Gemeente gaat vrijwel alle bomen op terrein oude Schildersoordschool in Zelhem kappen

Volgens de gemeente is het niet mogelijk om de bomen op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem te behouden. Dit werd al na enkele weken eind vorig jaar duidelijk. Op 6 november is toen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst overleg gevoerd over welke bomen behouden zouden moeten blijven. Met name aan de zijde van de huidige school mag niet gebouwd worden vanwege geluidsnormen. Daar staan ook de meest interessante bomen.

Op het terrein komen 14 woningen voor jongeren. Voor hen moeten ook 35 parkeerplaatsen ingeruimd worden op het perceel conform de parkeernorm van 2,4 voor nieuwbouwwoningen  in de gemeente Bronckhorst. Dus voor ieder huis 2,4 parkeerplaats. Landelijk is dit 1 tot 1.8.

Drie haagbeuken op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem (foto: Gerlinde Bulten).

Vrijwl alle bomen op het terrein zouden moeten wijken voor huizen en een parkeerterrein, ook deze gezonde zilverlinde  (foto: Gerlinde Bulten).

Op het perceel staan een eik, een berk, een zilverlinde, 3 haagbeuken, 4 lijsterbessen, een kastanje en een catalpa. De waardevolle bomen zijn de eik, de zilverlinde en de haagbeuken. De berk staat er op zich ook goed bij, maar deze is in de gemeente Bronckhorst momenteel kapvergunningvrij. Dit laatste geldt ook voor de lijsterbes en de catalpa.

De gemeente wilde in 2018 een kapvergunning aanvragen voor de eik, de zilverlinde, 3 haagbeuken en de kastanje.

De gemeente zegt wel het belang van de bomen op het terrein te onderschrijven, maar deze niet te kunnen inpassen in de woningbouwplannen.

Ter compensatie van het kappen van deze bomen zou de gemeente met de jongeren die hier hun huis willen bouwen, nadenken over herplant van bomen op het terrein. Mocht blijken dat herplant op de locatie niet mogelijk is, dan wil de gemeente Vereniging Bomenbelang uitnodigen mee te denken over herplant op een andere locatie.

Vereniging Bomenbelang twijfelt over het nut van dit overleg en gaat zeer waarschijnlijk bezwaar aantekenen tegen de kapvergunning.

Op 2 november 2019 presenteert de gemeente de aanvraag voor een kapvergunning en wel voor drie haagbeuken en de zilverlinde. De eik blijft staan.

Aan de westkant van het perceel komen op de hoek twee iepen en aan de kant van de oude spoorlijn waarschijnlijk twee lindes.

De gemeente denkt nog na of de zilverlinde toch niet in te passen is. Op die plek staan parkeerplaatsen ingetekend.

Op 7 januari besluit de gemeente toch een kapvergunning te verlenen voor zowel de drie haagbeuken als de zilverlinde. Het bouwplan wordt niet aangepast om de bomen te handhaven. Op de plek van de haagbeuken komen definitief woningen en op de plek van de zilverlinde een flinke parkeerplaats. 

De gezondheidstoestand van alle te kappen bomen blijkt goed, aldus de gemeente. De gezondheid van de bomen vormt dan ook geen reden om medewerking te verlenen aan het kappen van de bomen. De drie haagbeuken en de zilverlinde zijn echter niet aangewezen als een markante boom of structuur en zijn daardoor aan te merken als een zogeheten basisboom. Voor basisbomen weegt in de gemeente Bronckhorst het belang van boombehoud minder zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De haagbeuken en de zilverlinde hebben volgens de gemeente weinig landschappelijke waarde en ook weinig waarde voor het dorpsschoon.

De bomen staan op een braakliggend terrein naast de openbare weg. en hebben wel een beeldbepalende waarde.

De vraag naar starterswoningen in Zelhem is echter erg groot en het woningbouwplan is uitgebreid en zorgvuldig ontwikkeld, aldus de gemeente. De jongeren hebben twee jaar lang met elkaar en een procesbegeleider het bouwplan ontwikkeld. Bij deze woningen hoort een parkeernorm van 2,4 auto’s per woning (!), die op de locatie gerealiseerd dient te worden.

De gemeente vindt het belang van het realiseren van de woningen en de parkeerplaatsen belangrijker dan het behoud van de haagbeuken en de zilverlinde. Over inpassing van de bomen in het bouwplan spreekt de gemeente niet.

Aan de kapvergunning zit nu de voorwaarde vast dat de jongeren binnen een jaar twee Ulmus
‘Frontier’ (een iepensoort die nog maar weinig aangeplant wordt in Nederland maar potentie heeft voor de toekomst), een Acer campestre (een Spaanse aak of veldesdoorn) en een Tilia cordata (een winterlinde) planten en ervoor zorgen dat drie jaar na de aanplant de bomen er vitaal bij staan.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 14 januari.