Maandelijks archief: maart 2015

‘Niet meer kappen tot 1 augustus’

Na al het kap- en zaagwerk afgelopen winterseizoen wordt het nu eindelijk weer rustig in de bossen en in de dorpen.

De gemeente adviseert, zoals gebruikelijk, in verband met het broedseizoen, vanaf nu tot 1 augustus geen kapwerkzaamheden meer te verrichten. Volgens de Flora- en Faunawet is het verboden beschermde dieren te verontrusten en/of hun nesten te verstoren.

Kapvergunning voor notenboom aan Timpweg

Op 17 februari is bij de gemeente Bronckhorst een aanvraag ingediend voor de kap van een notenboom op het adres Timpweg 4 in Steenderen. Deze aanvraag is op 24 februari gepubliceerd in Contact en digitaal gemeld. Waarom de notenboom weg zou moeten, wordt niet duidelijk.

Op 13 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De gemeente meldt dit op 24 maart (zowel digitaal als in Contact). Tegen dit besluit kan vanaf 13 maart tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden. Dit betekent dat inmiddels al bijna twee weken hiervan verstreken zijn!

Ook uit de informatie bij het besluit wordt niet duidelijk waarom deze notenboom gekapt moet worden. De conditie van de boom is ‘redelijk’ en de toekomstverwachting ‘gemiddeld’.

De gemeente verwijst niet naar de herplantplicht.

Kapvergunning voor notenboom aan Rubensstraat

Op 18 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het achtererf van het adres Rubensstraat 13 in Zelhem. De eigenaar van het pand vindt de boom te groot worden. Hij klaagt over te weinig licht in zijn huis en dat van de buren. Op de plek waar de notenboom moet verdwijnen, is volgens hem geen plaats voor een nieuwe (!). Herplant op het perceel (niet per se de plek waar de boom die gekapt moet worden) is in principe regel bij de toewijzing van een kapvergunning door de gemeente.

De aanvraag is gepubliceerd op 24 februari en op die dag ook digitaal bekendgemaakt.

Op 13 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit is digitaal bekendgemaakt op 21 maart. In Contact wordt het besluit openbaar gemaakt op 24 maart. Vanaf 13 maart (!) geldt de termijn van zes weken waarin bezwaar tegen dit besluit ingediend kan worden. De gemeente eist geen herplant. In het besluit staat dat de notenboom nog vitaal is.

Kapvergunning voor eik aan Hofstraat

Op 16 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Hofstraat 23 in Hengelo. De eik staat naast de oprit van het huis, op de hoek met de Heurne. Volgens de eigenaar zorgen de wortels van de boom ervoor dat de stenen van de oprit los komen te liggen. Hij wil op die plek geen boom herplanten. Herplant op het perceel van een soortgelijke boom is in principe regel bij het verlenen van een kapvergunning.

Op 13 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen, hoewel in het besluit staat dat de eik gezond is en op ruime afstand van het huis staat (8 meter). De gemeente eist geen herplant.

Dit besluit, waartegen vanaf 13 maart tot zes weken nadien bezwaar ingediend kan worden, is op 21 maart digitaal bekendgemaakt en op 24 maart openbaar gemaakt in het huis-aan-huisblad Contact.

Kapvergunning voor eik aan Strodijk

Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een eik bij de uitrit van het pand Strodijk 6 in Vorden. De aanvraag is op 20 februari digitaal gemeld. In Contact is de aanvraag op 24 februari gepubliceerd.

De eigenaar wil de eik kappen om meer uitzicht te krijgen vanaf zijn uitrit op de Strodijk. De boom zou enigszins beschadigd zijn. Herplant van een boom ter compensatie wijst hij af.

De Amerikaanse eik is niet beschadigd en vormt de laatste boom in een rij aan de Strodijk.

Op 11 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit maakte de gemeente digitaal openbaar op 20 maart. In Contact is het besluit openbaar gemaakt op 24 maart. De eik verkeert in een goede conditie; alleen de kroon van de boom ziet er iets minder vitaal uit, zo staat in het besluit van de gemeente te lezen.

Ter compensatie eist de gemeente dat de eigenaar van de Amerikaanse eik twee inlandse eiken plant op zijn perceel aan de Strodijk.

