Maandelijks archief: augustus 2020

Schade aan bomen (en omgeving) door droogte

Door de droogte van de afgelopen drie jaar hebben veel bomen het moeilijk. Beuken worden al bruin en kaal, berken zijn aan het verkleuren.. Maar bij bomen die nog goed in het blad zitten, zoals populieren, eiken en lindes leidt de droogte tot een acuut probleem: her en der vallen zware takken naar beneden, soms zelfs zonder een zuchtje wind. Dat gebeurde de afgelopen twee weken onder meer aan de Zutphenseweg in Vorden en in het buitengebied van Vorden, Hengelo en Drempt.

Op de kruising Bekmansdijk – Kostedeweg in het buitrengebied van Vorden brak een gezonde eik af.

De opruimwerkzaamheden op de kruising.

Doordat in het hout veel te weinig vocht zit, worden de takken bros en breken makkelijk af .

Plotselinge takbreuk doet zich bij gebrek aan vocht steeds vaker voor. Het gaat meestal om een gezonde tak uit een gezonde boom. Het is niet te voorspellen waar dat gebeurt (foto: Henk Slootjes).

Plotselinge takbreuk bij grote bomen is al dikwijls beschreven. Zonder directe aanleiding en met weinig of geen wind valt een zware tak uit een boom. Het lijkt of de boom de tak afstoot, want de breukplaats is vaak regelmatig en er hangen geen flarden gescheurde bast aan.

Het kan bij allerlei boomsoorten gebeuren, maar met name Canadese populieren, waaronder Populus x canadensis “Robusta”, zijn hier gevoelig voor. Helaas zijn deze bomen ook gevoelig voor stormschade. Achteraf is  het daarom moeilijk te beoordelen wat de uiteindelijke oorzaak is van het afbreken van zware takken.

Is er wat aan te doen?

Allereerst moeten verdachte bomen regelmatig gecontroleerd worden middels een VTA- inspectie (Virtual Tree Assessment): een boomveiligheidscontrole.

Locaties met verdachte bomen kunnen eventueel tijdelijk afgesloten worden.

En eventueel kunnen bomen op voorhand gesnoeid of gekandeaberd worden, hetgeen zeker bij populieren de levensduur verlengt en het gevaar terugbrengt.

En voor de lange termijn: om bomen vitaal te houden is het beschermen van de hele groeiplaats essentieel. Hoe steviger een boom met zijn wortels in de grond staat, des te kleiner het risico. En belast het wortelgestel boven de grond niet. Plaats niets op de boomspiegel (de kroon geprojecteerd op de grond).

Noodkap tamme kastanje aan Kruisbergseweg in Zelhem

Op 29 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tamme kastanje voor het woonhuis Kruisbergseweg 52 in Zelhem. De boom, met een stamdiameter van 1.10 meter, zou in zeer slechte conditie verkeren. De indiener van de kapaanvraag wil op zijn perceel geen boom herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 augustus.

Op 10 augustus besluit de gemeente een (nood)kapvergunning af te geven voor de kastanjeboom. De boom takelt af en vormt een direct gevaar voor de omgeving. De droogte is
mogelijk de oorzaak van het afsterven van de boom.

Aan de kapvergunning, die op 14 augustus gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar op het perceel een nieuwe loofboom plant.

Kapaanvraag voor 33 bomen voor nieuwe stal aan Broekweg in Wichmond

Op 28 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor diverse bomen op het adres Broekweg 5 in Wichmond vanwege nieuwbouw van een stal en de aanleg van een zogeheten sleufsilo.

Het blijkt te gaan om enerzijds een singel langs de bestaande kuilplaat. Hier staan nu 4 essen met een stamomtrek van 120 tot 165 cm en 11 zomereiken met een stamomtrek van 100 tot 165 cm. Op de tweede locatie staan nu 4 zomereiken met een stamomtrek van 120 tot 170 cm, 13 essen met een stamomtrek van 105 tot 185 cm en één berk met een stamomtrek van 165 cm.

De eigenaar gaat de stal “landschappelijk inpassen” volgens de
bestemmingsplanprocedure uit 2016.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 1 augustus.

Bomen zorgen (ook) voor koelte

Bomen zorgen niet alleen voor zuurstof, opname van kooldioxide, een prettige leefomgeving en schoonheid maar ook voor soms broodnodige schaduw, zeker in de warme zomers die we de afgelopen jaren hebben. Bomen zijn onmisbaar als het gaat om verkoeling van dorp en stad,. Deze natuurlijke verkoeling kost daarbij helemaal niets.

 

Kapvergunning voor acacia aan Monumentenweg in Hoog-Keppel

Op 9 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia en het toppen van een andere acacia op het adres Monumentenweg 5 in Hoog-Keppel, omdat die volgens de bewoners te groot wordt.

In de tuin staan twee grote acacia’s. Eén lijkt af te sterven, de andere is gezond.

De eigenaar wil geen boom herplanten, maar een ‘haag’ met verschillende struiken en boomsoorten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 juli.

Op 29 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken voor de acacia die aan het afsterven is. Hoewel de acacia ernaast gezond en vitaal is, adviseert de gemeente de gesteltakken in te korten. Deze boom heeft een grote brede kroon met lange gesteltakken. Door deze kroon in te nemen, neemt het gevaar af van het eventueel afbreken van de takken bij storm of harde wind. Door het op een verantwoorde manier innemen van de kroon door een boomverzorger kan deze acacia behouden blijven en heeft hij nog een lange
toekomstverwachting.

Voor de andere acacia moet de eigenaar binnen een jaar in de tuin een nieuwe loofboom planten.

De kapvergunning is op 4 augustus gepubliceerd.

