Categorie archief: 3. Bezwaar ingediend

Status: AanvragenVerleend – Bezwaar ingediend – Aanvraag geweigerdBezwaar gehonoreerd
.
Dorp: Achter-DremptBaakBronkhorstDremptHalleHengeloHoog-KeppelHummeloKeijenborgKranenburgLaag-KeppelOlburgenSteenderenToldijkVelswijkVierakkerVoor-DremptVordenWichmondZelhem

Nieuwe bomen in oude Decanijebosje in Vorden

Op 11 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en een acacia op het adres Burgemeester Galleestraat 13 in Vorden. De eigenaar wil een zwembad in de tuin aanleggen. De eik verkeert volgens hem in een matige conditie (veel dode takken ondanks regelmatig onderhoud), neemt licht weg en zit elk jaar onder de processierupsen. De acacia staat scheef. Ter compensatie stelt hij de aanplant van een rode beuk voor.

Een jaar of vijf geleden zijn drie grote bomen gekapt op dit perceel. Toen zijn daarvoor in de plaats enkele jonge bomen geplant, maar niet op een juiste plek, namelijk onder de kroonprojectie van andere bomen.

Twee jaar geleden, in 2016, vroeg de eigenaar van het perceel al kapvergunningen aan voor 8 bomen in deze tuin, namelijk 3 beuken, een berk, twee acacia’s en twee haagbeuken. Lees verder

Vijf nieuwe bomen bij oude school Medler

Op 16 september ontving de gemeente een nieuwe kapaanvraag van de nieuwe eigenaar van de voormalige school van Medler. Nu gaat het om de grote lindeboom aan de oostkant van het gebouw. Deze zou in het verleden slecht gesnoeid zijn en zonlicht weg houden. De eigenaar wil zonnepanelen op het dak aanbrengen.

Hij wil ter compensatie een nieuwe boom planten maar geeft aan dat daarvoor weinig ruimte op het perceel overblijft. Hij wil desnoods elders compenseren.

Op 27 augustus besloot de gemeente naar aanleiding van een eerdere kapaanvraag GEEN kapvergunning te verlenen voor zes eiken aan de zuidkant van de oude school. Wel kreeg de nieuwe eigenaar toen een kapvergunning voor een flinke beuk aan de oostkant en een kleine beuk en kleine linde aan de westkant.

De nieuwe kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 september.

Een dag daarvoor al besluit de gemeente deze kapvergunning te verlenen. De lindeboom is volgens de gemeente in het verleden zo slecht gesnoeid dat van een natuurlijke vorm nauwelijks meer sprake is. Ter plekke is hiervan echter niets te zien. Een ander punt dat aangedragen wordt, is dat de boom in het verlengde van een garage staat.

De gemeente stelt als voorwaarde dat de eigenaar binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning een nader te bepalen boomsoort met een minimale stamomtrek van 15 tot 18 cm op één meter hoogte plant op een nader te bepalen locatie binnen de gemeente”.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 25 september.

Vereniging Bomenbelang heeft tegen dit laatste kapbesluit een bezwaarschrift ingediend. Bij controle ter plekke bleek namelijk dat de lindeboom gezond en vitaal is en dat er geen enkele reden voorhanden is om voor deze boom een kapvergunning af te geven. Wat ook meespeelt, is dat voor deze boom zeer waarschijnlijk op het perceel geen nieuw exemplaar geplant wordt.

Tijdens de hoorzitting op 30 oktober jl. is overeengekomen dat de nieuwe eigenaar de lindeboom mag kappen, maar dat hij in totaal vijf nieuwe bomen moet planten op het perceel. De te planten bomen moeten van gelijke aard en allure zijn en dienen te passen bij de omgeving.   

