Beuken op de IJskelder van kasteel Vorden geveld door droogte

De gemarkeerde Beuken rondom kasteel Vorden
hebben al de nodige bezorgde vragen opgeleverd: “die gaan toch niet weg? Helaas, deze groene monumenten gaan verdwijnen. Oorzaak: droogte. Valt daar wat aan te doen? Voor deze bomen niet, maar voor andere misschien nog wel.
We zijn afgelopen week wezen kijken en kregen van medewerkers van het Gelders Landschap een uitgebreide toelichting op hun bomenbeleid. De droogte van de afgelopen zomers heeft ook deze beuken de nekslag gegeven. Wanneer je goed kijkt, zie je overal dode takken in de boomkruinen. Dat betekent dat de wortels al grotendeels zijn afgestorven. Je zou ze nog even kunnen laten staan, maar het parkbos rondom het kasteel wordt heel druk gebruikt als wandelbos en al die dode takken zijn gevaarlijk voor bezoekers. Bovendien is de eigenaar aansprakelijk voor eventuele ongelukken, tenzij die kan aantonen dat er geregeld onderhoud heeft plaats gevonden.
Gelders Landschap zal dus dit jaar de meest aangetaste bomen verwijderen. Helaas zal dat betekenen dat de andere beuken in het bos de komende jaren waarschijnlijk ook zullen afsterven. Ze zijn al niet heel vitaal en krijgen extra licht op de stam waardoor de bast beschadigd zal raken door zonnebrand. De komende jaren zullen er dus nog meer bomen gekapt worden wanneer ze verder afsterven. Over tien jaar zal het beukenbos achter het kasteel waarschijnlijk geheel verdwenen zijn. Dus kijk er nog maar eens goed naar.
Uiteraard zullen er nieuwe bomen worden geplant. Op deze plek zullen dat geen beuken meer zijn, maar eerder Lindebomen en misschien een Wilde kers.
Overigens is dat voorzichtige beheer waarbij elk jaar alleen de bomen met veel dood hout verwijderd worden, erg duur. Het goedkoopst zou het zijn om het hele bosje in een keer te verwijderen en dan opnieuw in te planten. De beheersubsidie die GLK krijgt is daarvoor verre van toereikend. Normaal moeten de eigenaren van bos en natuur al 25% van de normkosten zelf opbrengen. Het dure beheer van laanbomen en parkbossen vraagt om nog een veel hogere eigen bijdrage. Dit probleem hebben overigens alle terreinbeheerders en het is eigenlijk merkwaardig dat de kosten voor dit maatschappelijke belangrijk werk niet volledig vergoed worden.
Verdroging voorkomen?
Droge zomers zullen er geregeld blijven, maar een deel van de verdroging hebben we zelf in de hand. Het hele buitengebied is zo efficiënt ontwaterd dat veel regenwater via een fijnmazig stelsel van diepe sloten worden afgevoerd. het zou vele helpen wanneer de afwatering anders zou worden ingericht. Ondiepere, maar wel bredere sloten en greppels. Dan blijft er meer water in de bodem opgeslagen en blijft dat langer beschikbaar voor alles water op groeit.