Tagarchief: kapverordening

Alsnog actie tegen illegale kap aan Giezenkampweg

De gemeente Bronckhorst komt alsnog in actie na overleg met de provincie Gelderland naar aanleiding van illegale kap van bomen aan de Giezenkampweg vlakbij Wildenborch. Dat gebeurde in maart van dit jaar. Onder andere Vereniging Bomenbelang meldde dit toen bij de gemeente.

Volgens de provincie is geen kapaanvraag ingediend in het kader van de Boswet (sinds 1 januari de Wet natuurbescherming). Van dunning van een bosperceel is in dit geval slechts gedeeltelijk sprake. In de oostelijke berm van de Giezenkampweg is recent ook een jonge beuk gekapt, terwijl die deel uitmaakte van drie bomen die daar geplant zijn in verband met herplant van eerder gekapte bomen.

Omdat het hier om het zogenaamde pootrecht handelt, moet de houder van dat pootrecht deze bomen herplanten.

Bovendien is een deel van deze berm bij het naastliggende bouwland getrokken.

Aangezien het bosperceel buiten de voor de provincie prioritaire gebieden ligt, verzoekt de provincie op maandag 29 mei de gemeente Bronckhorst handhavend op te treden via de Omgevingsverordening en/of het bestemmingsplan.

De gemeente heeft Vereniging Bomenbelang laten weten dit inderdaad te gaan doen.

Meerderheid gemeenteraad accepteert bomenbeleidsplan

Met steun van CDA (8), PvdA (3) en D66 (3) heeft de gemeenteraad op 23 maart ingestemd met het bomenbeleidsplan. Tegen stemden Gemeentebelangen Bronckhorst (5), VVD (4) en GroenLinks (2). Dezelfde stemverdeling gold voor een motie van GroenLinks waarin deze partij vroeg om de huidige Omgevingsverordening voorlopig in stand te houden en pas met wijzigingen te komen op het moment dat blijkt dat er voldoende draagvlak is en vertrouwen dat een nieuwe kapverordening leidt tot kwalitatief goed landschapsbeheer en niet tot massale kap van bomen. Lees verder

Geen garantie dat bomen voldoende beschermd worden

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft naar aanleiding van de op het laatste moment doorgevoerde wijziging in het het bomenbeleidsplan, dat plan afgekeurd. Het college van B & W wil voor alle zogeheten basisbomen die niet ‘thuis horen’ in één van de elf landschappelijke gebieden van de gemeente Bronckhorst de kapvergunning laten vallen. Om hoeveel bomen het gaat, blijft vooralsnog onduidelijk. Een inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden. Waarschijnlijk gaat het in de gemeente om in totaal 100.000 bomen, buiten die van de landgoederen. Daarvan valt ruim 90 procent onder de basisbomen.

De Galgengoorweg. Is dit een markante boom of een relict van een houtwal? (foto: Dick van Hoffen).

Het college van B & W praatte begin februari voor de tweede maal over dit bomenbeleidsplan. De gemeenteraad behandelt het uiteindelijke voorstel op 23 maart.

Het is geënt op het Landschapsontwikkelingsplan. Dat deelt Bronckhorst in in elf afzonderlijke landschapstypes. Per type is een lijst gemaakt welke bomen daar wel en welke niet thuishoren. Afhankelijk daarvan wordt al dan niet een kapvergunning verleend.

Grove dennen langs de Reeoordweg. Volgens de plannen van de gemeente zouden deze bomen gekapt mogen worden zonder hiervan melding te maken (foto: Dick van Hoffen).

Acacia’s langs ’t Lekkerbekje ten noorden van Vorden. Moeten deze exoten het veld ruimen in de nabije toekomst? (foto: Dick van Hoffen)

Deze ingewikkelde ‘kapverordening’ kost de ambtenaren waarschijnlijk meer tijd dan de huidige kapverordening die voor de gehele gemeente hetzelfde is. Dat heeft Bomenbelang al enkele jaren geleden de betreffende ambtenaren verteld toen gesproken werd over aanpassing van de kapverordening.

Belangrijkste punt blijft dat het nu voorliggende plan niet duidelijk is. Als vereniging die opkomt voor de bescherming van bomen kunnen we niet overzien hoe dit beleidsplan in de praktijk uitpakt. Verdwijnen er veel of weinig bomen en wat voor soort bomen gaan er verdwijnen? In plaats van de nadruk te leggen op de bescherming van alle bomen en de aanplant van een gevarieerd aanbod bomen die goed groeien in onze gemeente, ligt die nu op het toestaan van kap (zonder vergunning) van bomen die op die specifieke plek mogelijk wat minder thuis horen. Dat laatste begrip zegt een vereniging als Bomenbelang niet zo veel. Wij kijken naar hoe een boom groeit, bijdraagt aan het landschap en het welzijn van mensen. Echte exoten komen niet zo veel voor in Bronckhorst. Daarop de nadruk leggen, is niet nodig.

