Categoriearchief: Keijenborg

Kapvergunning 6 bomen Hengelose straat

17/02/2021

De gemeente verleend de omgevingsvergunning voor het kappen van 2 eiken, 1 es en 2 lindebomen.
De berk is vergunningsvrij

Motivering
Op 13 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 eiken, 1 berk, 1 es
en 2 lindebomen. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend
omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 2 eiken, 1 berk, 1 es en 2 lindebomen. Het advies van
Bomenbelang is om de vergunning gedeeltelijk te weigeren. Voor de nummers 1, 4 en 6 ,
te weten, 1 Eik, 1 Es en 1 Linde is de toekomstverwachting minimaal. Vergunning
verlenen. Voor de nummers 2 en 5, te weten 1 Eik en 1 Linde is de conditie goed.
Vergunning weigeren. Voor boom no 3, 1 Berk is geen kapvergunning nodig.

Op 03-02-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving.
Bij boom nr. 1 zomereik gaat de stam op 1 meter hoogte over naar een kroon met
meerdere grote zware gesteltakken. Deze zware gesteltakken zitten als plakoksels aan de
stam door het steeds verder groeien van de takken naar buiten komen er meer krachten
op de plakoksels waardoor de kans verhoogd is dat de plakoksels een keer uitscheuren.
Bij boom nr.2 zomereik zit op 5 meter een werkende plakoksel er is een verhoogde kans
dat deze plakoksel uitscheurt. Hierdoor zal de helft van de stam afscheuren en zal de
overgebleven stam ook moeten worden verwijderd omdat deze dan de rest van het
gewicht van de kroon niet kan opvangen.
Boom nr.3 is een berk deze is vergunningsvrij.
Boom nr.4 staat in de aanvraag als es maar het is een esdoorn bij deze boom is in het
verleden een grote dode gesteltak verwijderd. Onder de plek waar de gesteltak is
afgezaagd laat de bast los doordat deze afsterft. In de resterende kroon zitten oude
wonden van afgescheurde takken welke inrotten tot in de gesteltak.
Boom nr.5 bij de boom zit aan weerszijden van de stam een oude ingerotte snoeiwond dit
zorgt er voor dat het kernhout is weg gerot en er alleen nog spinthout over is. De boom
probeert dit te compenseren door extra reactiehout rond de holte te maken. Onder de
opening bij één van de snoeiwonden is een scheur ontstaan doordat de restwand hier is
verminderd.
Boom nr.6 Bij deze boom zit in de stam een open holte vanaf de stamvoet tot op 4 meter
hoogte ,door deze open holte is de kans op stambreuk verhoogd.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico door het mogelijk uitbreken van
takken. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.

De gezondheid van de houtopstand vormt een risico door het mogelijk uitbreken van
takken. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Om
reden betreffende de veiligheid zal het advies van de medewerker van de gemeente
worden overgenomen en zal vergunning verleend worden voor de kap van de 5
vergunning plichtige bomen. De berk is vergunningsvrij. Er zijn geen andere belangen
aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Kapvergunning geweigerd voor paardekastanje aan de Hengelosestraat 26 in Keijenborg

Motivering
Op 19-12-2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van een paardenkastanje. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de
overlast van de boom omdat de tuin heringericht moet worden.
Bij de beoordeling van de aanvraag hebben wij beoordeeld:
De houtopstand is aangewezen als een basisboom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
De gevraagde houtopstand mag niet worden geveld na afloop van de bezwaartermijn. Als
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend mag de houtopstand pas worden
geveld op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

De omgevingsvergunning vervalt voor deze activiteit, indien daar niet binnen één jaar na
het onherroepelijk worden gebruik van is gemaakt (Omgevings- en Bouwverordening
2017, art. 5.4 lid 5).
De vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft negatief geadviseerd;
Na inspectie is vastgesteld dat het hier een gezonde boom betreft die zonder moeite in
het nieuwe tuinontwerp ingepast kan worden.
De expert van de gemeente heeft eveneens negatief geadviseerd met als reden;
Op basis van de gezondheid, conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de
houtopstand(en) wordt geadviseerd de gevraagde vergunning te weigeren
De boom is gezond en vitaal en heeft nog een lange toekomstverwachting

