Categorie archief: 2. Verleend

Nieuwe bomen aan Hengeloseweg in Zelhem

De gemeente gaat waarschijnlijk nog dit najaar langs de Hengeloseweg in Zelhem nieuwe bomen planten. Vorig voorjaar kapte ze alle imposante Amerikaanse eiken aan de noordzijde. Door de storm op 18 januari 2018 waaide één Amerikaanse eik om en kwamen meerdere eiken los te staan. Daardoor sprong de waterleiding op meerdere plekken.

Lees verder

Kapvergunning voor eik aan Weeninkweg in Keijenborg

Op 15 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik bij het pand Weeninkweg 2a in Keijenborg. De eik is aan het rotten. Aan de stam zitten zwammen.

De boom staat aan de overkant van de weg, aan de rand van het perceel op de
grens met Zelhem.

De eigenaar heeft een tijdje terug al enkele nieuwe bomen geplant op zijn perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 september.

Op 7 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de gemeentelijke bomenschouw blijkt dat de eik vergaand aangetast is door de harslakzwam. Deze schimmel zorgt voor rotting in het wortelgestel en de stamvoet. De boom zal hier niet van herstellen. De aantasting zal steeds verder gaan, waardoor de boom gevoelig wordt voor windworp en / of stambreuk.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente een herplantverplichting voor één loofboom
(een linde, esdoorn of beuk).

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 12 oktober.

Noodkap acacia aan Zandvoortweg in Zelhem

Op 24 september diende de gemeente een aanvraag in voor een (nood)kapvergunning voor een acacia aan de Zandvoortweg in Zelhem. De boom heeft twee plakoksels die op uitscheuren staan. Als de boom gekapt is, gaat de gemeente ter plekke een zomerlinde planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 september.

Op 1 oktober besluit de gemeente een (nood)kapvergunning te verlenen. De twee werkende plakoksels staan op uitscheuren en kunnen zelfs bij een geringe wind op de openbare weg vallen. Het gaat hier om een zandpad dat veel wordt gebruikt door wandelaars.

De gemeente gaat binnen een jaar op die plek een zomerlinde planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 oktober.

Noodkap eik aan de Pluimersdijk in Zelhem

Op 19 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem. De boom is aan het rotten en inscheuren. Omdat de eik langs het fietspad staat, levert deze wellicht in de toekomst gevaar op.

De eigenaar wil geen nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Op 1 oktober besluit de gemeente een (nood)kapvergunning te verlenen. Uit de bomenschouw bleek dat de eik inderdaad helemaal is gescheurd vanaf de gesteltakken tot op het maaiveld en hol van binnen is. De stam staat daardoor op omvallen. De eik staat bij een museumboerderij en langs een fietspad en levert daarom gevaar op.

Aan de kapvergunning zit wel de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar op het perceel een nieuwe loofboom plant.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 oktober.

Vellijst voor 119 zieke en dode bomen in Bronckhorst

Op 10 september heeft de gemeente een lijst van te kappen bomen ingediend. Het gaat om 119 exemplaren, die de gemeente jaarlijks controleert. Deze bomen kwamen uit de controle naar voren als ziek en/of gevaarlijk.

Alle 119 bomen staan langs openbare wegen of in plantsoenen van de gemeente.

In principe komt voor iedere boom een nieuw exemplaar terug, bij voorkeur op dezelfde plek.

De kapaanvraag (zonder locaties en boomsoorten) is openbaar gemaakt op 13 september.

Op 30 september besluit de gemeente voor alle 119 bomen een kapvergunning te verlenen.

Binnen een jaar gaat de gemeente op dezelfde plekken een nieuwe boom planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 4 oktober.

Hieronder ziet u de kaart van de gemeente Bronckhorst met daarop de te kappen bomen.

vellijst oktober 2019

Noodkap Amerikaanse eik aan Haitinkweg in Zelhem

Op 27 september heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor een (nood)kapvergunning voor een Amerikaanse eik nabij het adres Haitinkweg 10 in Zelhem.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 oktober.

