Huishoudelijk regelement

Dit is een aanvulling op de vastgestelde statuten van 6 november 2020.
Laatste wijziging: 22 mei 2023
DOELSTELLING
De doelstellingen van de vereniging zijn verwoord in de statuten. In het meerjarig beleidsplan wordt uitgewerkt hoe de vereniging werkt aan het realiseren van haar doelstellingen.
BESTUUR
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. De taken en activiteiten van het bestuur worden afdoende beschreven in de statuten, artikel 9 t/m 13.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn
terstond herkiesbaar wanneer zij dit zelf aangeven. Ook kunnen kandidaten voorgedragen worden door de leden, waarbij deze voordracht volgens de statuten tenminste door een tiende van de leden ondersteund moet worden.
Het rooster van aftreden:
Anneke Voorend 2023 penningmeester
Ab van Peer 2023 voorzitter
Gerlinde Bulten 2024 bestuurslid
Rob Pastoor 2024 secretaris (vervanging)
Dick van Hoffen 2025 bestuurslid
WERKGROEPEN
De vereniging stelt uit het ledenbestand – indien nodig – werkgroepen samen die het bestuur
ondersteunen bij de uitvoering van haar taken dan wel zelfstandig advieswerkzaamheden voor hunrekening nemen (onder verantwoordelijkheid van het bestuur).
1. Kapvergunning commissie
De kapvergunning commissie bestaat uit minimaal twee leden die het beleid en de uitvoering van de gemeente op het gebied van aanvragen en afhandelen van kapvergunningen nauwlettend volgt en advies uitbrengt aan de gemeente.
De commissie volgt het beleid van de gemeente, provincie en andere instellingen/particulieren met kritische blik. Daarbij gaat de commissie uit van de bestaande relevante wetten en het
bomenbeleidsplan van de gemeente (november 2016) met de voorwaarden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving, herplantplicht en illegale kap (maart 2021) en de doelstellingen van de vereniging.
De commissie bestaat uit een verbindend bestuurslid en een coördinator die de andere leden
aanstuurt op zodanige wijze dat hij of zij op basis van verzamelde gegevens een gefundeerd advies uit kan brengen. Behalve het bestuurslid hoeven de andere leden van de commissie geen lid zijn vande VBB, maar op basis van deskundigheid gevraagd worden.
Taak van de coördinator:
o Beoordeling van kapaanvragen of groene activiteiten zoals door de gemeente aangekondigd;
o Opvragen van aanvullende informatie bij de gemeente of andere partijen;
o Leden van de commissie aansturen in geval van ontbrekende of ontoereikende informatie (een object bezoeken of fotograferen);

2 Beoordelen van voorgenomen ontheffingen van de Wet Natuurbescherming waarbij bomen
worden gekapt;
o Formuleren van een schriftelijk advies (gevraagd of ongevraagd) naar de gemeente of andere
relevante partijen betreffende de aangevraagde vergunning of vermelde activiteit;
o Het bijhouden van een actueel overzicht van aanvragen en afhandelingen;
o Het doen van handhavingsverzoeken in overleg met het bestuurslid binnen de kapcommissie.
Taak van de leden:
o Ondersteunen van de coördinator;
o Zelfstandig signaleren van (ernstige) beschadigingen en melden aan de coördinator.
Leden van de kapvergunning commissie zijn: Wim Vredevoogd (coördinator), Dick van Hoffen
(bestuurslid), Joost Bakker, Lidia Joly-van Tongeren en Gerard Klein Bramel.
2. Redactie commissie
De redactie commissie houdt zich bezig met het up-to-date houden van de website en eventueel activeren van andere kanalen (social media) om daarmee de communicatie van de vereniging met leden en derden te stimuleren. Het gaat ook om het schrijven van (positieve ) artikelen in weekbladen over bomen- en groenzaken.
Leden van de redactiecommissie zijn: Ab van Peer, Dick van Hoffen en Gerlinde Bulten.
3. Commissie boomfeestdag
De commissie bestaat uit minimaal twee leden die de landelijke boomfeestdag voorbereiden. Zij nemen deel aan de werkgroep die de dag in de gemeente Bronckhorst organiseren met leerlingen van basisscholen.
Leden van de commissie zijn: Gerlinde Bulten en Tienke Scholten.
SLOTBEPALINGEN
Ieder lid van de vereniging wordt geacht van het Huishoudelijk Reglement kennis te nemen.
Vaststelling van het Huishoudelijk Reglement in de ALV vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen.
Aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen door het bestuur worden aangebracht als het om actualisering van gegevens gaat. Bij inhoudelijke koerswijzigingen wordt het nieuwe
huishoudelijke reglement voorgelegd aan de ALV ter instemming.
In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter. Of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur en legt de beslissing achteraf ter goedkeuring aan de ALV voor.
Belangstellenden kunnen een exemplaar van dit reglement inzien en downloaden via de website. Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering, 16 oktober 2021.
Aanpassing: mei 2023.