Slechts één boom terug in grote tuin aan Hummeloseweg in Zelhem

Op 26 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 20 grote bomen in de tuin van de woning Hummeloseweg 41 in Zelhem. Het betreft 16 flinke esdoorns, een linde, een Amerikaanse eik, een hazelaar en een populier. De bewoners vinden de bomen te groot geworden voor de tuin. Van sommige bomen zijn flinke takken afgewaaid en enkele bomen hellen over naar de naastgelegen kavels. Ze willen de de tuin helemaal opnieuw inrichten met mogelijk een schuur.

Men wil geen bomen herplanten ter compensatie van de 20 te kappen bomen, “aangezien er een bos naast ons kavel ligt.” De tuin verandert in een grasveld met een heg. Eventueel komen er nog enkele kleinere bomen, maar daarvoor bestaan nog geen concrete plannen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 december.

Op 13 december besluit de gemeente kapvergunningen te verstrekken voor in totaal 16 bomen. Voor 4 bomen krijgt de indiener van de kapaanvragen geen vergunning.

De eigenaar heeft op 3 januari bezwaar aangetekend tegen dit kapbesluit. Hij wil ook de vier overblijvende bomen kappen en liefst geen bomen herplanten. De gemeente honoreert op 19 april dit bezwaar. De nieuwe eigenaar mag ook de vier bomen kappen en hoeft geen vijf maar slechts één boom te herplanten (een linde of een rode beuk), omdat er “te weinig ruimte” zou zijn voor vijf nieuwe bomen!

 

Het resultaat van de verleende kapvergunning voor 16 bomen.

Op deze plek zou na het bouwen van een schuur nog maar ruimte zijn voor één boom.

De bomen waarvoor de gemeente een kapvergunning verleende, waren volgens haar niet vitaal, allemaal zaailingen (opslag) en met plakoksel, wat gevaar betekent voor het uitbreken van takken. Aan deze bomen is nooit onderhoud gepleegd. Er is geen meerwaarde meer uit te halen. Aldus de gemeente.

De eigenaar van de grond moest oorspronkelijk wel degelijk herplanten: 3 lindes en 2 rode beuken om precies te zijn. Ook hiertegen maakte de eigenaar dus bezwaar. En de gemeente honoreert dit bezwaar. Hij hoeft nu nog maar één linde of een rode beuk te planten.

Dit nieuwe besluit is openbaar gemaakt op 27 april

De foto’s laten het resultaat in maart zien.

Op 17 mei besluit Vereniging Bomenbelang bezwaar aan te tekenen tegen het nieuwe besluit op bezwaar zoals dit officieel heet. Het bezwaar richt zich op de herplantplicht, die we zeer onder de maat vinden. We vragen de gemeente de oorspronkelijke eis van herplant van vijf bomen te handhaven. Dit vinden we al een erg vergaand compromis voor dit perceel.

De gemeente beschouwt dit als een beroepschrift en stuurt ons bezwaar begin juni door naar de rechtbank in Arnhem. Vereniging Bomenbelang gaat echter alleen in uitzonderlijke gevallen deze rechtsprocedure aan, omdat de kosten die hiermee gemoeid zijn, te zwaar wegen op het budget van de vereniging. Bomenbelang wil juist met dit bezwaar een discussie met de gemeente (en de eigenaar van het perceel) aangaan over de zeer minieme herplant.

Gemeente gaat eikenlaan aan Dennendijk in Hengelo ‘dunnen’

Op 30 augustus vroeg de gemeente een kapvergunning voor zichzelf aan voor een laan met inlandse eiken aan de Dennendijk in Hengelo. Ze staan volgens de gemeente te dicht op elkaar. Een tweede bomenrij verderop wordt uitgedund. In totaal zijn 18 bomen kapvergunningplichtig.

Het totaal aantal te kappen bomen compenseert de gemeente.

De dubbele rij aangeplante inlandse eiken aan de ene kant en een enkele rij eiken aan de andere kant wil ze in haar geheel vervangen door 37 Krimlindes (Tilia europaea ‘Euchlora’). De gemeente gaat die aanplanten in een driehoeksverband – een enkele bomenrij met een tussenafstand van 9 meter.