Op 30 september al besloot de gemeente de noodkapvergunning te verstrekken vanwege direct gevaar. De stam van de Amerikaanse eik is op 6 meter hoogte gebroken, omdat er een holte in de stam zit. De kans was groot dat de kroon op de openbare weg terecht zou komen als de stam helemaal afbreekt.

Het nemen van andere (veiligheids)maatregelen zou geen effect sorteren.

De gemeente gaat ter compensatie elders een esdoorn planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 4 oktober.

Kapvergunning voor bomen achter nieuwe supermarkt aan Zutphenseweg in Vorden

Op 29 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vier ‘bomen’ op het adres Zutphenseweg 26 in Vorden. Het blijkt om drie haagbeuken en een esdoorn te gaan. De eigenaar wil de bomen op een locatie aan de Deldenbroekseweg herplanten! Ter plekke wil hij geen nieuwe bomen planten ter compensatie.

Het bosje op het parkeerterrein achter de oude RABO-bank in Vorden met drie haagbeuken en een esdoorn (foto: Dick van Hoffen).

De aanleiding voor de kapaanvraag is een uitbreiding van parkeerplaatsen. Op het adres komt begin volgend jaar een (derde) supermarkt. Voor en achter het huidige (voormalige RABO-)pand liggen al parkeerplaatsen. De bomen staan achter het gebouw in de hoek van de huidige parkeerplaats en vormen het enige groen op het gehele perceel.

In de bomen zouden volgens de indiener van de kapaanvraag plakoksels zitten, waardoor kans bestaat op afbreken van takken.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 september.

Op 18 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. In alle bomen zitten volgens de gemeente plakoksels waarvan een aantal begint te werken. Met snoeien kunnen deze niet verwijderd worden. De kans is daarom aanwezig dat de plakoksels gaan uitscheuren.
Hierdoor kan eventueel schade ontstaan aan auto’s, aangezien zich naast de bomen parkeerplaatsen bevinden. Aldus de gemeente.

De voorgestelde plek waar de bomen worden herplant, is een bestaand bos met grote bomen. Dit is geen geschikte plek voor herplant. Op de parkeerplaats aan de Zutphenseweg is volgens de gemeente voldoende ruimte aanwezig om een ‘groeiplaatsvoorziening’ te laten aanleggen.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente daarom de eis dat de eigenaar bij de nieuwe supermarkt binnen een jaar een al wat grotere boom plant met een minimale stamomtrek van 20-25 cm op 1.30 meter hoogte.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 24 september.

Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft op 3 oktober een bezwaarschrift ingediend. 

Belangrijkste punt van bezwaar vormt het verdwijnen van redelijk spaarzaam groen in het centrum  van Vorden ten bate van (nog) meer parkeerplaatsen.

Kapvergunning voor eik aan Valkenbos in Hoog-Keppel

Op 9 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de  achtertuin van het adres Valkenbos 6 in Hoog-Keppel. De eigenaar noemt dunning als reden. Hij wil daarom geen boom herplanten ter compensatie.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 augustus.

Op 4 september besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Op ongeveer zeven meter hoogte bevindt zich een plakoksel. De eik is in het verleden al eens versterkt met een stormanker; deze is onlangs gebroken. De boom vormt nu een gevaar voor de omgeving.

Ter compensatie van de te vellen boom wordt aan de vergunning geen herplantplicht
verbonden. De tuin is namelijk te klein voor herplant. Ook hangen takken van andere bomen over de tuin, zodat nieuwe aanplant geen kans heeft om te groeien.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 september.

Tot zes weken nadien kan een bezwaarschrift ingediend worden.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft op 3 oktober een bezwaarschrift ingediend.

