Categoriearchief: Olburgen

Ontwikkelingen rond EuroParcs Olburgen.

EuroParcs transformeert haar vakantiepark Marina Strandbad (voorheen Dorado Beach bij Olburgen) van camping naar bungalowpark.

In dat kader heeft de gemeente Bronckhorst EuroParcs verplicht om in een nieuwe ontsluitingsweg te voorzien. Als gevolg daarvan moeten 13 meidoornboompjes (de uitgegroeide resten van een oude meidoornhaag) verdwijnen. Zowel de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst als Het Steenders Landschap hebben op verzoek van de betrokken adviseur (RHO ADVISEURS) laten weten dat zij in principe niet tegen deze ingreep zijn, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.

afbeelding adviesburo RHO

  1. Als vervangers voor de meidoorns wordt er langs de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg (gedeeltelijk op eigen terrein) een zone gecreëerd met een aaneengesloten beplanting waarin naast meidoorn ook soorten als egelantier, vlier en haagbeuk voorkomen. Bovendien moet de aanleg van de ontsluitingsweg dit voorjaar gerealiseerd worden.
  2. Doordat er een nieuwe ontsluitingsroute aangelegd wordt, zal het oorspronkelijke plan (Ontsluiting via de bestaande Capellegoedweg en Pipeluursweg) opnieuw bekeken worden. Deze weg ligt op gemeentegrond.
  3. Hier zou door verbreding van de weg en aanleg van een wandelpad een groep half volwassen bomen gekapt moeten worden. Tegen dit plan is zowel vanuit de bevolking als ook door de vereniging ernstig bezwaar gemaakt. Mede hierdoor is de kapaanvraag voor deze bomen ingetrokken en wordt gekeken naar een alternatief plan waarbij de bomen gespaard kunnen worden.

Kapvergunning voor wilg aan Roggeland in Olburgen

Op 17 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een wilg aan het Roggeland 11 in Olburgen. De wilg zou volgens een hovenier dood zijn.

Op 4 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De wilg is nog niet dood, maar de stam is voor tweederde deel verrot, wat volgens de gemeente tot een verhoogde kans leidt op stambreuk.

Dit kapbesluit, dat openbaar gemaakt is op 8 maart, omvat een herplantplicht voor een nieuwe boom op het perceel.

 

Kapvergunning voor acacia naast kerk in Olburgen

Op 12 maart heeft de gemeente een kapvergunning verleend voor een acacia op het adres Olburgseweg 4 in Olburgen. Een kapaanvraag voor deze boom is niet openbaar gemaakt. De boom staat dicht bij de kerk en kan bij een zware storm eventueel op het gebouw vallen, aldus de gemeente.

Onduidelijk is wie de kapaanvraag ingediend heeft.

De gemeente verlangt wel dat drie rode beuken geplant worden ter compensatie.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 maart.

Kinderen maken Bronckhorst tijdens Boomfeestdag iets groener

De Nationale Boomfeestdag is weer achter de rug. Het thema luidde dit jaar ‘Maak ’t buiten beter!’ Onder een stralende zon en een heerlijke temperatuur gingen een kleine 200 leerlingen van zeven scholen uit de gemeente Bronckhorst op woensdag 14 maart aan de slag met het planten van bomen en plantsoen. De leerlingen van De Rozengaardsweide uit Hengelo moesten op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte van een leraar die niet vervangen kon worden. Desondanks was de belangstelling dit jaar groter dan vorig jaar.

Leerlingen van De Pannevogel uit Steenderen plantten 10 lindes langs de Lindenweg in de buurt van Rha (foto: Gerlinde Bulten)

Lees verder

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

In dorpskernen gaat gemeente 85 gevaarlijke bomen kappen

In aanvulling op de vellijst voor het buitengebied heeft de gemeente ook twee lijsten gepubliceerd van kapvergunningvrije en kapvergunningplichtige zieke en gevaarlijke bomen in de dorpskernen. Het gaat om 29 bomen waarvoor een kapvergunning noodzakelijk is, voor 56 is dat niet nodig omdat ze daarvoor een te kleine stamomtrek hebben (minder dan 95 cm op 1.30 meter boven maaiveld) of tot de boomsoorten behoren waarvoor in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

De 29 bomen staan in Drempt (2), Halle (1), Hengelo (7), Hummelo (1), Keijenborg (1), Laag-Keppel (1), Steenderen (4), Vorden (6), Wichmond (1) en Zelhem (5). Hiervan zijn er 16 dood, 7 zijn aan het aftakelen, drie ondervinden last van zwammen en twee zijn ziek. Lees verder

Bomenkap langs IJssel nog niet voorbij

Opnieuw dreigt bomenkap langs de IJssel, nu tussen het veer bij Bronkhorst en Brummen, vlakbij de N348 van Zutphen naar Dieren. Het betreft nu een bos van zo’n 2,5 hectare aan populieren. Rijkswaterstaat eist dat de betrokken eigenaar gedoogd dat de overheid een deel van zijn bos kapt om ook daar ruimte te geven aan de IJssel als die overstroomt. Er loopt nog overleg, maar de eigenaar weigert mee te werken en overweegt naar de Raad van State te stappen. Volgens hem loopt zijn perceel vrijwel nooit onder water. Het bos staat sowieso niet in de stroombaan van de IJssel, zo verweert hij zich.

