Categoriearchief: 2. Verleend

Kapvergunning voor tamme kastanje aan Zomerweg in Drempt

Op 18 augustus ontving de gemeente een summiere kapaanvraag voor een tamme kastanje op het adres Zomerweg 26 in Drempt. De eigenaar vraagt om een noodkapvergunning, maar waarom blijft onduidelijk. In de aanvraag staat geen enkele reden genoemd. Ook de vraag waar herplant zou kunnen plaatsvinden, is niet beantwoord.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 21 augustus.

Bomenbelang adviseerde de gemeente de kapvergunning te verlenen, omdat kap onvermijdelijk is geworden nu eenderde van de kastanjeboom afgestorven is, opmerkelijk genoeg slechts aan één kant boven het gazon dat daar onlangs aangelegd is.

Op 14 september besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken.

Volgens de gemeente is de boom aan het afsterven door de droogte van de afgelopen zomers.

Conform het advies van Vereniging Bomenbelang koppelt de gemeente aan het verlenen van
de kapvergunning een herplantplicht van een loofboom binnen een jaar in deze tuin.
De vergunning is openbaar gemaakt op 17 september.

Kapvergunning voor populier aan de Lindese Enkweg in Linde

Op 23 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier in een weiland bij het adres Lindese Enkweg 1b (camping ’t Lebbink) in Linde. De diameter van de boom is 1.30 meter. Wat er met de boom aan de hand is, wordt uit de kapaanvraag niet duidelijk.

De eigenaar wil ter compensatie een eik planten aan de Lindese Enkweg. Daar kan hij een boom beter water geven dan in het weiland, zegt hij.

Bomenbelang adviseerde de gemeente de kapvergunning te weigeren. In de aanvraag ontbreekt namelijk de reden voor de eventuele kap en de populier is nog gezond en vitaal. Dat een eik beter geschikt is als solitaire boom in een weiland vindt de vereniging ook, maar is onvoldoende reden om dan maar een gezonde populier te kappen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 augustus.

Op 14 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Ook de gemeente geeft aan dat de populier nog gezond is. Wel blijken in de kroon van de boom enkele  plakoksels te zitten die niet meer door snoeien kunnen worden verwijderd. Dit stond niet in de kapaanvraag! Het uitscheuren van deze plakoksels in de toekomst is volgens de gemeente aannemelijk, omdat de populier vrij staat en veel wind vangt bij een zware bui of storm. Bij het uitscheuren van één of meerdere plakoksels zal de boom onherstelbare schade oplopen.

Beide adviezen geven dus aan dat de populier gezond is met het verschil dat uit de
bomenveiligheidscontrole van de gemeente zegt dat het uitbreken van plakoksels aannemelijk is en dat de populier een onherstelbare schade kan oplopen.

De gemeente kiest het advies van de expert van de gemeente Bronckhorst.

Het kapbesluit, inclusief de herplantplicht van een zomereik op het perceel, is openbaar gemaakt op 17 september.

Kapvergunning voor populier aan Wittebrinkweg in Zelhem

Op 16 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor het knotten van een populier op het zijerf van het pand Wittebrinkweg 1a in Zelhem. Uit de oude stam zijn drie scheuten gegroeid. Deze worden zo groot dat de bewoners bang zijn dat ze bij storm op het huis vallen.

Zij willen de populier komende winter knotten op 1.80 meter.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 20 augustus.

Bomenbelang adviseerde gemeente de vergunning te weigeren De veiligheid is namelijk niet in het geding, omdat de boom ver genoeg van het huis staat. Knotten kan bovendien funest zijn voor de toekomst van de boom.

Op 14 september besluit de gemeente de vergunning te verstrekken. Bij het knotten van de boom geeft de gemeente Bronckhorst er de voorkeur aan om het advies en de beoordeling door de vakspecialist van de gemeente te volgen. Omdat deze populier al eerder geknot is geweest en de aanzettingen op de oude stam zwakker zullen zijn, zal om de vijf jaar geknot moeten worden. Omdat dit onvoldoende veiligheidsgaranties biedt, kiest de gemeente voor kap.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 september.