Kapvergunning voor 6 eiken aan Molenweg in Achter-Drempt

Op 19 augustus is een aanvraag ingediend voor 6 inlandse eiken aan de Molenweg in Achter-Drempt. Jaarlijks verdwijnen één of meerdere bomen om onduidelijke redenen. De bewoners vinden de bomen te groot.

In overleg met alle bewoners stelde de gemeente een plan op om de boomstructuur in de straat weer te gaan herstellen. Dit houdt in dat er 3 rode esdoorns, 6 krentenbomen en 2 veldesdoorns geplant gaan worden.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 augustus.

Op 18 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Eén eik blijkt niet vitaal te zijn en in slechte staat te verkeren. De andere vijf eiken zijn gezond. De gemeente verwacht dat de deze bomen ook om onduidelijke redenen dood zullen gaan (!).

De bewoners vinden de bomen die er nu staan te groot en ervaren veel overlast van de bomen. Door er nieuwe, kleiner blijvende bomen terug te planten, zal een ‘boomrijkere’ straat ontstaan, zo meent de gemeente.

De Molenweg was een laan met eiken. Deze is onderbroken door het kappen van een aantal bomen. Jaarlijks gaat de gezondheidstoestand van één of meerdere bomen achteruit, waardoor de laanstructuur verder achteruit gaat. De gemeente wil nu de laanstructuur herstellen door de herplant van 11 nieuwe bomen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 24 september. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor 4 acacia’s aan Lankhorsterstraat in Wichmond

Op 21 augustus is een aanvraag voor een kapvergunning voor vier acacia’s op het adres Lankhorsterstraat 9 in Wichmond ingediend vanwege zwammen en een plakoksel.

De bomen kunnen daardoor eventueel gevaar gaan opleveren.

Op de plaats van de acacia’s komen nieuwe bomen. Welke is op dit moment nog niet duidelijk.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 augustus.

Op 17 september besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. De acacia’s nummer 1 en 4 in rij gerekend vanaf de rechterkant vanaf de Lankhorsterstraat hebben een schimmelaantasting die er voor zorgt dat bruinrot is ontstaan in de stam. Hierdoor bestaat een verhoogd risico dat de stammen van deze bomen gaan afbreken bij storm.
De derde acacia vanaf de rechterkant vanaf de Lankhorsterstraat heeft een werkende plakoksel die op uitscheuren staat. Als dat gebeurt, zal de tak bovenop de schuur vallen. Wanneer de plakoksel helemaal uitscheurt, zal de rest van de kroon ook moeten worden verwijderd om te voorkomen dat die ook afbreekt.
De tweede acacia vanaf de Lankhorsterstraat is samen opgegroeid met de eerste en derde booim. Wanneer die gekapt worden, komt de tweede boom alleen te staan.

Deze boom heeft altijd in de luwte gestaan van de andere bomen. De acacia heeft zich hierdoor niet zo goed verankerd in de grond dan wanneer hij van jongs af aan alleen zou hebben gestaan. Tevens hebben de bomen ernaast een vast wortelpakket gevormd. De wortels van de derde boom zullen verrotten, waardoor het  wortelpakket zijn stevigheid zal verliezen. Het is hierdoor aannemelijk dat de boom bij een zeer harde wind of storm om zal waaien en op de schuur zal vallen omdat hij niet goed is verankerd met de wortels in de grond.

De gemeente heeft ook gekeken of de kroon van de boom kan worden ingenomen, zodat die minder wind vangt. Doordat de boom tussen twee andere bomen staat, bestaat de kroon uit lange gesteltakken met aan de uiteinden de bladeren kroon. Om het gevaar van het omvallen bij harde wind / storm helemaal weg te nemen, zal de kroon zover moeten worden teruggenomen dat er dan bijna geen kroon meer over zal blijven.

Op basis van de bomenschouw is dan ook vastgesteld dat de houtopstand een risico
vormt. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar vier loofbomen plant.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 21 september.