Kapvergunning voor 13 populieren aan de Uilennesterstraat 19 in Keijenborg

Motivering
De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor het kappen van 13
Italiaanse populieren aan de Uilenesterstraat 19 in Keijenborg. De aanvraag is ingediend
omdat de Italiaanse populieren te hoog zijn geworden en ze te dicht op de erfgrens staan.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in
het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):
• de natuurwaarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren staan buiten de bebouwde kom van Keijenborg en zijn niet
gelegen binnen een Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000 gebied of het Nationaal
landschap. Op 11 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een
Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker
met het certificaat European Tree Worker. Uit deze bomenschouw is beoordeeld dat de
gezondheidstoestand van de bomen goed is, maar dat bij Italiaanse populieren van deze
leeftijd met regelmaat grote (dode) takken uit de boom kunnen vallen. Hierdoor komt de
veiligheid van de omgeving in het geding.
Voor zover bekend en onderzocht bieden de Italiaanse populieren geen huisvesting aan
zeldzame of beschermde flora en fauna.
• de landschappelijke waarde van de houtopstand
Geen van de 13 Italiaanse populieren zijn aangewezen als markante boom of structuur,
daardoor zijn ze aan te merken als basisbomen. Voor basisbomen weegt het belang van
boombehoud minder zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning
kan dan worden verleend als er redenen zijn om de boom te kappen en er geen andere
belangen zijn om de boom niet te kappen. De 13 Italiaanse populieren hebben weinig
landschappelijke waarde.
• de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon
De 13 Italiaanse populieren staan niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of
op een perceel van den rijks- of gemeentelijk monument. De 13 Italiaanse populieren
hebben daardoor weinig waarde voor het stads- en dorpsschoon.
• De beeldbepalende waarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren hebben voor zover bekend geen esthetische- en of
belevingswaarden. De 13 Italiaanse populieren zijn voor zover bekend niet geplant bij een
bijzondere gebeurtenis en hebben geen historische belevingswaarde.
De 13 Italiaanse populieren zijn gelegen langs de erfgrens van het perceel, naast de
openbare weg. Ze hebben beeldbepalende waarde.
• De cultuurhistorische waarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren of de locatie van de 13 Italiaanse populieren hebben geen
cultuurhistorische waarden. Op de kaart van https://www.topotijdreis.nl/ zijn de 13
Italiaanse populieren en de locatie niet als een cultuurhistorische locatie terug te vinden.
• De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de
luchtkwaliteit. De 13 Italiaanse populieren hebben geen bovengemiddelde bijdrage aan de
leefbaarheid.
Het belang van de veiligheid voor de omgeving weegt zwaarder dan het behouden van de
13 Italiaanse populieren.
Daarom wordt de vergunning voor het kappen van de 13 Italiaanse populieren verleend.

Besluit d.d. 18 januari 2021
1. Wij trekken het besluit d.d. 14 december 2020 met kenmerk 2020-2317 in voor het
kappen van 13 Italiaanse populieren
2. Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het kappen van 13 Italiaanse
populieren.

 

Toekomstbestendig groot onderhoud eikenlanen in buitengebied

De gemeente Bronckhorst begint in oktober met het toekomstbestendig maken van een aantal eikenlanen in het buitengebied. Het is een uitvloeisel van het Bomenbeleidsplan dat de gemeenteraad enkele jaren geleden goedkeurde. Oorspronkelijk zouden ruim 4000 eiken gekapt worden. Uiteindelijk is dit aantal teruggebracht naar circa 1000 bomen. De gemeente wil in principe alleen zomereiken kappen en in de eikenlanen om en om kappen, zodat de bomen die blijven staan meer ruimte krijgen om uit te groeien tot volwassen exemplaren.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is door de gemeente betrokken bij de voorbereiding van dit plan. In ons advies hebben we aangedrongen op uitvoering van het kappen in de eikenlanen op voorwaarde dat de lanen beter klimaatbestendig zijn voor de toekomst, dat voor elke gekapte boom een nieuwe boom aangeplant wordt en dat de herplant met name gebeurt aan weerszijden van de aan te pakken lanen, zodat deze aan kwaliteit winnen.

Op de website van de gemeente www.bronckhorst.nl/home/plannen-en-projecten_45329/item/groot-onderhoud-bomen_120817.html is te lezen waarom de gemeente dit onderhoud uitvoert, hoe en wanneer ze dat doen en hoe ze met het herplanten om gaan. Ook is op een interactieve kaart te zien waar het onderhoud gaat plaatsvinden.

Bekijk waar het onderhoud plaatsvindt

 

Nu 152 locaties met monumentale bomen in gemeente Bronckhorst

Op zaterdag 2 november heeft Vereniging Bomenbelang Bronckhorst onder leiding van Jeroen Philippona van de landelijke Bomenstichting weer een aantal (potentieel) monumentale bomen aangewezen die in het landelijk register thuishoren en daardoor een betere bescherming krijgen. Deze keer gebeurde dit in Hengelo, Keijenborg en Hummelo. Aan het landelijk register van monumentale bomen zijn zeven locaties toegevoegd: de oprijlaan naar Het Meenink in Hengelo (een enkele rij met eiken die van oudsher doorloopt tot aan de overkant van de provinciale weg naar Vorden), de laan met zomerlindes tussen Hengelo en Keijenborg, twee Hollandse lindes aan de Wolsinkweg in Keijenborg, de eikenlaan aan de Hoegenstraat in Zelhem, een driestammige tamme kastanje en een zilverlinde aan de Hummeloseweg in Zelhem, een groene beuk tegenover deze locatie en een Hollandse linde aan de Hessenweg in Hummelo.

De route begon (in de regen) bij landgoed Het Meenink in Hengelo, dat normaal gesloten is voor publiek (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kapvergunning voor eik aan Weeninkweg in Keijenborg

Op 15 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik bij het pand Weeninkweg 2a in Keijenborg. De eik is aan het rotten. Aan de stam zitten zwammen.

De boom staat aan de overkant van de weg, aan de rand van het perceel op de
grens met Zelhem.

De eigenaar heeft een tijdje terug al enkele nieuwe bomen geplant op zijn perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 september.

Op 7 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de gemeentelijke bomenschouw blijkt dat de eik vergaand aangetast is door de harslakzwam. Deze schimmel zorgt voor rotting in het wortelgestel en de stamvoet. De boom zal hier niet van herstellen. De aantasting zal steeds verder gaan, waardoor de boom gevoelig wordt voor windworp en / of stambreuk.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente een herplantverplichting voor één loofboom
(een linde, esdoorn of beuk).

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 12 oktober.