Kapvergunning voor populier aan Vosterweg in Vorden

Op 11 augustus is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een populier aan de Vosterweg 1 in Vorden, ergens tussen huize Onstein en de Veengoot in. Van wie de vraag komt en wat er aan de hand is met de boom, wordt niet duidelijk. Men noemt geen reden voor de kapaanvraag, die op 15 augustus gepubliceerd is.

In het verleden is de populier al gekandelaberd.

De stamvoet kent enkele zwakke plekken maar ziet er over het algemeen nog goed uit. In de stam zit een holte maar daar reageert de populier op door extra te groeien. Deze reactie geeft aan dat de boom nog gezond is.

Op 31 augustus besluit de gemeente de kapvergunning toch te verstrekken. De gezondheid van de populier vormt volgens haar een risico door het mogelijk uitbreken van takken in de nabije
toekomst.

“De populier is gekandelaberd. Er zijn nieuwe scheuten / takken ontstaan die nu de kroon
vormen. De nieuwe scheuten / takken zijn ontstaan uit knoppen die in de bast zitten van
de oude tak. Ze zitten niet zo stevig verankerd aan de boom als zijtakken die van oorsprong aan de boom groeien. Hierdoor kunnen de nieuwe scheuten / takken die snel groeien en lengte vormen, gemakkelijk afbreken.

Populieren van deze leeftijd hebben vaak rotting in de stamvoet wat vaak aan de buitenkant niet zichtbaar is. Wel is te zien dat bij de stamvoet op meerdere plekken veel reactiegroei is wat er op kan duiden dat de boom reageert op een verzwakking in de stamvoet. Gezien de plek
waar de boom staat – vlakbij de woning – is kap geadviseerd.

De eigenaar gaat vijf bomen planten ter compensatie.

De kapvergunning is op 4 september openbaar gemaakt.

Kapvergunning voor 2 eiken voor nieuw huis aan Het Schotkamp in Vorden

Op 8 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan Het Schotkamp 2 in Vorden. De bomen staan de voorzijde van de nieuwbouwwoning die  vorig jaar gereed kwam. De eiken hebben een stamomtrek van respectievelijk 2 en 2.70 meter.

De bewoners vinden de locatie prachtig. Het huis dat ze bouwden, wordt omringd met prachtige bomen. Maar ze vinden dat twee grote eiken die ongeveer vier meter van de woning, staan, weg moeten. Bovendien zeggen ze overlast te ondervinden van processierupsen in beide eiken.

De bewoners vrezen verder dat bij storm takken kunnen afbreken en op het dak kunnen vallen. Enkele takken hellen over en hangen boven het rieten dak. Begin dit jaar brak een grote tak af.

Aan de foto’s is te zien dat geen enkele tak meer boven het huis hangt en dat er al diverse takken verwijderd zijn.

Het graven onder de kroonprojectie (ook te zien op de foto’s) mag alleen uitgevoerd worden onder toezicht en wanneer het noodzakelijk is. Bij het afgeven van de omgevingsvergunning voor de bouw van het huis had de gemeente een boomeffectanalyse verplicht moeten stellen. Een gecertificeerd boomdeskundige kan daarmee aantonen of al dan niet gebouwd kan worden met behoud van de bomen die er staan/stonden.

De landelijke Bomenstichting heeft onlangs nieuwe richtlijnen voor zo’n BEA opgesteld.

Door het graafwerk en het bouwen van een huis dicht bij de eiken worden beide bomen minder stabiel.

De bewoners van het huis willen ter compensatie twee tot vier beuken planten, ook aan de voorzijde van het huis maar dan iets verderop.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 13 augustus.

Op 1 september geeft de gemeente toch een kapvergunning af. Bij de bomen zijn de
onderste grote gesteltakken verwijderd, waardoor een kleine kroon is overgebleven en de verhouding nu weg is, aldus de gemeente. Rondom de bomen is veel grond verwijderd en gegraven. Hierdoor zijn veel wortels beschadigd en verwijderd. Daardoor zijn de eiken instabiel geworden en kunnen ze makkelijker omwaaien en op de woning belanden. Door het weghalen en beschadigen van de wortels zullen de bomen aftakelen, doordat ze minder vocht en voeding tot zich kunnen nemen.