Het landschap in de Achterhoek. Een voorbeeld van een markante bomengroep (foto: Dick van Hoffen).

Een houtwal met elzen (deels net afgezet) maakt deel uit van de hoofdstructuur in het landschap (foto: Dick van Hoffen).

Door een aantal soorten bomen her en der kapvergunningvrij te maken en in andere gebieden in onze gemeente niet, ontstaat onduidelijkheid en een grote kans op illegale kap. Dat is iets wat we niet moeten willen in onze gemeente.

Overigens zijn we nogal ontstemd door de opmerking van wethouder Seesing in Contact dat “een enkeling in de klankbordgroep” tegen het bomenbeleidsplan is. Die enkeling betroffen de twee bomenorganisaties in die groep: Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en Bomenstichting Achterhoek. Zij vertegenwoordigen een flinke achterban en hebben veel kennis op bomengebied.

Voor plataan, noot en esdoorn blijft kapvergunning noodzakelijk

Voor het weghalen van een plataan, notenboom en esdoorn blijft een kapvergunning nodig. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 17 december ingestemd met een motie van Groen Links om deze bomen kapvergunningplichtig te houden. Het college van B & W stelde voor de plataan, notenboom en esdoorn kapvergunningvrij te maken. De gemeenteraad stemde ook in met een verzoek aan het college om het overleg met Vereniging Bomenbelang over wijzigingen in de huidige kapverordening te hervatten. Tijdens dat overleg komt komend jaar ook een bomenbeleidsplan aan de orde. Dit plan betreft de gemeentelijke bomen in Bronckhorst.  Lees verder

Advies college over aanpassing kapverordening onlogisch

Het college van B & W heeft onverwacht en zonder overleg met Vereniging Bomenbelang een advies op tafel gelegd over een aanpassing van de kapverordening. B & W willen de plataan, noot en esdoorn schrappen van de lijst van kapvergunningplichtige bomen en de els, grove den, tamme kastanje en wilg toevoegen. In het voorstel dat onlangs wel met Bomenbelang besproken is, werden alleen tekstuele wijzigingen voorgesteld en de wilg toegevoegd aan de lijst van bomen waarvoor een kapvergunning aangevraagd moet worden (mits de boom 95 cm of dikker is op 1.30 meter hoogte). Op woensdag 9 december praatte de raadscommissie over het voorstel. Het bestuur van Bomenbelang heeft diezelfde ochtend nog overleg met wethouder Spekschoor over het aangepaste voorstel. Op donderdag 17 december beslist de gemeenteraad over de eventuele aanpassing van de kapverordening.  Lees verder

Door buurt geschonken ginkgo bij de Wehme wordt gekapt

De aannemer die bij de Wehme bezig is met de nieuwbouw, gaat de ginkgo aan de Nieuwstad kappen. Deze boom is zo’n 15 jaar geleden door de buurt aan de Wehme geschonken. Precies op de plek van de ginkgo moet een nieuwe oprit komen.

Afgelopen donderdag werd samen met buurtbewoners ProWonen erbij gehaald en overleg gevoerd over dit ‘cadeau’. Het resultaat: de ginkgo gaat weg, maar er komen twee jongere exemplaren voor terug op het terrein.

Deze gingko bij de Wehme gaat verdwijnen, omdat precies op die plek aan oprit komt (foto: Hans Thijssen).

Deze ginkgo bij de Wehme gaat verdwijnen, omdat precies op die plek een oprit komt (foto: Hans Thijssen).

Door in gesprek te gaan met ProWonen hebben de buurtbewoners en Vereniging Bomenbelang het voor elkaar gekregen dat er twee jongere exemplaren van een gingko geplant gaan worden op het terrein (foto: Hans Thijssen).

Door in gesprek te gaan met ProWonen hebben de buurtbewoners en Vereniging Bomenbelang het voor elkaar gekregen dat er twee jongere exemplaren van een ginkgo geplant gaan worden op het terrein (foto: Hans Thijssen).

In de gemeente Bronckhorst zijn ginkgo’s kapvrij. Voor deze van oorsprong Japanse notenboom hoeft geen kapvergunning aangevraagd te worden. Binnenkort praat de gemeente over een aanpassing van de zogeheten omgevingsverordening, waaronder de kapvergunningen vallen.