Categoriearchief: Halle

Halle krijgt drie rode kastanjes terug.

De oudere bewoners van Halle kunnen het zich nog wel herinneren: die roodbloeiende kastanjebomen op de parkeerplaats  van Dorpshuis De Korenaar dat toen nog een bijgebouw van de Gereformeerde kerk was.

De vereniging Bomenbelang Bronckhorst schenkt ieder jaar een al wat grotere boom voor een openbare plek. Dit jaar heeft de vereniging ervoor gekozen om samen met de gemeente Bronckhorst  en Klanderman Boomkwekerijen een drietal grotere bomen te planten op de plek waar vroeger deze prachtige bomen de parkeerplaats opsierden.

De rode kastanje (Aescules carnea “Briotii”) geeft het begin van de lente aan met z’n vroege blad en bloeiende lichtrode kaarsen in mei. Ten opzichte van de gewone paardekastanje heeft deze boom een aantal voordelen. Hij vormt nauwelijks vruchten (wel handig voor een parkeerplaats) en heeft nauwelijks last van de kastanje mineermot en de kastanje bloederziekte die momenteel alom toeslaat in Nederland.

De bijgaande foto ziet er niet echt gezellig uit maar is te wijten aan het feit dat gezien Corona er geen ruchtbaarheid gegeven werd aan de exacte plantdatum.

Kapvergunning voor een eik aan de Zieuwentweg 5-7 in Halle

Motivering
Op 2 februari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van de eik. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
mogelijk te weigeren. Het advies van Bomenbelang is om de eik te kandelaberen en deze
nog enige jaren te laten staan. De dode boom kan dan volgens Bomenbelang een
belangrijke bijdrage leveren om onbeschermde diersoorten te sparen.
Op 12 februari 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheid en conditie van de eik
slecht is. De eik is dood en vormt daardoor een gevaar voor de naast gelegen weg. Door
het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand
niet verbeteren.
De gezondheidstoestand van de eik en het risico voor de omgeving weegt zwaarder dan
de mogelijkheid de eik te behouden.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Vergunning voor het kappen 6 bomen aan de Lankerseweg 5 in Halle

Motivering
Op 10 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 4 lindebomen, 1
den en 1 esdoorn. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend
omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 09-12-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De vier lindes zijn nooit
gesnoeid hierdoor hebben zich meerdere plakoksel in de kronen gevormd. Deze
plakoksels zijn niet meer te verwijderen doormiddel van snoeien (te grote snoeiwonden).
Gezien de forse kroon delen die op de plakoksels staan is het uitscheuren van de
plakoksels in de nabije toekomst aanwezig.
Deze vier lindes kappen en herplanten door nieuwe bomen met een lange
toekomstverwachting. Vergunningsvrij is de den en de esdoorn qua stamdiameter De
gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat er een risico is dat er takken
uitbreken. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn
geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Deze vergunningverlening is niet verleend conform de afspraken die Vereniging Bomenbelang Bronkhorst met de Gemeente gemaakt heeft. Afgesproken is nl. dat advies door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst in de vergunning gemeld zou worden, of het nu positief dan wel negatie zou zijn. In dit geval hebben we dus negatief geadviseerd met de extra vermelding dat er voor de ingreep een Bomen Effect Analyse uitgevoerd zou moeten worden en vermoedelijk ook een vergunning voor de vijver

Kapvergunning voor 2 v.d 4 eiken Nijmanweg 2a Halle

Motivering
Op 17 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 4 eiken. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 4 eiken. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
te weigeren.
1. Eikenprocessierups is geen reden om bomen te kappen
2. Eikels van eiken is al helemaal geen reden om bomen te kappen.
3. Dood hout is een kwestie van achterstallig onderhoud.

Op 04-12-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand boom nr 3 door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. Boom nr. 3 heeft een holte in
de stam op 4 meter gezien het reactie hout wat de boom aanmaakt ter hoogte van de holte
duidt er op dat de restwand van de stam sterk is verminderd waardoor de kans op
stambreuk is verhoogt. Deze boom kappen omdat de veiligheid in het geding komt.
Boom nr. 4 is vergunning vrij onder de 30 cm doorsnee op 130 cm
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
De bomen 1 en 2 zijn vitaal en in goede gezondheid en worden daarom geweigerd.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt.
Conclusie bomenbelang is om de vergunning voor alle 4 de bomen te weigeren
Alles tegen elkaar afwegend zijn wij tot de volgende conclusie gekomen:
Bomen 1 en 2 weigeren ( bomen zijn in goede gezondheid en zijn vitaal)
Boom 3 verlenen zoals geadviseerd is door de medewerker met het certificaat European
Tree Worker.
Boom 4 heeft een diameter van onder de 30 cm op 1.30 cm hoogte. En is daarom
vergunningsvrij.

Vergunning geweigerd voor het kappen van twee Am. eiken aan de Abbinkstraat 22 in Halle

Motivering
Op 16-11-2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van 2 Amerikaanse eiken. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de
overlast van de bomen.
Bij de beoordeling van de aanvraag heeft de gemeente beoordeeld:
De beide bomen eigendom zijn van de gemeente, in de winter van 2021-2022 zullen de
bomen gesnoeid worden.
De houtopstand is aangewezen als een basisboom boom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Er is sprake van overlast van afbrekende takken die op de opstallen van de buren kunnen
vallen.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden..
Gezien de mate van overlast en het belang van de houtopstand die eigendom is van de
gemeente Bronckhorst wordt de vergunning geweigerd.
De gevraagde houtopstand mag niet worden geveld na afloop van de bezwaartermijn. Als
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend mag de houtopstand pas worden
geveld op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Kapvergunning van 1 Esdoorn aan de Dorpsstraat 104 in Halle

Motivering
Aanvrager geeft aan dat de boom dood gaat en mogelijk een gevaar voor de omgeving
wordt.
Door de gemeente Bronckhorst is een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle is
uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree Worker. Bij de
bomenschouw is beoordeeld dat de esdoorn voor meer dan de helft afgestorven is. Deze
afgestorven helft hangt voor het grootste gedeelte boven de provinciale weg. De veiligheid
voor de omgeving is op dit moment niet meer te garanderen.
Door de gezondheidstoestand vormt de esdoorn dan ook een risico voor zijn omgeving.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren