Categorie archief: Dorpen

Beuk bij oude postkantoor in Zelhem kan blijven staan

Op 19 juli is een kapvergunning bij de gemeente aangevraagd voor een niet nader aangegeven boom aan de Hummeloseweg in Zelhem. Het blijkt om een beuk te gaan. Deze zou in de weg staan voor de nieuwbouw op het terrein van het oude postkantoor. Wie de indiener van de kapaanvraag is, wordt niet duidelijk. Wel geeft deze aan geen boom te willen compenseren.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 juli.

Twee dagen daarvoor, op 23 juli, besluit de gemeente al de kapvergunning te verlenen. Wat gebruikelijk is bij de beoordeling van een kapaanvraag door de gemeente, namelijk het bekijken of één van waarden (natuur-, landschappelijke waarde, de waarde van de boom voor het dorpsschoon, beeldbepalendheid, cultuurhistorische waarde of de waarde voor de leefbaarheid) in voldoende mate aanwezig is om de kapvergunning te weigeren, is in dit geval NIET gebeurd. In verband met de nieuwbouw moet de beuk gekapt worden, aldus de gemeente.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente wel de voorwaarde dat binnen een jaar op het perceel een inlandse boom geplant moet worden.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 3 augustus. Tot zes weken nadien kan bezwaar aangetekend worden.

Vereniging Bomenbelang heeft bezwaar tegen deze kapvergunning ingediend.

Op 12 september meldt ProWonen aan Vereniging Bomenbelang dat de kapaanvraag voor de beuk ingetrokken wordt.

Op 17 september meldt de gemeente dat ze op 11 september de kapvergunning intrekt c.q. weigert. Door Prowonen wordt op deze locatie een aantal woningen gerealiseerd. In het
bestemmingsplan Stedelijk gebied; Veegplan 2019-1 wordt woningbouw voor deze locatie
mogelijk gemaakt. In dit bestemmingsplan is tevens ingegaan op de bomen in het
plangebied. Voor de ontwikkeling van deze locatie was het niet nodig om de boom voor
het realiseren van de woningen in kappen.

In twee ingediende bezwaren (buiten die van de vereniging ook één van een burger uit Zelhem) wordt er op gewezen dat het kappen van deze bomen niet in overeenstemming is met de uitgangspunten zoals deze in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. Bij het verlenen van de vergunning is er ten onrechte van uitgaan dat in het bestemmingsplan is vastgelegd dat de boom geveld moet worden voor de uitvoering van het woningbouwproject. Omdat het  gemeentelijke kapbesluit van 23 juli op een verkeerd uitgangspunt is gebaseerd, wordt dit besluit ingetrokken.

Overigens heeft ProWonen geen wijzigingen aangebracht in het plan. Het gebouw dat
op deze locatie wordt gerealiseerd, komt niet dichterbij de boom dan oorspronkelijk het geval was. Herontwikkeling van de Hummeloseweg vormt volgens de gemeente geen reden om de beuk te vellen.
ProWonen heeft de gezondheidstoestand van de boom niet laten beoordelen door
een derde onafhankelijke partij. De beuk is vorig jaar wel gesnoeid om de herontwikkeling van deze locatie mogelijk te maken. Volgens de gemeente is de gezondheid van de boom goed.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 september.

Vellijst voor 119 zieke en dode bomen in Bronckhorst

Op 10 september heeft de gemeente een lijst van te kappen bomen ingediend. Het gaat om 119 exemplaren, die de gemeente jaarlijks controleert. Deze bomen kwamen uit de controle naar voren als ziek en/of gevaarlijk.

Alle 119 bomen staan langs openbare wegen of in plantsoenen van de gemeente.

In principe komt voor iedere boom een nieuw exemplaar terug, bij voorkeur op dezelfde plek.

De kapaanvraag (zonder locaties en boomsoorten) is openbaar gemaakt op 13 september.

Kapvergunning voor paardenkastanje aan Halseweg in Halle

Op 2 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje op het adres Halseweg 43 in Halle. De boom ondervindt last van de bloederziekte. Ook zit de mineermot in de boom. Dit laatste hoeft overigens geen probleem te vormen.

Afgelopen juli brak een tak af.

De kastanjeboom staat ongeveer 50 cm naast het huis. De eigenaar vreest dat bij het afbreken van andere takken schade gaat ontstaan aan de woning.

Hij is zelfs bang dat de boom de riolering, gasleiding en stroomkabels gaat beschadigen.

De eigenaar verwijst in de kapaanvraag ook naar kapot straatwerk en scheuren in de keldermuur door de wortels van de kastanjeboom.

Hij wil wel vier nieuwe bomen op het voor- en achtererf planten (verder van het huis af) ter compensatie van deze paardenkastanje. Over wat soort bomen denkt de eigenaar nog na.

Als de kapvergunning verleend wordt en de boom gekapt wil de eigenaar zonnepanelen op het dak van de woning gaan leggen.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 september.

Op 9 september besluit de gemeente een kapvergunning af te geven. De kastanjeboom blijkt zwaar aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De boom kan en zal hier niet van herstellen. De kastanje vormt daardoor een gevaar voor de omgeving; er kunnen grote gesteltakken afbreken en op de woning vallen, aldus de gemeente.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 4 loofbomen plant op het perceel.

Deze kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.

Kapvergunning voor slecht onderhouden eik aan Overweg in Vorden

Op 22 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in het weiland van het perceel Overweg 13 in Vorden. De eigenaar wil “toekomstige ellende met betrekking tot de eikenprocessierups” voorkomen. Hij is van plan ter compensatie een notenboom in het weiland te planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 augustus.

Op 9 september besluit de gemeente de kapvergunning toch te verlenen. Dit gebeurt niet naar aanleiding van de mogelijke overlast door de eikenprocessierups, aldus de gemeente, omdat die te bestrijden valt.

De reden voor het afgeven van een kapvergunning is dat de eik nog nooit  gesnoeid is (!), waardoor een gedrongen warrige kleine kroon is ontstaan. De boom heeft geen doorgaande stam en meerdere plakoksels in de kroon die op den duur kunnen uitscheuren. De eik is inmiddels met een nieuwe snoeibeurt niet meer om te vormen tot een boom die uit kan groeien tot een beeldbepalende toekomstbestendige solitair exemplaar.

Aan de kapvergunning zit daarom de voorwaarde vast dat de eigenaar een nieuwe boom plant (een walnoot) en die goed moet onderhouden, zodat die wel tot een goede solitaire toekomstbestendige boom kan uitgroeien.

Deze kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.

Kapvergunning voor zieke kastanjeboom aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 2 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Heidenhoekweg 7 in Zelhem. De boom lijdt aan de kastanjebloederziekte. Het is een locatie met veel hoge verschillende bomen. Volgens de indiener van de kapaanvraag hoeft daarom geen nieuwe boom geplant te worden ter compensatie.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 augustus.

Op 9 september besluit de gemeente de kapvergunning af te geven. Bij een recente bomenschouw oordeelde de gemeente dat de kastanjeboom behoorlijk aangetast is door de kastanjebloedingsziekte. De boom kan hier niet meer van herstellen en gaat een gevaar  vormen voor de omgeving door afbrekende takken en kans op stambreuk.

Aan de kapvergunning verbindt de gemeente wel een herplantplicht, en wel voor één loofboom
(een linde, beuk of zomereik).

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.

Kapvergunning voor 2 esdoorns aan Doetinchemseweg in Zelhem

Op 15 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee esdoorns op het adres Doetinchemseweg 73 in Zelhem. Als redenen voert de eigenaar aan dat de singel waar de esdoorns deel van uitmaken, uit zijn verband raakt, dat de achterbuurman klaagt over schaduw van de bomen en dat twee paarden gestorven zouden zijn aan vergiftiging.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juni.