Kapvergunning voor 5 essen aan Akkerweg in Zelhem

De gemeente heeft op 5 februari een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor 5 essen op het adres Akkerweg 4 in Zelhem. Dit meldt de gemeente digitaal op 17 februari.

In het huis-aan-huisblad Contact is niets gemeld over deze aanvraag. Wel meldt Contact op hetzelfde adres een aanvraag voor een paasvuur (!).

Op 9 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Tegen dit besluit, dat digitaal is bekendgemaakt op 19 maart en op 24 maart gepubliceerd is in Contact, kan nu bezwaar aangetekend worden. daarvoor geldt een termijn van zes weken, maar deze gaat in op het moment dat het besluit genomen is en niet het moment waarop het besluit openbaar gemaakt is, aldus de gemeente!! In dit geval is het besluit pas 10 dagen nadien bekendgemaakt en dan alleen nog maar digitaal.

De essen staan aan de rand van een weiland. Door bodemverdichting takelen de bomen af, aldus de gemeente. Deze eist dat de eigenaar op dezelfde locatie (!) 5 populieren plant ter compensatie van de essen.

Fraaie boomfeestdag in de gemeente Bronckhorst

IMG_8955

 

IMG_9001

Wethouder Seesing wees de kinderen erop dat ze boompjes planten voor de toekomst ("voor jullie kinderen") (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang)

Wethouder Seesing wees de kinderen erop dat ze boompjes planten voor de toekomst (“voor jullie kinderen”). Deze locatie, de Zomervreugdweg tussen Hengelo en Vorden, was één van de zes in Bronckhorst waar geplant werd (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Aan de jaarlijkse Boomfeestdag op 18 maart, waarop schoolgaande kinderen jonge boompjes planten, namen dit jaar ruim 200 kinderen deel uit de groepen 7 van in totaal 9 basischolen uit de gemeente Bronckhorst: St. Martinus uit Baak, De Leer en Bekveld uit Hengelo, De Woordhof uit Hummelo, St. Joannesschool uit Steenderen, De Rank uit Toldijk, de Dorpsschool en Het Hoge uit Vorden en de Jan Ligthartschool uit Zelhem. De organisatie lag – evenals de afgelopen twee jaar –  in handen van het comité Boomfeestdag Bronckhorst, dat in 2012 de organisatie van deze dag overnam van de gemeente. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de hoveniersbedrijven Inhetgroen, Piek Zweverink en Velhorst Groot Groen.

De gemeente was overigens wel duidelijk present op de diverse locaties van Boomfeestdag. De wethouders Jan Engels en Paul Seesing kwamen langs, evenals de plaatsvervangend burgemeester.

De locaties waar boompjes werden geplant, waren: Zomervreugdweg 3 in Vorden, Velswijkweg 1a in Zelhem, Lamstraat 1 in Toldijk, het voetbalterrein in Steenderen en de schoolpleinen van De Rank in Toldijk en De Woordhof in Hummelo. Op het plein van de christelijke basisschool De Rank werden enkele ‘christelijke’ bomen geplant, zoals de valse christusdoorn, de hemel- en judasboom. De drie laatste locaties zijn openbaar terrein, ook de aanplant aan de Velswijkweg zal in de toekomst goed te volgen zijn, omdat hier een wandelpad aangelegd wordt. De boompjes aan de Zomervreugdweg blijven in de toekomst vooralsnog helaas aan het oog onttrokken, omdat ze achter een klein bosperceel liggen en vanaf de straat niet bereikbaar.

De kinderen die meewerkten met het planten van de boompjes, kregen van de organisatie een krentenboompje mee naar huis om in de eigen tuin te planten.

IMG_8971

IMG_8996

‘Hoorzitting’ over reeds gekapte notenboom aan Het Wiemelink tijdens bezwaarschriftenprocedure

De eigenaar van het pand Het Wiemelink 1 in Vorden heeft op 29 januari de notenboom voor het huis laten kappen. Tegen de kapvergunning had Vereniging Bomenbelang bezwaar ingediend. De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst moest dat bezwaar nog behandelen.

