Categoriearchief: Laag-Keppel

Kapvergunning verleend Eldrikseweg 9 en 16 in Laag Keppel

24-2-2021

Motivering van de gemeente.
Op 26 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 eiken. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 2 eiken. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
gedeeltelijk te weigeren.
Huisnummer 16: De beworteling van de boom is van generlei invloed op de werking
van de pomp. Voor het snoeien van de overhangende takken om het uitzicht te
verbeteren is geen vergunning nodig.
Advies : Kapvergunning weigeren.
Huisnummer 9 : Boom van deze omvang maakt de herinrichting van een tuin en de
aanleg van een terras niet mogelijk.
Herplant met een boom van de derde orde is hier de enige oplossing.
Advies : Kapvergunning goedkeuren
Op 22-02-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. Op basis van de gezondheid,
conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de houtopstand(en) wordt geadviseerd
de gevraagde vergunning te verlenen.
De zomer eik bij huisnummer 9 is een halfwassen boom die matig is qua conditie /
vitaliteit. Voor een zomer eik in deze levensfase wordt er weinig tot geen scheutlengte per
jaar aangemaakt. Er zijn in het recent verleden takken aan de stam verwijderd de
snoeiwonden overgroeien langzaam wat ook duid op een matige conditie / vitaliteit.
De zomer eik bij huisnummer 16 is een halfwassen boom waar meerdere plakoksels in
zitten waarvan één werkende plakoksel die, wanneer deze uitbreekt de boven zittende
gesteltak op de openbare weg valt. Dit is niet te verhelpen met een snoei actie dan zal een
groot deel van de kroon moeten worden verwijderd.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat het uitbreken van takken.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat beide eiken een risico vormen. De
conclusie van de stichting Bomenbelang wordt ten aanzien van de boom bij huisnummer
16 niet gevolgd Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te
weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Geen kapvergunning voor eik aan Nachtegaalplein in Laag-Keppel

Op 3 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Nachtegaalplein 1 in Laag-Keppel. De eik komt volgens de bewoners te dicht bij het huis en raakt bijna een andere eik. De takken groeien over een plat dak heen, wat volgens hen veel overlast veroorzaakt. Dode takken zouden het dak beschadigen.

Uit de aanvraag blijkt niet of de eik nog gezond en vitaal is en ook niet of en waar herplant plaatsvindt ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Ter plekke blijkt dat beide eiken gezond is. De bomen staan 2,5 meter van elkaar. Ze zijn in het verleden hoog opgekroond. De kronen zelf zijn niet zwaar en bevatten geen zwaar dood hout. Ook ontbreken schimmels die houtrot kunnen veroorzaken. De groeiomstandigheden van de eiken zijn redelijk tot goed, wat ook voor de conditie van beide bomen geldt.

Dit houdt in dat binnen nu en zo’n 15 jaar bij gelijkblijvende omstandigheden geen problemen met deze eiken te verwachten zijn.

Op 31 augustus beslist de gemeente de kapvergunning te weigeren. De gemeente volgt het advies op van Vereniging Bomenbelang.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 4 september.

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Jan de Jagerlaan in Laag-Keppel

Op 30 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tamme kastanje op het adres Jan de Jagerlaan 1 in Laag-Keppel. De bewoners van het huis vrezen dat de kastanjeboom bij een windhoos kan omvallen en daarmee de woning kan beschadigen. Ze willen de onderste meter van de stam laten staan.

Aan de stamvoet is de boom verrot.

De bewoners hebben nog niet nagedacht over herplant. Wel denken ze na over een nieuwe indeling van de tuin. Maar ze gingen er vanuit dat de boom nog wel vijf jaar zou kunnen
blijven staan.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 3 juli.

Op 9 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. De kastanjeboom staat op ongeveer vijf meter afstand van het huis en takelt af. In de kroon zit veel dood hout, Inmiddels zitten in de boom meerdere zware dode takken. De stamvoet is ingerot.
De boom zal hier niet van herstellen.

Aan de kapvergunning, die op 16 juli gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant.

Kapvergunning voor 21 bomen langs provinciale wegen

Op 18 maart publiceert de gemeente een kapvergunning die zij op 12 februari verleende (!) voor in totaal 21 bomen langs de N316 (Vorden-Doetinchem, 5 bomen), N317 (Doesburg-Doetinchem, 5 bomen) en N330 (Hummelo-Zelhem-Varsseveld, 11 bomen). De bomen zijn dood of ziek door aantasting van zwammen en vormen daarmee een gevaar voor het wegverkeer.

Niet voor alle bomen komt een nieuwe boom terug. De herplant bestaat uit in totaal 13 bomen.

Kapvergunning voor 2 bomen aan Rijksweg in Laag-Keppel

Op 10 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee ‘bomen’ op het adres Rijksweg 97 in Laag-Keppel. Eén van de bomen blijkt een eik te zijn. Deze staat in de voortuin. De andere te kappen boom staat achter het huis. Beide bomen zouden ziek zijn. Over herplant praat de indiener van de kapaanvraag niet.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 17 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken.

