Categoriearchief: Wichmond

Kapaanvraag voor 33 bomen voor nieuwe stal aan Broekweg in Wichmond

Op 28 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor diverse bomen op het adres Broekweg 5 in Wichmond vanwege nieuwbouw van een stal en de aanleg van een zogeheten sleufsilo.

Het blijkt te gaan om enerzijds een singel langs de bestaande kuilplaat. Hier staan nu 4 essen met een stamomtrek van 120 tot 165 cm en 11 zomereiken met een stamomtrek van 100 tot 165 cm. Op de tweede locatie staan nu 4 zomereiken met een stamomtrek van 120 tot 170 cm, 13 essen met een stamomtrek van 105 tot 185 cm en één berk met een stamomtrek van 165 cm.

De eigenaar gaat de stal “landschappelijk inpassen” volgens de
bestemmingsplanprocedure uit 2016.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 1 augustus.

Kapvergunning voor 4 acacia’s aan Lankhorsterstraat in Wichmond

Op 21 augustus is een aanvraag voor een kapvergunning voor vier acacia’s op het adres Lankhorsterstraat 9 in Wichmond ingediend vanwege zwammen en een plakoksel.

De bomen kunnen daardoor eventueel gevaar gaan opleveren.

Op de plaats van de acacia’s komen nieuwe bomen. Welke is op dit moment nog niet duidelijk.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 augustus.

Op 17 september besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. De acacia’s nummer 1 en 4 in rij gerekend vanaf de rechterkant vanaf de Lankhorsterstraat hebben een schimmelaantasting die er voor zorgt dat bruinrot is ontstaan in de stam. Hierdoor bestaat een verhoogd risico dat de stammen van deze bomen gaan afbreken bij storm.
De derde acacia vanaf de rechterkant vanaf de Lankhorsterstraat heeft een werkende plakoksel die op uitscheuren staat. Als dat gebeurt, zal de tak bovenop de schuur vallen. Wanneer de plakoksel helemaal uitscheurt, zal de rest van de kroon ook moeten worden verwijderd om te voorkomen dat die ook afbreekt.
De tweede acacia vanaf de Lankhorsterstraat is samen opgegroeid met de eerste en derde booim. Wanneer die gekapt worden, komt de tweede boom alleen te staan.

Deze boom heeft altijd in de luwte gestaan van de andere bomen. De acacia heeft zich hierdoor niet zo goed verankerd in de grond dan wanneer hij van jongs af aan alleen zou hebben gestaan. Tevens hebben de bomen ernaast een vast wortelpakket gevormd. De wortels van de derde boom zullen verrotten, waardoor het  wortelpakket zijn stevigheid zal verliezen. Het is hierdoor aannemelijk dat de boom bij een zeer harde wind of storm om zal waaien en op de schuur zal vallen omdat hij niet goed is verankerd met de wortels in de grond.

De gemeente heeft ook gekeken of de kroon van de boom kan worden ingenomen, zodat die minder wind vangt. Doordat de boom tussen twee andere bomen staat, bestaat de kroon uit lange gesteltakken met aan de uiteinden de bladeren kroon. Om het gevaar van het omvallen bij harde wind / storm helemaal weg te nemen, zal de kroon zover moeten worden teruggenomen dat er dan bijna geen kroon meer over zal blijven.

Op basis van de bomenschouw is dan ook vastgesteld dat de houtopstand een risico
vormt. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar vier loofbomen plant.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 21 september.

Kapvergunning voor eik en beuk bij pastorie in Wichmond

Op 30 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik en een groene beuk aan de Dorpsstraat 16 en 18 in Wichmond (bij de parkeerplaats bij de pastorie). Beide bomen staan direct aan de weg en zijn (nagenoeg) dood en leveren daarom steeds meer potentieel gevaar op.

Voor de eik bestaat nauwelijks meer ruimte voor herplant vanwege de asfaltbestrating en de andere bomen binnen de historische tuin.

Voor de beuk wil men – evenals voor andere in het verleden gekapte bomen – goudiepen terugplanten die daar tot de jaren 80 stonden. Deze passen ook goed bij de nog overgebleven iepen in de straat.

