Categoriearchief: Bronkhorst

Bijna 300 leerlingen actief op Boomfeestdag

Bijna 300 leerlingen van tien verschillende scholen in Bronckhorst hebben op woensdag 13 maart op zeven locaties bomen en struiken geplant. De schoolterreinen van ’t Loo in Zelhem en de Rozengaardsweide in Hengelo zijn weer iets groener gemaakt evenals vijf andere plekken in de gemeente (in het buitengebied van Hengelo in de buurt van ’t Kervel, een voormalig maïsveld bij Keijenborg, bij Bronkhorst, het golfterrein van Hoog-Keppel en het parkeerterrein van Halmac in Wolfersveen.

Tussen Zelhem en Keijenborg plantten zo’n 63 leerlingen meidoorns, mispels en hondsrozen plus een aantal eiken en lindes op een voormalig landbouwperceel (foto: Gerlinde Bulten).

Vlakbij Het Kervel in het buitengebied ten westen van Hengelo trotseerden leerlingen uit Toldijk en Hengelo het winderige en af en toe natte weer om een aardappelveld om te zetten in een terrein met lijsterbessen en heel veel struiken, onder andere kardinaalsmuts (foto: Gerlinde Bulten).

In de buurt van de Onderstraat in Bronkhorst werden honderden struiken geplant (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Gemeente gaat 46 zieke en dode essen kappen

De gemeente Bronckhorst heeft op 2 oktober een kapaanvraag ingediend voor 46 essen die last ondervinden van de essentaksterfte. Ze staan in Bronkhorst (1), Hengelo (5), Hummelo (2), Steenderen (14), Vorden (15) en Zelhem (9), bijna allemaal langs de openbare weg. Het betreft vooral bomen in het buitengebied; alleen in Steenderen wil de gemeente ook bomen in het dorp zelf kappen, namelijk aan de Prins Bernhardlaan. De meeste essen verdwijnen aan de Hamminkweg in Delden (Vorden): in totaal 9 exemplaren.

Op zich lijkt de essentaksterfte in de gemeente Bronckhorst niet verder uit te breiden. De reeds aangetaste bomen gaan er kwalitatief niet verder op achteruit. Alleen de uiteinde van de takken breken af.

Waar mogelijk gaat de gemeente voor iedere boom een nieuwe boom terugplanten. De soort hangt af van het landschapstype waar de boom geveld is.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 oktober.

Op 10 oktober verleent de gemeente voor zichzelf de kapvergunning voor de 46 essen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Kinderen maken Bronckhorst tijdens Boomfeestdag iets groener

De Nationale Boomfeestdag is weer achter de rug. Het thema luidde dit jaar ‘Maak ’t buiten beter!’ Onder een stralende zon en een heerlijke temperatuur gingen een kleine 200 leerlingen van zeven scholen uit de gemeente Bronckhorst op woensdag 14 maart aan de slag met het planten van bomen en plantsoen. De leerlingen van De Rozengaardsweide uit Hengelo moesten op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte van een leraar die niet vervangen kon worden. Desondanks was de belangstelling dit jaar groter dan vorig jaar.

Leerlingen van De Pannevogel uit Steenderen plantten 10 lindes langs de Lindenweg in de buurt van Rha (foto: Gerlinde Bulten)

Lees verder

Gemeente gaat 218 zieke bomen in buitengebied vellen

De jaarlijkse vellijsten van de gemeente Bronckhorst van zieke, gevaarlijke of dode bomen komen weer binnen. Die voor het buitengebied telt 133 kapvergunningplichtige bomen en een 85 tal kapvergunningvrije bomen. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het betreft 48 essen, 33 zomereiken, 15 Amerikaanse eiken, 11 acacia’s en 11 schietwilgen, 8 beuken, 2 esdoorns en 2 Canadese populieren, 1 zomerlinde, 1 grove den en 1 ratelpopulier.

Van de 133 bomen zijn er 12 dood. De  andere bomen takelen volgens de gemeente af, hebben zwammen en zouden gevaar kunnen opleveren voor verkeer.

De essen verdwijnen vanwege angst voor het afbreken van takken door besmetting van de bomen met het vals essenvlieskelkje. Deze schimmel uit Azië veroorzaakt de zogeheten essentaksterfte.

Vrijwel alle essen, die op de vellijst voorkomen, staan in Toldijk (langs de Voortseweg, de Reigersvoortseweg en Wuusweg). De schietwilgen staan langs de Broekstraat in Hummelo.

De kapaanvragen voor deze 133 bomen zijn gepubliceeerd op 18 november.

