Categorie archief: Zelhem

Kapaanvraag voor 2 esdoorns aan Doetinchemseweg in Zelhem

Op 15 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee esdoorns op het adres Doetinchemseweg 73 in Zelhem. Als redenen voert de eigenaar aan dat de singel waar de esdoorns deel van uitmaken, uit zijn verband raakt, dat de achterbuurman klaagt over schaduw van de bomen en dat twee paarden gestorven zouden zijn aan vergiftiging.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juni.

Op 16 augustus maakt de gemeente bekend dat de termijn waarop ze een besluit neemt, met 6 weken wordt verlengd. Door de beslistermijn te verlengen probeert ze de kans te vergroten dat een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

 

Kapvergunning voor één grove den aan Stephanotisweg in Zelhem

Op 24 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee grove dennen op het voorerf van het pand Stephanotisweg 2 in Zelhem. Eén boom is dood, de andere verkeert volgens de eigenaar in slechte staat. Hij wil  ter compensatie twee nieuwe bomen planten: een moerascipres (Taxodium distichem) en een trompetboom (Catalpa bignoniodes aurea).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 augustus.

Op 6 augustus besluit de gemeente voor de dode grove den een kapvergunning af te geven maar een kapvergunning voor de andere grove den te weigeren. Deze boom verkeert namelijk nog in een redelijke conditie. Enkele dode takken kunnen verwijderd worden.

Ter plekke blijkt de eigenaar reeds een moerascipres en een trompetboom geplant te hebben.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 augustus.

 

Kapaanvraag voor zieke kastanjeboom aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 2 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Heidenhoekweg 7 in Zelhem. De boom lijdt aan de kastanjebloederziekte. Het is een locatie met veel hoge verschillende bomen. Volgens de indiener van de kapaanvraag hoeft daarom geen nieuwe boom geplant te worden ter compensatie.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 augustus.

Kapvergunning voor 2 esdoorns en een zomereik aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 16 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee esdoorns en een eik op het adres Heidenhoekweg 10 in Zelhem. De esdoorns staan binnen een meter van het erf van de buurman en zijn volgens een boomverzorgingsbedrijf potentieel gevaarlijk, omdat beide bomen vertakken in twee of zelfs vier stammen.
De zomereik staat bij de ingang van het Bed & Breakfast-gebouw en is ook vrij laag vertakt in twee stammen, waarvan één in het verleden al is afgezaagd.

Daarnaast zitten processierupsen in de boom. Dat geeft problemen voor de gasten.

De eigenaar wil niet herplanten, omdat er volgens hem al voldoende bomen in de tuin staan.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juli.

Op 31 juli besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. De twee esdoorns waarvan één meerstammig is, hebben meerdere plakoksels waarvan enkele beginnen te werken. Hierdoor gaan deze bomen een gevaar vormen; de takken kunnen uitscheuren. Naast die bomen staat een schuur van de buren.
De zomereik had oorspronkelijk twee stammen maar in het verleden is er één verwijderd. Het gedeelte dat er nu nog staat, is sterk teruggesnoeid, waardoor een kleine niet natuurlijke kroon is gevormd die vooral uit waterlot bestaat.

Door dit onvakkundige werk kiest de gemeente nu voor het laten kappen van de eik.

De gemeente legt wel een herplantplicht op: de eigenaar moet binnen een jaar drie nieuwe loofbomen (een linde, esdoorn en/of beuk) op zijn perceel planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Kapvergunning voor goudiep aan Slotemaker de Bruïnestraat in Zelhem

Op 7 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een goudiep op het achtererf van het pand Slotemaker de Bruïnestraat 16 in Zelhem. In de aanvraag noemt de eigenaar geen reden voor de eventuele kap. Ook is onduidelijk of hij herplant verkiest.

De  kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 juli.

Op 30 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de goudiep niet zo vitaal meer is en vrijwel niet meer groeit. De boom heeft veel oppervlakkige wortels. Bij de stamvoet zijn meerdere wurgwortels aanwezig: wortels die dwars over andere grotere wortels heen groeien en deze afknellen en zo de sapstroom kunnen afsnijden.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Nog een zomereik op oude RABO-terrein in Zelhem moet wijken voor nieuwbouw

Op 19 juli is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor “een boom” aan de Piersonstraat in Zelhem. Het blijkt om een zomereik te gaan. Deze moet wijken voor de nieuwbouw op het terrein van de oude RABO-bank. De indiener zegt ter compensatie een boom te willen herplanten aan de kant van de Hummeloseweg.

De laatste overgebleven wat oudere boom van de oorspronkelijk vier bomen op het voormalige RABO-terrein aan de Hummeloseweg in Zelhem: een zomereik, waarvoor nu ook in verband met woningbouw, een kapvergunning verleend is. De eik is in het verleden veel te hoog opgesnoeid(foto: Gerlinde Bulten). ,

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 juli.