Een nieuwe beuk ziet men niet zitten vanwege de slechte waterdoorlatendheid van de grond (door het asfalt van de Dorpsstraat en het vastrijden van het grind op het aflopende kerkplein). Daardoor is de beuk ook afgestorven.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 augustus.

Op 13 augustus besluit de gemeente de kapvergunning voor beide bomen af te geven. Zowel de eik als de beuk takelen steeds verder af en gaan gevaar opleveren.

De gemeente gaat akkoord met het planten van twee goudiepen op hetzelfde perceel maar dan niet direct aan de Dorpsstraat.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 augustus.

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Lankhorsterstraat in Wichmond

Op 25 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom op het adres Lankhorsterstraat 30 in Wichmond. De boom zou ziek zijn. De eigenaar wil een notenboom planten op ongeveer dezelfde plek, tussen de woning en de schuur.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 juni.

Op 15 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Enkele dagen daarvoor is een boomveiligheidscontrole uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Uit deze bomenschouw bleek dat de kastanjeboom bloedingsziekte heeft
en deze ziekte de boom steeds verder zal aantasten. De kastanjeboom zal hier niet van herstellen. Door deze gezondheidstoestand vormt de kastanjeboom (in de toekomst) een risico voor zijn omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet worden verbeterd.

Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 juli.

Aan het besluit zit de voorwaarde vast dat binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning een nieuwe loofboom geplant moet worden (een linde, beuk of esdoorn).

Kapvergunning voor eik aan Hackforterweg in Wichmond

Op 9 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Hackforterweg 25a in Wichmond. De eik maakt deel uit van een lange bomenrij die eigendom is van Waterschap Rijn en IJssel. De eik zou de kroon en daarmee de vitaliteit en levensduur van de ernaast staande monumentale (250-jarige) rode beuk (staat in het Landelijk Register van Monumentale Bomen, nummer 1680640) op het erf van de indiener van deze aanvraag, bedreigen. Bijkomend voordeel zou zijn dat de kroon van de monumentale eik tot volle wasdom kan komen.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 november.

Op 6 november diende dezelfde eigenaar bij de gemeente een aanvraag in voor het kandelaberen van de beuk naast de monumentale rode beuk.

Op 3 januari besluit de gemeente de kapvergunning voor de eik te verlenen. De eik verkeert nog in de jeugdfase en vormt de eerste boom in een lange rij met eiken. Door deze eik te verwijderen zal het aanzicht van de rij bomen niet worden aangetast.

De gemeente verlangt wel dat één nieuwe boom geplant worden op het perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 12 januari.

 

Jaarlijkse vellijst telt 96 bomen

De gemeente heeft op 9 november de jaarlijkse vellijst van dode en zieke bomen ingediend. Deze telt dit jaar 96 bomen, verspreid over het hele grondgebied van Bronckhorst.

Op 6 december besluit de gemeente voor alle 96 bomen een kapvergunning te verlenen. Jaarlijks worden de bomen langs de openbare wegen in de kernen en het buitengebied van gemeente Bronckhorst geïnspecteerd. Dode bomen en bomen die gevaar op kunnen leveren, komen op de vellijst. Alle 96 bomen zijn gemerkt met groen/gele verf.

Volgens de gemeente betreft het ook vaak dunning.

Voor alle bomen komt een nieuwe boom terug, bij voorkeur op dezelfde plek.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.

Beuk aan Hackforterweg in Wichmond wordt deels gekapt

Op 6 november ontving de gemeente een aanvraag om een 30-jarige groene beuk op het adres Hackforterweg 25 in Wichmond (huis ’t Eilder) te mogen kandelaberen (fors snoeien waarbij alle zijtakken verwijderd worden en alleen de stam blijft staan). Volgens de eigenaar is dit noodzakelijk omdat de beuk de kroon van de ernaast staande 250-jarige rode beuk (staat in het Landelijk Register van Monumentale Bomen nr. 1680640) bedreigt.

De groene beuk is een nakomeling van de bruine beuk, maar is minder vitaal, heeft een gespleten stam en staat niet op een zichtplek.

