Jaarverslag 2020

Beste leden,

Aan het einde van dit jaar ontvangt u als lid het jaarverslag 2020 en het verzoek uw contributie voor 2021 te voldoen. 

Wilt u ons blijven steunen door minimaal € 15 over te maken op bankrekeningnummer NL 41 INGB  000 73 46 353 t.n.v. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst onder vermelding van ‘lidmaatschap 2021’? Een extra bedrag is natuurlijk van harte welkom. Bij voorbaat dank.

Het afgelopen jaar was met de pandemie een bijzonder jaar. Dit raakte ook onze vereniging. 

Bestuurszaken                                                                                                                                      Vanaf januari was Joost Bakker, zoals afgesproken, geen bestuurslid meer en in september heeft Peter Bielars het bestuur verlaten als secretaris. Omdat er nog geen vervangers zijn, bestaat het bestuur nu uit vier leden. De oproep voor een secretaris heeft tot op heden geen kandidaten opgeleverd.

De nieuwe statuten van de vereniging zijn in november ondertekend met meer duidelijkheid over de positie van de bestuurders. Tevens maken deze statuten de ANBI status mogelijk. De vereniging heet nu formeel Vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

Het bestuur heeft een kapvergunningcommissie in het leven geroepen. Er zijn vier leden bereid gevonden om hier zitting in te nemen: Joost Bakker, Wim Vredevoogd, Lida Joly-van Tongeren en Dick van Hoffen (namens het bestuur). Henk Slootjes zal de algehele coördinatie verzorgen. Met deze commissie kan de belangrijkste taak van de vereniging (de gemeente adviseren over kapaanvragen en kapbeleid) beter uitgevoerd worden. We kunnen advies uitbrengen over elke kapaanvraag voordat de bomenschouw plaatsvindt. 

Er is een privacy verklaring opgesteld die, volgens de ingevoerde wet uit 2018, verplicht is. Deze is op de website geplaatst en beschrijft hoe we met persoonsgegevens omgaan.

De Algemene Ledenvergadering moest vanwege de coronamaatregelen uitgesteld worden van april naar september en werd corona-proof gehouden op Wijngoed Kranenburg bij ons lid Henk Takken. Er is aansluitend een boeiende lezing verzorgd door het Waterschap over de Baakse Beek.

Het ledenbestand is in 2020 gegroeid naar 97 leden.

We hebben voor 2021 een mooie bomenmaandkalender gemaakt die te koop is. 

De website wordt geleidelijk vernieuwd, mede in verband met de ANBI eisen. Zo komt er een meerjarenplan alsmede een financiële verantwoording op de website. Ook wordt het  makkelijker om via de website lid te worden en te betalen als lid of donateur.

Activiteiten                                                                                                                                               Meerdere activiteiten konden geen doorgang vinden vanwege de corona maatregelen. Dat betrof:

 • De nationale boomplantdag in maart. Er zijn zonder medewerking van kinderen wel bomen en struiken geplant;
 • De goeden doelen markt in Vorden in mei;
 • De excursie op ’t Zelle in oktober;
 • Een rondgang langs potentiële monumentale bomen voor aanmelding in het landelijke register in het najaar;
 • De lokale boomplantdag in november;
 • De kerstmarkten in Kranenburg en Vorden in december.

Ook is de actie ‘1 boom mot kun’n’ (voor gratis bomen in het buitengebied) niet gehouden omdat de gemeente hiervoor niet tijdig een subsidieaanvraag bij de provincie heeft gedaan.

Onze jaarlijkse boom wordt in januari – in overleg met Hals Belang – geplant in Halle. Het wordt een rode kastanje op de parkeerplaats bij het dorpshuis De Korenaar.

Dick van Hoffen heeft een lezing verzorgd voor Vereniging Oud Vorden over (monumentale) bomen in het Achterhoekse landschap.

