Categorie archief: Zelhem

Kapaanvraag voor lindeboom aan Priesterinkdijk in Zelhem

Op 19 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een lindeboom aan de Priesterinkdijk 2 in Zelhem.

Volgens de eigenaar is de boom aan de binnenkant aan het rotten. Mocht de boom omwaaien, dan valt hij waarschijnlijk op de kapschuur. De lindeboom staat tussen de woning en de kapschuur.

Het gaat om een linde met een omtrek van 260 cm op 1.30 meter boven maaiveld.

De eigenaar wil ter compensatie geen nieuwe boom planten. Als reden noemt de eigenaar dat de lindeboom tussen twee kastanjebomen staat.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 januari.

Dunning bosje aan Petersdijk in Zelhem

Op 7 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor het dunnen van een bosje op het adres Petersdijk 4 in Zelhem. Daaraan is al enige tijd geen onderhoud gepleegd. Enkele bomen zouden dood gegaan zijn door de droogte van de afgelopen twee jaar en de letterzetter, een kevertje dat met name sparren aanvalt.

Het bosje achter het huis bestaat uit Douglassparren, eiken, berken en dennen.

De eigenaar wil de kleine en gezonde bomen laten staan maar alle dode en scheef gegroeide bomen kappen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 januari.

Op 21 januari laat de gemeente weten dat voor deze dunning van een bosje geen kapvergunning nodig is.

Gemeente gaat vrijwel alle bomen op terrein oude Schildersoordschool in Zelhem kappen

Volgens de gemeente is het niet mogelijk om de bomen op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem te behouden. Dit werd al na enkele weken eind vorig jaar duidelijk. Op 6 november is toen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst overleg gevoerd over welke bomen behouden zouden moeten blijven. Met name aan de zijde van de huidige school mag niet gebouwd worden vanwege geluidsnormen. Daar staan ook de meest interessante bomen.

Op het terrein komen 14 woningen voor jongeren. Voor hen moeten ook 35 parkeerplaatsen ingeruimd worden op het perceel conform de parkeernorm van 2,4 voor nieuwbouwwoningen  in de gemeente Bronckhorst. Dus voor ieder huis 2,4 parkeerplaats. Landelijk is dit 1 tot 1.8.

Drie haagbeuken op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem (foto: Gerlinde Bulten).

Vrijwl alle bomen op het terrein zouden moeten wijken voor huizen en een parkeerterrein, ook deze gezonde zilverlinde  (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Het Loo in Zelhem

Op 11 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik op het adres Het Loo 2 in Zelhem, op de hoek met de Toonkweg. De boom zou ongeveer 70 jaar oud zijn. De eik is niet ziek maar bevat wel veel dood hout. Of de boom onlangs nog gesnoeid is, is onduidelijk.

De aanvrager reageert niet op de vraag of hij een nieuwe boom plant ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 december.

Op 16 december besluit de gemeente een kapvergunning af te geven. Uit een beoordeling ter plekke blijkt dat de Amerikaanse eik aan het aftakelen is. Omdat de boom veel dood hout bevat, een dode gesteltak en een kroon die steeds kleiner wordt én de eik vlakbij schuren staat, vindt de gemeente behoud van deze boom niet haalbaar. De eik zal steeds verder aftakelen en uiteindelijk afsterven.

Aan de kapvergunning, die op 20 december openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom op zijn perceel plant.

Kapvergunning voor notenboom aan Stephanotisweg in Zelhem

Op 3 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Stephanotisweg 1 in Zelhem. De reden voor de aanvraag is “overlast van het blad en de noten” bij de al wat oudere buren. De eigenaar vermoedt dat de notenboom op vijf meter hoogte aan het rotten is. Hij wil ter compensatie een nieuwe notenboom planten, maar dan verder van de erfgrens af.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 december.

Op 16 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom heeft drie grote gesteltakken waarvan er één als plakoksel aan de stam zit. Het is een grote tak die eenderde van de kroon vormt. De plakoksel loopt 1,5 meter door naar beneden in de stam. De plakoksel begint te werken en de kans dat deze een keer uitscheurt, is volgens de gemeente zeer aannemelijk. Wanneer een stormanker wordt geplaatst (om schade bij het uitscheuren aan het huis van de buren te voorkomen), zal alsnog de stam van de boom dermate beschadigd raken dat de rest van de boom zal moeten worden verwijderd. Het deel van de stam dat overblijft, kan de kroon dan namelijk niet meer dragen.

Aan de kapvergunning, die op 20 december gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe notenboom plant.

Kapvergunning voor dode eik aan Wittebrinkweg in Zelhem

Op 7 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Wittebrinkweg 4 in Zelhem. De boom is dood.

De eigenaar wil geen nieuwe boom planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 december.

Op 16 december besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. De eigenaar moet binnen een jaar een nieuwe loofboom planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 december.

Kapvergunning voor nog eens 6 bomen bij De Zonnekamp in Zelhem

Op 1 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor zes bomen (twee zomereiken en vier esdoorns) op het adres Magnoliaweg 48 in Zelhem. De zeer summiere aanvraag rept alleen over de noodzaak van kap van deze bomen ten behoeve van de bouw van een woningcomplex.

Het blijkt te gaan om een nieuwe fase van de vernieuwing door ProWonen van zorgtehuis De Zonnekamp aan de Hengeloseweg. Zorginstelling Markenheem is de aanvrager.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 november.

Op 2 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

De twee zomereiken staan tegen de plaats aan waar nieuwbouw zal worden gerealiseerd.
Voor deze nieuwbouw zal vlak bij deze twee zomereiken worden gegraven, waardoor aan één zijde van de bomen een grote hoeveelheid wortels wordt verwijderd en/of beschadigd. Dit is slecht voor de conditie en vitaliteit van de zomereiken. Deze zullen na een aantal jaren aftakelen (veel dood hout en afstervende toppen). Achter deze twee zomereiken staan nog twee andere zomereiken. Wanneer deze twee eiken vrij komen te staan (door de kap van de twee zomereiken), krijgen ze de ruimte om uit te groeien tot volwassen bomen.

Het belang van het realiseren van de nieuwbouw vindt de gemeente groter dan het belang van het behouden van de twee zomereiken

De vier esdoorns blijken minder vitaal te zijn. Ze staan in een te kleine groeiplaats met daarom heen bestrating. Er zit geen groei meer in de bomen doordat de voeding die in de groeiplaatsen aanwezig was, op is. De bomen hebben een lage toekomstverwachting

Aan de kapvergunning, die op 6 december gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat Markenheem binnen een jaar op het perceel 6 nieuwe bomen moet planten. Waar dat kan, blijft vooralsnog onduidelijk. Op het gehele terrein van de Zonnekamp zijn al diverse bomen gesneuveld waarvoor herplant noodzakelijk is. Maar met de toegenomen hoeveelheid bebouwing blijft steeds minder ruimte over voor groen.

Kapvergunning voor 14 eiken in bosperceel bij rondweg Zelhem

De gemeente heeft op 4 november een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor het uitdunnen van een bosperceel langs de rondweg van Zelhem, direct naast het fietspad. Zogeheten boomvormers zorgen voor verdrukking van het aanwezige bosplantsoen.

De kapvergunning betreft 14 eiken. Voor nog eens 15 eiken is geen kapvergunning nodig, omdat deze nog te klein zijn (een stamomtrek van minder dan 95 cm op 1.30 meter hoogte).

De gemeente gaat herplanten in hetzelfde bosje met 300 stuks bosplantsoen.

Het perceel wordt gedund omdat de gemeente wil dat dit een struweel blijft en niet gaat uitgroeien tot een bosje. De biodiversiteit is vele malen hoger in een struweel dan in een bosje. Door de dunning komen de aanwezige lindebomen vrij te staan en kunnen zij uitgroeien tot de nieuwe ‘overstaanders’.

Op 21 november geeft de gemeente de kapvergunning af voor de 14 eiken. De bomen hebben volgens haar geen bijzondere waarde. Volgens het ‘Groenstructuurplan voor het openbaar groen’ van de gemeente Bronckhorst van februari 2018 is het gewenste beeld van een bosplantsoen een gelaagde opbouw waarbij het eindbeeld bestaat uit een diversiteit aan soorten en leeftijden van (onder)beplanting en bomen. De onderlaag dient een diversiteit te hebben aan soorten en met 10 procent boomvormers. Hiervoor dient regelmatig gedund te worden.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de gemeente binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning 300 stuks bosplantsoen moet planten binnen het kadastrale perceel waar de bomen gekapt zijn. De gemeente moet ook beplanting die niet is aangeslagen binnen één jaar na de herplanting vervangen. Ten slotte dient de gemeente
ervoor te zorgen dat drie jaar na herplant het bosplantsoen vitaal is en er een goed eindbeeld ontstaat.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 28 november.

Geen kapvergunning voor 2 bomen aan Brinkweg in Zelhem

Op 22 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee bomen voor het huis Brinkweg 38 in Zelhem. Waarom de aanvraag ingediend is en om wat voor soort  bomen het gaat, wordt uit de gegevens niet duidelijk. Wel wil de eigenaar graag twee nieuwe bomen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 oktober.

Op 15 november meldt dat hiervoor geen kapvergunning afgegeven wordt. De motivatie ontbreekt echter, evenals het gehele weigeringsbesluit.