Bomenbelang zoekt nieuw bestuurslid

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst zoekt een nieuw actief bestuurslid. Hij of zij (de laatste heeft de voorkeur vanwege de huidige samenstelling van het vijfkoppige bestuur) krijgt de rol van penningmeester maar kan zich ook bezig houden met de ledenadministratie en overleg met derden (gemeente, provincie, instellingen en burgers).

Het bestuur vergadert één maal per maand. Voor het uitvoerende werk moet gerekend worden op één of twee dagdelen per week. Onkosten worden vergoed.

Natuurlijk verwachten we van het nieuwe bestuurslid interesse in groen in het algemeen en bomen in het bijzonder. Bomenkennis is daarbij een pré, evenals enige juridische kennis.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris: Peter Bielars (0575) 470 530 of via bomenbelang@gmail.com.   

Boomfeestdag op 22 maart

Dit jaar vindt Boomfeestdag plaats op woensdag 22 maart. In verband met de voorjaarsvakantie wijkt die datum af van de gebruikelijke derde woensdag van maart. Het is landelijk de 60e maal dat deze boomplantdag voor leerlingen van de hoogste klassen van de lagere scholen gevierd wordt. In Bronckhorst verzorgt al jarenlang een comité de plaatselijke activiteiten. In dit boomfeestdagcomité zitten vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de plaatselijke hoveniers Inhetgroen, Velhorst Groot Groen en Piek Zweverink.

Inmiddels hebben zes scholen zich aangemeld, uit Vorden, Hengelo, Steenderen en Toldijk. Ongeveer 150 leerlingen gaan sowieso jonge bomen planten. Het gaat om ’t Hoge en de Dorpsschool in Vorden, De Leer en Bekveld uit Hengelo, De Pannevogel uit Steenderen en De Rank uit Toldijk.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met boomfeestdagbronckhorst@gmail.com.

Geen garantie dat bomen voldoende beschermd worden

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft naar aanleiding van de op het laatste moment doorgevoerde wijziging in het het bomenbeleidsplan, dat plan afgekeurd. Het college van B & W wil voor alle zogeheten basisbomen die niet ‘thuis horen’ in één van de elf landschappelijke gebieden van de gemeente Bronckhorst de kapvergunning laten vallen. Om hoeveel bomen het gaat, blijft vooralsnog onduidelijk. Een inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden. Waarschijnlijk gaat het in de gemeente om in totaal 100.000 bomen, buiten die van de landgoederen. Daarvan valt ruim 90 procent onder de basisbomen.

Het college van B & W praatte begin februari voor de tweede maal over dit bomenbeleidsplan. De gemeenteraad behandelt het uiteindelijke voorstel in maart.

Het is geënt op het Landschapsontwikkelingsplan. Dat deelt Bronckhorst in in elf afzonderlijke landschapstypes. Per type is een lijst gemaakt welke bomen daar wel en welke niet thuishoren. Afhankelijk daarvan wordt al dan niet een kapvergunning verleend.

Deze ingewikkelde ‘kapverordening’ kost de ambtenaren waarschijnlijk meer tijd dan de huidige kapverordening die voor de gehele gemeente hetzelfde is. Dat heeft Bomenbelang al enkele jaren geleden de betreffende ambtenaren verteld toen gesproken werd over aanpassing van de kapverordening.

Belangrijkste punt blijft dat het nu voorliggende plan niet duidelijk is. Als vereniging die opkomt voor de bescherming van bomen kunnen we niet overzien hoe dit beleidsplan in de praktijk uitpakt. Verdwijnen er veel of weinig bomen en wat voor soort bomen gaan er verdwijnen? In plaats van de nadruk te leggen op de bescherming van alle bomen en de aanplant van een gevarieerd aanbod bomen die goed groeien in onze gemeente, ligt die nu op het toestaan van kap (zonder vergunning) van bomen die op die specifieke plek mogelijk wat minder thuis horen. Dat laatste begrip zegt een vereniging als Bomenbelang niet zo veel. Wij kijken naar hoe een boom groeit, bijdraagt aan het landschap en het welzijn van mensen. Echte exoten komen niet zo veel voor in Bronckhorst. Daarop de nadruk leggen, is niet nodig.