Het blijkt om een eik in de voortuin te gaan en een niet met soortnaam genoemde boom in de achtertuin. Eén boom heeft op de stam op een hoogte van drie meter over een lengte van twee meter meerdere vruchtlichamen zitten van de dikrandtonderzwam. Deze zwam zorgt voor witrot in het kernhout, waardoor de stam gevoelig wordt voor stambreuk. De boom staat op ongeveer tien meter van de woning. Mocht de stam breken, dan kan de boom op de woning vallen.

De andere boom staat ver (ongeveer 60 meter) van de woning. Bij deze boom is een derde van
de stam aangetast door een schimmel, waarschijnlijk de honingzam. Hierdoor begint het
kernhout te rotten en zijn de hoofdwortels aan deze zijde aangetast. Dit zal niet stoppen, waardoor in de toekomst de kans bestaat op stambreuk danwel windworp.

De gemeente geeft voor beide bomen de kapvergunning af op voorwaarde dat binnen een jaar op het perceel twee nieuwe loofbomen geplant worden.

Het besluit is openbaar gemaakt op 1 februari.

Kapvergunning voor eik aan Rijksweg in Laag-Keppel

Op 31 januari ontving de gemeente een aanvraag van de Provincie Gelderland voor een kapvergunning voor een zomereik nabij Rijksweg 100 (de provinciale weg N 317) in Laag-Keppel. Tijdens een inspectie bleek dat deze boom niet langer levensvatbaar is. Hierdoor komt de verkeers- en algemene veiligheid in gedrang. Herplant ter plekke is mogelijk.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 februari.

Op 26 februari besluit de gemeente de provincie een kapvergunning te verlenen voor de eik. De boom is in het verleden al helemaal teruggezet (veteranensnoei), maar is vorig jaar bijna niet meer uitgelopen. De zomereik is nagenoeg dood.

Hoewel de provincie een boom wil herplanten ter compensatie, legt de gemeente in dit geval GEEN herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 2 maart. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kapvergunning voor 2 eiken aan Julianalaan in Laag-Keppel

Op 27 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse en een Amerikaanse eik aan de Julianalaan 12 in Laag-Keppel.

Op het erf dat ongeveer 1100 m2 meet, staan zeven volwassen eiken, waarvan één grote, monumentale. Alle bomen behoeven onderhoud. Eén eik is een Amerikaanse, de rest is Europees.

De Amerikaanse eik houdt volgens de eigenaar, wanneer de bomen in het blad zitten, het daglicht in het huis en de tuin weg. Hij wil wel zonnepanelen op het dak. Daarvoor vindt hij het noodzakelijk dat er zonlicht op het zuidelijke deel van het dak kan komen.

De inlandse eik bevindt zich in de voortuin, pal voor het huis. Deze boom staat volgens de eigenaar te dicht op het huis en neemt ook veel licht weg.

Naar verwachting zullen de andere bomen beter tot wasdom kunnen komen als de opstanden enigszins ‘uitgedund’ worden. Ook hier geldt dat deze boom plaatsing van zonnepanelen onmogelijk maakt.

De eigenaar wil loofbomen planten die niet zo groot worden.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 februari.

Op 25 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de twee eiken gezond zijn, maar qua vitaliteit achteruit gaan.

De zomereik staat vlak naast de woning tussen twee forsere zomereiken. Hij staat enigszins in de verdrukking. Door deze eik weg te halen, kunnen de andere twee bomen beter uitgroeien. De Amerikaanse eik is redelijk gezond maar minder vitaal, wat vaker voor komt bij deze bomen van deze leeftijd. De boom staat naast een zomereik. Indien de Amerikaanse eik wordt verwijderd, kan de zomereik verder uitgroeien.

Als deze twee bomen worden verwijderd, blijven er nog twee grotere zomereiken aan de voorzijde van de woning staan die dan uit kunnen groeien tot twee toekomstbestendige bomen.

De gemeente legt in dit geval dan ook geen herplantplicht op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 maart.

Jaarlijkse vellijst telt 96 bomen

De gemeente heeft op 9 november de jaarlijkse vellijst van dode en zieke bomen ingediend. Deze telt dit jaar 96 bomen, verspreid over het hele grondgebied van Bronckhorst.

Op 6 december besluit de gemeente voor alle 96 bomen een kapvergunning te verlenen. Jaarlijks worden de bomen langs de openbare wegen in de kernen en het buitengebied van gemeente Bronckhorst geïnspecteerd. Dode bomen en bomen die gevaar op kunnen leveren, komen op de vellijst. Alle 96 bomen zijn gemerkt met groen/gele verf.

Volgens de gemeente betreft het ook vaak dunning.

Voor alle bomen komt een nieuwe boom terug, bij voorkeur op dezelfde plek.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.