Categoriearchief: 2. Verleend

Kapvergunning verleend voor 5 Esdoorns bij de Prunushof

Motivering
Op 24 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 5 esdoorns. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 5 esdoorns. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te verlenen, het is duidelijk dat bomen van de 1st grootte op deze locatie
niet tot een behoorlijke ontwikkeling kunnen komen.
Reden om in te stemmen met de kapaanvraag.
Op 05-12-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De bomen zijn gezond wel is
het zo dat de conditie / vitaliteit matig is dit komt door de beperkte groeiplaats waar de
bomen staan. De toekomstverwachting is daardoor ook gemiddeld. Door de beperkte
groeiplaats zullen de bomen het in de nabije toekomst slechter gaan doen.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat de slechte
groeiplaatsomstandigheden. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de
gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn
geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Vergunning verleend voor het kappen van een kastanje aan de Velswijkweg 35 in Zelhem

Motivering
Op 6 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een kastanjeboom
en een wilg. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat
de gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning te verlenen. Bomenbelang
geeft aan dat beide bomen verloren zijn. Vervolgens geeft Bomenbelang aan dat de
opmerking van de aanvrager, dat er geen herplant ruimte is, vragen oproept.

Op 11 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand en conditie
van de paardenkastanje slecht is. De paardenkastanje heeft een vergevorderd stadium
van de kastanjebloedingsziekte, door deze ziekte is de boom aangetast door de
oesterzwam. Deze zwam veroorzaakt witrot in het kernhout waardoor de boom gevoelig is
voor stambreuk.
De houtopstand vormt dan ook door deze gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren.
De wilg is vergunningsvrij.

Kapvergunning verleend voor 10 bomen aan de Christinalaan in Vorden

Motivering

Op 29 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van het kappen van 13
bomen. Op het aanvraagformulier is aangegeven
dat de aanvraag is ingediend met als reden het uitvoeren van een project.
Advies Vereniging Bomenbelang Bronckhorst
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 13 bomen. Dat bleken er uiteindelijk 12 te zijn. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning te weigeren. De betreffende bomen waarvoor een kapvergunning aangevraagd wordt zijn volgroeid maar niet oud. Ze hebben voldoende ruimte en staan op ruime afstand van de woningen.
Ze worden niet hoger maar nog wel breder, welk probleem opgelost kan worden door
overhangende takken te snoeien. Aangezien het vooral Amerikaanse eiken zijn, vallen er dus Amerikaanse eikels uit. Dat is geen fenomeen, dat is de natuur en geen reden om bomen
te vellen. Hetzelfde geld voor vallende bladeren.
Door het vellen van de bomen zal het waterbergend vermogen van het uitgebreide
wortelstelsel verloren gaan en zal de wateroverlast alleen maar toenemen. Opmerkingen
over het riool kunnen wij niet beoordelen, aangezien niet duidelijk gemaakt wordt of dit
gaat over het gemeentelijk riool of over particuliere aansluitingen waarvoor de gemeente
niet verantwoordelijk is. Wij ontraden deze herinrichting, mede omdat in het verleden de
bevolking (althans een deel daarvan) daar ook al tegen geprotesteerd heeft. (zie link http://bomenbelang.nl/gemeente-vindt-eiken-en-essen-aan-christinalaan-groot/ 

Wat betreft de herinrichting, waarvan de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst inzage heeft gehad.
Het herplanten van Acers (Esdoorns) is op deze drassige grond niet aan te raden. ( hetgeen ook al blijkt uit het plan van de gemeente om de bestaande Esdoorns te kappen). Crataegus is een
waardplant voor bacterievuur (dodelijk voor Cotoneasters in de buurt) en gevoelig voor
perenprachtkever. (zoals iedereen weet die gezien heeft hoe het kapitale witte lint rondom
Zutphen naar de vernieling ging.) Amelanchier is een schattig boompje, maar we hadden
hier toch liever bomen van de 1e grote gehad. Kortom, wij ontraden deze ingreep