De eiken zijn in 1991 geplant door leerlingen van de toenmalige basisschool in Varssel tijdens de boomplantdag.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 september.

Op 20 september besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. Volgens haar zijn de bomen destijds te dicht bij elkaar geplant en kunnen ze nu geen mooie kroon vormen.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 28 september.

Tegen dit kapbesluit heeft Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bezwaar gemaakt, evenals enkele omwonenden. De Commissie Bezwaarschriften heeft de bezwaren nog niet in behandeling genomen. De gemeente liet al wel weten niet de gehele rij eiken te willen kappen maar deze uitsluitend te willen dunnen, zoals Bomenbelang en de omwonenden voorstellen.

Op 7 mei meldt de gemeente dat ze de kapvergunning alsnog intrekt. “In gezamenlijk overleg met een aantal bezwaarmakers is overlegd om de bomenrijen te gaan dunnen in plaats van volledige vervanging. Er zullen om deze reden geen bomen worden herplant. De dunning valt onder de Boswet. Vandaar dat op 31 oktober 2017 een verzoek van dunning is ingediend bij de provincie Gelderland. Om deze reden kan het besluit van 20 september 2017 worden ingetrokken.”

De gemeente heeft bovenstaande op 10 mei openbaar gemaakt.

Bomenbelang niet-ontvankelijk verklaard vanwege kap lindebomen aan N314 in Toldijk

Op 22 september 2017 ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie bijzonder oude lindebomen aan de provinciale weg N 314 ter hoogte van Toldijk, aan de Zutphen – Emmerikseweg tussen de nummers 8 en 10.

In 2016 weigerde de gemeente voor deze bomen een kapvergunning te verlenen.

In het najaar van 2017 bleek bij het snoeien dat de lindes flinke rotte plekken hebben. Sommige takken staan op afbreken. Volgens de eigenaar is het noodzakelijk om tot kap over te gaan in verband met het gevaar voor de fietsers die vlak langs de bomen rijden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 september 2017.

Op 18 oktober 2017 besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. Bij de beoordeling ter plekke zou blijken dat de lindes niet vitaal meer zijn en in slechte conditie verkeren.  De bomen zouden ook niet meer dan een gemiddelde waarde hebben. Eén van de bomen heeft een grote scheur in de stam, deze zal gaan afbreken, aldus de gemeente. Daarnaast zijn de bomen hol van binnen. De toekomstverwachting van de bomen is laag.

Vereniging Bomenbelang tekende bezwaar aan tegen deze kapvergunning. Al meerdere malen zijn deze lindes bekeken, samen met de gemeente. Tot nu toe was het oordeel over de lindes positief. Gevaar voor de directe omgeving bestaat niet, omdat deze knotlindes regelmatig gesnoeid moeten worden. Daarnaast zijn deze oude lindes waardevolle exemplaren met een grote natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 26 oktober 2017.

Begin december 2017 kapte de gemeente de drie lindes, dus nog voor de behandeling van het bezwaarschrift van Vereniging Bomenbelang.

De gemeente stelde overigens wel als voorwaarde dat de eigenaar van de bomen drie nieuwe lindes op het perceel plant.

Afgelopen maart vond de hoorzitting bij de Commissie Bezwaarschriften plaats. Op 11 april doet deze uitspraak. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat de lindes al gekapt zijn (!).  Daardoor is het zogeheten procesbelang weggenomen en hoeft het college van B & W het kapbesluit niet te heroverwegen.

Aviko haalt meidoornhaag weg voor behandeling bezwaarschriften Bomenbelang

Aviko heeft op 13 mei de eeuwenoude meidoornhaag die in het toekomstig trace komt te liggen van de nieuwe weg rond het bedrijventerrein van Aviko in Steenderen over een lengte van 25 meter weggehaald. Eerder al was deze ecologisch belangrijke haag gekortwiekt. Op maandag 23 mei behandelt de Commissie Bezwaarschriften bezwaren van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, het Steenders Landschap en omwonenden tegen het weghalen van deze meidoornhaag. Of deze behandeling nu nog zin heeft, is de vraag.

