ALV 2022 in Baak

Voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op ZATERDAG 11 JUNI 2022 in het Wapen van Baak is een uitnodiging met onderstaande agenda gestuurd.
Ten behoeve van agenda punt 3 en 4 ontvangt u het concept financieel verslag 2021 en de concept begroting 2022.
Ook leden die gemeld hebben niet aanwezig te kunnen zijn, worden zo geïnformeerd en kunnen desgewenst per mail vragen stellen aan het bestuur.
Aansluitend aan de vergadering wordt een eenvoudige lunch geserveerd, waarna er een (wandel) excursie plaatsvind rondom het Huis te baak en het aangrenzende hertenbos.
Als u zich nog niet aan- of afgemeld heeft verzoeken wij u dit per omgaande te doen in verband met de lunch.
Agenda
1. Opening en mededelingen.
2. Verkiezing bestuurslid. Dick van Hoffen is aftredend en herkiesbaar.
3. Vaststellen financieel jaarverslag 2021.
4. Vaststellen begroting 2022
5. Omgaan met kapplannen particuliere eigenaren.
6. Rondvraag.
7. Indien tijd: korte toelichting op voortgang plannen Baakse Beek