Boomveiligheidscontrole
Op 8 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Het advies is om de vergunning gedeeltelijk te verlenen:
• Boom nr. 4 esdoorn heeft een inrottende snoeiwond waar al een aantal jaren een
zadelzwam uitkomt deze zwam veroorzaakt witrot in het stamhout waardoor de
kans op stambreuk is verhoogd.
• Boom nr. 7 esdoorn is een boom met mindere groei en matige conditie en
vitaliteit.
• Boom nr. 9,10 en 11 essen breken regelmatig takken uit en hebben een matige
conditie en vitaliteit.
• Boom nr. 12 esdoorn slecht groeiende boom met matige tot slechte conditie en
vitaliteit.
• Boom nr. 13 iep staat scheef richting schuur door het steeds meer scheefgroeien
zal de boom op den duur gevoelig kunnen worden voor windworp.
• De gezondheidstoestand van de 5 Amerikaanse eiken is goed.
Het hemelwater in de Christinalaan wordt afgevoerd door waterdoorlatende verharding.
Deze slibt dicht door de hoeveelheid natuurlijk afval (doodhout, bladafval en eikels) wat  op
de klinkerverharding terecht komt en in de poriën worden (wordt) gereden. Wanneer de straat dan nat is wordt deze glad en door het gesloten kronen dak droogt de straat niet op waardoor
weer mos op de verharding ontstaat. Wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de
weggebruikers.
De problemen aan de Christinalaan worden opgelost als de Amerikaanse eiken
verdwijnen. Waarbij herplanting van op de locatie thuishorende bomen tot de
mogelijkheden behoort. Mogelijk zijn de problemen ook opgelost als 3 van de 5
Amerikaanse eiken worde(n) gekapt, zolang er maar meer licht op de straat valt zodat deze
goed op kan drogen.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in
het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):
de natuurwaarde van de houtopstand
De Iep, 3 Esdoorns, 3 Essen en de 5 Amerikaanse eiken staan aan de Christinalaan in
Vorden binnen de bebouwde kom. De locatie is niet gelegen binnen een Natuurnetwerk
Nederland, Natura 2000 gebied of het Nationaal landschap. Voor zover bekend en
onderzocht bieden de bomen geen huisvesting aan zeldzame of beschermde flora en
fauna.
De landschappelijke waarde van de houtopstand.
De bomen zijn niet aangewezen als een markante boom of structuur en is (zijn) daardoor aan te merken als  basisboom. Voor basisbomen weegt het belang van boombehoud minder
zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning kan dan worden
verleend als er redenen zijn om de bomen te kappen en er geen andere belangen zijn om
de bomen niet te kappen.
De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
De bomen staan niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of op een perceel
van een rijks- of gemeentelijk monument. De bomen hebben daardoor weinig waarden
voor het stads- en dorpsschoon.
De beeldbepalende waarde van de houtopstand
De bomen hebben voor zover bekend geen esthetische- en of belevingswaarden. De
bomen zijn niet geplant bij een bijzondere gebeurtenis en hebben geen historische
belevingswaarde. De bomen zijn gelegen naast de openbare weg maar heeft (hebben) geen
kenmerkende beeldbepalende waarde. De bomen hebben weinig beeldbepalende waarde.
De cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
De boom of de locatie van de eik (welke ???, ) hebben (heeft)  geen cultuurhistorische waarden. Op de kaart van https://www.topotijdreis.nl/ is de boom en de locatie niet als een cultuurhistorische locatie terug te vinden.
De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de
luchtkwaliteit. De boom heeft (De bomen leveren) geen bovengemiddelde bijdrage aan de leefbaarheid.
De Iep, 3 esdoorns, 3 essen en de 5 Amerikaanse eiken zijn aangewezen als basisbomen
en hebben geen bovengemiddelde waarden. Het belang van het realiseren van een goede
waterdoorlaatbare bestrating zonder mos vorming hebben (heeft) een groter belang dan het
behouden van alle 5 Amerikaanse eiken. Wel is het mogelijk om 2 Amerikaanse eiken te
sparen. Zodanig dat de schaduwwerking op de bestrating tot een minimum beperkt blijft
zodat mos vorming geen kans krijgt en de bestrating goed kan opdrogen.
Daarom wordt de vergunning voor het kappen van 1 Iep, 3 Esdoorns, 3 Essen, en 3
Amerikaanse Eiken verleend. En wordt de vergunning voor twee nader te bepalen
Amerikaanse eiken geweigerd.

Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende
argumenten om geen her-plant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende
argumenten zijn wordt aan de vergunning een her-plantplicht verbonden. Er is hier
gekozen voor loofbomen van de tweede grootte om te voorkomen dat binnen 10 tot 30 jaar
dezelfde problemen qua mos vorming en wateroverlast in de straat zich zullen gaan
voordoen. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en Bouwverordening 2017, art.
5.4).

