Uitleg en procedure kapvergunningen

Kappen van bomen (2)

U moet uw aanvraag voor een kapvergunning altijd duidelijk argumenteren. Als de reden voor de aanvraag niet genoemd wordt of onduidelijk blijft, zal de gemeente u alsnog daarnaar vragen. Ook moet u aangeven waar en wat voor bomen u ter compensatie aanplant. Kapaanvragen naar aanleiding van ‘overlast’ door bladafval of schaduw zullen vrijwel nooit gehonoreerd worden. Er moet sprake zijn van serieuze overlast, bijvoorbeeld gevaar voor afbreken van grote takken of het omvallen van een boom door scheefstand e.d.

De gemeente moet de aanvraag voor een kapvergunning beoordelen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden verlengd. De gemeente kan de beoordeling opschorten wanneer aanvullende gegevens van de aanvrager gewenst zijn. Zodra een besluit is genomen, publiceert de gemeente dit besluit in Contact op de gemeentepagina’s over ‘Verleende vergunningen’. Vanaf dat moment liggen het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken ter inzage op het gemeentehuis in Hengelo (de publieksbalie).

Als de gemeente de kapvergunning verleent, kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking aan de aanvrager (zie datum in Contact) een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Bronckhorst, de burgemeester of het college van B & W, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo. In het bezwaarschrift moet de naam en het adres van de indiener van het bezwaar staan, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de motivatie van het bezwaar en een handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet automatisch op. Dat gebeurt wel als u een voorlopige voorziening vraagt aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De uitvoering van het besluit (de kap) wordt dan opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Kapvergunningen treden in principe pas in werking daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn.

Kappen van bomen (1)