Categorie archief: Zelhem

Nieuwe bomen aan Hengeloseweg in Zelhem

De gemeente gaat waarschijnlijk nog dit najaar langs de Hengeloseweg in Zelhem nieuwe bomen planten. Vorig voorjaar kapte ze alle imposante Amerikaanse eiken aan de noordzijde. Door de storm op 18 januari 2018 waaide één Amerikaanse eik om en kwamen meerdere eiken los te staan. Daardoor sprong de waterleiding op meerdere plekken.

Lees verder

Kapaanvraag voor 2 eiken aan Ruurloseweg in Zelhem

Op 6 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning  voor twee eiken op het adres Ruurloseweg 33a in Zelhem. De reden voor de aanvraag is niet helemaal duidelijk. De eigenaar heeft het over “een gevaarlijke situatie naast het pand”. Eén eik staat op één meter en de andere eik op twee meter afstand van het huis.

Herbeplanten ligt in de mogelijkheid maar de eigenaar heeft in de loop der jaren naar eigen zeggen al genoeg geplant. “Eigenlijk is er al teveel beplant”.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 oktober.

Noodkap acacia aan Zandvoortweg in Zelhem

Op 24 september diende de gemeente een aanvraag in voor een (nood)kapvergunning voor een acacia aan de Zandvoortweg in Zelhem. De boom heeft twee plakoksels die op uitscheuren staan. Als de boom gekapt is, gaat de gemeente ter plekke een zomerlinde planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 september.

Op 1 oktober besluit de gemeente een (nood)kapvergunning te verlenen. De twee werkende plakoksels staan op uitscheuren en kunnen zelfs bij een geringe wind op de openbare weg vallen. Het gaat hier om een zandpad dat veel wordt gebruikt door wandelaars.

De gemeente gaat binnen een jaar op die plek een zomerlinde planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 oktober.

Noodkap eik aan de Pluimersdijk in Zelhem

Op 19 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem. De boom is aan het rotten en inscheuren. Omdat de eik langs het fietspad staat, levert deze wellicht in de toekomst gevaar op.

De eigenaar wil geen nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Op 1 oktober besluit de gemeente een (nood)kapvergunning te verlenen. Uit de bomenschouw bleek dat de eik inderdaad helemaal is gescheurd vanaf de gesteltakken tot op het maaiveld en hol van binnen is. De stam staat daardoor op omvallen. De eik staat bij een museumboerderij en langs een fietspad en levert daarom gevaar op.

Aan de kapvergunning zit wel de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar op het perceel een nieuwe loofboom plant.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 oktober.

Noodkap Amerikaanse eik aan Haitinkweg in Zelhem

Op 27 september heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor een (nood)kapvergunning voor een Amerikaanse eik nabij het adres Haitinkweg 10 in Zelhem.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 oktober.

Op 30 september al besloot de gemeente de noodkapvergunning te verstrekken vanwege direct gevaar. De stam van de Amerikaanse eik is op 6 meter hoogte gebroken, omdat er een holte in de stam zit. De kans was groot dat de kroon op de openbare weg terecht zou komen als de stam helemaal afbreekt.

Het nemen van andere (veiligheids)maatregelen zou geen effect sorteren.

De gemeente gaat ter compensatie elders een esdoorn planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 4 oktober.

Beuk bij oude postkantoor in Zelhem kan blijven staan

Op 19 juli is een kapvergunning bij de gemeente aangevraagd voor een niet nader aangegeven boom aan de Hummeloseweg in Zelhem. Het blijkt om een beuk te gaan. Deze zou in de weg staan voor de nieuwbouw op het terrein van het oude postkantoor. Wie de indiener van de kapaanvraag is, wordt niet duidelijk. Wel geeft deze aan geen boom te willen compenseren.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 juli.

Twee dagen daarvoor, op 23 juli, besluit de gemeente al de kapvergunning te verlenen. Wat gebruikelijk is bij de beoordeling van een kapaanvraag door de gemeente, namelijk het bekijken of één van waarden (natuur-, landschappelijke waarde, de waarde van de boom voor het dorpsschoon, beeldbepalendheid, cultuurhistorische waarde of de waarde voor de leefbaarheid) in voldoende mate aanwezig is om de kapvergunning te weigeren, is in dit geval NIET gebeurd. In verband met de nieuwbouw moet de beuk gekapt worden, aldus de gemeente.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente wel de voorwaarde dat binnen een jaar op het perceel een inlandse boom geplant moet worden.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 3 augustus. Tot zes weken nadien kan bezwaar aangetekend worden.

Vereniging Bomenbelang heeft bezwaar tegen deze kapvergunning ingediend.

Op 12 september meldt ProWonen aan Vereniging Bomenbelang dat de kapaanvraag voor de beuk ingetrokken wordt.