Men wil de stam van de groene beuk op circa vier meter hoogte afzagen en het resterende deel laten staan, omdat die voor insecten en schimmels weer interessant is.

De eigenaar van het perceel gaat  (fruit)bomen, inheemse struiken en vaste planten planten, bloemen- en kruidenweides inzaaien en onder de monumentale bruine beuk stinzenplanten poten, zodat het bosmilieu zich verder kan ontwikkelen. Ook gaat hij zo veel mogelijk verharding van het erf weghalen en op sommige plekken de bodem verbeteren. Twee jaar geleden is al veel aan bodemverbetering gedaan onder de bruine beuk.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 10 november.

Op 27 november besluit de gemeente geen vergunning af te geven om de beuk te laten kandelaberen maar wel een vergunning om de boom op 4 meter hoogte te kappen. Dan kan de beuk inderdaad dienen als rustplaats voor vogels en andere levende organismen.

De gemeente Bronckhorst heeft gezien de praktische problemen onlangs besloten om bomen niet meer te kandelaberen. Daarvoor heeft ze drie redenen: de hoge kosten bij tweejaarlijks onderhoud, voor een hoogwerker en gekwalificeerd personeel, de grotere kans op uitscheuren van de nieuwe takken en de geringe verlenging van de levensduur. Omdat je met kandelaberen grote wonden creëert, is de kans groot dat zwammen de wonden infecteren met kans op stamrot als gevolg. Bij knotbomen gaat het knotten vaak goed omdat het hier geen grote wonden betreft. Bij het kandelaberen van andere bomen tast men met deze vorm van snoei de habitat van de boom aan.

Bestaande gekandelaberde bomen worden geleidelijk en meelopend in projecten gekapt en vervangen door bomen die wel binnen het streefbeeld passen.

De boom in kwestie heeft meerdere plakoksel in de kroon; er zijn al enkele toppen afgebroken of uitgescheurd. De beuk staat naast een 250 jaar oude rode beuk. De kroon van de te kappen beuk begint in de kroon van de rode beuk te groeien. De monumentale beuk zal erdoor opknappen.

Dit besluit is op 8 december openbaar gemaakt.

Kapvergunning voor acacia’s aan Lankhorsterstraat in Wichmond

Op 31 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vijf acacia’s aan de Lankhorsterstraat 20 in Wichmond. De indiener van de aanvraag noemt als reden dat er takken van de bomen over het dak van het kippenhok / schuur hangen waarvan asbest verwijderd moet worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 november.

Op 12 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Vier van de vijf acacia’s zijn vergunningsvrij, omdat hun stamomtrek op een hoogte van 1.30 meter minder dan 95 centimeter bedraagt. De acacia waarvoor wel een vergunning nodig is, heeft een kroon die uit twee hoofdgesteltakken bestaat die op één meter boven de grond als plakoksel samen komen. Eén helft van de kroon verwijderen om uitscheuren van de plakoksel te voorkomen, is geen optie omdat er dan vrijwel geen boom meer overblijft. Volgens de gemeente is het een betere keus om te investeren in een nieuwe en gezonde boom met een goede toekomstverwachting.

De gemeente legt een herplantplicht op voor één loofboom.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 november.

Kapvergunning voor 2 eiken aan Baron van der Heijdenlaan in Wichmond

Op 31 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het adres Baron van der Heijdenlaan 17 in Wichmond.  In de achtertuin staan een aantal forse bomen (met een omtrek van meer dan 95 cm). Twee van deze wil men weg laten halen om meer ruimte te creëren voor de andere bomen en meer licht binnen te laten in het huis. Herplant is mogelijk, maar dat wil de eigenaar liever niet.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 augustus.

Op 3 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Eén van de eiken staat in de verdrukking van een andere grotere zomereik. Door de boom te vellen zal de grotere zomereik beter kunnen uitgroeien tot een mooi volwassen exemplaar.
De andere boom groeit minder goed en bevat meerdere plakoksels die niet meer te verwijderen zijn. Deze zullen in de toekomst uit kunnen scheuren, waardoor de boom onherstelbare schade op loopt. In de nabijheid van deze boom staat een andere zomereik die daardoor meer ruimte krijgt om uit te groeien.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 7 september.

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder