Categoriearchief: Hengelo

Kapvergunning voor esdoorn bij Hogenkamp 40, Hengelo

Motivering
Op 26 september 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een esdoorn. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 23 oktober 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de esdoorn een samengestelde
kroon heeft van drie grote gesteltakken. Van deze drie gesteltakken zit er een gesteltak als
plakoksel aan de stam. Door deze gesteltak te verwijderen en het gevaar van uitscheuren
van de plakoksel te voorkomen, zal 1/3 van de kroon verdwijnen en zal er een grote
snoeiwond ontstaan wat een ingangspoort vormt voor parasitaire schimmels.
Door de gezondheidstoestand vormt de esdoorn dan ook een risico voor zijn omgeving.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Weigering kapvergunning Hofstraat 18, Hengelo

Motivering
Op 03-09-2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van een haagbeuk. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de overlast
van de boom en een mogelijke gevaarzetting (uitbreken van takken).
Bij de beoordeling van de aanvraag heeft de gemeente beoordeeld:

De houtopstand is aangewezen als een basisboom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Er is sprake van lichtderving. Bomen kunnen de toetreding van daglicht in de
leef/werkruimte belemmeren. De mate waarin overlast ervaren wordt is onder andere
afhankelijk van de boomsoort en –grootte en de situering ten opzichte van het gebouw of
woning. Snoei of kap na klachten over lichtderving wordt in beginsel niet uitgevoerd.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden.
Lichtdering weegt zwaarder dan het belang van het in stand houden van de structuur van
de houtopstand. Gezien de mate van overlast en het belang van de houtopstand wordt de
vergunning verleend
De boom is beoordeeld door de bomenexpert van de gemeente deze heeft het volgende
geconstateerd:
De haagbeuk is gezond en vitaal en kan heeft nog een lange toekomstverwachting. De
stamvoet staat wat hoog boven de grond waardoor de wortelaanzetten boven de grond
komen maar dit heeft geen nadelige gevolgen voor de stabiliteit van de boom.
De gevraagde houtopstand mag niet worden geveld na afloop van de bezwaartermijn. Als
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend mag de houtopstand pas worden
geveld op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Commentaar Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Opnieuw een gevalletje van creatief plak en knipwerk. In de aanhef wordt de vergunning geweigerd, in de tekst wordt de vergunning verleend.

Vergunning voor het kappen van drie dode beuken aan de Antinkweg 8 in Hengelo

Motivering
Op 24 september 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 3 beuken. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 09-10-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De gezondheid van de
houtopstand vormt een risico door UItbrekende takken en mogelijk omvallen bomen. Door
het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand
niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren

Weigering kapvergunning Hertenweg 1 in Hengelo

19/10/20

Bij de beoordeling van de aanvraag heeft de gemeente beoordeeld:

Er is sprake van overlast door vrucht- en/of bladval. Dit is jaarlijks terugkerende schade
en/of overlast die bomen logischerwijs met zich meebrengen. Deze overlast kan worden
verholpen door reguliere reiniging of ruimwerk. Bij eventuele vruchtval die gladheid
veroorzaakt of wespen aantrekt kunnen extra maatregelen worden genomen zoals
intensiever ruimen en reinigen van de openbare ruimte.
Eikenprocessierups: De overlast van de eikenprocessierups is in de afgelopen jaren
toegenomen. Overlast van de eikenprocessierups wordt geschaard onder overlast die
logischerwijs het gevolg is van de aanwezigheid van bomen en doorgaans
seizoensgebonden is. Het kappen van (alle) eiken is, niet de oplossing voor dit probleem.
Het is echter mogelijk om de overlast te bestrijden. Omdat het nog een relatief nieuw
fenomeen is, is de verwachting dat er op de lange termijn meer oplossingen zijn om
overlast tegen te gaan. Hier wordt landelijk op ingezet o.a. door het Kennisplatform
Eikenprocessierups dat is opgericht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV).
Binnen de huidige perceelgrenzen zijn mogelijkheden  om elders zonnecollectoren te
plaatsen. Tevens is het plaatsen van zonnecollectoren geen reden voor de gemeente om
de kap van de eik mogelijk te maken.
Wij hebben voor een beslissing te nemen advies gevraagd aan de vereniging Bomenbelang Bronckhorst en aan de expert van de gemeente. Beide komen tot dezelfde conclusie. De boom is gezond en er is geen teken van verval geconstateerd.
Vandaar dat de vergunning voor de kap van de eik geweigerd wordt.

Kapaanvraag voor eik aan de Hertenweg in Hengelo

Op 21 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Hertenweg 1 in Hengelo. De “omvangrijke” eik staat vlakbij een garage (op circa 5 meter
afstand). Het gevaar bestaat volgens de bewoners dat bij harde wind takken afbreken en schade toebrengen.

De bewoners willen op het dak van de garage zonnepanelen plaatsen. De boom veroorzaakt schaduw op dit dak, waardoor het rendement van de zonnepanelen beperkt blijft.

Mocht de gemeente geen vergunning verlenen voor het kappen van de eik, dan vragen de bewoners toestemming voor het snoeien van de boom.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 25 september.