Volgens de gemeente zal het aanbrengen van grond naar alle waarschijnlijkheid niet leiden tot
herstel van de twee eiken. Dat de woning is gebouwd onder de twee eiken conform een besluit uit 2011 en 2012 doet niets af aan de gezondheidstoestand van de bomen, meent ze. Om deze redenen wordt de vergunning verleend voor het vellen van de twee eiken. Ter compensatie van de te kappen bomen wordt een verplichting opgenomen voor het herplanten van vier toekomstbestendige bomen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 4 september.

Kapvergunning voor beuk aan Ruurloseweg in Vorden

Op 5 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk langs de Ruurloseweg. Waar precies en wie de aanvraag indient, kan niet opgemaakt worden uit de aanvraag. De boom zou gekapt moeten worden omdat hij een plakoksel bevat, waardoor een tak zou kunnen uitbreken. Het gaat om een gewone beuk met een stamdiameter van 30 tot 50 cm.

Over herplant rept de aanvrager ook niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 augustus.

Op 31 augustus besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De gezondheid van de
houtopstand vormt volgens haar een risico door het mogelijk uitbreken van takken.

Vereniging Bomenbelang adviseerde niet te kappen. “Gezien de diameter van de boom is het te overwegen om alleen de tak met de plakoksel weg te halen, zodat de beuk zelf overeind blijft en verder kan groeien.”
Het advies van de bomenexpert van de gemeente Bronckhorst wijkt in deze af van het
advies van Bomenbelang. “De top van de boom is dood en bij de rest van de takken beginnen de uiteinden af te sterven, waarschijnlijk door de droogte van de afgelopen zomers. Er zitten ook een aantal plakoksels die door de verminderde vitaliteit van de boom makkelijker kunnen uitscheuren en op de openbare weg belanden.”

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat een nieuwe loofboom geplant moet worden op dezelfde plek.

De kapvergunning is op 4 september openbaar gemaakt.

Noodkap tamme kastanje aan Kruisbergseweg in Zelhem

Op 29 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tamme kastanje voor het woonhuis Kruisbergseweg 52 in Zelhem. De boom, met een stamdiameter van 1.10 meter, zou in zeer slechte conditie verkeren. De indiener van de kapaanvraag wil op zijn perceel geen boom herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 augustus.

Op 10 augustus besluit de gemeente een (nood)kapvergunning af te geven voor de kastanjeboom. De boom takelt af en vormt een direct gevaar voor de omgeving. De droogte is
mogelijk de oorzaak van het afsterven van de boom.

Aan de kapvergunning, die op 14 augustus gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar op het perceel een nieuwe loofboom plant.

Kapvergunning voor acacia aan Monumentenweg in Hoog-Keppel

Op 9 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia en het toppen van een andere acacia op het adres Monumentenweg 5 in Hoog-Keppel, omdat die volgens de bewoners te groot wordt.

In de tuin staan twee grote acacia’s. Eén lijkt af te sterven, de andere is gezond.

De eigenaar wil geen boom herplanten, maar een ‘haag’ met verschillende struiken en boomsoorten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 juli.

Op 29 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken voor de acacia die aan het afsterven is. Hoewel de acacia ernaast gezond en vitaal is, adviseert de gemeente de gesteltakken in te korten. Deze boom heeft een grote brede kroon met lange gesteltakken. Door deze kroon in te nemen, neemt het gevaar af van het eventueel afbreken van de takken bij storm of harde wind. Door het op een verantwoorde manier innemen van de kroon door een boomverzorger kan deze acacia behouden blijven en heeft hij nog een lange
toekomstverwachting.

Voor de andere acacia moet de eigenaar binnen een jaar in de tuin een nieuwe loofboom planten.

De kapvergunning is op 4 augustus gepubliceerd.

