Maandelijks archief: december 2020

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst adviseert formeel tegen het kappen van de monumentale knotlinde aan de Regelinkstraat in Hengelo. (2)

Advies VBB kapvergunning  Knotlinde Regelinkstraat 17 Hengelo 29 – 12 – 2020. 

Na een uitgebreide controle en in overleg met een aantal deskundigen

op het gebied van onderzoek en onderhoud aan veterane bomen is er

geen aanleiding gevonden de boom te vellen.

Bovendien toont de boom voldoende veerkracht om na de dramatische 

droogte van 2018 toch weer volop uit te lopen in 2019.

Wij stellen voor dat er, op het moment van uitlopen in Juni 2021, een 

nader onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in maatregelen 

die eventueel nodig zijn om deze 200 jaar oude geregistreerde monumentale boom (1689957) te behouden.

Advies :            Kapvergunning weigeren.

Aan dit advies kunnen geen rechten ontleend worden.

Henk Slootjes, coördinator commissie kapvergunningen Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

Kapaanvraag voor monumentale knotlinde aan Regelinkstraat in Hengelo (1)

Aanvraag 17/12/2020

De Gemeente Bronckhorst dient een kapaanvraag in voor de monumentale knotlinde aan de Regelinkstraat in Hengelo. Als aanleiding wordt gegeven de gezondheidstoestand van de boom. Deze kapaanvraag en de beoordeling zijn gedaan door een medewerker van de Gemeente Bronckhost met een ETW certificaat.

Bijschrift Vereniging Bomenbelang Bronkhorst.

Deze monumentale knotlinde is al sinds 1997 opgenomen in het landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting met nummer 1689967.

In juni 2019 heeft een boominspecteur van de Bomenstichting samen met enkele bestuursleden van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst deze linde geïnspecteerd en geconcludeerd dat de boom in een redelijk goede conditie verkeerde. (Vergeet niet dat de boom al minstens 200 jaar oud is.)

Afgelopen week heeft de Commissie Kap Vergunningen van de Vereniging Bomen Belang Bronckhorst deze boom opnieuw uitgebreid geïnspecteerd en geen enkele  aanwijzing gevonden om de gezondheid en de toekomstverwachting in twijfel te trekken. Ook heeft op verzoek van de de Commissie Kapvergunningen een onafhankelijke boomverzorger naar de boom gekeken. Zijn belangrijkste advies was dat de boom niet elk jaar gesnoeid moest worden, om daarmee houtaanwas te stimuleren. Ook zou de boomspiegel vergroot moeten worden.

Mocht deze kapaanvraag uitmonden in een kapvergunning dan roepen wij belanghebbenden op daar bezwaar tegen te maken. Zij kunnen daarbij rekenen op steun van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

 

Knotlinde in blad 2019  (Foto Jeroen Philippona)

Knotlinde winter 2020 (foto Joost Bakker)

Herinrichting Christinalaan

De gemeente pakt door in de herinrichting van 2 doodlopende straten (de Christinalaan) door een kapaanvraag dienaangaande goed te keuren.

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft uitgebreid tegen deze ingreep geadviseerd.

Bovenstaande is duidelijk en uitgebreid terug te vinden onder de link kapvergunning verleend, waarbij uw voorzitter het niet kon laten een aantal in het oog springende taalfouten te corrigeren.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat: – uw naam en adres – de datum – een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt – redenen voor het maken van bezwaar – uw handtekening.

Particulieren die tegen bovenstaand besluit bezwaar maken kunnen rekenen op ondersteuning door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Met name het feit dat in de kapvergunning niet duidelijk aangegeven wordt over welke Amerikaanse eiken het gaat zou een goed argument kunnen zijn om bezwaar te maken.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Kapvergunning verleend voor 10 bomen aan de Christinalaan in Vorden

Motivering

Op 29 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van het kappen van 13
bomen. Op het aanvraagformulier is aangegeven
dat de aanvraag is ingediend met als reden het uitvoeren van een project.
Advies Vereniging Bomenbelang Bronckhorst
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 13 bomen. Dat bleken er uiteindelijk 12 te zijn. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning te weigeren. De betreffende bomen waarvoor een kapvergunning aangevraagd wordt zijn volgroeid maar niet oud. Ze hebben voldoende ruimte en staan op ruime afstand van de woningen.
Ze worden niet hoger maar nog wel breder, welk probleem opgelost kan worden door
overhangende takken te snoeien. Aangezien het vooral Amerikaanse eiken zijn, vallen er dus Amerikaanse eikels uit. Dat is geen fenomeen, dat is de natuur en geen reden om bomen
te vellen. Hetzelfde geld voor vallende bladeren.
Door het vellen van de bomen zal het waterbergend vermogen van het uitgebreide
wortelstelsel verloren gaan en zal de wateroverlast alleen maar toenemen. Opmerkingen
over het riool kunnen wij niet beoordelen, aangezien niet duidelijk gemaakt wordt of dit
gaat over het gemeentelijk riool of over particuliere aansluitingen waarvoor de gemeente
niet verantwoordelijk is. Wij ontraden deze herinrichting, mede omdat in het verleden de
bevolking (althans een deel daarvan) daar ook al tegen geprotesteerd heeft. (zie link http://bomenbelang.nl/gemeente-vindt-eiken-en-essen-aan-christinalaan-groot/ 

Wat betreft de herinrichting, waarvan de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst inzage heeft gehad.
Het herplanten van Acers (Esdoorns) is op deze drassige grond niet aan te raden. ( hetgeen ook al blijkt uit het plan van de gemeente om de bestaande Esdoorns te kappen). Crataegus is een
waardplant voor bacterievuur (dodelijk voor Cotoneasters in de buurt) en gevoelig voor
perenprachtkever. (zoals iedereen weet die gezien heeft hoe het kapitale witte lint rondom
Zutphen naar de vernieling ging.) Amelanchier is een schattig boompje, maar we hadden
hier toch liever bomen van de 1e grote gehad. Kortom, wij ontraden deze ingreep

Boomveiligheidscontrole
Op 8 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Het advies is om de vergunning gedeeltelijk te verlenen:
• Boom nr. 4 esdoorn heeft een inrottende snoeiwond waar al een aantal jaren een
zadelzwam uitkomt deze zwam veroorzaakt witrot in het stamhout waardoor de
kans op stambreuk is verhoogd.
• Boom nr. 7 esdoorn is een boom met mindere groei en matige conditie en
vitaliteit.
• Boom nr. 9,10 en 11 essen breken regelmatig takken uit en hebben een matige
conditie en vitaliteit.
• Boom nr. 12 esdoorn slecht groeiende boom met matige tot slechte conditie en
vitaliteit.
• Boom nr. 13 iep staat scheef richting schuur door het steeds meer scheefgroeien
zal de boom op den duur gevoelig kunnen worden voor windworp.
• De gezondheidstoestand van de 5 Amerikaanse eiken is goed.
Het hemelwater in de Christinalaan wordt afgevoerd door waterdoorlatende verharding.
Deze slibt dicht door de hoeveelheid natuurlijk afval (doodhout, bladafval en eikels) wat  op
de klinkerverharding terecht komt en in de poriën worden (wordt) gereden. Wanneer de straat dan nat is wordt deze glad en door het gesloten kronen dak droogt de straat niet op waardoor
weer mos op de verharding ontstaat. Wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de
weggebruikers.
De problemen aan de Christinalaan worden opgelost als de Amerikaanse eiken
verdwijnen. Waarbij herplanting van op de locatie thuishorende bomen tot de
mogelijkheden behoort. Mogelijk zijn de problemen ook opgelost als 3 van de 5
Amerikaanse eiken worde(n) gekapt, zolang er maar meer licht op de straat valt zodat deze
goed op kan drogen.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in
het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):
de natuurwaarde van de houtopstand
De Iep, 3 Esdoorns, 3 Essen en de 5 Amerikaanse eiken staan aan de Christinalaan in
Vorden binnen de bebouwde kom. De locatie is niet gelegen binnen een Natuurnetwerk
Nederland, Natura 2000 gebied of het Nationaal landschap. Voor zover bekend en
onderzocht bieden de bomen geen huisvesting aan zeldzame of beschermde flora en
fauna.
De landschappelijke waarde van de houtopstand.
De bomen zijn niet aangewezen als een markante boom of structuur en is (zijn) daardoor aan te merken als  basisboom. Voor basisbomen weegt het belang van boombehoud minder
zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning kan dan worden
verleend als er redenen zijn om de bomen te kappen en er geen andere belangen zijn om
de bomen niet te kappen.
De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
De bomen staan niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of op een perceel
van een rijks- of gemeentelijk monument. De bomen hebben daardoor weinig waarden
voor het stads- en dorpsschoon.
De beeldbepalende waarde van de houtopstand
De bomen hebben voor zover bekend geen esthetische- en of belevingswaarden. De
bomen zijn niet geplant bij een bijzondere gebeurtenis en hebben geen historische
belevingswaarde. De bomen zijn gelegen naast de openbare weg maar heeft (hebben) geen
kenmerkende beeldbepalende waarde. De bomen hebben weinig beeldbepalende waarde.
De cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
De boom of de locatie van de eik (welke ???, ) hebben (heeft)  geen cultuurhistorische waarden. Op de kaart van https://www.topotijdreis.nl/ is de boom en de locatie niet als een cultuurhistorische locatie terug te vinden.
De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de
luchtkwaliteit. De boom heeft (De bomen leveren) geen bovengemiddelde bijdrage aan de leefbaarheid.
De Iep, 3 esdoorns, 3 essen en de 5 Amerikaanse eiken zijn aangewezen als basisbomen
en hebben geen bovengemiddelde waarden. Het belang van het realiseren van een goede
waterdoorlaatbare bestrating zonder mos vorming hebben (heeft) een groter belang dan het
behouden van alle 5 Amerikaanse eiken. Wel is het mogelijk om 2 Amerikaanse eiken te
sparen. Zodanig dat de schaduwwerking op de bestrating tot een minimum beperkt blijft
zodat mos vorming geen kans krijgt en de bestrating goed kan opdrogen.
Daarom wordt de vergunning voor het kappen van 1 Iep, 3 Esdoorns, 3 Essen, en 3
Amerikaanse Eiken verleend. En wordt de vergunning voor twee nader te bepalen
Amerikaanse eiken geweigerd.

Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende
argumenten om geen her-plant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende
argumenten zijn wordt aan de vergunning een her-plantplicht verbonden. Er is hier
gekozen voor loofbomen van de tweede grootte om te voorkomen dat binnen 10 tot 30 jaar
dezelfde problemen qua mos vorming en wateroverlast in de straat zich zullen gaan
voordoen. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en Bouwverordening 2017, art.
5.4).

Weigering kapvergunning grove den Bergstraat 2 in Zelhem

Motivering
Op 13 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van een grove den. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de
overlast van de boom. Aangegeven wordt dat de grove den veel uitval geeft, tot grote
takken aan toe.
Op 21 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Uit de bomenschouw is gebleken dat de boom in goede conditie verkeert en
geen zichtbare gebreken vertoont. De boom heeft een hoge toekomstverwachting.
De houtopstand is aangewezen als een basisboom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Er is sprake van overlast door vrucht- en/of bladval / val van naalden. Dit is jaarlijks
terugkerende schade en/of overlast die bomen logischerwijs met zich meebrengen. Deze
overlast kan worden verholpen door reguliere reiniging of ruimwerk.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden.
De mate van overlast door vrucht- en/of bladval / val van naalden weegt niet op tegen het
belang van het in stand houden van de structuur van de houtopstand.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om medewerking te verlenen aan de gevraagde
vergunning. Gezien de mate van overlast en het belang van de houtopstand wordt de
vergunning geweigerd.

Kapvergunning voor het kappen van een grove den aan de monumentenweg 22A in Hoog Keppel

23/12/2020

Motivering
Op 4 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een grove spar, dit
blijkt na beoordeling een grove den te zijn. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de
aanvraag is ingediend omdat de boom scheef staat en gedeeltelijke boven de openbare
weg hangt, aangegeven wordt dat deze boom bij een storm op de openbare weg zal
vallen.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een grove den. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te weigeren. Bomenbelang geeft aan dat de ‘scheefstand’ van deze boom niet
verontrustend is, de boom is volgens bomenbelang transparant waardoor de windvang
gering is. Vervolgens wordt aangegeven door Bomenbelang dat de conditie goed is en dat
er bij gelijkblijvende omstandigheden binnen nu en 10 jaar geen ernstige problemen te
verwachten zijn.
Op 11 december is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de grove den in het verleden scheef
is gewaaid door een storm. Daardoor staat de boom nu scheef. Of de boom zich weer
heeft verankerd is niet met zekerheid te zeggen. Door het groter worden van de kroon
wordt de top steeds zwaarder waardoor er meer kracht wordt uitgeoefend op het wortel
pakket, omdat de boom scheef staat. De boom staat naast de openbare weg.
Ondanks dat volgens Bomenbelang de boom transparant is waardoor de windvang gering
zou zijn, vormt de boom een risico voor de omgeving, aangezien de boom naast de
openbare weg staat en niet met zekerheid te zeggen is of de boom weer verankerd is en
er steeds meer kracht wordt uitgeoefend op het wortel pakket.
Door deze toestand vormt de houtopstand dan ook een risico voor de omgeving. Door het
nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet
verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te
weigeren.

Kapvergunning voor 13 populieren aan de Uilennesterstraat 19 in Keijenborg

Motivering
De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor het kappen van 13
Italiaanse populieren aan de Uilenesterstraat 19 in Keijenborg. De aanvraag is ingediend
omdat de Italiaanse populieren te hoog zijn geworden en ze te dicht op de erfgrens staan.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in
het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):
• de natuurwaarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren staan buiten de bebouwde kom van Keijenborg en zijn niet
gelegen binnen een Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000 gebied of het Nationaal
landschap. Op 11 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een
Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker
met het certificaat European Tree Worker. Uit deze bomenschouw is beoordeeld dat de
gezondheidstoestand van de bomen goed is, maar dat bij Italiaanse populieren van deze
leeftijd met regelmaat grote (dode) takken uit de boom kunnen vallen. Hierdoor komt de
veiligheid van de omgeving in het geding.
Voor zover bekend en onderzocht bieden de Italiaanse populieren geen huisvesting aan
zeldzame of beschermde flora en fauna.
• de landschappelijke waarde van de houtopstand
Geen van de 13 Italiaanse populieren zijn aangewezen als markante boom of structuur,
daardoor zijn ze aan te merken als basisbomen. Voor basisbomen weegt het belang van
boombehoud minder zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning
kan dan worden verleend als er redenen zijn om de boom te kappen en er geen andere
belangen zijn om de boom niet te kappen. De 13 Italiaanse populieren hebben weinig
landschappelijke waarde.
• de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon
De 13 Italiaanse populieren staan niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of
op een perceel van den rijks- of gemeentelijk monument. De 13 Italiaanse populieren
hebben daardoor weinig waarde voor het stads- en dorpsschoon.
• De beeldbepalende waarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren hebben voor zover bekend geen esthetische- en of
belevingswaarden. De 13 Italiaanse populieren zijn voor zover bekend niet geplant bij een
bijzondere gebeurtenis en hebben geen historische belevingswaarde.
De 13 Italiaanse populieren zijn gelegen langs de erfgrens van het perceel, naast de
openbare weg. Ze hebben beeldbepalende waarde.
• De cultuurhistorische waarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren of de locatie van de 13 Italiaanse populieren hebben geen
cultuurhistorische waarden. Op de kaart van https://www.topotijdreis.nl/ zijn de 13
Italiaanse populieren en de locatie niet als een cultuurhistorische locatie terug te vinden.
• De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de
luchtkwaliteit. De 13 Italiaanse populieren hebben geen bovengemiddelde bijdrage aan de
leefbaarheid.
Het belang van de veiligheid voor de omgeving weegt zwaarder dan het behouden van de
13 Italiaanse populieren.
Daarom wordt de vergunning voor het kappen van de 13 Italiaanse populieren verleend.

Besluit d.d. 18 januari 2021
1. Wij trekken het besluit d.d. 14 december 2020 met kenmerk 2020-2317 in voor het
kappen van 13 Italiaanse populieren
2. Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het kappen van 13 Italiaanse
populieren.