Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement van de vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Dit is  een aanvulling op de in de laatste ALV vastgestelde statuten en wordt waar nodig jaarlijks aangevuld/gewijzigd.

De Vereniging heeft ten doel:

 • het behoud van waardevolle groenbeplantingen, houtopstanden, bomen -in het bijzonder monumentale bomen- en dergelijke binnen de Gemeente Bronckhorst, deze gemeente  hierna te noemen: “de Gemeente”;
 • het bevorderen van herplant van groen en bomen op strategische plaatsen binnen de Gemeente en het creëren van een draagvlak ten aanzien van het belang van een en ander.
 • het toezien op het beheer van groenbeplantingen, houtopstanden en bomen door overheden en andere betrokkenen;
 • het optimaliseren van het door overheden en andere betrokkenen gevoerde groen- en bomenbeleid en het geven van en bemiddelen bij beheers- en/of onderhoudsadviezen; en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden  of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, met name waar het de bevordering van de biodiversiteit betreft.
 • De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.

BESTUUR

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen plus een inkomende secretaris die benoemd moet worden door de ALV. De taken en overige activiteiten van het bestuur worden afdoende beschreven in Artikel 9 t/m 13 van de statuten.

Omdat bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar, is voor de komende jaren een rooster van aftreden samengesteld.

Jaar van aftreden:

Gerlinde Bulten 2021                     bestuurslid

Dick van Hoffen 2022                     bestuurslid

Anneke Voorend 2023                  penningmeester/secretaris

Ab van Peer 2023                             voorzitter

Bernadette Kop 2024.                    kandidaat secretaris

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar wanneer zij dit zelf aangeven. Ook kunnen kandidaten voorgedragen worden door de leden, waarbij deze voordracht volgens de statuten  tenminste door een tiende van de leden ondersteund moet worden.

WERKGROEPEN EN TAKEN.

De vereniging stelt uit het ledenbestand indien nodig werkgroepen samen die het bestuur ondersteunen bij de uitvoering van haar taken dan wel zelfstandig advieswerkzaamheden voor haar rekening nemen. (Onder verantwoordelijkheid van het bestuur)

 1. Kapvergunning commissie.

Korte omschrijving van doelstellingen en functioneren van de kapcommissie van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

De taak van de kapcommissie is het kritisch volgen van het beleid van de gemeente, andere overheden en betrokkenen en het al of niet gevraagd uitbrengen van adviezen hieromtrent. Daarbij gaat de kapcommissie uit van enerzijds het bomenbeleidsplan van de gemeente (vastgesteld in november 2016) en de voorwaarden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning en anderzijds de doelstellingen van de vereniging zoals hierboven omschreven.

De kapcommissie bestaat uit een coördinator die de andere leden (waaronder minstens 1 bestuurslid) aanstuurt op zodanige wijze dat hij of zij op basis van verzamelde gegevens een gefundeerd advies uit kan brengen. Met uitzondering van het genoemde bestuurslid hoeven de andere leden van de commissie niet perse lid te zijn van VBB. Zij kunnen ook op basis van hun deskundigheid gevraagd worden. Gezien de grote geografische spreiding van de gemeente zijn extra kapvergunning leden altijd welkom. Neem hiertoe contact op met het bestuur.

Taak van de coördinator.

 • Beoordeling van kapaanvragen of andere groene activiteiten zoals door de gemeente aangekondigd.
 • Opvragen van aanvullende informatie bij de gemeente of andere partijen.
 • Leden van de groencommissie aansturen in geval van ontbrekende of ontoereikende informatie. Dit betekend meestal dat een object bezocht en eventueel gefotografeerd moet worden.
 • Beoordelen van voorgenomen ontheffingen van de Wet Natuurbescherming waarbij bomen worden gekapt.
 • Formuleren van een schriftelijk advies (gevraagd of ongevraagd) naar de gemeente of andere relevante partijen betreffende de aangevraagde vergunning of vermelde activiteit.
 • Het bijhouden van een actueel overzicht van aanvragen en afhandelingen.
 • Het doen van handhavingsverzoeken in overleg met het bestuurslid binnen de kapcommissie.

Taak van de leden.

 • Ondersteunen van de coördinator
 • Zelfstandig signaleren van ernstige (al of niet moedwillige) beschadigingen aan de coördinator.

Leden van de kapvergunning commissie zijn:

Henk Slootjes,                   coördinator

Dick vanHoffen,               namens het bestuur

Joost Bakker

Lidia Joly-van Tongeren

Wim Vredegoor.

 

 1. Redactiecommissie.

De redactie commissie (in wording) bestaat momenteel uit drie bestuursleden (Ab van Peer, Dick vanHoffen en Gerlinde Bulten) die zich vooral gaan bezighouden met het vernieuwen van de website en eventueel activeren van andere kanalen (o.a. Facebook) om daarmee de communicatie van de vereniging met leden en andere content dragers te stimuleren.

MIDDELEN

Om de doelstellingen van de vereniging te realiseren zijn de jaarlijkse contributies onmisbaar, aangezien de vereniging geen subsidies ontvangt. Daarnaast is het beleid erop gericht het eigen vermogen te versterken door het genereren van inkomsten uit meerdere bronnen zoals het deelnemen aan seizoensmarkten, excursies en rondleidingen, eigen publicaties en donaties.

UITVOERING.

Jaarlijks stelt het bestuur een activiteitenplan met een bijpassende begroting op dat past binnen het beleidsplan .

Belangrijk daarin is de donatie van 1 of meer bomen in de gemeente Bronckhorst. Ook het organiseren van, of deelnemen aan andere boomplantacties vormt onderdeel van de activiteiten.

Meewerken aan de landelijke registratie van monumentale bomen is een belangrijke doorlopende activiteit, evenals het volgen van – en eventueel reageren op- gemeentelijke plannen ten aanzien van openbaar groen in het algemeen en bomen in het bijzonder. M.b.t de gemeente heeft dit inmiddels (maar niet uitsluitend) vorm gevonden in een kwartaaloverleg met de ambtelijke staf.

Samenwerking met andere organisaties (o.a. IVN, landelijke bomenstichting etc.) ziet het bestuur als onmisbaar voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van de vereniging.

SLOTBEPALINGEN.

Ieder lid van de vereniging wordt geacht van dit huishoudelijk reglement kennis te kunnen nemen.

Vaststelling van het huishoudelijk reglement in de ALV vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen. Veranderingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aan­gebracht indien tijdens een ALV deze voorgestelde veranderingen met een meerderheid van stemmen wordt aanvaard, en indien zij niet strijdig zijn met de Statuten en de Nederlandse wetgeving.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter. Indien deze beslissing niet strookt met de mening van een meerderheid van de tijdens de ALV aanwezige leden of wanneer een stemgerechtigde dit verlangt dan wordt er opnieuw gestemd en vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. (Artikel 17.3)

Belangstellenden kunnen een exemplaar van dit reglement inzien en downloaden via de website?