Kapaanvraag voor eiken en beuken aan Greffelinkallee in Hummelo

Op 28 juli ontving de gemeente een aanvraag van Van Lanschot Nannega Naus rentmeesters BV voor een kapvergunning voor eiken en beuken aan de Greffelinkallee in Hummelo. Het betreft het vellen van de laanbeplanting. Aanleiding hiertoe vormt de teruglopende vitaliteit van de bomen en spontane takbreuk zoals die onlangs plaatsvond.

De eigenaar gaat in de laan nieuwe inlandse eiken planten.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 1 augustus.

De aanvraag zal niet door de gemeente behandeld worden, omdat deze bomen onder de Natuurbeschermingswet (de oude Boswet) vallen. Daarover gaat de provincie.

Geen kapvergunning nodig voor “een boom” aan Ruurloseweg in Hengelo

Op 2 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een “boom” op het achtererf van de woning Ruurloseweg 74 in Hengelo. In de aanvraag zelf gaat het om meerdere bomen. De soort wordt niet genoemd. Ook de reden is onduidelijk. Het zou gaan om het vervangen van een MSR-ruimte en het wijzigen van MS-kabels (?).

Over de gebruikelijke herplant staat in de kapaanvraag ook niets.

Deze aanvraag is gepubliceerd op 7 juli.

Op 1 augustus meldt de gemeente dat tijdens de beoordeling van de aanvraag gebleken is dat geen vergunning nodig is voor het kappen van de boom. Over herplant wordt daardoor ook niet meer gesproken.

Reeds kapvergunning voor 2 eiken en 2 esdoorns aan Dorpsstraat in Halle

Op 22 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken en twee esdoorns op het adres Dorpsstraat 20-22 in Halle, op het achterf grenzend aan een perceel aan de Fortstraat. Het gaat om één eik en twee esdoorns die zware brandschade hebben en afsterven vanwege een brand in 2013 (!). De andere eik staat tussen twee grote eiken en “geeft schade door te korte afstand”, aldus de indiener van de kapaanvraag.

In 2013 is reeds een kapvergunning verleend voor één eik. Ook is toen een esdoorn flink gesnoeid. Ter compensatie is een nieuwe eik geplant.

Nu wil men het bedrijfspand aan de Fortstraat 2 opnieuw gaan opbouwen.

Over herplant ter compensatie van de vier eventueel te kappen bomen wordt in de aanvraag niet gerept.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 juli.

Op 21 juli reeds (!) besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Eén eik en twee esdoorns hebben door de brand in 2013 bij het naastgelegen bedrijfspand
brandschade opgelopen: de twee esdoorns zijn inmiddels dood. De eik heeft dermate veel
schade opgelopen dat de boom nu voor tweederde dood is en verder zal afsterven.
De andere eik staat tussen twee grote eiken en heeft bijna geen kroon gevormd. Hij is bovendien scheef gegroeid. Door deze eik te verwijderen, krijgen de twee grote eiken ernaast meer ruimte om verder uit te groeien.

Aan de kapvergunning voor de 4  bomen zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 3 nieuwe loofbomen plant op zijn perceel, één minder dus.

De kapvergunning is op 1 augustus gepubliceeerd.

Kapvergunning voor esdoorn aan Halseweg in Zelhem

Op 11 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn op het adres Halseweg 10 in Zelhem. Het zou om een boom gaan die al eerder gekandelaberd is en uit negen stammen bestaat.

De drie achterburen zouden om de kap vragen.

Over de noodzakelijke herplant ter compensatie staat in de kapaanvraag niets.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 16 juni.

Op 28 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Vereniging Bomenbelang had de gemeente geadviseerd de kapaanvraag niet te honoreren, omdat de esdoorn nog gezond is en geen gevaar oplevert. Ter plekke blijkt niet dat de boom onevenredige overlast in welke vorm dan ook veroorzaakt. In de kapaanvraag wordt die overlast ook niet nader geduid.

De gemeente redeneert echter als volgt: Een boom kan met zijn wortels en kroon schade veroorzaken aan bouwwerken of verhardingen. Wortels kunnen door diktegroei schade veroorzaken aan onder andere muren, keermuren, rioleringen en leidingen. Takken kunnen, bij wind en storm, schade veroorzaken aan daken en gevels. Schade aan gebouwen wordt door de gemeente zwaarder gewogen dan schade aan tuinmuren en verharding. De directe relatie tussen de schade en de boom dient aantoonbaar gemaakt te worden voordat maatregelen aan de boom worden overwogen. Die maatregelen zijn in het meest simpele geval het snoeien van de wortels of de kroon en in het meest zware geval het kappen van de boom of het aanpassen van de bouwconstructie zodat de schade wordt hersteld.

Deze esdoorn bestaat uit negen stammen die uit één stamvoet komen. Volgens de gemeente lijkt het er op dat hier eerder één esdoorn heeft gestaan die verwijderd is en dat dit de nieuwe uitlopers zijn op de oude stamvoet van de boom. Hoewel de boom gezond is, zal deze in de nabije toekomst voor problemen kunnen gaan zorgen. De stammen verdringen elkaar bij de stamvoet door diktegroei, waardoor ze uit elkaar groeien en minder stabiel worden. Het is
aannemelijk dat de stammen hierdoor in de nabije toekomst bij harde wind of storm
kunnen omvallen.

Omdat het hier volgens de gemeente een zogeheten basisboom betreft,  kan de boom eenvoudig  “ingewisseld” worden zijn voor een andere boom.

Even verderop staat in het kapbesluit dat “de schade aan gebouwen echter dermate is dat het in stand houden van de esdoorn niet opweegt tegen de overlast ervan”. Van schade wordt echter niet gerept in de kapaanvraag.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant op het perceel.

De kapvergunning is gepubliceerd op 1 augustus.