Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ondersteunt de brief die Bomenstichting Achterhoek begin mei mede namens een aantal lokale en regionale bomenorganisaties aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stuurde over de noodzaak bomen langs provinciale wegen niet op te offeren om die wegen veiliger te maken.

De minister wil evenals een aantal provincies zo veel mogelijk obstakels weghalen in een strook van enkele meters aan weerszijden van provinciale wegen. Onder obstakels worden vooral bomen verstaan.

De veiligheid zou hiermee gediend zijn, aldus de minister. Veilig Verkeer Nederland stelde echter al eerder vast dat zo’n 90 procent van de verkeersongelukken op provinciale wegen wordt veroorzaakt door onveilig rijgedrag van de automobilisten. De wegen zijn dus niet onveilig maar het rijgedrag. De onveiligheid ontstaat vooral door te hard rijden, omdat de wegen steeds comfortabeler en breder worden. Ook alcohol- en drugsgebruik en het gebruik van de mobiele telefoon, dat bestuurders in toenemende mate afleidt van de weg, zijn oorzaken van vele ongelukken.

Bomen langs de weg kunnen juist een snelheidsverlagende werking hebben. In onder meer Duitsland ‘gebruikt’ men bomen om de automobilist langzamer te laten rijden. In ons land gebeuren de meeste ongelukken in Flevoland, waar nauwelijks of geen bomen langs de weg staan. Zeer waarschijnlijk is dit het gevolg van het niet goed kunnen overzien van de afstand van toekomend verkeer.

Verder hebben provinciale wegen met laanbeplanting behalve een rijke
cultuurhistorie ook natuurhistorische waarde.

Door het aanbrengen van – bij voorkeur houten – vangrails op gevaarlijke punten kunnen veel bomen behouden blijven. Andere snelheidsbeperkende maatregelen zijn dan wel nodig.

Op 18 mei reageerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens haar is het zeker niet de intentie om rigoureus bomen langs provinciale wegen te gaan kappen. Ze erkent dat menselijk gedrag een groot deel van de verkeersongevallen veroorzaakt. Dat de wegbeheerder (de provincie, red.) kiest voor het kappen van bomen om de veiligheid te vergroten, is volgens het ministerie meestal geen geschikte maatregel.

De minister wil binnenkort met de landelijke Bomenstichting, die ook aandacht vroeg voor het herhaalde pleidooi om voor bomenkap langs provinciale wegen te kiezen, en Bomenstichting Achterhoek een gesprek voeren.