Op 16 augustus maakt de gemeente bekend dat de termijn waarop ze een besluit neemt, met 6 weken wordt verlengd. Door de beslistermijn te verlengen probeert ze de kans te vergroten dat een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

Op 4 september besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Het gaat om een driestammige esdoorn die tegen een andere esdoorn aan groeit en deze wegdrukt. Daardoor verhoogt de kans dat beide bomen gaan uitscheuren omdat ze als plakoksel samen komen.
De esdoorn met klimop heeft in het verleden een slechte kroon gevormd. Deze en de driestammige esdoorn staan in een oude laan met beuken en eiken. De esdoorns staan hier als opslag tussen. Door de twee esdoorns te kappen kan de oude laan zich weer in de oude staat
herstellen.

Er staan nog meer esdoorns, maar deze vallen buiten deze omgevingsvergunning. Ze vallen
onder de Wet Natuurbescherming. De Provincie Gelderland beslist over deze bomen.

De gemeente koppelt aan de afgegeven kapvergunning de voorwaarde dat de eigenaar binnen een jaar twee loofbomen plant ter compensatie van de esdoorns. De eigenaar is tevens verplicht beplanting die niet is aangeslagen, binnen één jaar na de herplanting te vervangen.
En hij dient ervoor te zorgen dat drie jaar na de herplant de loofbomen vitaal zijn en er een goed eindbeeld ontstaat.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 10 september.

 

Kapvergunning voor eik aan Valkenbos in Hoog-Keppel

Op 9 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de  achtertuin van het adres Valkenbos 6 in Hoog-Keppel. De eigenaar noemt dunning als reden. Hij wil daarom geen boom herplanten ter compensatie.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 augustus.

Op 4 september besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Op ongeveer zeven meter hoogte bevindt zich een plakoksel. De eik is in het verleden al eens versterkt met een stormanker; deze is onlangs gebroken. De boom vormt nu een gevaar voor de omgeving.

Ter compensatie van de te vellen boom wordt aan de vergunning geen herplantplicht
verbonden. De tuin is namelijk te klein voor herplant. Ook hangen takken van andere bomen over de tuin, zodat nieuwe aanplant geen kans heeft om te groeien.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 september.

Kapaanvraag voor 4 bomen achter nieuwe supermarkt aan Zutphenseweg in Vorden

Op 29 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vier ‘bomen’ op het adres Zutphenseweg 26 in Vorden. Het blijkt om drie haagbeuken en een esdoorn te gaan. De eigenaar wil de bomen op een locatie aan de Deldenbroekseweg herplanten! Ter plekke wil hij geen nieuwe bomen planten ter compensatie.

De aanleiding voor de kapaanvraag is een uitbreiding van parkeerplaatsen. Op het adres komt begin volgend jaar een (derde) supermarkt. Voor en achter het huidige (voormalige RABO-)pand liggen al parkeerplaatsen. De bomen staan achter het gebouw in de hoek van de huidige parkeerplaats en vormen het enige groen op het gehele perceel.

In de bomen zouden volgens de indiener van de kapaanvraag plakoksels zitten, waardoor kans bestaat op afbreken van takken.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 september.

Noodkap acacia aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 22 augustus heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor een (nood)kapvergunning voor een acacia nabij de Heidenhoekweg in Zelhem.  Een plakoksel in de boom staat op uitscheuren. De gemeente gaat op die plek ter compensatie een zomerlinde planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 augustus.

Op 28 augustus besluit de gemeente een noodkapvergunning te verstrekken. Omdat een
groot risico bestaat voor de omgeving is het nodig de boom meteen te vellen voor afloop van de reguliere bezwaartermijn van zes weken. De acacia mag geveld worden vanaf de dag na verzending van dit besluit.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 september.

Kapaanvraag voor 4 acacia’s aan Lankhorsterstraat in Wichmond

Op 21 augustus is een aanvraag voor een kapvergunning voor vier acacia’s op het adres Lankhorsterstraat 9 in Wichmond ingediend vanwege zwammen en een plakoksel.

De bomen kunnen daardoor eventueel gevaar gaan opleveren.

Op de plaats van de acacia’s komen nieuwe bomen. Welke is op dit moment nog niet duidelijk.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 augustus