Inhoudelijke zaken                                                                                                                                  Het overleg met de gemeente (wethouder en beleidsmedewerkers groen, vergunningverlening en landschap) wordt per kwartaal gevoerd. Met een wisseling van ambtenaren en via video vergaderen loopt dat soms moeizaam. We kaarten veel aan rond kapvergunningen en procedurele zaken. Zo pleiten we voor een gezamenlijke schouw, praten we over de invoering van een compensatieregeling bij de kap van bomen en stellen we voor om een Boom Effect Analyse in te voeren. Ook kwam het slechte beheer door particulieren ter sprake, het ‘landje pik’ van gemeentelijke grond door agrariërs en het beleid voor bomen die niet onder de Boswet vallen. We hebben tevens de ruime parkeernorm aangekaart waardoor bij nieuwbouw soms bomen geofferd worden en de wenselijkheid van het weghalen van bestrating om overbelasting van het riool te voorkomen.

De vereniging gaat niet meer zelf bezwaar maken tegen kapvergunningen voor particulieren als omwonenden niet zelf bezwaar maken. Dit is  duur en levert  weinig op omdat alleen procedurele aanvechting mogelijk is. We gaan wel particulieren ondersteunen met advies en eventueel een bijdrage in de kosten indien zij bezwaar aantekenen.

Verder hebben we meegedacht over de Omgevingsvisie van de gemeente en over het provinciale bomenbeleid. Ook is er gesproken met en advies uitgebracht aan woningbouwvereniging ProWonen. 

In gesprekken en brieven is o.a. de gang van zaken aangekaart m.b.t.

  • het terrein van de Schildersoordschool in Zelhem (herplant van bomen elders).
  • de COOP in Vorden. De statiegeldactie heeft de vereniging bijna € 300 opgeleverd.
  • de nieuwbouw van de ALDI in Vorden (conform ons voorstel vier platanen en een amberboom geplant).
 • de bomen ten zuiden van Zelhem langs de weg naar Varsseveld (deze blijven staan).
 • 12 bomen langs N315 (rondom Zelhem) worden toch gekapt voor verbetering kruispunten in provinciale weg.
 • doorploegen wortels van lindebomen aan de Winkelsweg in Hengelo.

Het plan van het uitdunnen van eikenlanen door de gemeente ligt gevoelig bij de leden. In het eerste kwartaal van 2020 hebben we samen met de gemeente lanen bekeken. De gemeente kapt relatief jonge eiken die te dicht bij elkaar staan. Wij hebben er mede voor gezorgd dat het aantal te kappen bomen fors is verminderd tot 1.000 bomen in 13 lanen. Daarbij hebben we ingestemd op voorwaarde dat tegelijkertijd met de kap nieuwe bomen geplant worden (1 op 1), liefst ter plekke, zodat de lanen langer worden, gaten opgevuld worden en de laan zelf meer waarde krijgt. We staan bovendien alleen achter het uitdunningsplan als bomen te dicht bij elkaar geplant zijn en de blijvende bomen meer ruimte krijgen om uit te groeien tot fraaie exemplaren. Door reacties van andere partijen heeft de gemeente het aantal te kappen bomen bijgesteld naar 743 bomen. Goed nieuws.

Tot slot zijn we betrokken bij het opstellen van het regionale biodiversiteitsplan. Wij zijn mede initiatiefnemer van de werkgroep Biodiversiteit Achterhoek. De werkgroep bestaat uit een aantal lokale verenigingen en Landschapsbeheer Gelderland, Natuur en Milieu Gelderland en Natuurmonumenten regio Gelderland Oost en werkt aan verbetering van de gemeentelijk inzet voor versterking en behoud van de biodiversiteit. Er is een beschrijving gemaakt van het ideale gemeentelijk biodiversiteitsbeleid. Dit wordt in elk gemeente naast de uitkomst van de enquêtes in alle Achterhoekse gemeenten gelegd en met de gemeenten besproken. De gezamenlijke presentatie volgt nog in 2021. 

Publiciteit                                                                                                                                                       Er zijn enkele stukken van ons in Contact en op Facebook verschenen over wilde inheemse prunussen, ‘klimaatbomen’ (de ginkgo en de amberboom), de aanpak van de eikenprocessierups met biodiversiteit, vallende takken door de droogte, potentiële monumentale bomen in en rond Baak met de dikste populier van Nederland en de oudste boom van Baak en aandacht voor bomen langs provinciale wegen.

Namens het bestuur wens ik alle leden veel goeds en moois en veel groen in 2021.

Anneke Voorend

secretaris