De gemeente ontving op 14 november de aanvraag voor de kap van de notenboom aan Het Wiemelink 1 in Vorden. Op 15 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit werd gepubliceerd in Contact op 23 december. Digitaal is dit besluit overigens pas op 13 januari jl. bevestigd.

Op 13 januari laat de gemeente weten de kapvergunning verleend te hebben, omdat gevaar bestaat voor het uitscheuren van een tak. De notenboom verkeert volgens de gemeente in een gemiddelde tot slechte conditie.

Volgens Vereniging Bomenbelang stond de notenboom er goed bij en bestond geen reëel gevaar voor het uitscheuren van takken. De boom bepaalde het aanzicht van Het Wiemelink.

De vereniging tekende daarom bezwaar aan tegen de kapvergunning. Het verlenen van een kapvergunning moet op meer gebaseerd zijn dan een angst voor het eventueel mettertijd uitscheuren van een tak.

Bomenbelang stelde voor om desnoods de tak aan de straatkant enigszins te snoeien, zodat het evenwicht van de boom meer naar het midden verlegd wordt en uitscheuren sowieso niet meer aan de orde is.

Hoewel de notenboom dus al geveld is, liet de gemeente de hoorzitting doorgaan. Overigens was hierbij voor de eerste maal geen sprake van een formele zitting van de Commissie Bezwaarschriften, maar waren slechts twee ambtenaren van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Bronckhorst om ons bezwaar nogmaals aan te horen. Volgens hen had Bomenbelang een voorlopige voorziening kunnen aanvragen bij de rechtbank in Zutphen om kap tijdens de bezwaarschriftenprocedure te voorkomen. Vereniging Bomenbelang vindt deze gang van sprake principieel onjuist. De gemeente neemt hiermee de bezwaarschriftenprocedure niet serieus. Bovendien jaagt ze derden op onnodige kosten. Het aanvragen van een voorlopige voorziening, waarbij de rechtbank uitvoering van het kapbesluit blokkeert, kost per geval circa 200 euro.

Overigens was bij de ‘hoorzitting’ op 9 maart dus formeel niemand van de gemeente aanwezig om het kapbesluit te verdedigen.

De aanvrager van de kapvergunning is begin maart overleden.

Kapvergunning voor 2 essen aan De Heurne

De eigenaar van het pand De Heurne 19 in Hengelo heeft een aanvraag voor een kapvergunning voor twee essen (met een doorsnede van 60 cm op 1.30 meter hoogte)  ingediend bij de gemeente. Deze aanvraag is digitaal gemeld door de gemeente op 6 februari en in Contact op 10 februari. De eigenaar vreest dat takken uit de boom op het huis vallen. Hij wil geen boom herplanten.

Op 10 maart meldt de gemeente in het huis-aan-huisblad Contact dat het besluit gevallen is om de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente zijn de essen niet vitaal meer en verkeren ze ook niet meer in een goede conditie. De bomen worden door de laanbeplanting weggedrukt en gaan scheef groeien. Herplant op die plek is daarom niet mogelijk en wenselijk, aldus de gemeente.

Het besluit is genomen op 2 maart. Vanaf die datum tot zes weken nadien kan bezwaar gemaakt worden. Digitaal is het besluit op 12 maart bekendgemaakt.

Kapvergunning voor beuk op begraafplaats Vorden

Op 23 februari heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een beuk op het kerkhof in Vorden. Deze aanvraag is digitaal gemeld op 27 februari en gepubliceerd in Contact op 3 maart.

Op 25 februari besloot de gemeente zichzelf de kapvergunning te verlenen. Volgens een groenmedewerker is de solitaire beuk niet vitaal meer, bevat de boom veel dood hout en verkeert de beuk in het algemeen in een slechte conditie. Er bestaat gevaar voor bezoekers van het kerkhof. Bijna de gehele kroon is afgestorven. De beuk ondervindt last van zwammen.

De gemeente zal op dezelfde plek een nieuwe beuk planten met een stamdoorsnede van 12 tot 14 cm op 1.30 meter boven maaiveld.

Het besluit is digitaal bekendgemaakt op 7 maart en gepubliceerd in Contact op 10 maart.