Door een aantal soorten bomen her en der kapvergunningvrij te maken en in andere gebieden in onze gemeente niet, ontstaat onduidelijkheid en een grote kans op illegale kap. Dat is iets wat we niet moeten willen in onze gemeente.

Overigens zijn we nogal ontstemd door de opmerking van wethouder Seesing in Contact dat “een enkeling in de klankbordgroep” tegen het bomenbeleidsplan is. Die enkeling betroffen de twee bomenorganisaties in die groep: Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en Bomenstichting Achterhoek. Zij vertegenwoordigen een flinke achterban en hebben veel kennis op bomengebied.

Gemeente reageert na 11 maanden op bezwaar Bomenbelang tegen weghalen meidoornhaag bij Aviko

Eerlijk gezegd hadden we geen beslissing meer verwacht van het college van B & W van de gemeente Bronckhorst op ons bezwaar van 29 februari 2016 (!) op het weghalen van een deel van een eeuwenoude meidoornhaag in de directe omgeving van Aviko in Steenderen. Vandaag, 1 februari 2017, ontvingen we dan toch per post het besluit. En daaruit blijkt dat de Commissie Bezwaarschriften het bezwaar van Vereniging Bomenbelang op 23 mei 2016 gedeeltelijk GEGROND verklaarde. Toch wijkt het college van B & W nu af van dit advies, omdat de Commissie Bezwaarschriften op alle drie toen voorliggende kapvergunningen apart had moeten adviseren. Die twee andere kapvergunningen betroffen de kap van lindes langs de dr. A. Ariënstraat en de L. Dolfingweg, ook ten behoeve van de uitbreiding van Aviko.

Lees verder

Advies over terugbrengen laanbomen bij Zonnekamp in Zelhem

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst adviseert momenteel ProWonen en zorginstelling Markenheem over het terugbrengen en versterken van de laanbeplanting langs de Hengeloseweg in Zelhem ter hoogte van het zorgcentrum Zonnekamp. Op dat nu deels braakliggende terrein staan nog twee beuken, die helaas gekapt gaan worden omdat de nieuwe bebouwing die de komende jaren verrijst, tot daar reikt. Op 8 december praatte de vereniging over het bomenplan met ProWonen en Markenheem. Lees verder

Bomenbelang plant katsoeraboom

foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang

Deze katsoeraboom kan zeker zo’n 10 tot 12 meter hoog worden (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Vereniging Bomenbelang plantte op haar jaarlijkse boomplantdag op zaterdag 26 november een katsoeraboom op de parkeerplaats De Bleek in Vorden (aan de westkant bij Albert Heijn). De vereniging schenkt deze boom aan de projectgroep Baakse Beek. De aanplant zou de afsluiting van de eerste werkzaamheden rond de beek betekenen, ware het niet dat de gemeente nog moet beginnen met de aanplant van groen. Dit groen komt langs de weg tussen de Dorpsstraat achter Albert Heijn en langs de HEMA én de Baakse Beek. Deze ‘rode loper’ krijgt dus een groene aankleding: tegen de gevels van de winkels komt beplanting. Het moet de mensen meer naar de beek trekken. Bij het planten waren ook leden van de projectgroep aanwezig.

Lees verder

Hoe gaan we om met bomen?

In theorie is de bescherming van bomen meestal wel goed geregeld, maar in de praktijk zijn bomen vaak overgeleverd aan willekeur en desinteresse. Een goed voorbeeld hiervan is momenteel te zien bij station Vorden. Daar worden woningen gebouwd deels onder de kroon van de forse eiken die daar al decennia staan. In principe had de gemeente Bronckhorst hiervoor al geen toestemming mogen verlenen. Maar de afgelopen weken wordt het nog bonter. De aannemer zette zijn bouwcontainers bovenop de boomvoet zo ongeveer tegen de eiken aan (zie de foto’s hieronder).