Vorig jaar juli ging Vereniging Bomenbelang akkoord met de kap van een andere eik, voor woningbouw, op voorwaarde dat de woningbouwvereniging Pro Wonen drie verschillende lindes op het terrein zou planten: een winter-, een zomer- en een zilverlinde.

De gemeente kan kapaanvragen weigeren vanwege de natuurwaarde van de boom, de landschappelijke waarde ervan, de waarde van de boom voor het dorpsschoon, de beeldbepalende waarde, de cultuurhistorische waarde of de waarde voor de leefbaarheid.

Bij deze aanvraag is NIET beoordeeld of één van deze waarden in voldoende mate aanwezig
is om de vergunning te weigeren. De zomereik is niet op vitaliteit beoordeeld. In verband met
het realiseren van een project MOET deze boom gekapt worden, aldus de gemeente.

Dat besluit is genomen op 23 juli. Aan de kapvergunning zit wel de voorwaarde vast dat binnen een jaar niet één maar twee inlandse loofbomen geplant moeten worden op hetzelfde perceel.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 3 augustus. Hiertegen kan nog tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Beuk aan Hummeloseweg in Zelhem moet wijken voor woningbouw

Op 19 juli is een kapvergunning bij de gemeente aangevraagd voor een niet nader aangegeven boom aan de Hummeloseweg in Zelhem. Het blijkt om een beuk te gaan. Deze zou in de weg staan voor de nieuwbouw op het terrein van het oude postkantoor. Wie de indiener van de kapaanvraag is, wordt niet duidelijk. Wel geeft deze aan geen boom te willen compenseren.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 juli.

Twee dagen daarvoor, op 23 juli, besluit de gemeente al de kapvergunning te verlenen. Wat gebruikelijk is bij de beoordeling van een kapaanvraag door de gemeente, namelijk het bekijken of één van waarden (natuur-, landschappelijke waarde, de waarde van de boom voor het dorpsschoon, beeldbepalendheid, cultuurhistorische waarde of de waarde voor de leefbaarheid) in voldoende mate aanwezig is om de kapvergunning te weigeren, is in dit geval NIET gebeurd. In verband met de nieuwbouw moet de beuk gekapt worden, aldus de gemeente.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente wel de voorwaarde dat binnen een jaar op het perceel een inlandse boom geplant moet worden.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 3 augustus. Tot zes weken nadien kan bezwaar aangetekend worden.

Geen kapvergunning voor eik aan Salviaweg in Zelhem

Op 4 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de achtertuin van het pand Salviaweg 12 in Zelhem. De bewoners ondervinden al vijf jaar last van de eikenprocessierups in deze eik. Ze zijn de kosten beu en willen in de zomer graag genieten van de tuin en de bomen. Ze willen daarom graag een nieuwe boom (een sierkers) planten, mede voor de schaduw.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 juni.

Op 15 juli besluit de gemeente een kapvergunning te weigeren. De overlast door de eikenprocessierups is namelijk te bestrijden. Bovendien is de eik beeldbepalend in de straat en heeft de boom grote waarde op gebied van dorpsschoon.
De boom is tevens op vitaliteit beoordeeld. Hieruit bleek dat het een gezonde en vitale eik is die nog een lange toekomstverwachting heeft.

Het besluit is openbaar gemaakt op 20 juli.

 

Geen kapvergunning voor eik aan Stikkenweg in Zelhem

Op 19 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een eik op het adres Stikkenweg 10 in Zelhem. De bewoners van het huis en hun hond ondervinden veel last van de eikenprocessierups die in deze eik voorkomt.

Herplant van een andere boom heeft de voorkeur.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 juni.

Op 15 juli besluit de gemeente een kapvergunning te weigeren. De eik heeft een beeldbepalende waarde. De boom is bovendien gezond en vitaal. De overlast van de
eikenprocessierups kan bestreden worden.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 20 juli.

Kapvergunning voor eik aan Halseweg in Zelhem

Op 12 juli diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Halseweg in Zelhem langs de N330 bij kilometerpaal 12,275.  Bij onderzoek bleek dat de vitaliteit van de eik nog maar matig is en dat de boom veel dood hout bevat wat een gevaar kan opleveren voor het autoverkeer. Deze aanvraag is overigens niet gepubliceerd.

Op dezelfde dag verleent de gemeente de kapvergunning. De stam van de Amerikaanse eik rot op twee plaatsen. Op die plekken is zwavelzwam aanwezig. Deze tast het kernhout aan. Het is mogelijk dat de twee aantastingen met elkaar in verbinding staan. De kans op torsie (verdraaiing) van de stam is hierdoor groot. Zo bestaat een verhoogd risico op stambreuk. De boom vormt daarmee een gevaar voor de omgeving.

De gemeente gaat binnen een jaar op de plek een nieuwe eik planten.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 19 juli.