Kapvergunning voor het kappen van een grove den aan de monumentenweg 22A in Hoog Keppel

23/12/2020

Motivering
Op 4 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een grove spar, dit
blijkt na beoordeling een grove den te zijn. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de
aanvraag is ingediend omdat de boom scheef staat en gedeeltelijke boven de openbare
weg hangt, aangegeven wordt dat deze boom bij een storm op de openbare weg zal
vallen.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een grove den. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te weigeren. Bomenbelang geeft aan dat de ‘scheefstand’ van deze boom niet
verontrustend is, de boom is volgens bomenbelang transparant waardoor de windvang
gering is. Vervolgens wordt aangegeven door Bomenbelang dat de conditie goed is en dat
er bij gelijkblijvende omstandigheden binnen nu en 10 jaar geen ernstige problemen te
verwachten zijn.
Op 11 december is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de grove den in het verleden scheef
is gewaaid door een storm. Daardoor staat de boom nu scheef. Of de boom zich weer
heeft verankerd is niet met zekerheid te zeggen. Door het groter worden van de kroon
wordt de top steeds zwaarder waardoor er meer kracht wordt uitgeoefend op het wortel
pakket, omdat de boom scheef staat. De boom staat naast de openbare weg.
Ondanks dat volgens Bomenbelang de boom transparant is waardoor de windvang gering
zou zijn, vormt de boom een risico voor de omgeving, aangezien de boom naast de
openbare weg staat en niet met zekerheid te zeggen is of de boom weer verankerd is en
er steeds meer kracht wordt uitgeoefend op het wortel pakket.
Door deze toestand vormt de houtopstand dan ook een risico voor de omgeving. Door het
nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet
verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te
weigeren.

Kapvergunning voor 13 populieren aan de Uilennesterstraat 19 in Keijenborg

Motivering
De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor het kappen van 13
Italiaanse populieren aan de Uilenesterstraat 19 in Keijenborg. De aanvraag is ingediend
omdat de Italiaanse populieren te hoog zijn geworden en ze te dicht op de erfgrens staan.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in
het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):
• de natuurwaarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren staan buiten de bebouwde kom van Keijenborg en zijn niet
gelegen binnen een Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000 gebied of het Nationaal
landschap. Op 11 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een
Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker
met het certificaat European Tree Worker. Uit deze bomenschouw is beoordeeld dat de
gezondheidstoestand van de bomen goed is, maar dat bij Italiaanse populieren van deze
leeftijd met regelmaat grote (dode) takken uit de boom kunnen vallen. Hierdoor komt de
veiligheid van de omgeving in het geding.
Voor zover bekend en onderzocht bieden de Italiaanse populieren geen huisvesting aan
zeldzame of beschermde flora en fauna.
• de landschappelijke waarde van de houtopstand
Geen van de 13 Italiaanse populieren zijn aangewezen als markante boom of structuur,
daardoor zijn ze aan te merken als basisbomen. Voor basisbomen weegt het belang van
boombehoud minder zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning
kan dan worden verleend als er redenen zijn om de boom te kappen en er geen andere
belangen zijn om de boom niet te kappen. De 13 Italiaanse populieren hebben weinig
landschappelijke waarde.
• de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon
De 13 Italiaanse populieren staan niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of
op een perceel van den rijks- of gemeentelijk monument. De 13 Italiaanse populieren
hebben daardoor weinig waarde voor het stads- en dorpsschoon.
• De beeldbepalende waarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren hebben voor zover bekend geen esthetische- en of
belevingswaarden. De 13 Italiaanse populieren zijn voor zover bekend niet geplant bij een
bijzondere gebeurtenis en hebben geen historische belevingswaarde.
De 13 Italiaanse populieren zijn gelegen langs de erfgrens van het perceel, naast de
openbare weg. Ze hebben beeldbepalende waarde.
• De cultuurhistorische waarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren of de locatie van de 13 Italiaanse populieren hebben geen
cultuurhistorische waarden. Op de kaart van https://www.topotijdreis.nl/ zijn de 13
Italiaanse populieren en de locatie niet als een cultuurhistorische locatie terug te vinden.
• De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de
luchtkwaliteit. De 13 Italiaanse populieren hebben geen bovengemiddelde bijdrage aan de
leefbaarheid.
Het belang van de veiligheid voor de omgeving weegt zwaarder dan het behouden van de
13 Italiaanse populieren.
Daarom wordt de vergunning voor het kappen van de 13 Italiaanse populieren verleend.

Besluit d.d. 18 januari 2021
1. Wij trekken het besluit d.d. 14 december 2020 met kenmerk 2020-2317 in voor het
kappen van 13 Italiaanse populieren
2. Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het kappen van 13 Italiaanse
populieren.

