Categorie archief: 2. Verleend

Kapvergunning voor walnotenboom aan Eckhorsterstraat in Zelhem

Op 12 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een walnotenboom op het adres Eckhorsterstraat 3 in Zelhem. De boom, die op vijf meter afstand van het huis staat, is aangetast door zwammen. De bewoners vrezen dat de notenboom zou kunnen omwaaien.

Die vrees blijkt ongegrond. Spoedig kappen is niet nodig. Wel heeft de notenboom geen lange toekomst meer vanwege de zwammen.

De eigenaar wil geen nieuwe boom planten ter compensatie.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 maart.

Op 15 april besluit de gemeente de kapvergunning toch te verlenen. De zwamaantasting in de stamvoet loopt namelijk door tot op één meter hoogte. De boom is hierdoor gevoelig voor windworp geworden.

De gemeente legt WEL een herplantplicht op, zijnde een walnotenboom, een linde of een beuk.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 18 april.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Dorpsstraat in Steenderen

Op 27 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Dorpsstraat 18 in Steenderen. In de boom zitten zwammen. Eerder brak een flinke tak spontaan af. De boom is sindsdien schever gaan staan. De takken zitten alleen nog aan één kant van de boom.

De eigenaar wil GEEN nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 maart.

Op 4 april besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Door de eenzijdige kroon en de scheefstand hangt het volle gewicht van de Amerikaanse eik richting tuin van de aanvrager en bebouwing van de buren. Om het gevaar van omwaaien in de toekomst weg te nemen, zal de Amerikaanse eik fors ingenomen moeten worden wat de boom niet ten goede komt. Wanneer deze Amerikaanse eik wordt verwijderd, blijft de rij waar hij in staat, intact. Daardoor krijgen de andere bomen meer ruimte om verder uit te groeien.

Van het opleggen van de herplantplicht wordt in dit geval afgeweken. Herplant is hier niet wenselijk in verband met gebrek aan ruimte en omdat de rij waarin de Amerikaanse eik staat, intact blijft en de andere bomen zoals gezegd meer ruimte krijgen om verder uit te groeien. Aldus de argumentatie van de gemeente.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 11 april. Tot zes weken nadien kan bezwaar aangetekend worden.

Bij het beoordelen van de vergunning heeft de gemeente niet gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten in de eik. Deze mogen namelijk niet worden verstoord of beschadigd. De eigenaar en degene die uitvoering geven aan de vergunning moeten bij het vellen van de Amerikaanse eik rekening houden met de eventuele aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten en daarvoor de nodige maatregelen treffen. Eventueel is een ontheffing nodig van de provincie Gelderland voordat met het vellen van de eik kan worden begonnen.

De gemeente adviseert sowieso niet in het broedseizoen te kappen (tussen 15 maart en 1 augustus).

Opnieuw bomen weg in park De Decanije

Opnieuw moeten enkele bomen in het park De Decanije in Vorden gekapt worden. Het gaat om een beuk en een Amerikaanse eik. De gemeente ontving de kapaanvraag op 10 maart. Behalve deze twee bomen moet een veldesdoorn flink teruggesnoeid worden vanwege een plakoksel.

De Amerikaanse eik met reuzenzwammen die het wortelstelsel vernietigen.

De rode beuk met een flinke holte die niet meer dicht groeit en daardoor een steeds zwakkere stam.

Volgens hoveniersbedrijf In ’t Groen, die eind februari een aantal bomen in het park bekeek die al enkele jaren extra aandacht nodig hebben, is de rode beuk ten zuidwesten van de gebouwen er erg slecht aan toe. In de boom zit een holte van zo’n 90 cm diepte. De stam is niet sterk genoeg meer om de kroon te dragen.

Datzelfde geldt voor de Amerikaanse eik bij het woonhuis van de buurman. In 2015 was één reuzenzwam te zien, maar nu zit er ook één aan de andere kant. Daardoor wordt het gehele wortelstelsel aangetast. De boom raakt daardoor instabiel en kan bij zware windstoten alle kanten uit vallen.

Elders in het park zijn inmiddels ter compensatie twee grote moeraseiken aangeplant.

Ter compensatie plantte men onlangs twee al wat grotere moeraseiken elders in het park.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 maart.

Begin februari besloot de Parkcommissie 17 fijnsparren te kappen. Deze waren kapvergunningvrij en ziek. Hoe dit verlies aan groen gecompenseerd wordt, is nog onderwerp van discussie.