Op 12 december besluit de gemeente voor alle bomen een kapvergunning te verlenen.

In principe komt voor iedere te vellen boom een nieuwe boom terug op ongeveer dezelfde plek.

 

Bomenkap langs IJssel nog niet voorbij

Opnieuw dreigt bomenkap langs de IJssel, nu tussen het veer bij Bronkhorst en Brummen, vlakbij de N348 van Zutphen naar Dieren. Het betreft nu een bos van zo’n 2,5 hectare aan populieren. Rijkswaterstaat eist dat de betrokken eigenaar gedoogd dat de overheid een deel van zijn bos kapt om ook daar ruimte te geven aan de IJssel als die overstroomt. Er loopt nog overleg, maar de eigenaar weigert mee te werken en overweegt naar de Raad van State te stappen. Volgens hem loopt zijn perceel vrijwel nooit onder water. Het bos staat sowieso niet in de stroombaan van de IJssel, zo verweert hij zich.

Het gaat om deelgebied 5 van plan Stroomlijn. Dit ontwerpbesluit ligt nog tot 19 april ter inzage op het gemeentehuis van Brummen.

Vorig jaar augustus zijn alle voorbereidende besluiten genomen om de uiterwaarden aan de westzijde van de IJssel ter hoogte van Brummen (de Brummensche waarden) zo veel mogelijk te ontdoen van bomen en struiken. Met enkele grondeigenaren sloot Rijkswaterstaat een overeenkomst, maar één grondeigenaar ging niet akkoord met het plan. De uitvoering van ‘Stroomlijn’ houdt bij hem in dat van circa twee hectare bos ruim 1,25 hectare moet verdwijnen en er twee stroken ‘bos’ overblijven van in totaal 0,8 hectare.

In totaal verdwijnt door de uitvoering van plan Stroomlijn 116 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden langs de IJssel. Een groot deel hiervan is inmiddels gekapt. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de uiterwaarden kaal blijven als deze in de zogeheten stroombaan van de rivier liggen bij hoog water.

De gemeente Bronckhorst is met Rijkswaterstaat bezig om het aantal gekapte bomen op zijn grondgebied gecompenseerd te krijgen. De rijksdienst is afgelopen herfst akkoord gegaan met deze herplantplicht. Waar de bomen komen, is nog niet bekend.

Kapvergunning voor notenboom aan Boterstraat in Bronkhorst

Op 16 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het adres Boterstraat 1 in Bronkhorst. Het gaat om een zieke boom in de achtertuin. De indiener van een aanvraag belooft een nieuwe notenboom te planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 maart.

Op 3 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Aan de vergunning zit een herplantplicht verbonden voor een nieuwe notenboom.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 11 april.

Kapvergunning voor notenboom aan Boterstraat in Bronkhorst

Op 5 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een walnotenboom op het adres Boterstraat 1 in Bronkhorst. De boom groeit tegen de aanbouw in de tuin aan. Dat gebouw staat deels rondom de notenboom. De eigenaar is bang dat de boom het gebouwtje gaat ontzetten of op een andere manier gaat beschadigen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 december.

Op 14 december besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom is nog redelijk vitaal, maar de conditie niet optimaal. Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar een nieuwe walnotenboom in de tuin plant.

Tegen dit kapbesluit kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

35 Baakse populieren geplant aan Onderstraat in Bronkhorst

Langs de Onderstraat in Bronkhorst (de verbindingsweg naar Baak) zijn 35 Baakse populieren geplant. Dat gebeurde op alle (soms al jaren geleden) vrijgekomen plekken tussen de Amerikaanse eiken. Sinds begin dit jaar discussieerde de gemeente over de toekomst van deze Amerikaanse eiken met Vereniging Bomenbelang, het Steenders Landschap en de Belangengroep Stad Bronkhorst.

Op woensdag 14 december plantte wethouder Seesing de laatste van de 35 Baakse populieren langs de Onderstraat in Bronkhorst (foto: Hans Thijssen).

Wat gaat er gebeuren met de 50 Amerikaanse eiken langs de Onderstraat in Bronkhorst. De gemeente wil een zevental bomen binnenkort kappen en wil overleggen over de andere 43 bomen (foto: Hans Thijssen).

Langs de Onderstraat in Bronkhorst staan nog 44 Amerikaanse eiken  (foto: Hans Thijssen).

