Categoriearchief: Baak

vergunning voor het kappen van een paardekastanje Zurphen Emrikseweg 40 in Baak

20-04-2021

Motivering van de gemeente
Op 15 maart 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een paardenkastanje.
Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 16 april 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de paardenkastanje in slechte
conditie is. De kastanje heeft een behoorlijke rotting in het kernhout dat volledig is
aangetast ter hoogte van de stamopening. Deze aantasting loopt zowel door naar boven
als naar beneden waardoor een verhoogde kans op stambreuk ontstaat. De boom heeft
ook een begin stadium van de kastanje bloedingsziekte dat naar verwachting verder zal
uitbreiden.
Door deze gezondheidstoestand vormt de boom een risico voor zijn omgeving.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Gemeente weigert het kappen van een eik aan de Zutphen-Emmerikseweg 139 in Baak

Informatie uit de aanvraag en argumentatie van de gemeente. (Die hiermee het advies van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bevestigd.

1.Er is sprake van overlast door vrucht- en/of bladval. Dit is jaarlijks terugkerende schade
en/of overlast die bomen logischerwijs met zich meebrengen. Deze overlast kan worden
verholpen door reguliere reiniging of ruimwerk. Bij eventuele vruchtval die gladheid
veroorzaakt of wespen aantrekt kunnen extra maatregelen worden genomen zoals
intensiever ruimen en reinigen van de openbare ruimte.
2.Eikenprocessierups: De overlast van de eikenprocessierups is in de afgelopen jaren
toegenomen. Overlast van de eikenprocessierups wordt geschaard onder overlast die
logischerwijs het gevolg is van de aanwezigheid van bomen en doorgaans
seizoensgebonden is. Het kappen van (alle) eiken is, niet de oplossing voor dit probleem.
Het is echter mogelijk om de overlast te bestrijden. Omdat het nog een relatief nieuw
fenomeen is, is de verwachting dat er op de lange termijn meer oplossingen zijn om
overlast tegen te gaan. Hier wordt landelijk op ingezet o.a. door het Kennisplatform
Eikenprocessierups dat is opgericht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV).
3.Bij een controle door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is geconstateerd dat de eik die hier staat vitaal is. De aangevoerde motiveringen betreffen overlast door eikenprocessierups en
vallende eikels. Dit zijn geen valide beoordelingscriteria uit de kapverordening. De vrees
voor beschadiging leidingen is niet terecht. Leidingen lopen in het algemeen vanaf de
openbare weg loodrecht naar het woonhuis. Dat is hier een paar meter bij de stam
verwijderd.
4.De verkeerssituatie is wellicht niet optimaal, maar ook dat is geen reden om een boom te
kappen. De in de loop der jaren wat dikkere geworden stam levert amper een extra
zichtbelemmering op.
Wellicht is plaatsing van en spiegel tegenover de uitrit een oplossing.                                              4. Ruimte naar de oprit toe hoeft ook niet direct een probleem te zijn. De oprit is 3,60m breed.
Daar past nog wel een auto op. De meeste garages zijn smaller.
Wat de in de verordening genoemde weigeringsgronden betreft: de natuurwaarde van een
eik is buitengewoon groot. Op de locatie waar deze eik staat is hij beeldbepalend.
Ons advies is derhalve om op basis van beeldbepalendheid en natuurwaarde de
kapaanvraag te weigeren.
Dat op basis van de gezondheid, conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de
houtopstand(en) wordt geadviseerd de gevraagde vergunning te weigeren.

Aanvraag voor kap van eik aan N314 in Baak

Op 22 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik langs de provinciale weg N314 ter hoogte van Baak: Zutphen-Emmerikseweg 139.

De eigenaar wil de eik kappen om een aantal redenen.

Allereerst hebben de bewoners afgelopen voorjaar last ondervinden van de eikenprocessierups in de boom. De eik staat  dicht op de woning. Hierdoor zijn ze bang dat de wortels leidingwerk danwel de fundering van de woning gaat aantasten, ook bij de buren. De boom heeft met zijn wortels de oprit opgehoogd. Door de droogte van afgelopen jaren en de verwachte droogte van de aankomende jaren vrezen ze dat de boom instabiel wordt en een grotere schade kan aanbrengen aan omliggende woningen dan wel de openbare weg.
Een ander probleem dat de bewoners met de eik hebben, is dat die eikels laat vallen op het dak en het dakraam. Tenslotte vinden ze dat de boom hinder veroorzaakt bij het in- en uitrijden
van de oprit. De boom blokkeert voor een groot gedeelte het zicht op de doorgaande weg.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 september.

Ter compensatie willen de bewoners wel een nieuwe boom (geen eik) elders op het perceel planten.

Toekomstbestendig groot onderhoud eikenlanen in buitengebied

De gemeente Bronckhorst begint in oktober met het toekomstbestendig maken van een aantal eikenlanen in het buitengebied. Het is een uitvloeisel van het Bomenbeleidsplan dat de gemeenteraad enkele jaren geleden goedkeurde. Oorspronkelijk zouden ruim 4000 eiken gekapt worden. Uiteindelijk is dit aantal teruggebracht naar circa 1000 bomen. De gemeente wil in principe alleen zomereiken kappen en in de eikenlanen om en om kappen, zodat de bomen die blijven staan meer ruimte krijgen om uit te groeien tot volwassen exemplaren.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is door de gemeente betrokken bij de voorbereiding van dit plan. In ons advies hebben we aangedrongen op uitvoering van het kappen in de eikenlanen op voorwaarde dat de lanen beter klimaatbestendig zijn voor de toekomst, dat voor elke gekapte boom een nieuwe boom aangeplant wordt en dat de herplant met name gebeurt aan weerszijden van de aan te pakken lanen, zodat deze aan kwaliteit winnen.