Op 27 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen, vooral omdat beide bomen dicht bij bebouwing staan.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 2 april.

Kapvergunning voor paardenkastanje bij gasstation aan Onsteinseweg in Vorden

Op 28 februari ontving de gemeente een aanvraag van Liander voor een kapvergunning voor een eik aan de Onsteinseweg 2 in Vorden. Het bedrijf wil daar een gasstation met bijbehorende gasdrukregelinstallatie vervangen en – zoals gewoonlijk bij Liander – wijst ze herplant ter plekke af.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 maart.

Bij controle blijkt het niet te gaan om een eik maar om een paardenkastanje (!). De boom is vitaal en verkeert in redelijke conditie. Desondanks geeft de gemeente een kapvergunning af en legt ze ook geen herplantplicht op. De kastanje staat naast een gasdrukregelkast die wordt vervangen. Daarvoor moet vlak naast de stam worden gegraven, waardoor veel van de hoofdwortels zullen worden verwijderd of beschadigd. Voor de boom is dit funest. De paardenkastanje zal dit naar alle waarschijnlijkheid niet overleven. In de kastanjeboom zitten  meerdere plakoksels die niet meer door snoeien kunnen worden verwijderd en mogelijk in de toekomst kunnen uitscheuren.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 30 maart.

Jonge essen bij De Wehme in Vorden mogen gekapt worden

Op 18 februari ontving de gemeente een aanvraag van ProWonen voor een kapvergunning voor 6 essen op het terrein van verzorgingshuis De Wehme aan het Pastoriehof en de Nieuwstad in Vorden. De bomen lijden aan de essentaksterfte, waardoor takken kunnen afbreken. Drie van de zes bomen hebben een stamomtrek van 95 cm of meer op 1.30 meter hoogte. Deze zijn daarom kapvergunningplichtig. De andere drie bomen zijn nog te jong en halen deze stamomtrek. Deze jonge boompjes ondervinden ook al last van de essentaksterfte.

ProWonen laat enkele andere bomen bij De Wehme snoeien.

De woningbouwvereniging gaat – als ze de kapvergunning krijgt – 6 nieuwe bomen planten.

In een eik zit de eikenprocessierups. Deze moet door de gemeente bestreden worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 februari.

Op 22 maart laat de gemeente weten dat voor 3 essen een kapvergunning nodig is en dat de woningbouwvereniging die ook krijgt. De andere 3 essen zijn nog te klein; hiervoor is geen kapvergunning nodig. De stamomtrek is minder dan 95 cm.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente de voorwaarde dat ProWonen loofbomen moet terugplanten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 28 maart.

Twee beuken bij kerk in Kranenburg verdwijnen, derde geweigerd

Op 11 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie beuken bij de kerk in Kranenburg (Ruurloseweg 101). Uit de aanvraag blijkt niet waarom deze is ingediend.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 17 januari.

Op 6 maart besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor één beuk en de kapvergunning voor de tweede beuk te weigeren. Een derde beuk blijkt kapvergunningvrij te zijn, omdat de stamomtrek op 1.30 meter hoogte minder dan 95 cm bedraagt.

Het gaat om de eerste twee bomen aan de westzijde van de rij beuken langs de provinciale weg én de vijfde boom in die rij. Bij de kerk staan in totaal tien beuken en twee lindes. De eerste drie in de rij en de allerlaatste vlakbij de pastorie zijn de oudste (ongeveer 120 tot 150 jaar oud).

Deze beuk is aangetast door zwammen en mag van de gemeente gekapt worden als er maar een nieuwe al wat forsere beuk teruggeplant wordt (foto: Joost Bakker).

De bomen hebben volgens de gemeente een markante en beeldbepalende waarde, zeker in relatie tot de achtergelegen monumentale kerk. Handhaving van de bomenrij is daarom van belang. In verband met de slechte staat van de eerste boom (zwamaantasting in het wortelgestel, doorlopend tot in de stamvoet en een zwakke kroon) stemt de gemeente in met de kap onder voorwaarde dat er een nieuwe beuk met een minimale stamdiameter van 20 tot 35 cm wordt teruggeplant. Over de kap van de tweede boom wordt negatief geadviseerd. Deze beuk verkeert namelijk nog in een goede gezondheid.

De herplant dient overeenkomstig het bestaande stramien te worden uitgevoerd.

De gemeente stemt ook in met de kap van de eerste beuk vanwege de plek langs de redelijk drukke provinciale weg.

Het besluit is openbaar gemaakt op 12 maart.

