Maandelijks archief: september 2015

‘Overleg’ over plannen tot kaalslag in uiterwaarden IJssel

Onlangs vond opnieuw overleg plaats over de plannen van Rijkswaterstaat om zo veel mogelijk bomen en struiken te kappen in de uiterwaarden van de IJssel om de doorstroming in de rivier bij overstromingen niet te hinderen.

Vereniging Bomenbelang praatte woensdag 2 september samen met vertegenwoordigers van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en KNNV Arnhem op het kantoor van Rijkswaterstaat in Arnhem over de ingediende zienswijzen op het plan Stroomlijn. ‘Stroomlijn’ is de naam van het plan van Rijkswaterstaat, dat in feite een aanvulling vormt op het veel grotere plan ‘Ruimte voor de Rivier’, dat momenteel in uitvoering is rond onder andere Zutphen en Deventer.

Volgens vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat voldoen de grootschalige werkzaamheden van ‘Ruimte voor de Rivier’ niet. Een doorrekening van de oorspronkelijke plannen vorig jaar leverde de conclusie op dat de uiterwaarden meer groen bevatten dat de doorstroming kan tegenhouden dan waar men enkele jaren daarvoor van uitging. Overstromingen van de IJssel blijven mogelijk, aldus Rijkswaterstaat, en daarom wil deze dienst in principe alle groen verwijderen omdat dit de doorstroming belemmert. Omdat een deel van de bomen en struiken echter wettelijk beschermd is, mag Rijkswaterstaat daar niet aan komen. Het betreft zo’n 30 tot 50 procent van al het groen. Daaronder zouden ook de monumentale bomen vallen die langs de IJssel staan.

In dezelfde week praatte een afvaardiging van het bestuur van Bomenbelang met de gemeenteraadsfractie van D66 in Bronckhorst over de plannen van Rijkswaterstaat.

Ook de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Bronckhorst heeft het college van B & W om informatie over hun standpunt gevraagd. Het college geeft aan in hun concept-besluit voorwaarden te hebben gesteld. Welke voorwaarden is vooralsnog onduidelijk. De PvdA heeft daarom nu naar die voorwaarden gevraagd en inzage in het concept-besluit.

Vereniging Bomenbelang heeft tot op heden nog geen antwoord ontvangen van het college van B & W over de reactie vanuit Bronckhorst op de vraag om medewerking aan de plannen van Rijkswaterstaat.

Geen kapvergunning voor eik aan het Margriethof

Op 20 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Margriethof 26 in Hengelo. De eigenaar heeft enige tijd geleden een stuk grond van de gemeente gekocht waar de eik op stond. In de jaren dat de gemeente nog eigenaar was, is de boom fors gesnoeid. Toch wil de huidige bewoner de eik laten kappen, vanwege de takken die er uit vallen.

Op 9 september besloot de gemeente geen kapvergunning te verlenen. De eik vormt volgens haar één geheel met de eiken naast het huis. Bovendien is de boom gezond en vitaal.

Het besluit is gepubliceerd in Contact op 15 september.

Kapvergunning voor een lindeboom aan de Wichmondseweg in Baak

Op 17 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een lindeboom aan de Wichmondseweg 11c in Baak. Die linde is stervende volgens de eigenaar van het perceel. Een eerdere kapaanvraag vorig jaar november werd door de gemeente geweigerd, omdat de boom nog voldoende vitaal bleek. Sindsdien zou de vitaliteit sterk achteruit gegaan zijn.

De linde maakt deel uit van een rij van 4. De andere linden staan bij de buren op het perceel.

De indiener van de kapaanvraag wil een nieuwe linde planten op de vrijkomende plek.

Op 4 september besloot de gemeente de kapvergunning alsnog te verlenen. De lindeboom heeft een hoge cultuurhistorische en beeldbepalende waarde maar verkeert inmiddels in een slechte staat.

De gemeente verlangt wel dat de eigenaar een nieuwe lindeboom plaatst met een stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte.

Het besluit is gepubliceerd in Contact op 15 september.

Kapvergunning voor 7 essen en 3 eiken bij IKC in Steenderen

Op 20 juli diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor 7 essen en 3 eiken aan de Prins Bernhardlaan in Steenderen. De bomen moeten wijken voor het nieuwe zogeheten Integraal KindCentrum (IKC) in dit dorp. In verband met de komst van dit centrum voor kinderen en vooral de parkeerplaats ernaast wil de gemeente de genoemde tien bomen kappen en nieuwe bomen planten op andere plekken. De herplant betreft 3 esdoorns, 2 eiken, 5 platanen en één moerbei.

De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 31 juli en gepubliceerd in Contact op 5 augustus.

Vereniging Bomenbelang gaat akkoord met het weghalen van de bomen en de herplant. Verder is afgesproken met de gemeente dat op het parkeerterrein de rij platanen over de gehele breedte uitgebreid wordt. Er komen dus meer dan 5 platanen.

Op 3 september besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit kapbesluit is gepubliceerd in Contact op 8 september.

Kapvergunning voor een beuk op het kerkhof in Hengelo

Op 24 augustus is een aanvraag voor een kapvergunning ingediend voor één van de twee treurbeuken op de algemene begraafplaats aan het Iekink in Hengelo. Deze boom staat in het landelijk register van monumentale bomen. De treurbeuk is aangetast door zwammen. Een deel van de kroon is al eerder afgebroken. De gemeente vreest dat afgestorven takken van de beuk voor schade zullen zorgen aan de grafstenen.

De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 28 augustus en gepubliceerd in Contact op 1 september. Op 8 september meldt de gemeente in Contact dat de vergunning verleend is. Digitaal wordt dit pas op 6 oktober bekendgemaakt.

De gemeente zal op ongeveer dezelfde plek een nieuwe beuk planten.

Noodkap notenboom aan Burg. Rijpstrastraat in Zelhem

Op 24 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Burgemeester Rijpstrastraat 14a in Zelhem. Hij zou rot zijn en een gevaar opleveren voor de directe omgeving, aldus de indiener van de aanvraag. Hij wil geen boom herplanten.

De aanvraag is digitaal gemeld door de gemeente op 28 augustus en gepubliceerd in Contact op 1 september.

De notenboom is reeds geveld.

De eigenaar moet een treurbeuk planten met een minimale stamomtrek van 14 tot 18 cm op één meter hoogte, ter compensatie van de notenboom.

Kapvergunning voor 2 lindebomen aan Menkhorsterweg

Op 17 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee lindebomen op het adres Menkhorsterweg 4 in Hengelo. De twee zeer oude bomen verkeren allebei in slechte staat. Ze zijn jaren geleden fors ingenomen en nu deels hol van binnen.

De aanvraag is op 31 juli digitaal bekendgemaakt en op 4 augustus gepubliceerd in Contact.

Op 4 september besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Aan de vergunning zit een herplantplicht vast voor twee lindebomen met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte.