Categoriearchief: Dorpen

Jubileum verjaardagskalender Bomenbelang

De vereniging Bomenbelang Bronckhorst brengt dit jaar een bijzondere kalender uit in het kader van het 25-jarig jubileum. De afgelopen drie jaar werd een jaarkalender samengesteld, maar in deze eenmalige verjaardagskalender staan 25 mooie foto’s van markante bomen of locaties in onze eigen gemeente. Zo ziet u ze elk jaar weer!!

Met de verkoop van deze kalender (A4 formaat met ringband) dekken we vooral de druk- en verzendkosten. De vereniging gebruikt de opbrengsten voor het behoud van waardevolle bomen en de aanplant van nieuwe bomen in de gemeente.

De oplage is beperkt tot 50 stuks. Nabestellen is vanwege de hogere kosten niet mogelijk. De verjaardagskalender is te koop voor € 13,50 als u hem komt ophalen op de kerstmarkt in Vorden op zaterdag 17 december (tussen 13 en 18 uur) of voor € 17,50 via de post.

U bestelt de kalender door het genoemde bedrag over te maken naar Vereniging Bomenbelang, banknummer NL 41 INGB 000 734 6353 met vermelding van uw naam en adres.

Op de website www.bomenbelang.nl is meer informatie van de vereniging te vinden. U kunt ook mailcontact opnemen via bomenbelang@gmail.com.

Het broedseizoen nadert

Tot onze verbazing worden er momenteel bij de gemeente nog steeds kapaanvragen ( Lees  omgevingsvergunning) aangevraagd. Omdat het verlenen of weigeren van zo,n vergunning tot acht weken kan duren valt een toestemming of weigering binnen de periode van het vastgestelde broedseizoen van 15 maart tot 15 juli. In die periode mogen er geen bomen gekapt worden waar vogels in broeden of van plan zijn te broeden. Ook een boom die naast een broedboom staat mag niet gekapt worden als het risico bestaat dat de broedende vogels verstoord worden. Deze regels kunnen per gemeente verschillen. De gemeente Bronckhorst adviseert om niet te kappen in de genoemde periode. Let op, het kappen van een  boom met broedende vogels is ten allen tijde verboden volgens de wet natuurbescherming en kan u op een forste boete komen te staan.

Weigering kapvergunning Decanijeweg 10

Op 4 januari 2022 heeft de gemeente Bronckhorst een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 18768648. De aanvraag gaat over het kappen van 3 platanen aan de Decanijeweg 10 in Vorden. De gevraagde vergunning is geweigerd. De bezwaartermijn start op 6 januari 2022.

Motivering
Op 18 november 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van drie platanen. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden dat de
veiligheid in gevaar komt omdat de takken op de stoep en op de weg vallen.
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag is op 31 december 2021 advies gegeven
door Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang). Het advies van Bomenbelang
is om de kapvergunning te weigeren omdat de platanen nog gezond en in goede conditie
zijn.

Op 7 december 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Uit deze resultaten van de bomenschouw is gebleken dat de drie platanen
gezond, in goede conditie en vitaal zijn. Het gevaar van vallende takken is te voorkomen
door het goed onderhouden van de bomen.
De platanen vormen dan ook door de gezondheidstoestand, in ieder geval na goed
onderhoud, geen risico voor de omgeving.

Beuken op de IJskelder van kasteel Vorden geveld door droogte

De gemarkeerde Beuken rondom kasteel Vorden
hebben al de nodige bezorgde vragen opgeleverd: “die gaan toch niet weg? Helaas, deze groene monumenten gaan verdwijnen. Oorzaak: droogte. Valt daar wat aan te doen? Voor deze bomen niet, maar voor andere misschien nog wel.
We zijn afgelopen week wezen kijken en kregen van medewerkers van het Gelders Landschap een uitgebreide toelichting op hun bomenbeleid. De droogte van de afgelopen zomers heeft ook deze beuken de nekslag gegeven. Wanneer je goed kijkt, zie je overal dode takken in de boomkruinen. Dat betekent dat de wortels al grotendeels zijn afgestorven. Je zou ze nog even kunnen laten staan, maar het parkbos rondom het kasteel wordt heel druk gebruikt als wandelbos en al die dode takken zijn gevaarlijk voor bezoekers. Bovendien is de eigenaar aansprakelijk voor eventuele ongelukken, tenzij die kan aantonen dat er geregeld onderhoud heeft plaats gevonden.
Gelders Landschap zal dus dit jaar de meest aangetaste bomen verwijderen. Helaas zal dat betekenen dat de andere beuken in het bos de komende jaren waarschijnlijk ook zullen afsterven. Ze zijn al niet heel vitaal en krijgen extra licht op de stam waardoor de bast beschadigd zal raken door zonnebrand. De komende jaren zullen er dus nog meer bomen gekapt worden wanneer ze verder afsterven. Over tien jaar zal het beukenbos achter het kasteel waarschijnlijk geheel verdwenen zijn. Dus kijk er nog maar eens goed naar.
Uiteraard zullen er nieuwe bomen worden geplant. Op deze plek zullen dat geen beuken meer zijn, maar eerder Lindebomen en misschien een Wilde kers.
Overigens is dat voorzichtige beheer waarbij elk jaar alleen de bomen met veel dood hout verwijderd worden, erg duur. Het goedkoopst zou het zijn om het hele bosje in een keer te verwijderen en dan opnieuw in te planten. De beheersubsidie die GLK krijgt is daarvoor verre van toereikend. Normaal moeten de eigenaren van bos en natuur al 25% van de normkosten zelf opbrengen. Het dure beheer van laanbomen en parkbossen vraagt om nog een veel hogere eigen bijdrage. Dit probleem hebben overigens alle terreinbeheerders en het is eigenlijk merkwaardig dat de kosten voor dit maatschappelijke belangrijk werk niet volledig vergoed worden.
Verdroging voorkomen?
Droge zomers zullen er geregeld blijven, maar een deel van de verdroging hebben we zelf in de hand. Het hele buitengebied is zo efficiënt ontwaterd dat veel regenwater via een fijnmazig stelsel van diepe sloten worden afgevoerd. het zou vele helpen wanneer de afwatering anders zou worden ingericht. Ondiepere, maar wel bredere sloten en greppels. Dan blijft er meer water in de bodem opgeslagen en blijft dat langer beschikbaar voor alles water op groeit.

Kalender 2022

 

Voor de derde keer op rij heeft de vereniging Bomenbelang Bronckhorst een jaarkalender samengesteld met 12 markante bomen of locaties in onze eigen gemeente. Wij doen dit min of meer als compensatie van de inkomsten die we normaliter genereren op kerstmarkten maar die voor de derde keer afgeblazen zijn.

De oplage is beperkt tot 50 stuks, dus wie het eerst komt, het eerst maalt. Nabestellen is in verband met de kosten niet mogelijk.

Wij kunnen in Zelhem en Vorden de kalenders bezorgen voor de prijs van 14.75. Maakt dit bedrag over op NL41 INGB 000 734 6353 met duidelijke vermelding van uw naam en adres.

Op alle andere locaties kan de kalender per post bezorgd worden. In dat geval maakt u 17.75 over op NL41 INGB 000 734 6353 met duidelijke vermelding van uw naam en adres.

Flauwe grap?

Onlangs werden we opgeschrikt door het bericht dat veel van de monumentale Thuja’s (Reuzenlevensboom) langs het kerkhof van Hengelo (genoteerd op de landelijke registratie van monumentale bomen met nr.1687234) voorzien waren van gele stippen. Dat betekend meestal het einde van de boom. De gemeente meldde ons echter dat het om een flauwe grap ging (nou ja flauwe? je zal maar iemand met een kettingzaag opdracht geven om alle gele stippen om te leggen) Door de gemeente is slechts 1 boom aangemerkt en ze hebben geen idee wie de andere stippen gezet heeft. Nog niet zo lang geleden gebeurde hetzelfde op landgoed Hackfort waar een overijverige stagiaire kwistig met de spuitbus had staan zwaaien. Daar was sprake van een vergissing die middels een rondgang met schuurpapier weer hersteld werd.

Thuja plicata (Reuzenlevensboom) in Hengelo

BOODSCHAP!!

Vallen al die gele stippen op? Probeer het te verifiëren en anders doen wij het voor je

Rechter stelt Bomenbelang inzake Christinalaan in het gelijk

Naar aanleiding van het beroep dat Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bij de rechtbank aantekende tegen de manier waarop de gemeente Bronckhorst met onze bezwaargronden (niet) omging vond op 23 september 2021 een rechtszaak plaats bij de rechtbank van Gelderland in Arnhem.

De vereniging kreeg daar afgelopen donderdag de uitspraak van. De rechter vindt ons bezwaar gegrond en draagt de gemeente op de betreffende omgevingsvergunning voor de Christinalaan te vernietigen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak.

ZIJN WIJ DAAR BLIJ MEE? JA EN NEE.

Ja, omdat de rechter goed geluisterd en gelezen heeft dat het in feite niet de bomen zijn die  de overlast  veroorzaken maar het gebrek aan onderhoud  van de weg door de gemeente.

Nee, omdat het probleem hiermee niet opgelost is. Wordt vervolgd.

Monumentale knotlinde Hengelo (Gld) blijft behouden

Wel moeten er maatregelen genomen worden om de boom zo lang mogelijk te behouden.

De kroon van de boom wordt verkleind door de kroondelen in te korten en de breukgevoelige  takken te verwijderen. Dit is nodig om het gewicht in de kroon van de boom te verminderen  en zo de kans op omvallen of afbreken te verkleinen. Het inkorten van de kroondelen  gebeurt nadat de boom al haar bladeren heeft laten vallen. 

Om de boom toch nog zo lang mogelijk te behouden zijn deze maatregelen noodzakelijk. 

Slechte conditie, toch levensvatbaar 

De conditie van de boom is slecht. De boom is aangetast door honingzwam waardoor  in de stamvoet en in een klein deel van de wortelkluit houtrot is ontstaan. Daarnaast zijn er kroondelen ingerot wat de kans op afbreken verhoogd. Ook is de stam volledig hol met een restwand van ongeveer 5 cm en vertoont de boom lichte scheefstand richting de rijbaan. Dit is vastgesteld via een picus meting. 

Boven. De picus meting in uitvoeringen het resultaat.

Ondanks dat de conditie van de linde onvoldoende is, is de boom nog wel levensvatbaar.  

Second opinion 

Eind 2020 heeft de gemeente Bronckhorst een omgevingsvergunning aangevraagd voor het  kappen van de monumentale linde aan de Regelinkstraat in Hengelo Gld. Door diverse  bezwaren (o.a. van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst) heeft gemeente Bronckhorst de vergunningaanvraag ingetrokken en een second  opinion uit laten voeren. Het doel van deze second opinion was om duidelijkheid te geven of  de monumentale linde nog duurzaam behouden kan blijven. De uitkomst van de second  opinion is besproken met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. 

Ook de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft via de Bomenwacht Oost Gelre een  onafhankelijke boomspecialist ingeschakeld. Gezamenlijk zijn alle partijen tot een  eensluidend antwoord gekomen : met wat simpele maatregelen kan de boom nog jarenlang behouden blijven.