Bomenbelang meldde dit half oktober aan de gemeente. Die heeft na enige tijd de projectleider gesproken. Zij maakten de afspraak dat één container gedraaid zal worden zodat die iets verder van de boomvoet af komt te staan. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een kraan die in de tweede week van november beschikbaar is.

Een oplossing is dit natuurlijk niet. De containers horen daar niet thuis.

container-op-boomvoet-1

container-op-boomvoet-3

container-op-boomvoet-2

Excursie op ’t Waliën goed bezocht

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst verzorgde in samenwerking met Natuurmonumenten op zaterdag 8 oktober een excursie op ’t Waliën tussen Zutphen en Lochem. De ontvangst was in het Koetshuis, rechts van het landhuis aan de Lochemseweg (nr. 27). De wandeling duurde ongeveer twee uur. Ruim 20 mensen namen deel aan de excursie. Tijdens deze tocht gaf Natuurmonumenten uitleg over hoe zij omgaat met dit natuurgebied.

't Waliën kent veel lanen. Dit is één van de oudste met tot 45 meter hoge Douglas sparren (foto: Hans Thijssen).

’t Waliën kent veel lanen. Dit is één van de oudste met tot 45 meter hoge Douglassparren (foto: Hans Thijssen).

In het nog vrij jonge landgoed 't Waliën heeft Natuurmonumenten de afgelopen jaren verschillende nieuwe lanen met inlandse eiken geplant (foto: Hans Thijssen).

In het nog relatief jonge landgoed plantte Natuurmonumenten de afgelopen jaren ook verschillende nieuwe lanen met inlandse eiken aan (foto: Hans Thijssen).

’t Waliën maakte vroeger deel uit van een groot heidegebied, waaronder ook het Groote Veld viel. Het is nu een gevarieerd landgoed met bossen, poelen en fraaie oudere en nieuwe bomenlanen.

De tuin bij het landgoed (vlak bij de weg Lochem-Zutphen) is 100 jaar geleden ontworpen door tuinarchitect Leonard Springer. Daar staat onder andere een reusachtige treurbeuk. Deze boom is ruim een eeuw oud. De omvang van de kroon bedraagt ongeveer 100 meter. Natuurmonumenten, die sinds 1982 eigenaar is van het hele landgoed, renoveerde de tuin vorig jaar. Diverse zichtlijnen zijn weer open gemaakt.

Het landhuis is niet toegankelijk, de tuin voor een belangrijk deel wel.

De tuin van landgoed 't Waliën, die deels toegankelijk is (foto: Hans Thijssen).

De tuin van landgoed ’t Waliën, die voor een belangrijk deel toegankelijk is (foto: Hans Thijssen).

 

De meer dan een eeuw oude treurbeuk in de tuin van landgoed 't Waliën. De omvang van de 'kroon' bedraagt ruim 100 meter (foto: Hans Thijssen).

De meer dan een eeuw oude treurbeuk in de tuin van landgoed ’t Waliën. De omvang van de ‘kroon’ bedraagt ruim 100 meter (foto: Hans Thijssen).

Het hoofdgebouw van landgoed 't Waliën. Het wordt bewoond door een woongemeenschap (foto: Hans Thijssen).

Het hoofdgebouw van landgoed ’t Waliën. Het wordt bewoond door een woongemeenschap (foto: Hans Thijssen).

Bestuur zoekt nieuwe penningmeester

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang zoekt een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester Karel van Hal wil zijn functie na enkele jaren graag overdragen aan een nieuw persoon.

De nieuwe penningmeester maakt deel uit van het 5-koppige bestuur en is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. Naast het reguliere bijhouden van inkomsten en uitgaven moet de nieuwe penningmeester ieder jaar een begroting maken en de ledenadministratie van Bomenbelang bijhouden.

Soms zal de penningmeester ook samen met een ander bestuurslid overleg voeren met de gemeente, provincie of andere overheids- of particuliere (milieu- en natuur)organisaties.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Vereniging Bomenbelang: (0575) 470 530 of via bomenbelang@gmail.com.