Categoriearchief: Kranenburg

Ledenvergadering op Wijngoed Kranenburg

De jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst vindt plaats op zaterdag 26 september op Wijngoed Kranenburg, Kostedeweg 2 in Kranenburg.

Eén van de agendapunten is het vaststellen van nieuwe statuten die het mogelijk maken om de ANBI-status aan te vragen.

Na de vergadering biedt het bestuur de aanwezigen een eenvoudige lunch aan. Louis Lansink, senior adviseur van Waterschap Rijn en IJssel, verzorgt dan een presentatie over de op handen zijnde herinrichting van de landgoederenzone rondom de Baakse Beek. Het waterschap probeert in overleg met grondeigenaren een flink stuk van het stroomgebied van de Baakse Beek buiten de bebouwde kom opnieuw in te richten met als belangrijk doel de verdroging in het hele gebied te verminderen.

Na de lunch gaan we dat gebied bekijken.

Om ‘coronaproof’ bij elkaar te kunnen komen, is het maximaal aantal aanwezigen beperkt tot 25. Dat aantal is inmiddels bereikt.

Twee beuken bij kerk in Kranenburg verdwijnen, derde geweigerd

Op 11 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie beuken bij de kerk in Kranenburg (Ruurloseweg 101). Uit de aanvraag blijkt niet waarom deze is ingediend.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 17 januari.

Op 6 maart besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor één beuk en de kapvergunning voor de tweede beuk te weigeren. Een derde beuk blijkt kapvergunningvrij te zijn, omdat de stamomtrek op 1.30 meter hoogte minder dan 95 cm bedraagt.

Het gaat om de eerste twee bomen aan de westzijde van de rij beuken langs de provinciale weg én de vijfde boom in die rij. Bij de kerk staan in totaal tien beuken en twee lindes. De eerste drie in de rij en de allerlaatste vlakbij de pastorie zijn de oudste (ongeveer 120 tot 150 jaar oud).

Deze beuk is aangetast door zwammen en mag van de gemeente gekapt worden als er maar een nieuwe al wat forsere beuk teruggeplant wordt (foto: Joost Bakker).

De bomen hebben volgens de gemeente een markante en beeldbepalende waarde, zeker in relatie tot de achtergelegen monumentale kerk. Handhaving van de bomenrij is daarom van belang. In verband met de slechte staat van de eerste boom (zwamaantasting in het wortelgestel, doorlopend tot in de stamvoet en een zwakke kroon) stemt de gemeente in met de kap onder voorwaarde dat er een nieuwe beuk met een minimale stamdiameter van 20 tot 35 cm wordt teruggeplant. Over de kap van de tweede boom wordt negatief geadviseerd. Deze beuk verkeert namelijk nog in een goede gezondheid.

De herplant dient overeenkomstig het bestaande stramien te worden uitgevoerd.

De gemeente stemt ook in met de kap van de eerste beuk vanwege de plek langs de redelijk drukke provinciale weg.

Het besluit is openbaar gemaakt op 12 maart.

Noodkap zomereik aan Hamsveldseweg in Kranenburg

Op 25 juni heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een zomereik nabij het pand Hamsveldseweg 2 in Kranenburg. Uit de eik is een plakoksel uitgescheurd. De rest van de kroon moet worden verwijderd in verband met gevaar voor het afbreken van meerdere takken, aldus de gemeente. Die wil op dezelfde locatie ter compensatie een linde planten.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 28 juni.

Op 4 juli verleent de gemeente een (nood)kapvergunning.  De eik is al ontdaan van zijtakken. De stam zal in het najaar verwijderd worden.

De gemeente gaat geen boom op deze plek herplanten ter compensatie.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 juli.
 

Kapvergunning voor eik aan Eikenlaan in Kranenburg

Op 30 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de buurt van de Eikenlaan in Kranenburg. De aanvraag is op 6 december openbaar gemaakt.

Op 6 december besloot de gemeente een kapvergunning te verlenen. De eikenboom blijkt aangetast te zijn door tonderzwammen. De gemeente eist wel ter compensatie dat de eigenaar op zijn perceel een inlandse eik plant.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 10 december.

Geen herplant bij kapvergunning Amerikaanse eik aan Eikenlaan in Kranenburg?

Op 20 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik in de buurt van de Eikenlaan ter hoogte van Banenkamp 2 in Kranenburg. De boom zou aangetast zijn door honingzwam. De eigenaar wil ter compensatie van deze forse boom twee inlandse eiken herplanten.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 26 april.

Op 30 mei besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het wortelgestel van de eik is verrot (door de zwarte mier). De gemeente koppelt aan het verlenen van de kapvergunning echter in dit geval geen herplantplicht, “omdat de eik onderdeel is van een laanbeplanting” (?).

Dit kapbesluit is bekendgemaakt op 7 juni.

Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.

ProRail mag 5 bomen langs spoor bij Vorden niet kappen

Op 14 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 5 bomen langs het spoor tussen Vorden en Kranenburg. Welke bomen en op welke plek wordt niet duidelijk uit de aanvraag. De indiener van de aanvraag is ProRail. Deze maakt ook niet duidelijk waarom de bomen zouden moeten verdwijnen. ProRail zegt in de aanvraag geen bomen te zullen herplanten.

De aanvraag is digitaal gemeld op 24 september en gepubliceerd in Contact op 29 september.

De 5 bomen maken deel uit van een bosje van 18 zomereiken die er – na inspectie – goed bij staan.

Op 21 december maakt de gemeente bekend deze aanvraag van ProRail “buiten behandeling te laten”. Na navraag blijkt dat de vijf bomen helemaal niet op grond van ProRail staan en het bedrijf hierover dus geen zeggenschap heeft. 

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Eikenlaan in Kranenburg

Op 30 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik op het adres Eikenlaan 24 in Kranenburg, op de hoek met de Hamsveldseweg. Waarom de eik weg moet, blijkt niet uit de aanvraag die op 9 oktober bekendgemaakt is en gepubliceerd in Contact op 13 oktober. Aan weerszijden van de eik staan jongere exemplaren die nu te weinig ruimte zouden krijgen om te groeien. Over herplant wordt nog nagedacht. Gezien de omvang de eik is herplant in principe verplicht.

Op 23 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom verkeert  in goede conditie, maar mist de kroon. De twee jonge bomen ernaast komen in de verdrukking, aldus de gemeente.

De eigenaar van de eik moet ter compensatie een nieuwe boom op zijn perceel planten.

Het besluit is op 31 oktober bekendgemaakt en op 3 november gepubliceerd in Contact.

Jaarlijks vellijst telt 45 bomen

De gemeente heeft haar jaarlijkse vellijst bekendgemaakt. Hierop staan bomen die gevaar gaan opleveren voor de omgeving. Op de lijst staan dit jaar 45 bomen, waarvan er 4 dood zijn. De andere bomen moeten gekapt worden omdat ze aftakelen of zwammen hebben. Maar er zitten ook 11 bomen tussen die op zich nog gezond zijn en jaren mee kunnen. Deze wil de gemeente kappen vanwege ‘dunning’, om de bomen ernaast meer ruimte te geven. Bij drie eiken zal de gemeente een hoogwerker moeten inzetten vanwege de hoogte van de bomen.

De lijst is op 20 oktober openbaar gemaakt.

Op 3 november is het kapbesluit voor deze 45 bomen gepubliceerd in Contact.

 

 

Bij Medler 125 eiken in plaats van beuken

Op het grondgebied van landgoed Medler aan de zuidzijde van de Ruurloseweg (de N319 tussen Vorden en Ruurlo) zijn ongeveer 125 beuken gekapt. Het betreft twee rijen beuken vlak voor de hoofdingang van Medler langs de provinciale weg. De Provincie Gelderland klaagde over vallende takken. De beuken zijn gekapt toen de weg afgesloten was vanwege asfalteringswerkzaamheden vlakbij Vorden. Overigens zijn die werkzaamheden afgelast en verschoven naar komend voorjaar.

Medler gaat ter compensatie zo’n 125 eiken planten. De ene helft komt op de plek waar de beuken verdwijnen, de andere helft langs de Wiersserbroekweg aan de achterzijde van het landgoed. Daar stonden tot vorig jaar populieren.

Aan de Ruurloseweg staan achter de dubbele rij beuken eiken. Deze blijven staan. Ze zijn eigendom van landgoed Onstein.

De conditie van de beuken was niet zo goed. Waarschijnlijk zijn destijds niet de beste beuken geplant. Ze hebben er zo’n 100 jaar gestaan, maar waren vergeleken met de beuken aan de noordkant van de Ruurloseweg niet zo volgroeid.

Bomenbelang is geïnformeerd over de kap van de 125 beuken. Tegen dit voornemen kon geen bezwaar gemaakt worden. Het besluit is ook niet gepubliceerd. Het kappen gebeurde op grond van de Boswet.

Bomenbelang ziet de compensatie in de vorm van 125 eiken als positief. Wel heeft de vereniging aandacht gevraagd voor eventuele ‘zonnebrand’ aan de beuken die aan de noordzijde van de Ruurloseweg blijven staan en straks veel meer zon krijgen. Beuken kunnen hier niet goed tegen.

Kapvergunning voor 11 populieren aan Ruurloseweg

Op 1 april ontving de gemeente een aanvraag voor een vergunning voor het toppen en/of kappen van 11 populieren aan de Ruurloseweg 94 in Kranenburg. De bomen zijn ruim 30 jaar oud en zo’n 35 meter hoog. Volgens de eigenaar is er op die plek geen plaats voor herplant (!).

Op 22 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is digitaal bekendgemaakt op 2 mei en in Contact gepubliceerd op 5 mei. Volgens de gemeente gaat de conditie van de rij populieren snel achteruit. Bij een eerdere storm zijn enkele populieren omgewaaid. De gemeente stelt als herplantplicht vast dat er een beukenhaag geplant moet worden.

Het besluit is 29 april verzonden. Vanaf dat moment kan eventueel tot zes weken nadien nog bezwaar tegen dit besluit ingediend worden.