Categoriearchief: Toldijk

Kapvergunning verleend voor 7 eiken aan de Lamstraat in Toldijk.

Motivering van de gemeente.
Op 14 februari 2021 is een hernieuwde aanvraag ingediend voor het kappen van 7 eiken en een berk.
Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden het
uitvoeren van een project.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 7 eiken en een berk. Het advies van Bomenbelang is om
de vergunning te verlenen. De kap is noodzakelijk om een werkbare doorgang te creëren
naar een nieuw aangekocht perceel.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in
het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):

de natuurwaarde van de houtopstand
De eiken staan aan de Lamstraat 8 in Toldijk buiten de bebouwde kom in een
weidelandschap. De bomen zijn niet gelegen binnen een Natuurnetwerk Nederland,
Natura 2000 gebied of het Nationaal landschap. Voor zover bekend en onderzocht bied(en)
de eik(en) geen huisvesting aan zeldzame of beschermde flora en fauna. De
gezondheidstoestand van de bomen (is) goed waardoor de gezondheid van de boom
geen reden is om medewerking te verlenen aan het kappen van de boom. ????

de landschappelijke waarde van de houtopstand
De bomen zijn niet aangewezen als markante bomen of structuur en is  (zijn) daardoor aan te
merken als een??? basisbomen. Voor basisbomen weegt het belang van boombehoud minder
zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning kan dan worden
verleend als er redenen zijn om de bomen te kappen en er geen andere belangen zijn om
de bomen niet te kappen.

de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
De bomen staan niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of op een perceel
van een rijks- of gemeentelijk momument. De boom ( bomen) heeft (hebben) daardoor weinig waarden voor de (het) stads- en dorpsschoon.

de beeldbepalende waarde van de houtopstand.
De bomen hebben voor zover bekend geen esthetische- en of belevingswaarde(n) De
bomen zijn niet geplant bij een bijzondere gebeurtenis en hebben geen historische
belevingswaarde. De bomen zijn niet gelegen naast de openbare weg maar langs een
aangekocht weiland maar hebben geen kenmerkende beeldbepalende waarde. De bomen
hebben weinig beeldbepalende waarde.

de cultuurhistorische waarde van de houtopstand
De bomen of (en) de locatie van de eiken hebben geen cultuurhistorische waarde(n). Op de
kaart van https://www.topotijdreis.nl/ zijn de bomen en de locatie niet als een
cultuurhistorische locatie terug te vinden.

de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de
luchtkwaliteit. De boom (bomen) heeft (leveren) geen bovengemiddelde bijdrage aan de leefbaarheid.
De eiken zijn aangewezen als basisbomen en hebben geen bovengemiddelde waarde(n).
Het belang van het realiseren van een doorgang naar een nieuw aangekocht grasperceel
hebben (heeft) een groter belang dan het behouden van de eiken. Daarom wordt de vergunning voor het kappen van de eiken verleend. De berk is vergunningsvrij.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Naschrift van de vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

Wie dit verhaal nog snapt verdient een prijs als taalkunstenaar

Kapvergunning voor 10 eiken aan de Lamstraat in Toldijk geweigerd.

Motivering
Op 31-12-2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van 10 eiken en 1 berk. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de overlast
van de bomen.
Bij de beoordeling van de aanvraag hebben wij beoordeeld:
De houtopstand is aangewezen als een basisboom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
De gevraagde houtopstand mag niet worden geveld na afloop van de bezwaartermijn.

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft negatief geadviseerd met uitzondering van een kleine doorgang naar het betreffende perceel.
De bomenspecialist van de gemeente heeft tevens negatief geadviseerd.
Op basis van de gezondheid, conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de
houtopstand(en) wordt geadviseerd de gevraagde vergunning te weigeren
De bomen zijn gezond en vitaal en hebben nog een lange toekomstverwachting De berk is
vergunningsvrij.
Besloten is om het gehele advies van de specialist van de gemeente over te nemen.
Namelijk het in zijn geheel weigeren van de aanvraag voor de kap van 10 eiken. De berk is
vergunningsvrij.

Toekomstbestendig groot onderhoud eikenlanen in buitengebied

De gemeente Bronckhorst begint in oktober met het toekomstbestendig maken van een aantal eikenlanen in het buitengebied. Het is een uitvloeisel van het Bomenbeleidsplan dat de gemeenteraad enkele jaren geleden goedkeurde. Oorspronkelijk zouden ruim 4000 eiken gekapt worden. Uiteindelijk is dit aantal teruggebracht naar circa 1000 bomen. De gemeente wil in principe alleen zomereiken kappen en in de eikenlanen om en om kappen, zodat de bomen die blijven staan meer ruimte krijgen om uit te groeien tot volwassen exemplaren.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is door de gemeente betrokken bij de voorbereiding van dit plan. In ons advies hebben we aangedrongen op uitvoering van het kappen in de eikenlanen op voorwaarde dat de lanen beter klimaatbestendig zijn voor de toekomst, dat voor elke gekapte boom een nieuwe boom aangeplant wordt en dat de herplant met name gebeurt aan weerszijden van de aan te pakken lanen, zodat deze aan kwaliteit winnen.

Op de website van de gemeente www.bronckhorst.nl/home/plannen-en-projecten_45329/item/groot-onderhoud-bomen_120817.html is te lezen waarom de gemeente dit onderhoud uitvoert, hoe en wanneer ze dat doen en hoe ze met het herplanten om gaan. Ook is op een interactieve kaart te zien waar het onderhoud gaat plaatsvinden.