Twee gezonde eiken moeten wijken voor inrit in Velswijk

Op 9 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan de Paardendorpseweg in Velswijk.

Uit de aanvraag blijkt niet waarom de eiken weg moeten.

Wel belooft de indiener van de kapaanvraag drie  tamme kastanjes en drie lindes te laten planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 januari.

Op 4 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De reden voor de kapaanvraag blijkt de aanleg van twee inritten te zijn voor twee woningen: Paardendorpseweg 1 en 3.

Foreest Groen Consult beoordeelde vorig jaar mei alle bomen aan deze weg. De eiken waarvoor de kapvergunning is aangevraagd, bleken een goede conditie te hebben en een restlevensverwachting van meer dan 15 jaar. De gemeente Bronckhorst heeft geen reden om te twijfelen aan de uitkomsten van deze visuele beoordeling.

Dat de indiener van de kapaanvraag twee groepjes van drie bomen wil herplanten ter compensatie (drie tamme kastanjes en drie lindes met een stamomtrek van circa 22 cm (op 1.30 hoogte) speelt een grote rol in de afweging van de gemeente. Deze bomen komen overigens ergens in het weiland te staan in de nabijheid van de woningen, maar niet aan de weg zelf.

De eiken hebben geen monumentale status; wel hebben ze een beeldbepalende waarde, aldus de gemeente. Ze worden als ‘basisboom’ bestempeld en hebben daardoor geen extra bescherming.

Rond 1900 was ter plekke nog sprake van een bosperceel. Rond 1925 is dit bosperceel sterk teruggebracht en rond 1935 was het bos vrijwel volledig verdwenen. Er is dan al wel sprake van een bebouwing met een weg die naar deze bebouwing toe loopt. Op de kaart is niet terug te zien of deze laan voorzien is van een bomenrij.

Hoewel hier dus sprake is van twee gezonde eiken met een beeldbepalende waarde is het belang van de aanleg van de inrit volgens de gemeente groter dan het belang van het behoud van de bomen.

Tegen dit besluit, dat openbaar is gemaakt op 8 maart, kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor wilg aan Roggeland in Olburgen

Op 17 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een wilg aan het Roggeland 11 in Olburgen. De wilg zou volgens een hovenier dood zijn.

Op 4 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De wilg is nog niet dood, maar de stam is voor tweederde deel verrot, wat volgens de gemeente tot een verhoogde kans leidt op stambreuk.

Dit kapbesluit, dat openbaar gemaakt is op 8 maart, omvat een herplantplicht voor een nieuwe boom op het perceel.

 

Kapvergunning voor 3 Amerikaanse eiken aan Marssestraat in Halle

Op 13 februari diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor drie  Amerikaanse eiken aan de Marssestraat in Halle. Het betreft een aftakelende eik bij huisnummer 4 gezien vanaf de Varsseveldseweg en twee zieke bomen na de inrit van de camping.

De gemeente wil drie lindes herplanten, elders langs de Marssestraat.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 19 februari.

Op 1 maart besluit de gemeente de kapvergunning aan zichzelf te verlenen.  De boom voor huisnummer 4 is in het verleden getroffen door de bliksem, waardoor dat deel van de kroon afsterft en inrot door zwamaantasting. Wanneer dat deel wordt verwijderd, blijft alleen de onderste kroon over. De bomen aan de Marssestraat zijn aangetast door goudvliesbundelzwam en eikenhaas en reuzenzwam. De laatste zwammen tasten het hoofdwortelgestel aan, waardoor verhoogde kans bestaat op windworp.

Zoals gezegd gaat de gemeente ter compensatie drie lindes planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 8 maart.

Kapvergunning voor eik aan Rijksweg in Laag-Keppel

Op 31 januari ontving de gemeente een aanvraag van de Provincie Gelderland voor een kapvergunning voor een zomereik nabij Rijksweg 100 (de provinciale weg N 317) in Laag-Keppel. Tijdens een inspectie bleek dat deze boom niet langer levensvatbaar is. Hierdoor komt de verkeers- en algemene veiligheid in gedrang. Herplant ter plekke is mogelijk.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 februari.

Op 26 februari besluit de gemeente de provincie een kapvergunning te verlenen voor de eik. De boom is in het verleden al helemaal teruggezet (veteranensnoei), maar is vorig jaar bijna niet meer uitgelopen. De zomereik is nagenoeg dood.

Hoewel de provincie een boom wil herplanten ter compensatie, legt de gemeente in dit geval GEEN herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 2 maart. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.