De Amerikaanse eiken verliezen veel hout en enkele exemplaren ondervinden last van zwammen. Zes van de in totaal 50 eiken zijn afgelopen juni gekapt. Omdat de gemeente vreest dat veel eiken niet langer meer zullen leven dan tien jaar, voerde ze overleg met onder andere Vereniging Bomenbelang over de verschillende opties. Die opties variëren van alleen de meest zwakke bomen kappen en verder niets doen omdat de meeste eiken volgens Vereniging Bomenbelang waarschijnlijk nog 20 tot 25 jaar mee kunnen, tot het nu al kappen van alle bomen en herplant van een ongeveer even groot aantal bomen aan de andere zijde van de straat.

Amerikaanse eiken Onderstraat Bronkhorst (2)

Begin juli bleken zowel de gemeente als Vereniging Bomenbelang Bronckhorst voorstander te zijn van de aanplant van een geheel nieuwe bomenrij (liefst Baakse populieren) aan de noordzijde van de Onderstraat en de kap van de nog resterende 44 Amerikaanse eiken op het moment dat deze niet langer te handhaven zijn. De aanwonenden willen het liefst alleen kappen wat uiterst noodzakelijk is en die vrijkomende plekken aan de zuidzijde herplanten met opnieuw Amerikaanse eiken.

Na de zomer kwam de gemeente met een compromis: alleen de gaten aan de zuidkant opvullen met de door Bomenbelang voorgestelde streekeigen Baakse populieren en voor de rest niets doen. Over een aantal jaren zal dan opnieuw overleg nodig zijn over het al dan niet kappen van de Amerikaanse eiken. Over 5 jaar vindt namelijk de volgende boominspectie plaats. De gemeente verwacht dat de eiken er maximaal nog tien tot 15 jaar zullen staan.

De aanplant van de genoemde soort jonge populieren gebeurt nergens anders in de gemeente Bronckhorst. De Baakse populier (Populus x canadensis ‘Gelrica Baakse Witte’) past goed bij het landschap en is inheems en had daarom de voorkeur van Vereniging Bomenbelang. Het is een snelgroeiende boom met een karakteristieke bast.

Op 14 december plantte de gemeente dus in totaal 35 van deze Baakse populieren langs de Onderstraat. Alle lege plekken aan de zuidzijde van de straat zijn nu opgevuld.

Kap in uiterwaarden IJssel begonnen

Op 25 juli is begonnen met het kappen van in totaal ongeveer 1000 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel. De eerste werkzaamheden vinden plaats op grondgebied van de gemeenten Brummen, Lochem, Olst-Wijhe, Hattem en Heerde. Rijkswaterstaat had ook met de kap van bomen willen beginnen bij Varik en Kampen, maar deze werkzaamheden worden vooralsnog gedwarsboomd door een uitspraak van de Tweede Kamer begin juli. Die verzocht het kabinet in een motie eerst nog eenmaal met de natuurorganisaties overleg te voeren over minder ingrijpende maatregelen in de uiterwaarden. De gezamenlijke natuur- en milieufederaties zien als alternatief bijvoorbeeld meer rivierverruimende maatregelen. Dat lijkt hen een duurzamere combinatie van hoogwaterveiligheid en behoud en ontwikkeling van natuurgebieden langs de rivier.

Rijkswaterstaat gaat nu ook bomen weghalen bij kribben

Rijkswaterstaat is begonnen met het kappen van bomen in de binnenbochten van de IJssel en in de buurt van kribben. De bomen en struiken belemmeren volgens de rijksdienst het uitzicht van de schippers op de rivier. Ook zouden ze voor een een verhoogd risico op overstromingen zorgen. In principe verdwijnen alle bomen in de zichtlijnen.

Omdat Rijkswaterstaat ook wel het belang inziet van het groen langs de rivier, blijven de beeldbepalende bomen staan. Ook zogeheten bakenbomen laat Rijkswaterstaat ongemoeid. Deze bomen benadrukken de loop van de rivier en zijn juist van groot belang als de kribben en uiterwaarden onder water lopen.

Voor het kappen van de bomen heeft Rijkswaterstaat een vergunning inzake de Natuurbeschermingswet. Mochten er in de bomen nog vogels zitten, dan moet de aannemer wachten totdat die uitgevlogen zijn voordat hij ze mag omzagen.

De werkzaamheden zijn in Kampen begonnen en schieten met een gemiddelde snelheid van 1 kilometer per werkdag aan beide zijden van de IJssel op richting zuiden (Westervoort). Het betreft ongeveer 100 kilometer in totaal.

Deze kapwerkzaamheden staan los van de kap van zo’n 1000 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel (volgens het zogeheten plan Stroomlijn). Hiermee is op 25 juli begonnen in een vijftal gemeenten langs de IJssel. Die werkzaamheden moeten eind dit jaar afgerond zijn.