 

Vergunning voor het kappen 6 bomen aan de Lankerseweg 5 in Halle

Motivering
Op 10 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 4 lindebomen, 1
den en 1 esdoorn. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend
omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 09-12-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De vier lindes zijn nooit
gesnoeid hierdoor hebben zich meerdere plakoksel in de kronen gevormd. Deze
plakoksels zijn niet meer te verwijderen doormiddel van snoeien (te grote snoeiwonden).
Gezien de forse kroon delen die op de plakoksels staan is het uitscheuren van de
plakoksels in de nabije toekomst aanwezig.
Deze vier lindes kappen en herplanten door nieuwe bomen met een lange
toekomstverwachting. Vergunningsvrij is de den en de esdoorn qua stamdiameter De
gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat er een risico is dat er takken
uitbreken. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn
geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Deze vergunningverlening is niet verleend conform de afspraken die Vereniging Bomenbelang Bronkhorst met de Gemeente gemaakt heeft. Afgesproken is nl. dat advies door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst in de vergunning gemeld zou worden, of het nu positief dan wel negatie zou zijn. In dit geval hebben we dus negatief geadviseerd met de extra vermelding dat er voor de ingreep een Bomen Effect Analyse uitgevoerd zou moeten worden en vermoedelijk ook een vergunning voor de vijver

Vergunning verleend voor het kappen van drie bomen aan de Mosselseweg 2A in Vorden

Motivering:
Op 26 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een berk en 2 eiken.
Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 30-11-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving.
De zomer eik is gezond maar heeft een kroon die bestaat uit twee opgaande gesteltakken
die samen komen als plakoksel in de stam. Het verwijderen van één van de gesteltakken
is niet meer mogelijk want dan zal de halve kroon worden verwijderd.
Wanneer de boom zal uitgroeien tot volwassen exemplaar zal er gezien de stand van de
gesteltak veel kracht op de plakoksel komen waardoor de kans van uitscheuren van de
plakoksel zeer aannemelijk is. Deze boom kappen en  een toekomstbestendige boom herplanten . De berk en de andere zomer eik zijn vergunningsvrij
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Kapvergunning voor 2 v.d 4 eiken Nijmanweg 2a Halle

Motivering
Op 17 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 4 eiken. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 4 eiken. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
te weigeren.
1. Eikenprocessierups is geen reden om bomen te kappen
2. Eikels van eiken is al helemaal geen reden om bomen te kappen.
3. Dood hout is een kwestie van achterstallig onderhoud.

Op 04-12-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand boom nr 3 door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. Boom nr. 3 heeft een holte in
de stam op 4 meter gezien het reactie hout wat de boom aanmaakt ter hoogte van de holte
duidt er op dat de restwand van de stam sterk is verminderd waardoor de kans op
stambreuk is verhoogt. Deze boom kappen omdat de veiligheid in het geding komt.
Boom nr. 4 is vergunning vrij onder de 30 cm doorsnee op 130 cm
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
De bomen 1 en 2 zijn vitaal en in goede gezondheid en worden daarom geweigerd.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt.
Conclusie bomenbelang is om de vergunning voor alle 4 de bomen te weigeren
Alles tegen elkaar afwegend zijn wij tot de volgende conclusie gekomen:
Bomen 1 en 2 weigeren ( bomen zijn in goede gezondheid en zijn vitaal)
Boom 3 verlenen zoals geadviseerd is door de medewerker met het certificaat European
Tree Worker.
Boom 4 heeft een diameter van onder de 30 cm op 1.30 cm hoogte. En is daarom
vergunningsvrij.

Vergunning voor het kappen van drie populieren aan de Hulsevoortseweg 78 in Drempt

Motivering
Op 8 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 3 populieren. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat er in toenemende
mate takken breken tijdens de wind en de onderbegroeing in de verdrukking komt.
Op 30 november 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat 2 van de 3 populieren in volwassen
stadium zijn, de andere is volwassen maar is kleiner gebleven door dat deze onder één
van de andere populieren staat. Bij de populieren breken met regelmaat grote takken uit
de kroon, wat vaker bij volwassen populieren gebeurt. Hierdoor is de veiligheid niet meer
te gegaranderen. Bij populieren van deze leeftijd komt het vaker voor dat er rotting in het
kernhout zit. Dat zou bij deze populieren ook het geval kunnen zijn.
Door deze gezondheidstoestand vormen de houtopstanden dan ook een risico voor de
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstanden niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de
gevraagde vergunning te weigeren.