkkamp in Hengelo

23/03/2021

Motivering van de gemeente
Op 1 maart 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een eik. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
te weigeren: De begroeiing met klimop is ecologisch zeer waardevol en is op geen enkele
wijze nadelig voor het behoud van de boom. De verhouding Hoogte – Diameter is ruim
voldoende als garantie voor de stabiliteit van de boom.
Er zijn geen aantastingen waargenomen. De boom is vitaal en geniet bescherming van
een aantal grotere bomen.

Lees meer over klimop in Bomennieuws, geschreven door Maarten Windemuller

Op 22-03-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving.
De boom is overgroeid met hedera en is daardoor beperkt in de groei. Door het
overgroeien van de hedera heeft de boom geen volledige kroon gevormd en is scheef
gegroeid. Wanneer deze boom wordt verwijderd zal een achter liggende zomer eik meer
de ruimte krijgen om uit te kunnen groeien.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat dat de boom zwakker is door
beperkte groei. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand
van de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. In
tegenstelling tot het advies van de vereniging bomenbelang is de expert van de gemeente
tot de conclusie gekomen dat door het overgroeien van de Hedera er een groeibeperking
opgetreden is waardoor er een matige kroon is ontstaan, door het wegnemen van deze
boom krijgt de achterliggende inlandse eik meer groeimogelijkheden. Wij zullen daarom
het advies van de medewerker van de gemeente volgen. Er zijn geen andere belangen
aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Noodkap 6 beuken Schuttestraat in Vorden

Motivering
Op 16 maart 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 6 beuken (noodkap).
Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 15-03-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De gezondheid van de
houtopstand vormt een risico doordat de bomen dood zijn en kunnen omvallen. Vanddaar
dat er per direct een toestemming voor een noodkap verstrekt wordt. Door het nemen van
(veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.
Pagina 2 van 4
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Kapvergunning verleend voor 3 bomen langs N315,3160 en N319

Kapevergunning verleend op 15/03/2021

Motivering van de gemeente
Op 27 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 amerikaanse eiken
en een rode beuk. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend
omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 12-02-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De bomen hebben een slechte
gezondheidstoestand en conditie/vitaliteit de bomen hebben zwamaantastingen in de stam
en/of de hoofdwortels. De bomen staan langs provinciale wegen de veiligheid voor de
omgeving is niet meer te garanderen.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico door het mogelijk uitbreken van
takken. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Kapvergunning verleend voor 7 eiken aan de Lamstraat in Toldijk.

Motivering van de gemeente.
Op 14 februari 2021 is een hernieuwde aanvraag ingediend voor het kappen van 7 eiken en een berk.
Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden het
uitvoeren van een project.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 7 eiken en een berk. Het advies van Bomenbelang is om
de vergunning te verlenen. De kap is noodzakelijk om een werkbare doorgang te creëren
naar een nieuw aangekocht perceel.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in
het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):

de natuurwaarde van de houtopstand
De eiken staan aan de Lamstraat 8 in Toldijk buiten de bebouwde kom in een
weidelandschap. De bomen zijn niet gelegen binnen een Natuurnetwerk Nederland,
Natura 2000 gebied of het Nationaal landschap. Voor zover bekend en onderzocht bied(en)
de eik(en) geen huisvesting aan zeldzame of beschermde flora en fauna. De
gezondheidstoestand van de bomen (is) goed waardoor de gezondheid van de boom
geen reden is om medewerking te verlenen aan het kappen van de boom. ????

de landschappelijke waarde van de houtopstand
De bomen zijn niet aangewezen als markante bomen of structuur en is  (zijn) daardoor aan te
merken als een??? basisbomen. Voor basisbomen weegt het belang van boombehoud minder
zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning kan dan worden
verleend als er redenen zijn om de bomen te kappen en er geen andere belangen zijn om
de bomen niet te kappen.

de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
De bomen staan niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of op een perceel
van een rijks- of gemeentelijk momument. De boom ( bomen) heeft (hebben) daardoor weinig waarden voor de (het) stads- en dorpsschoon.

de beeldbepalende waarde van de houtopstand.
De bomen hebben voor zover bekend geen esthetische- en of belevingswaarde(n) De
bomen zijn niet geplant bij een bijzondere gebeurtenis en hebben geen historische
belevingswaarde. De bomen zijn niet gelegen naast de openbare weg maar langs een
aangekocht weiland maar hebben geen kenmerkende beeldbepalende waarde. De bomen
hebben weinig beeldbepalende waarde.

de cultuurhistorische waarde van de houtopstand
De bomen of (en) de locatie van de eiken hebben geen cultuurhistorische waarde(n). Op de
kaart van https://www.topotijdreis.nl/ zijn de bomen en de locatie niet als een
cultuurhistorische locatie terug te vinden.

de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de
luchtkwaliteit. De boom (bomen) heeft (leveren) geen bovengemiddelde bijdrage aan de leefbaarheid.
De eiken zijn aangewezen als basisbomen en hebben geen bovengemiddelde waarde(n).
Het belang van het realiseren van een doorgang naar een nieuw aangekocht grasperceel
hebben (heeft) een groter belang dan het behouden van de eiken. Daarom wordt de vergunning voor het kappen van de eiken verleend. De berk is vergunningsvrij.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Naschrift van de vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

