Categorie archief: Zelhem

Kapaanvraag voor notenboom aan Stephanotisweg in Zelhem

Op 3 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Stephanotisweg 1 in Zelhem. De reden voor de aanvraag is “overlast van het blad en de noten” bij de al wat oudere buren. De eigenaar vermoedt dat de notenboom op vijf meter hoogte aan het rotten is. Hij wil ter compensatie een nieuwe notenboom planten, maar dan verder van de erfgrens af.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 december.

Kapvergunning voor nog eens 6 bomen bij De Zonnekamp in Zelhem

Op 1 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor zes bomen (twee zomereiken en vier esdoorns) op het adres Magnoliaweg 48 in Zelhem. De zeer summiere aanvraag rept alleen over de noodzaak van kap van deze bomen ten behoeve van de bouw van een woningcomplex.

Het blijkt te gaan om een nieuwe fase van de vernieuwing door ProWonen van zorgtehuis De Zonnekamp aan de Hengeloseweg. Zorginstelling Markenheem is de aanvrager.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 november.

Op 2 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

De twee zomereiken staan tegen de plaats aan waar nieuwbouw zal worden gerealiseerd.
Voor deze nieuwbouw zal vlak bij deze twee zomereiken worden gegraven, waardoor aan één zijde van de bomen een grote hoeveelheid wortels wordt verwijderd en/of beschadigd. Dit is slecht voor de conditie en vitaliteit van de zomereiken. Deze zullen na een aantal jaren aftakelen (veel dood hout en afstervende toppen). Achter deze twee zomereiken staan nog twee andere zomereiken. Wanneer deze twee eiken vrij komen te staan (door de kap van de twee zomereiken), krijgen ze de ruimte om uit te groeien tot volwassen bomen.

Het belang van het realiseren van de nieuwbouw vindt de gemeente groter dan het belang van het behouden van de twee zomereiken

De vier esdoorns blijken minder vitaal te zijn. Ze staan in een te kleine groeiplaats met daarom heen bestrating. Er zit geen groei meer in de bomen doordat de voeding die in de groeiplaatsen aanwezig was, op is. De bomen hebben een lage toekomstverwachting

Aan de kapvergunning, die op 6 december gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat Markenheem binnen een jaar op het perceel 6 nieuwe bomen moet planten. Waar dat kan, blijft vooralsnog onduidelijk. Op het gehele terrein van de Zonnekamp zijn al diverse bomen gesneuveld waarvoor herplant noodzakelijk is. Maar met de toegenomen hoeveelheid bebouwing blijft steeds minder ruimte over voor groen.

Kapvergunning voor 14 eiken in bosperceel bij rondweg Zelhem

De gemeente heeft op 4 november een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor het uitdunnen van een bosperceel langs de rondweg van Zelhem, direct naast het fietspad. Zogeheten boomvormers zorgen voor verdrukking van het aanwezige bosplantsoen.

De kapvergunning betreft 14 eiken. Voor nog eens 15 eiken is geen kapvergunning nodig, omdat deze nog te klein zijn (een stamomtrek van minder dan 95 cm op 1.30 meter hoogte).

De gemeente gaat herplanten in hetzelfde bosje met 300 stuks bosplantsoen.

Het perceel wordt gedund omdat de gemeente wil dat dit een struweel blijft en niet gaat uitgroeien tot een bosje. De biodiversiteit is vele malen hoger in een struweel dan in een bosje. Door de dunning komen de aanwezige lindebomen vrij te staan en kunnen zij uitgroeien tot de nieuwe ‘overstaanders’.

Op 21 november geeft de gemeente de kapvergunning af voor de 14 eiken. De bomen hebben volgens haar geen bijzondere waarde. Volgens het ‘Groenstructuurplan voor het openbaar groen’ van de gemeente Bronckhorst van februari 2018 is het gewenste beeld van een bosplantsoen een gelaagde opbouw waarbij het eindbeeld bestaat uit een diversiteit aan soorten en leeftijden van (onder)beplanting en bomen. De onderlaag dient een diversiteit te hebben aan soorten en met 10 procent boomvormers. Hiervoor dient regelmatig gedund te worden.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de gemeente binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning 300 stuks bosplantsoen moet planten binnen het kadastrale perceel waar de bomen gekapt zijn. De gemeente moet ook beplanting die niet is aangeslagen binnen één jaar na de herplanting vervangen. Ten slotte dient de gemeente
ervoor te zorgen dat drie jaar na herplant het bosplantsoen vitaal is en er een goed eindbeeld ontstaat.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 28 november.

Geen kapvergunning voor 2 bomen aan Brinkweg in Zelhem

Op 22 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee bomen voor het huis Brinkweg 38 in Zelhem. Waarom de aanvraag ingediend is en om wat voor soort  bomen het gaat, wordt uit de gegevens niet duidelijk. Wel wil de eigenaar graag twee nieuwe bomen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 oktober.

Op 15 november meldt dat hiervoor geen kapvergunning afgegeven wordt. De motivatie ontbreekt echter, evenals het gehele weigeringsbesluit.