Het gaat om deelgebied 5 van plan Stroomlijn. Dit ontwerpbesluit ligt nog tot 19 april ter inzage op het gemeentehuis van Brummen.

Vorig jaar augustus zijn alle voorbereidende besluiten genomen om de uiterwaarden aan de westzijde van de IJssel ter hoogte van Brummen (de Brummensche waarden) zo veel mogelijk te ontdoen van bomen en struiken. Met enkele grondeigenaren sloot Rijkswaterstaat een overeenkomst, maar één grondeigenaar ging niet akkoord met het plan. De uitvoering van ‘Stroomlijn’ houdt bij hem in dat van circa twee hectare bos ruim 1,25 hectare moet verdwijnen en er twee stroken ‘bos’ overblijven van in totaal 0,8 hectare.

In totaal verdwijnt door de uitvoering van plan Stroomlijn 116 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden langs de IJssel. Een groot deel hiervan is inmiddels gekapt. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de uiterwaarden kaal blijven als deze in de zogeheten stroombaan van de rivier liggen bij hoog water.

De gemeente Bronckhorst is met Rijkswaterstaat bezig om het aantal gekapte bomen op zijn grondgebied gecompenseerd te krijgen. De rijksdienst is afgelopen herfst akkoord gegaan met deze herplantplicht. Waar de bomen komen, is nog niet bekend.

Ruim 60 gratis bomen te planten in buitengebied

De tweede editie van de actie ‘1 boom mot kun’n’, waarbij grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst in aanmerking komen voor een gratis boom, heeft deze winter 63 bomen opgeleverd. Vorige winter leverde de actie in totaal bijna 150 nieuwe bomen op.

Het betreft een initiatief van bewoners uit het buurtschap Bekveld. Vereniging Bomenbelang steunt hen, evenals de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt. De gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland betalen de bomen.

De eerste boom van de 63, een zomerlinde, plantte wethouder Engels op maandag 13 maart samen met Alex Gerritsen aan de Capellegoedweg in Olburgen. De andere bomen worden de komende weken geplant.

Wethouder Engels (r.) plant samen met Alex Gerritsen een zomerlinde aan de Capellegoedweg in Olburgen in het kader van de actie ‘1 boom mot kun’n’ die deze winter voor het tweede achtereenvolgende jaar plaatsvond in de gemeente Bronckhorst (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Lees verder

Kap in uiterwaarden IJssel begonnen

Op 25 juli is begonnen met het kappen van in totaal ongeveer 1000 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel. De eerste werkzaamheden vinden plaats op grondgebied van de gemeenten Brummen, Lochem, Olst-Wijhe, Hattem en Heerde. Rijkswaterstaat had ook met de kap van bomen willen beginnen bij Varik en Kampen, maar deze werkzaamheden worden vooralsnog gedwarsboomd door een uitspraak van de Tweede Kamer begin juli. Die verzocht het kabinet in een motie eerst nog eenmaal met de natuurorganisaties overleg te voeren over minder ingrijpende maatregelen in de uiterwaarden. De gezamenlijke natuur- en milieufederaties zien als alternatief bijvoorbeeld meer rivierverruimende maatregelen. Dat lijkt hen een duurzamere combinatie van hoogwaterveiligheid en behoud en ontwikkeling van natuurgebieden langs de rivier.

Rijkswaterstaat gaat nu ook bomen weghalen bij kribben

Rijkswaterstaat is begonnen met het kappen van bomen in de binnenbochten van de IJssel en in de buurt van kribben. De bomen en struiken belemmeren volgens de rijksdienst het uitzicht van de schippers op de rivier. Ook zouden ze voor een een verhoogd risico op overstromingen zorgen. In principe verdwijnen alle bomen in de zichtlijnen.

Omdat Rijkswaterstaat ook wel het belang inziet van het groen langs de rivier, blijven de beeldbepalende bomen staan. Ook zogeheten bakenbomen laat Rijkswaterstaat ongemoeid. Deze bomen benadrukken de loop van de rivier en zijn juist van groot belang als de kribben en uiterwaarden onder water lopen.

Voor het kappen van de bomen heeft Rijkswaterstaat een vergunning inzake de Natuurbeschermingswet. Mochten er in de bomen nog vogels zitten, dan moet de aannemer wachten totdat die uitgevlogen zijn voordat hij ze mag omzagen.

De werkzaamheden zijn in Kampen begonnen en schieten met een gemiddelde snelheid van 1 kilometer per werkdag aan beide zijden van de IJssel op richting zuiden (Westervoort). Het betreft ongeveer 100 kilometer in totaal.

Deze kapwerkzaamheden staan los van de kap van zo’n 1000 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel (volgens het zogeheten plan Stroomlijn). Hiermee is op 25 juli begonnen in een vijftal gemeenten langs de IJssel. Die werkzaamheden moeten eind dit jaar afgerond zijn.