Categoriearchief: Home

Nieuwe monumentale bomen.

Jeroen Philippona, coördinator van de Landelijke Bomenstichting en ons lid Joost Bakker hebben onlangs weer een rondje monumentale bomen gedaan in onze gemeente. Daarbij hebben ze 10 nieuwe objecten bekeken (solitair bomen of bomenrijen) die binnenkort aan het landelijke register monumentale bomen zullen worden toegevoegd of zullen worden geupdated als ze al in het register voorkomen. Alle foto’s zijn genomen door Joost Bakker.

Opmerking                                                                                                                                              Tijdens hun rondgang is het de mannen opgevallen dat met name de eiken in de Achterhoek momenteel matig tot ernstig zijn aangetast door de rupsen van de kleine en grote wintervlinder en de groene eiken bladroller.

Verschillende objecten werden bekeken en gemeten op het landgoed Den Bramel, waarvan overigens al enkele in het nationale bomenregister voorkomen. Zo staat daar  bijvoorbeeld de hoogste Douglas van de Achterhoek. (onder het pijltje, Pseudotsuga menziesii) Hoogte 42.8mtr.

Als u wilt weten waar de hoogste bomen ter wereld voorkomen en hoe hoog ze kunnen worden, lees dan ook eens dit artikel op de website (https://bomenbelang.nl/hoe-hoog-wordt-een-boom/)

Op het landgoed staat een  monumentale beukenrij van 18 groene beuken met een doorsnede van 3.85-4.00 mtr.Dat is best bijzonder want de laatste jaren  sneuvelen  er  veel  beuken  als  gevolg  van de droogte.

Een rij van 28 eiken op hetzelfde landgoed had een  gemiddelde omtrek van 3.44 mtr en een geschatte leeftijd van 120 jaar.

In de omgeving van de Galgengoorweg bij vorden werd een Hollandse Linde gemeten met een omtrek van  4.00, een hoogte van 222.6 mtr. en een geschatte leeftijd van 180-200 jaar oud

Tenslotte nog een eik zoals een vrijstaande eik er uity hoor te zien bij de boerderij het Hietink aan de Deldense weg bij Vorden.

Deze en ook de overige opgemeten bomen zullen binnenkrot bijgeschreven worden in het landelijke register monumentale bomen. U kunt ze terugvinden onder de volgende link. https://www.monumentaltrees.com/nl/nld/gelderland/bronkhorst/

Denkt u dat er bij u in de buurt ook één of meer bomen staan die een plaats verdienen in het register, laat het ons dan weten. Hieronder volgen nog even de regels waaraan de bomen moeten voldoen.

Een boom is monumentaal als hij aan drie voorwaarden voldoet: hij moet minimaal 80 jaar oud zijn, voldoende gezond en vitaal om nog zeker tien jaar levensvatbaar te blijven en voldoen aan één van de andere criteria: beeldbepalend, cultuurhistorisch waardevol, een zeldzame soort of variëteit, ecologisch waardevol en qua omvang, hoogte, ouderdom of anderszins zeldzaam. Niet iedere 80-jarige boom is dus monumentaal.

VERSLAG STEMRONDE ALV 28 mei 2021

De vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft in mei 2021 een stemronde gehouden onder de leden als een ‘digitale’ Algemene Leden Vergadering.

De vereniging heeft op 1 mei 2021 in totaal 96 stemgerechtigde leden. Alle leden hebben per email of brief een uitnodiging gehad om deel te nemen aan de stemming.

De stemming

Er hebben in totaal 29 leden een stem uitgebracht:

–          24 leden via het digitale stemformulier op de website;

–          3 leden per mailbericht;

–          2 leden via een geprint formulier per post.

Er was één afmelding voor deelname.

Er was één reactie op het concept huishoudelijk reglement.

Het resultaat

Alle leden, die een stem hebben uitgebracht, hebben ingestemd met de voorstellen.

De reactie op het huishoudelijk reglement betrof aandacht voor de nieuwe wet WBTR die per 1 juli 2021 voor verenigingen wordt ingevoerd en aandacht voor digitaal vergaderen in het reglement. Op de eerstvolgende ALV  zal dit uitgebreid behandeld worden.

Dit betekent

  1. Het Verslag van de ALV 26 september 2020 is goedgekeurd.
  2. Het financieel Jaarverslag 2020 is goedgekeurd en het bestuur wordt décharge verleend.
  3. De begroting 2021 is goedgekeurd.
  4. Bernadette Kop wordt per 1 juni benoemd in het bestuur als secretaris voor de periode van drie jaar.
  5. De benoeming van Gerlinde Bulten als algemeen bestuurslid wordt per 1 juni verlengd voor de periode van drie jaar.