Tien lindes langs de L. Dolfingweg in Steenderen (bij het Aviko-terrein) zijn ook al op Goede Vrijdag gekapt, meteen nadat de gemeente Aviko hier toestemming toe gaf. Dit ondanks een nog lopend (tweede) bezwaar van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. En ook ondanks het dringende advies dat de gemeente iedereen geeft om niet te kappen tussen 15 maart en 1 augustus in verband met het broedseizoen. Volgens de gemeente kon niet langer gewacht worden met de aanleg van de rotonde in deze weg, als aanvang voor de nieuwe weg rond de toekomstige vrieshal. Waartegen overigens ook nog bezwaren lopen. Lees verder

Ook eeuwenoude meidoornhaag weg voor rondweg Aviko

In Contact meldde de gemeente op 9 februari dat een kapvergunning aangevraagd is voor een meidoornhaag aan de dr. A. Ariënsstraat 28 in Steenderen. Ter plekke is de rondweg langs de toekomstige vrieshal van Aviko gepland. Het betreft een fraaie eeuwenoude meidoornhaag die als enige overeind gebleven is tijdens de ruilverkaveling jaren geleden.

Op 18 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Op 23 februari is dit bekendgemaakt via Contact en op 27 februari ook via het digitale informatiekanaal van de overheid. Volgens de gemeente heeft de meidoornhaag geen bijzondere cultuurhistorische of landschappelijke waarde (!). Wel verkeert de haag nog steeds in goede conditie en is hij ook nog vitaal.

Overigens is al een deel van de haag gekortwiekt.

Tegen dit besluit kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft dit inmiddels gedaan.

De gemeente adviseert wel de meidoornhaag niet te kappen tussen 15 maart en 1 augustus in verband met de broedperiode van vogels.

In totaal 17 lindes weg voor wegwerkzaamheden bij Aviko

Op Eerste Kerstdag maakte de gemeente bekend dat Aviko op 18 december een kapaanvraag ingediend heeft voor 4 lindebomen aan de L. Dolfingweg in Steenderen. De dag ervoor was al een kapaanvraag gemeld die 13 lindes betrof. Samengevat blijkt het te gaan om de kap van 11 lindes aan de L. Dolfingweg en 6 lindes aan de dr. A. Ariënsstraat.

In de beraadslagingen met de gemeente blijkt afgesproken te zijn dat wanneer de gemeenteraad instemt met het bouwen van een vrieshal van 35 meter naast de bestaande fabrieksgebouwen tijdelijk een zogeheten bypass aangelegd moet worden bij de L. Dolfingweg om de toekomstige nieuwe rondweg rond het bedrijventerrein aan te kunnen leggen. Op het trace voor die tijdelijke weg staan de vier lindebomen. Voor de eigenlijke rondweg moeten de 13 lindebomen verdwijnen. Uit de tekeningen blijkt dit overigens niet duidelijk. Aan de kant van het dorp moeten wel enkele bomen verdwijnen voor de nieuwe weg, maar de meeste lindes verdwijnen voor een nieuwe rotonde en een toerit naar de parkeerplaats aan de noordoostkant (aan de kant van Baak).

Op 27 januari heeft de gemeente besloten de kapvergunning voor de lindebomen te verlenen.

De gemeente noemt de waarde van deze bomen niet zo groot, omdat een deel van de bomen in het verleden beschadigd geraakt is door aanrijdingen door vrachtwagens (van Aviko?). Verder verwijst de gemeente naar het plan van Aviko voor herplant. Dit plan is echter afhankelijk van het nog aankopen van terreinen in de omgeving.

Het kapbesluit is bekendgemaakt op 4 februari en gepubliceerd in Contact op 9 februari. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft dit op 29 februari gedaan. 