Kapvergunning voor 2 eiken aan Ruurloseweg in Zelhem

Op 6 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning  voor twee eiken op het adres Ruurloseweg 33a in Zelhem: een inlandse en een Amerikaanse eik. De reden voor de aanvraag is niet helemaal duidelijk. De eigenaar heeft het over “een gevaarlijke situatie naast het pand”. Eén eik staat op één meter en de andere eik op twee meter afstand van het huis.

Herbeplanten ligt in de mogelijkheid maar de eigenaar heeft in de loop der jaren naar eigen zeggen al genoeg geplant. “Eigenlijk is er al teveel beplant”.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 oktober.

Op 4 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de bomenschouw door de gemeente blijkt dat in de kroon van de Amerikaanse eik meerdere plakoksels zitten die in de toekomst kunnen uitscheuren en dan op de woning terecht kunnen komen. De bestrating
rondom de boom wordt omhoog gedrukt. Het is aannemelijk dat de wortels ook onder de fundering zitten en die in de nabije toekomst omhoog gaan drukken.
De kroon van de zomereik bestaat uit meerdere gesteltakken waarvan één dikke als plakoksel aan de stam zit. De kans bestaat dat deze tak een keer uitscheurt. Wanneer dat gebeurt, zal deze tak op de woning terecht komen; ook indien men een stormanker plaatst.

Aan de kapvergunning, die op 8 november openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar twee loofbomen op zijn perceel plant ter compensatie.

Gemeente wil vrijwel alle bomen op terrein oude Schildersoordschool in Zelhem kappen

Volgens de gemeente is het niet mogelijk om de bomen op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem te behouden. Dit werd al na enkele weken eind vorig jaar duidelijk. Op 6 november is toen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst overleg gevoerd over welke bomen behouden zouden moeten blijven. Met name aan de zijde van de huidige school mag niet gebouwd worden vanwege geluidsnormen. Daar staan ook de meest interessante bomen.

Op het terrein komen 14 woningen voor jongeren. Voor hen moeten ook 35 parkeerplaatsen ingeruimd worden op het perceel conform de parkeernorm van 2,5 voor nieuwbouwwoningen  in de gemeente Bronckhorst. Dus voor ieder huis 2,5 parkeerplaats (!)

Drie haagbeuken op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem (foto: Gerlinde Bulten).

Vrijwl alle bomen op het terrein zouden moeten wijken voor huizen en een parkeerterrein, ook deze gezonde zilverlinde  (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Noodkap dode eik aan Toorweg in Zelhem

Op 15 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een dode eik aan de Toorweg 1 in Zelhem. De eigenaar wil op ongeveer dezelfde locatie een nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 19 oktober.

Op 28 oktober besluit de gemeente een (nood)kapvergunning te verstrekken.

De eik is al jaren geleden afgestorven. De stam is op maaiveldhoogte rot. Bovendien hangen grote dode takken boven de openbare zandweg die veel wordt gebruikt door wandelaars. De kans op omvallen van de eik en/of afbrekende takken is groot.

Aan de kapvergunning, die op 1 november gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant.

Kapvergunning voor populier aan Haitinkweg in Zelhem

Op 18 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier op het adres Haitinkweg 8 in Zelhem. De kans bestaat dat de populier op een
gebouwtje van een elektriciteitsbedrijf valt. De boom staat achter op het terrein in het bos. Men wil niet herplanten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Op 28 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit een gemeentelijke bomenschouw blijkt dat de populier een tweestammige boom is die op maaiveldhoogte samen komt. Eén van de stammen staat scheef richting het stroomhuisje. Die scheefstand neemt toe doordat de stammen in dikte groeien en elkaar wegdrukken. Hierdoor bestaat een verhoogde kans dat deze boom bij veel wind kan omvallen op het gebouwtje.

Aan de kapvergunning, die op 1 november openbaar gemaakt is, zit wel de voorwaarde vast dat de eigenaar ter compensatie binnen een jaar een nieuwe loofboom moet planten op het perceel.

Nieuwe bomen aan Hengeloseweg in Zelhem

De gemeente gaat waarschijnlijk nog dit najaar langs de Hengeloseweg in Zelhem nieuwe bomen planten. Vorig voorjaar kapte ze alle imposante Amerikaanse eiken aan de noordzijde. Door de storm op 18 januari 2018 waaide één Amerikaanse eik om en kwamen meerdere eiken los te staan. Daardoor sprong de waterleiding op meerdere plekken.

Lees verder

Noodkap acacia aan Zandvoortweg in Zelhem

Op 24 september diende de gemeente een aanvraag in voor een (nood)kapvergunning voor een acacia aan de Zandvoortweg in Zelhem. De boom heeft twee plakoksels die op uitscheuren staan. Als de boom gekapt is, gaat de gemeente ter plekke een zomerlinde planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 september.

Op 1 oktober besluit de gemeente een (nood)kapvergunning te verlenen. De twee werkende plakoksels staan op uitscheuren en kunnen zelfs bij een geringe wind op de openbare weg vallen. Het gaat hier om een zandpad dat veel wordt gebruikt door wandelaars.

De gemeente gaat binnen een jaar op die plek een zomerlinde planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 oktober.