Op de website van de gemeente www.bronckhorst.nl/home/plannen-en-projecten_45329/item/groot-onderhoud-bomen_120817.html is te lezen waarom de gemeente dit onderhoud uitvoert, hoe en wanneer ze dat doen en hoe ze met het herplanten om gaan. Ook is op een interactieve kaart te zien waar het onderhoud gaat plaatsvinden.

Bekijk waar het onderhoud plaatsvindt

 

Oude leilinde aan Wichmondseweg in Baak wordt vervangen

Op 3 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een leilinde aan de Wichmondseweg 13 in Baak.

Het gaat om een hele oude leilinde die meer dan 80 jaar oud moet zijn. De boom is aan zijn einde gekomen.

Voor een leilinde is in de gemeente Bronckhorst geen kapvergunning vereist.

Omdat die vergunning niet verleend hoeft te worden, kan de gemeente ook niet een herplantplicht opleggen ter compensatie.

Maar de eigenaar gaat wel een nieuwe leilinde planten naast de nog gezonde leilindes.

Bijzondere bomen in Baak

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft onlangs met een lid van de landelijke Bomenstichting bomen in Baak bekeken die of al in het Landelijk Register van Monumentale Bomen staan of daar inmiddels in thuis horen. Vooral rondom Huize Baak staan veel bijzondere bomen.

De dikste populier van Nederland staat in Baak, met voorzitter Ab van Peer van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

Lees verder

Kapbesluit voor 18 populieren langs N314 in Baak

Op 24 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 18 populieren aan de Zutphen-Emmerikseweg 75 in Baak. De bomen zijn ruim 30 jaar oud. Volgens de eigenaar zijn ze “aanzienlijk hoog” en laten ze  grote takken vallen. Bovendien zouden de populieren te dicht bij naastgelegen bouwwerken staan. Daardoor vormen ze volgens hem een gevaar. Door alle bomen te kappen komt er “meer zicht en daglicht en minder overlast door lawaai (?) en blad”.

Of de eigenaar gaat herplanten en zo ja welke soort en hoeveel bomen, wordt niet duidelijk uit deze kapaanvraag, die op 28 februari openbaar gemaakt is.

Op 2 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De populieren hebben volgens de gemeente een slechte tot gemiddelde conditie. Bij enkele bomen rot de stamvoet, waardoor deze gevoelig worden voor windworp. De populieren staan in de buurt van de woning. Omdat  uit de bomen regelmatig grote zware takken naar beneden vallen of in de boom blijven hangen,
vormen ze een risico voor de directe omgeving en het openbare fietspad langs de N314, aldus de gemeente.

De gemeente geeft de kapvergunning af op voorwaarde dat de indiener van de kapaanvraag binnen een jaar 18 loofbomen op zijn perceel plant, niet te dicht bij het huis en het fietspad.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 7 maart. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden door belanghebbenden.

Geen kapvergunning voor eik langs N314 in Baak

Op 18 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een ongeveer 30 jaar oude eik langs de provinciale weg N314 (de Zutphen-Emmerikseweg 64a) in Baak.

De bewoners van het huis ondervinden al enkele jaren last van de eikenprocessierups. Afgelopen zomer zijn drie nesten verwijderd en recent waaiden er nog een paar uit.

De eik staat op twee meter van de stoep en vijf meter van het fietspad langs de N314.

Als tweede reden voor de kapaanvraag noemt de eigenaar “verdere verdroging en verschraling van de grond omdat de boom alle vocht weg neemt” en “verzuring van de grond door de bladeren”.  Tenslotte vinden de bewoners van het huis de eik te groot worden voor hun voortuin. Ze zijn ook bang dat bij storm de eik wel eens zou kunnen omwaaien.

Ze willen wel op vrijwel dezelfde plek een nieuwe boom planten, dus ook vlak voor het huis. Maar dan geen eik, het liefst een plantaan, tamme kastanje of treurwilg.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 oktober.

Op 19 november besluit de gemeente de kapvergunning te weigeren, omdat de eik een beeldbepalende waarde heeft. Bovendien blijkt de boom gezond en vitaal te zijn met nog een lange levensverwachting. Aan de zijde van het voetpad zit een plakoksel in de eik, maar deze is met een professionele snoeiactie te verwijderen. Eventuele kap in verband met overlast door de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt geweigerd, omdat deze te bestrijden is.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 28 november.

Kapaanvraag voor een beuk aan de Wichmondseweg in Baak

Op 19 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk aan de Wichmondseweg 19 in Baak. De boom staat langs de kant van de Vordenseweg en is dood. Ernaast staat een kleine beuk die nu niet goed kan groeien. Na het verwijderen van de dode beuk zal deze boom de plaats innemen van de oude boom.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 november.

Op 30 november meldt de gemeente dat voor deze beuk geen kapvergunning nodig is.