Reeds kapvergunning voor 2 eiken en 2 esdoorns aan Dorpsstraat in Halle

Op 22 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken en twee esdoorns op het adres Dorpsstraat 20-22 in Halle, op het achterf grenzend aan een perceel aan de Fortstraat. Het gaat om één eik en twee esdoorns die zware brandschade hebben en afsterven vanwege een brand in 2013 (!). De andere eik staat tussen twee grote eiken en “geeft schade door te korte afstand”, aldus de indiener van de kapaanvraag.

In 2013 is reeds een kapvergunning verleend voor één eik. Ook is toen een esdoorn flink gesnoeid. Ter compensatie is een nieuwe eik geplant.

Nu wil men het bedrijfspand aan de Fortstraat 2 opnieuw gaan opbouwen.

Over herplant ter compensatie van de vier eventueel te kappen bomen wordt in de aanvraag niet gerept.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 juli.

Op 21 juli reeds (!) besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Eén eik en twee esdoorns hebben door de brand in 2013 bij het naastgelegen bedrijfspand
brandschade opgelopen: de twee esdoorns zijn inmiddels dood. De eik heeft dermate veel
schade opgelopen dat de boom nu voor tweederde dood is en verder zal afsterven.
De andere eik staat tussen twee grote eiken en heeft bijna geen kroon gevormd. Hij is bovendien scheef gegroeid. Door deze eik te verwijderen, krijgen de twee grote eiken ernaast meer ruimte om verder uit te groeien.

Aan de kapvergunning voor de 4  bomen zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 3 nieuwe loofbomen plant op zijn perceel, één minder dus.

De kapvergunning is op 1 augustus gepubliceeerd.

Kapvergunning voor esdoorn aan Halseweg in Zelhem

Op 11 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn op het adres Halseweg 10 in Zelhem. Het zou om een boom gaan die al eerder gekandelaberd is en uit negen stammen bestaat.

De drie achterburen zouden om de kap vragen.

Over de noodzakelijke herplant ter compensatie staat in de kapaanvraag niets.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 16 juni.

Op 28 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Vereniging Bomenbelang had de gemeente geadviseerd de kapaanvraag niet te honoreren, omdat de esdoorn nog gezond is en geen gevaar oplevert. Ter plekke blijkt niet dat de boom onevenredige overlast in welke vorm dan ook veroorzaakt. In de kapaanvraag wordt die overlast ook niet nader geduid.

De gemeente redeneert echter als volgt: Een boom kan met zijn wortels en kroon schade veroorzaken aan bouwwerken of verhardingen. Wortels kunnen door diktegroei schade veroorzaken aan onder andere muren, keermuren, rioleringen en leidingen. Takken kunnen, bij wind en storm, schade veroorzaken aan daken en gevels. Schade aan gebouwen wordt door de gemeente zwaarder gewogen dan schade aan tuinmuren en verharding. De directe relatie tussen de schade en de boom dient aantoonbaar gemaakt te worden voordat maatregelen aan de boom worden overwogen. Die maatregelen zijn in het meest simpele geval het snoeien van de wortels of de kroon en in het meest zware geval het kappen van de boom of het aanpassen van de bouwconstructie zodat de schade wordt hersteld.

Deze esdoorn bestaat uit negen stammen die uit één stamvoet komen. Volgens de gemeente lijkt het er op dat hier eerder één esdoorn heeft gestaan die verwijderd is en dat dit de nieuwe uitlopers zijn op de oude stamvoet van de boom. Hoewel de boom gezond is, zal deze in de nabije toekomst voor problemen kunnen gaan zorgen. De stammen verdringen elkaar bij de stamvoet door diktegroei, waardoor ze uit elkaar groeien en minder stabiel worden. Het is
aannemelijk dat de stammen hierdoor in de nabije toekomst bij harde wind of storm
kunnen omvallen.

Omdat het hier volgens de gemeente een zogeheten basisboom betreft,  kan de boom eenvoudig  “ingewisseld” worden zijn voor een andere boom.

Even verderop staat in het kapbesluit dat “de schade aan gebouwen echter dermate is dat het in stand houden van de esdoorn niet opweegt tegen de overlast ervan”. Van schade wordt echter niet gerept in de kapaanvraag.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant op het perceel.

De kapvergunning is gepubliceerd op 1 augustus.