Categoriearchief: Zelhem

Kapvergunning voor populier aan Wittebrinkweg in Zelhem

Op 16 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor het knotten van een populier op het zijerf van het pand Wittebrinkweg 1a in Zelhem. Uit de oude stam zijn drie scheuten gegroeid. Deze worden zo groot dat de bewoners bang zijn dat ze bij storm op het huis vallen.

Zij willen de populier komende winter knotten op 1.80 meter.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 20 augustus.

Bomenbelang adviseerde gemeente de vergunning te weigeren De veiligheid is namelijk niet in het geding, omdat de boom ver genoeg van het huis staat. Knotten kan bovendien funest zijn voor de toekomst van de boom.

Op 14 september besluit de gemeente de vergunning te verstrekken. Bij het knotten van de boom geeft de gemeente Bronckhorst er de voorkeur aan om het advies en de beoordeling door de vakspecialist van de gemeente te volgen. Omdat deze populier al eerder geknot is geweest en de aanzettingen op de oude stam zwakker zullen zijn, zal om de vijf jaar geknot moeten worden. Omdat dit onvoldoende veiligheidsgaranties biedt, kiest de gemeente voor kap.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 september.

Kapaanvraag voor 7 beuken, 2 eiken, 2 esdoorns, een linde en een wilg langs N314 en N330

Op 9 september ontving de gemeente een aanvraag van de Provincie Gelderland voor een kapvergunning voor 7 groene beuken, 2 zomereiken, 2 Noordse esdoorns, een Hollandse linde en een schietwilg langs de provinciale wegen N314, N330 en N814. De conditie van deze bomen zou slecht zijn. De meeste bomen staan in de omgeving van Hummelo.

De diameter van de Noordse esdoorns, de zomereiken en de schietwilg bedraagt 30 tot 50 cm., die van de Hollands linden en van 5 beuken 20 tot 30 cm. Twee beuken hebben een diameter van 50 tot 100 cm.

De aanvraag rept niet over herplant.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 september.

 

Kapaanvraag voor 2 eiken aan Paardendorpseweg in Zelhem

Op 5 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het adres Paardendorpseweg 1 in Zelhem. Volgens de eigenaar zouden beide bomen te dicht op de woning staan (ruim 6 meter). Verderop in de kapaanvraag staat een andere reden genoemd: op de plek van de eiken wil men een groenwal of een heg maken als afscheiding voor de tuin.

De bewoners vinden de bomen te groot worden en zijn bang dat ze bij storm op de woning vallen.

Zij willen verderop in de  grote tuin fruitbomen en inheemse loofbomen planten. Ze hebben inmiddels 2 ginkgo’s en 4 bolcatalpa’s geplant. De laatste is een leuke boom voor een kleine binnentuin.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 september.

Kapaanvraag voor een eik aan de Hengeloseweg in Zelhem

Op 25 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Hengeloseweg 6 in Zelhem. De boom staat op de erfafscheiding met de buurvrouw. Het gaat om een eik waarvan de stam zich op 1.70 meter in twee stammen splitst.

Beide bewoners zijn bang dat bij een storm de eik omvalt en dan terechtkomt op het gebouw van de HEMA en het huis van de buurvrouw.

De indiener van de kapaanvraag wil ter compensatie op dezelfde plek een krentenboompje planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 september.

 

Noodkap tamme kastanje aan Kruisbergseweg in Zelhem

Op 29 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tamme kastanje voor het woonhuis Kruisbergseweg 52 in Zelhem. De boom, met een stamdiameter van 1.10 meter, zou in zeer slechte conditie verkeren. De indiener van de kapaanvraag wil op zijn perceel geen boom herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 augustus.

Op 10 augustus besluit de gemeente een (nood)kapvergunning af te geven voor de kastanjeboom. De boom takelt af en vormt een direct gevaar voor de omgeving. De droogte is
mogelijk de oorzaak van het afsterven van de boom.

Aan de kapvergunning, die op 14 augustus gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar op het perceel een nieuwe loofboom plant.

Kapvergunning voor esdoorn aan Halseweg in Zelhem

Op 11 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn op het adres Halseweg 10 in Zelhem. Het zou om een boom gaan die al eerder gekandelaberd is en uit negen stammen bestaat.

De drie achterburen zouden om de kap vragen.

Over de noodzakelijke herplant ter compensatie staat in de kapaanvraag niets.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 16 juni.

Op 28 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Vereniging Bomenbelang had de gemeente geadviseerd de kapaanvraag niet te honoreren, omdat de esdoorn nog gezond is en geen gevaar oplevert. Ter plekke blijkt niet dat de boom onevenredige overlast in welke vorm dan ook veroorzaakt. In de kapaanvraag wordt die overlast ook niet nader geduid.

De gemeente redeneert echter als volgt: Een boom kan met zijn wortels en kroon schade veroorzaken aan bouwwerken of verhardingen. Wortels kunnen door diktegroei schade veroorzaken aan onder andere muren, keermuren, rioleringen en leidingen. Takken kunnen, bij wind en storm, schade veroorzaken aan daken en gevels. Schade aan gebouwen wordt door de gemeente zwaarder gewogen dan schade aan tuinmuren en verharding. De directe relatie tussen de schade en de boom dient aantoonbaar gemaakt te worden voordat maatregelen aan de boom worden overwogen. Die maatregelen zijn in het meest simpele geval het snoeien van de wortels of de kroon en in het meest zware geval het kappen van de boom of het aanpassen van de bouwconstructie zodat de schade wordt hersteld.