Op 17 september meldt de gemeente dat ze op 11 september de kapvergunning intrekt c.q. weigert. Door Prowonen wordt op deze locatie een aantal woningen gerealiseerd. In het
bestemmingsplan Stedelijk gebied; Veegplan 2019-1 wordt woningbouw voor deze locatie
mogelijk gemaakt. In dit bestemmingsplan is tevens ingegaan op de bomen in het
plangebied. Voor de ontwikkeling van deze locatie was het niet nodig om de boom voor
het realiseren van de woningen in kappen.

In twee ingediende bezwaren (buiten die van de vereniging ook één van een burger uit Zelhem) wordt er op gewezen dat het kappen van deze bomen niet in overeenstemming is met de uitgangspunten zoals deze in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. Bij het verlenen van de vergunning is er ten onrechte van uitgaan dat in het bestemmingsplan is vastgelegd dat de boom geveld moet worden voor de uitvoering van het woningbouwproject. Omdat het  gemeentelijke kapbesluit van 23 juli op een verkeerd uitgangspunt is gebaseerd, wordt dit besluit ingetrokken.

Overigens heeft ProWonen geen wijzigingen aangebracht in het plan. Het gebouw dat
op deze locatie wordt gerealiseerd, komt niet dichterbij de boom dan oorspronkelijk het geval was. Herontwikkeling van de Hummeloseweg vormt volgens de gemeente geen reden om de beuk te vellen.
ProWonen heeft de gezondheidstoestand van de boom niet laten beoordelen door
een derde onafhankelijke partij. De beuk is vorig jaar wel gesnoeid om de herontwikkeling van deze locatie mogelijk te maken. Volgens de gemeente is de gezondheid van de boom goed.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 september.

Kapvergunning voor zieke kastanjeboom aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 2 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Heidenhoekweg 7 in Zelhem. De boom lijdt aan de kastanjebloederziekte. Het is een locatie met veel hoge verschillende bomen. Volgens de indiener van de kapaanvraag hoeft daarom geen nieuwe boom geplant te worden ter compensatie.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 augustus.

Op 9 september besluit de gemeente de kapvergunning af te geven. Bij een recente bomenschouw oordeelde de gemeente dat de kastanjeboom behoorlijk aangetast is door de kastanjebloedingsziekte. De boom kan hier niet meer van herstellen en gaat een gevaar  vormen voor de omgeving door afbrekende takken en kans op stambreuk.

Aan de kapvergunning verbindt de gemeente wel een herplantplicht, en wel voor één loofboom
(een linde, beuk of zomereik).

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.

Kapvergunning voor 2 esdoorns aan Doetinchemseweg in Zelhem

Op 15 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee esdoorns op het adres Doetinchemseweg 73 in Zelhem. Als redenen voert de eigenaar aan dat de singel waar de esdoorns deel van uitmaken, uit zijn verband raakt, dat de achterbuurman klaagt over schaduw van de bomen en dat twee paarden gestorven zouden zijn aan vergiftiging.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juni.

Op 16 augustus maakt de gemeente bekend dat de termijn waarop ze een besluit neemt, met 6 weken wordt verlengd. Door de beslistermijn te verlengen probeert ze de kans te vergroten dat een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

Op 4 september besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Het gaat om een driestammige esdoorn die tegen een andere esdoorn aan groeit en deze wegdrukt. Daardoor verhoogt de kans dat beide bomen gaan uitscheuren omdat ze als plakoksel samen komen.
De esdoorn met klimop heeft in het verleden een slechte kroon gevormd. Deze en de driestammige esdoorn staan in een oude laan met beuken en eiken. De esdoorns staan hier als opslag tussen. Door de twee esdoorns te kappen kan de oude laan zich weer in de oude staat
herstellen.

Er staan nog meer esdoorns, maar deze vallen buiten deze omgevingsvergunning. Ze vallen
onder de Wet Natuurbescherming. De Provincie Gelderland beslist over deze bomen.

De gemeente koppelt aan de afgegeven kapvergunning de voorwaarde dat de eigenaar binnen een jaar twee loofbomen plant ter compensatie van de esdoorns. De eigenaar is tevens verplicht beplanting die niet is aangeslagen, binnen één jaar na de herplanting te vervangen.
En hij dient ervoor te zorgen dat drie jaar na de herplant de loofbomen vitaal zijn en er een goed eindbeeld ontstaat.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 10 september.

 

Noodkap acacia aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 22 augustus heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor een (nood)kapvergunning voor een acacia nabij de Heidenhoekweg in Zelhem.  Een plakoksel in de boom staat op uitscheuren. De gemeente gaat op die plek ter compensatie een zomerlinde planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 augustus.

Op 28 augustus besluit de gemeente een noodkapvergunning te verstrekken. Omdat een
groot risico bestaat voor de omgeving is het nodig de boom meteen te vellen voor afloop van de reguliere bezwaartermijn van zes weken. De acacia mag geveld worden vanaf de dag na verzending van dit besluit.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 september.