Bekijk waar het onderhoud plaatsvindt

 

Weer kastanje weg aan Beekstraat in Toldijk

Op 2 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Beekstraat 16 in Toldijk. De boom ondervindt last van de bloederziekte. De eigenaar wil graag dat de kastanjeboom binnen drie maanden gekapt wordt, omdat men bang is dat grote takken gaan afbreken. De boom staat aan de weg. De takken hangen tot boven het huis en een zandbak.

Het perceel behoort tot de woonboerderij De Til (huisnr. 12 t/m 16). Afgelopen maand werd ook een kapvergunning aangevraagd voor 5 ‘bomen’ op nummer 12 in verband met de bouw van een woning. En twee jaar geleden is op dat huisperceel ook een kastanjeboom gekapt. Deze moest vervangen worden door een inlandse boom.

Over herplant rept de eigenaar nu niet.

Deze nieuwe kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 april.

Drie dagen eerder al, op 7 april, heeft de gemeente de kapvergunning verleend.

Uit een boomveiligheidscontrole  door een extern bureau zou blijken dat de kastanjeboom een risico vormt voor zijn omgeving door het uitbreken van takken. De boom is aangetast door de bloedingsziekte en de tonderzwam.

Aan de kapvergunning, die op 11 april gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant.

Kapaanvraag voor 5 bomen aan Beekstraat in Toldijk

Op 27 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 5 ‘bomen’ op het adres Beekstraat 12 in Toldijk. De bomen moeten wijken voor de bouw van een woning. Om wat voor soort bomen het gaat, wordt niet duidelijk uit de aanvraaggegevens. Ook meldt deze kapaanvraag niet of herplant op het perceel plaatsvindt.

Deze aanvraag is gepubliceerd op 7 maart.

Kapvergunning voor 50 zieke en dode bomen

Op 22 oktober heeft de gemeente een nieuwe (tweede) vellijst openbaar gemaakt van zieke en dode bomen langs openbare wegen in Bronckhorst. Het gaat om in totaal 50 bomen, zowel in het buitengebied als in de verschillende dorpskernen. Apart genoemd staan bomen langs de Binnenweg in Drempt en de Wuusweg in Toldijk.

De uitgebreide kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 oktober.

Op 4 november besluit de gemeente voor alle 50 bomen een kapvergunning af te geven.

In principe komt voor iedere te kappen boom op dezelfde locatie een nieuwe boom terug. Maar in het kapbesluit bestaat de herplant uit 17 knotwilgen, 4 elzen, 1 robinia, 4 berken, 10 fruitbomen en 2 wilde appelbomen en 410 m aan struweelhaag (dubbele plantrij). In totaal 38 bomen dus.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 8 november.

Kapvergunning voor eik aan de N314 in Toldijk

Op 19 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Zutphen-Emmerikseweg 9b in Toldijk (N314). In de eik huist de eikenprocessierups. Hierdoor kunnen de bewoners niet meer buiten op hun terras zitten. De eik staat op slechts enkele meters van het woonhuis en is – volgens de eigenaar – erg groot geworden. De eik heeft momenteel minder blad (aangevreten).

De eigenaar wil een aantal nieuwe bomen planten, waaronder enkele platanen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 juni.

Op 15 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Overlast als gevolg van de aanwezigheid van de eikenprocessierups vormt geen reden om de kapaanvraag te verlenen, omdat deze te bestrijden is. De reden is dat de eik niet meer vitaal is en aftakelt. Dit blijkt uit de stervende kroon en het feit dat de eik weinig tot geen scheutlengte heeft. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand niet verbeteren. Er kan beter ingezet worden op een nieuwe en toekomstbestendige boom met een lange levensverwachting.

Aan het kapbesluit, dat openbaar is gemaakt op 20 juli, zit dan ook een herplantplicht vast: de eigenaar moet  binnen een jaar drie platanen planten.

Kapvergunning voor acacia en twee eiken langs N314 bij Toldijk

Op 15 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 11 bomen bij het pand Zutphen-Emmerikseweg 17a in Toldijk. Op het onlangs verkochte perceel staan enkele dode bomen, een aantal bomen die te dicht op andere bomen staan en bomen die in slechte staat zijn. Er is sprake van veel achterstallig onderhoud aan het groen.

Volgens de nieuwe eigenaar krijgen de overige bomen straks meer ruimte om volwaardig uit te groeien. Hij wil derhalve niet herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag, die op 21 mei openbaar gemaakt is, meldt niet om wat voor soort bomen het gaat.

Op 13 juni meldt de gemeente dat voor drie bomen (één acacia en twee eiken) een kapvergunning verleend is en dat de andere acht bomen kapvergunningvrij zijn (de stamdikte is nog te gering).

De kroon van de acacia bestaat uit twee gesteltakken die als plakoksel samen komen als stam.
De plakoksel begint te werken waardoor deze uit elkaar wordt gedrukt door de diktegroei van de beide stammen. Hierdoor bestaat een verhoogde kans op uitscheuren van de plakoksel.

Eén van de eiken heeft een éénzijdige kroon doordat de boom in de verdrukking van een andere eik staat. Door deze eik te verwijderen, krijgt de zomereik die er naast staat de ruimte om verder uit te groeien.
De andere eik staat op de erfgrens en wordt door een plataan overschaduwd. De boom groeit daardoor scheef en hangt over de erfafscheiding. Door deze boom te verwijderen, krijgt de plataan meer ruimte om uit te groeien.

Aan de kapvergunning, die openbaar gemaakt is op 20 juni, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar op het perceel drie nieuwe loofbomen plant: een beuk, een linde en een iep.