Kapvergunning voor esdoorn op hoek Ruurloseweg-Enkweg

Op 14 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een linde op het adres Ruurloseweg 29 in Vorden. De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 18 juli en gepubliceerd in Contact op 21 juli.

Volgens de eigenaar is de conditie van de linde niet goed meer. De boom staat vooral in de weg voor plannen voor verbetering van een naastgelegen berghok.

Het blijkt om een esdoorn te gaan. De boom staat er niet goed meer bij. Op het perceel is voldoende ruimte voor herplant. Toch geeft de gemeente in het kapbesluit aan geen herplant te eisen. De eigenaar moet zijn perceel wel groener aankleden, zo staat er in het gemeentelijk besluit, dat op 3 september bekendgemaakt is en op 8 september in Contact gepubliceerd werd.

Vereniging Bomenbelang heeft bezwaar ingediend tegen dit kapbesluit i.v.m. het niet opleggen van de herplantplicht. De hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften, in de praktijk nu twee ambtenaren van de afdeling juridische zaken van de gemeente, n.a.v. dit bezwaar vond op 12 oktober plaats.

De gemeente reageerde een dag later al met als antwoord dat in de directe omgeving “al voldoende bomen van de gemeente staan”. Op de opmerking dat het perceel niet groen genoeg aangekleed is, zoals de gemeente schreef in de kapvergunning, gaat ze niet meer op in.

‘Hoorzitting’ over reeds gekapte notenboom aan Het Wiemelink tijdens bezwaarschriftenprocedure

De eigenaar van het pand Het Wiemelink 1 in Vorden heeft op 29 januari de notenboom voor het huis laten kappen. Tegen de kapvergunning had Vereniging Bomenbelang bezwaar ingediend. De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst moest dat bezwaar nog behandelen.

De gemeente ontving op 14 november de aanvraag voor de kap van de notenboom aan Het Wiemelink 1 in Vorden. Op 15 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit werd gepubliceerd in Contact op 23 december. Digitaal is dit besluit overigens pas op 13 januari jl. bevestigd.

Op 13 januari laat de gemeente weten de kapvergunning verleend te hebben, omdat gevaar bestaat voor het uitscheuren van een tak. De notenboom verkeert volgens de gemeente in een gemiddelde tot slechte conditie.

Volgens Vereniging Bomenbelang stond de notenboom er goed bij en bestond geen reëel gevaar voor het uitscheuren van takken. De boom bepaalde het aanzicht van Het Wiemelink.

De vereniging tekende daarom bezwaar aan tegen de kapvergunning. Het verlenen van een kapvergunning moet op meer gebaseerd zijn dan een angst voor het eventueel mettertijd uitscheuren van een tak.

Bomenbelang stelde voor om desnoods de tak aan de straatkant enigszins te snoeien, zodat het evenwicht van de boom meer naar het midden verlegd wordt en uitscheuren sowieso niet meer aan de orde is.

Hoewel de notenboom dus al geveld is, liet de gemeente de hoorzitting doorgaan. Overigens was hierbij voor de eerste maal geen sprake van een formele zitting van de Commissie Bezwaarschriften, maar waren slechts twee ambtenaren van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Bronckhorst om ons bezwaar nogmaals aan te horen. Volgens hen had Bomenbelang een voorlopige voorziening kunnen aanvragen bij de rechtbank in Zutphen om kap tijdens de bezwaarschriftenprocedure te voorkomen. Vereniging Bomenbelang vindt deze gang van sprake principieel onjuist. De gemeente neemt hiermee de bezwaarschriftenprocedure niet serieus. Bovendien jaagt ze derden op onnodige kosten. Het aanvragen van een voorlopige voorziening, waarbij de rechtbank uitvoering van het kapbesluit blokkeert, kost per geval circa 200 euro.

Overigens was bij de ‘hoorzitting’ op 9 maart dus formeel niemand van de gemeente aanwezig om het kapbesluit te verdedigen.

De aanvrager van de kapvergunning is begin maart overleden.