Toevoegingen

We doen een oproep voor belangstellenden om deel te nemen aan een lustrum comité

Wie wil meedenken of -helpen bij de organisatie van het 25-jarige jubileum in 2022? Het jubileum zal in het teken staan van “klimaat”. Er zijn al enkele ideeën. Graag aanmelden via bomenbelang@gmail.com.

In oktober zal de uitgestelde excursie naar ’t Zelle gepland worden, zo mogelijk gecombineerd met een ALV.

De landelijke boomplantdag is dit jaar uitgesteld naar 10 november 2021.

met vriendelijke groet.

Anneke Voorend namens het bestuur

Henk Slootjes overleden

Nadat op Hemelvaartdag de 13e  de  vrouw  van  Henk  was overleden ontvingen wij het trieste bericht dat Henk zelf overleden is op 18 mei.

Sinds de oprichting van onze kapvergunningcommissie in september 2020 heeft Henk ondanks z’n fysieke beperkingen maar dankzij z,n grote vakkennis samen met zijn team ruim 35 adviezen uit kunnen brengen betreffende het al of niet vellen van bomen bij voornamenlijk particulieren in de gemeente Bronckhorst. We verliezen in hem een gewaardeerd lid en het zal niet eenvoudig zijn deze leemte op te vullen.

“Onze bomenman is geveld”, stond er op z,n kaart.

Stemronde

Beste leden van bomenbelang.

Iedereen heeft inmiddels via de mail of met de post een stembiljet ontvangen om een oordeel te vellen over een aantal punten die normaliter op de Algemene Leden Vergadering besproken  zouden worden. Aangezien het nog niet duidelijk is wanneer deze ALV gehouden kan worden, verzoeken wij zoveel mogelijk leden hun stem uit te brengen. We hebben bijna 100 leden maar er zijn pas 10 stemmen binnen. U heeft alleen nog deze week, dus zet em op.

Bomenkalender 2021 uitverkocht

De bomenkalender voor 2021 is uitverkocht. Nabestellingen worden niet meer geplaatst vanwege het grote prijsverschil.

Dank aan iedereen die een kalender afgenomen heeft. Alle kleine beetjes helpen en dat is belangrijk want Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is onafhankelijk en ontvangt geen subsidie.

Bomenkalender 2021

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft net als in 2020 weer een prachtige kalender gemaakt voor 2021 met 12 unieke bomen in onze gemeente.

U kunt in het bezit komen van deze kalender door € 13,50 over te maken naar Vereniging Bomenbelang, banknummer NL 41 INGB 0007.346.353 o.v.v. kalender 2021 en uw naam en adres

De kalender wordt dan bij u thuis bezorgd.

Wij hebben voor deze prijs binnenkort 50 exemplaren beschikbaar. Nabestellen is eventueel mogelijk, maar dan zijn de kosten € 21.50.

Afmeting van de kalender: Dubbel A4 liggend, met foto boven en maandkalender  onder.

kalender 2021

Excursie landgoed Zelle afgelast

In verband met de aangescherpte maatregelen betreffende Covid 19 hebben we helaas moeten besluiten de aangekondigde excursie op 31/10 af te blazen. Ook de kerstmarkt in Keijenborg gaat niet door.
Hou het vooral gezond!!

Ledenvergadering op Wijngoed Kranenburg

De jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst vindt plaats op zaterdag 26 september op Wijngoed Kranenburg, Kostedeweg 2 in Kranenburg.

Eén van de agendapunten is het vaststellen van nieuwe statuten die het mogelijk maken om de ANBI-status aan te vragen.

Na de vergadering biedt het bestuur de aanwezigen een eenvoudige lunch aan. Louis Lansink, senior adviseur van Waterschap Rijn en IJssel, verzorgt dan een presentatie over de op handen zijnde herinrichting van de landgoederenzone rondom de Baakse Beek. Het waterschap probeert in overleg met grondeigenaren een flink stuk van het stroomgebied van de Baakse Beek buiten de bebouwde kom opnieuw in te richten met als belangrijk doel de verdroging in het hele gebied te verminderen.

Na de lunch gaan we dat gebied bekijken.

Om ‘coronaproof’ bij elkaar te kunnen komen, is het maximaal aantal aanwezigen beperkt tot 25. Dat aantal is inmiddels bereikt.