Deze esdoorn bestaat uit negen stammen die uit één stamvoet komen. Volgens de gemeente lijkt het er op dat hier eerder één esdoorn heeft gestaan die verwijderd is en dat dit de nieuwe uitlopers zijn op de oude stamvoet van de boom. Hoewel de boom gezond is, zal deze in de nabije toekomst voor problemen kunnen gaan zorgen. De stammen verdringen elkaar bij de stamvoet door diktegroei, waardoor ze uit elkaar groeien en minder stabiel worden. Het is
aannemelijk dat de stammen hierdoor in de nabije toekomst bij harde wind of storm
kunnen omvallen.

Omdat het hier volgens de gemeente een zogeheten basisboom betreft,  kan de boom eenvoudig  “ingewisseld” worden zijn voor een andere boom.

Even verderop staat in het kapbesluit dat “de schade aan gebouwen echter dermate is dat het in stand houden van de esdoorn niet opweegt tegen de overlast ervan”. Van schade wordt echter niet gerept in de kapaanvraag.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant op het perceel.

De kapvergunning is gepubliceerd op 1 augustus.

Noodkap stervende beuk aan Stationsstraat in Zelhem

Op 7 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk voor het huis Stationsstraat 17 in Zelhem. De boom met een stamomtrek van ruim 3 meter is aan het afsterven. Volgens de bewoners van het huis vormt hij daardoor een gevaar voor het verkeer en henzelf in de tuin. Ze willen op de vrijkomende plek kleinere bomen planten. Aan de straatkant staan nu alleen forse bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 juli.

Een dag eerder, op 13 juli, neemt de gemeente reeds het besluit tot het verlenen van een (nood)kapvergunning. Uit de gemeentelijke bomenschouw blijkt dat de boom niet meer gezond is en in slechte conditie verkeert. De beuk is voor de helft dood (de bovenste helft van de kroon) en de onderste helft is aan het afsterven. Er beginnen grote dode takken naar beneden te vallen in de tuin van de aanvrager en het openbaar voetpad, waar veel gebruik van wordt gemaakt. De boom vormt dan ook door de gezondheidstoestand een risico voor de directe omgeving.

Aan de kapvergunning, die op 17 juli gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een linde, beuk of esdoorn plant.

Noodkap 9 verdroogde beuken en berk in en buiten Zelhem

De gemeente heeft een (nood)kapvergunning aangevraagd voor 7 beuken aan de Dwarsdijk, een beuk en een berk aan de Bielemansdijk en een beuk aan de Ferdinand Bolstraat (de oude spoorbaan) in Zelhem. Het gaat om bomen langs de openbare weg die dood gegaan zijn door de droogte.

De gemeente gaat in het najaar negen nieuwe bomen planten, als het mogelijk is op ongeveer dezelfde locatie, anders elders in Zelhem.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 juni. Het kapbesluit is op 26 juni gepubliceerd.

Op 24 juni wordt de beuk aan de Ferdinand Bolstraat gekapt en een beuk en een berk aan de Bielemansdijk.

Op 9 juli worden de zeven beuken aan de Dwarsdijk in Zelhem gekapt.

 

Kapvergunning voor 2 Hollandse lindes bij kruispunt N315-Schovenweg in Zelhem

Op 23 april ontving de gemeente een aanvraag van de provincie Gelderland voor een kapvergunning voor twee Hollandse lindes bij het kruispunt van de Schovenweg in Zelhem met de N315. De aansluiting van de Schovenweg op de provinciale weg moet verbreed worden, voor de verkeersveiligheid, aldus de provincie.

Beide bomen zijn nog gezond en vitaal.

De provincie gaat op diverse plekken rondom Zelhem de kruispunten op de N315 ruimer maken qua uitzicht en een brug vernieuwen. Hiervoor moeten in totaal 12 bomen wijken. Ter compensatie plant de provincie elders langs de N315 in totaal 18 bomen.

De twee lindes bij de Schovenweg zijn de enige twee bomen die op grondgebied van de gemeente Bronckhorst staan. De andere bomen staan op grondgebied van Doetinchem.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 mei.

Op 25 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De  gemeente bevestigt dat beide lindes vitaal zijn en in een redelijk goede conditie verkeren. Maar door de aanpassing van het kruispunt zal vlak langs de stam van de bomen moeten worden gegraven. Hierbij worden veel wortels verwijderd en beschadigd. Dit is voor de lindes funest. De gemeente vindt het daarom verstandig om beide bomen te laten kappen en twee nieuwe lindes te planten op een
“toekomstbestendige” plek.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst wees de gemeente erop dat de gegevens ontbreken van de compensatielocatie. Daarop is door de gemeente na telefonisch contact met de provincie
Gelderland besloten dat herplant zal plaatsvinden om en nabij de huidige locatie, in ieder geval binnen hetzelfde kadastrale perceel.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 29 mei.

 

Meer aandacht voor bomen langs provinciale wegen

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ijvert al jaren voor het behoud van gezonde bomen langs provinciale wegen. Deze mogen niet opgeofferd worden om die wegen ‘veiliger’ te maken. De meeste wegen zijn tegenwoordig zo comfortabel dat ze uitnodigen om hard te rijden. En daarin schuilt het gevaar. De provincie Gelderland neigt nu ook die kant op te gaan. Lees verder