Wie dit verhaal nog snapt verdient een prijs als taalkunstenaar

Kapvergunning dode eik Eikenlaan 2 in Vorden

Motivering
Op 31 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is, de eik is dood.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een eik. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
te verlenen. Bomenbelang geeft aan dat blikseminslag instabiliteit aan de boom heeft
veroorzaakt. Bomenbelang geeft tevens aan als de stobbe wordt verwijderd dat er een
klick-melding noodzakelijk is.
Op 4 februari 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand en conditie
van de eik slecht zijn. De boom is dood en vormt daardoor een gevaar voor de omgeving .
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Kapvergunning voor 11 Essen aan de Koekoekstraat 7 in Vierakker

Motivering
Op 17 februari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 11 essen. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 11 essen. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te verlenen. Advies luidt;  de bomen zijn aangetast door de schimmel Chalara
fraxinea. Bestrijding in nog niet voorhanden.
Op 22-02-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. Op basis van de gezondheid,
conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de houtopstand(en) wordt geadviseerd
de gevraagde vergunning te verlenen

Toelichting: De essen zijn ziek ze hebben de essentaksterfte dit is een schimmel infectie
waardoor takken afsterven. Bij deze bomen is de ziekte in een gevorderd stadium de
toppen van de bomen zijn afgestorven en er zit veel dood hout in de rest van de kroon. Dit
is een onomkeerbaar proces en  uiteindelijk zal de complete boom afsterven.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico door het uitbreken van takken. Door
het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand
niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Kapvergunning voor een eik aan de Zieuwentweg 5-7 in Halle

Motivering
Op 2 februari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van de eik. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
mogelijk te weigeren. Het advies van Bomenbelang is om de eik te kandelaberen en deze
nog enige jaren te laten staan. De dode boom kan dan volgens Bomenbelang een
belangrijke bijdrage leveren om onbeschermde diersoorten te sparen.
Op 12 februari 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheid en conditie van de eik
slecht is. De eik is dood en vormt daardoor een gevaar voor de naast gelegen weg. Door
het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand
niet verbeteren.
De gezondheidstoestand van de eik en het risico voor de omgeving weegt zwaarder dan
de mogelijkheid de eik te behouden.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Kapvergunning geweigerd voor linde aan Ruurloseweg 12

24/02/2021

Motivering
Op 28-01-2021 is een aanvraag ingediend voor het vellen van 1 linde. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de overlast
van de boom.
Bij de beoordeling van de aanvraag hebben wij beoordeeld:
De houtopstand is aangewezen als een basisboom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Er is sprake van overlast door vrucht- en/of bladval. Dit is jaarlijks terugkerende schade
en/of overlast die bomen logischerwijs met zich meebrengen. Deze overlast kan worden
verholpen door reguliere reiniging of ruimwerk. Bij eventuele vruchtval die gladheid
veroorzaakt of wespen aantrekt kunnen extra maatregelen worden genomen zoals
intensiever ruimen en reinigen van de openbare ruimte.
Tevens ondervinden de buren overlast door de schaduw van de boom. Door regelmatig en
vakkundig te snoeien wordt voor een belangrijk deel voorkomen dat de buren veel overlast
hebben van schaduw.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden.
De mate van overlast door vrucht- en/of blad weegt niet op tegen het belang van het in
stand houden van de structuur van de houtopstand. Gezien de mate van overlast en het
belang van de houtopstand wordt de vergunning geweigerd.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden.
De opbrengst van zonnepanelen of andere van zonlicht afhankelijke apparatuur weegt niet
op tegen het belang van het in stand houden van de structuur van de houtopstand. Gezien
de mate van overlast en het belang van de houtopstand wordt de vergunning geweigerd.
Op basis van de gezondheid, conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de
houtopstand(en) wordt geadviseerd door de stichting bomenbelang en door de expert van
de gemeente de gevraagde vergunning te weigeren.

Kapvergunning verleend Eldrikseweg 9 en 16 in Laag Keppel

24-2-2021

Motivering van de gemeente.
Op 26 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 eiken. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 2 eiken. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
gedeeltelijk te weigeren.
Huisnummer 16: De beworteling van de boom is van generlei invloed op de werking
van de pomp. Voor het snoeien van de overhangende takken om het uitzicht te
verbeteren is geen vergunning nodig.
Advies : Kapvergunning weigeren.
Huisnummer 9 : Boom van deze omvang maakt de herinrichting van een tuin en de
aanleg van een terras niet mogelijk.
Herplant met een boom van de derde orde is hier de enige oplossing.
Advies : Kapvergunning goedkeuren
Op 22-02-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. Op basis van de gezondheid,
conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de houtopstand(en) wordt geadviseerd
de gevraagde vergunning te verlenen.
De zomer eik bij huisnummer 9 is een halfwassen boom die matig is qua conditie /
vitaliteit. Voor een zomer eik in deze levensfase wordt er weinig tot geen scheutlengte per
jaar aangemaakt. Er zijn in het recent verleden takken aan de stam verwijderd de
snoeiwonden overgroeien langzaam wat ook duid op een matige conditie / vitaliteit.
De zomer eik bij huisnummer 16 is een halfwassen boom waar meerdere plakoksels in
zitten waarvan één werkende plakoksel die, wanneer deze uitbreekt de boven zittende
gesteltak op de openbare weg valt. Dit is niet te verhelpen met een snoei actie dan zal een
groot deel van de kroon moeten worden verwijderd.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat het uitbreken van takken.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat beide eiken een risico vormen. De
conclusie van de stichting Bomenbelang wordt ten aanzien van de boom bij huisnummer
16 niet gevolgd Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te
weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).