Gemeenteraadsverkiezingen: het belang van groen

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft alle politieke partijen in de gemeente Bronckhorst in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart gevraagd aan te geven hoe het groenbeleid er de komende vier jaar uit moet gaan zien.

Hoe belangrijk vinden CDA, VVD, PvdA, D66, GroenLinks en Gemeentebelangen het groen in het buitengebied, maar zeker ook in de verschillende dorpskernen? Hoeveel geld moet gereserveerd worden voor groen in (ruimtelijke ordenings)plannen? Moet de bezuiniging op groenonderhoud gehandhaafd of teruggedraaid worden? Wat voor actie moet ondernomen worden om waardevolle en/of monumentale bomen in stand te houden? Hoe staan de partijen tegenover het nieuwe voorgestelde kapbeleid in de gemeente Bronckhorst?

Het zijn zo maar wat vragen die de partijen kunnen beantwoorden.

GroenLinks

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks is geen apart thema opgenomen inzake groenbeleid. Volgens de partij dienen groen en duurzaamheid in alle thema’s, of het nu gaat om economisch beleid, landschap of mobiliteit, doordrongen te zijn van de zorg voor ons milieu, het besef dat we duurzaam om moeten gaan met onze planeet (en dus ook met Bronckhorst) en behoedzaam om moeten springen met wat we als natuur hebben in onze gemeente. Koesteren dus van het aanwezig groen, voorkomen dat we schade toebrengen aan natuurwaarden en ons houden aan uitgestippeld beleid, waaronder de ecologische hoofdstructuur, het landbouwontwikkelingsplan, het natuurbeschermingsbeleid, etc.  

De gemeente Bronckhorst is een echte plattelandsgemeente met een groot buitengebied, enkele grotere en veel kleine kernen. Kleinschaligheid is het belangrijkste kenmerk. GroenLinks vindt het behoud hiervan belangrijk. ’t Zand en de rivierduinen ten noorden van de Oude IJssel maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Gebieden om trots en zuinig op te zijn.  GroenLinks wil de groene ruimte in en om Bronckhorst behouden én versterken. Het landschapsontwikkelingsplan dat in 2009 werd vastgesteld, vormt een goed uitgangspunt voor de versterking van het landschap. Voor bouwen in natuurgebieden en de ecologische hoofdstructuur geldt het ‘nee tenzij’-principe. Dit betekent dat er niet gebouwd wordt, tenzij er een belangrijk maatschappelijk belang mee gemoeid is en er geen andere oplossing is. GroenLinks wil scherper toezien op de goede afweging van het maatschappelijk belang.

GroenLinks heeft zich in het verleden telkens uitgesproken tegen de onnodige, overbodige kap van bomen voor de centrumplannen van Vorden en Hengelo. Zeker ook omdat hiermee geen enkel rationeel doel gediend was. De enige argumenten die genoemd werden, waren: deze bomen passen niet in ons landschap en staan in de weg voor het uitvoeren van de centrumplannen, voor een beter ondernemersklimaat. Alsof de burgers van de Achterhoek de natuurwaarden binnen een kern minder zouden waarderen door het feit dat een soort boom niet zou passen in de biotoop van de Achterhoek.

Naast de onnodige kap van bomen in de centra van Vorden en Hengelo heeft GroenLinks gepleit voor het behoud van de lindes bij de kerk in Hummelo en de thuja’s bij het kerkhof in Hengelo. Voor het laatste geldt dat ook het college, op aandringen van veel partijen, daarvan nu eindelijk doordrongen is. Nu wordt toch nagedacht over alternatieven voor het parkeren van auto’s voor de school in plaats van het kiezen voor het gemakkelijke alternatief van het kappen van 37 thuja’s.

GroenLinks staat voor het behoud van monumentale bomen en pleit al lang voor een goed toezicht op handhaving respectievelijk, waar dat niet anders kan, naleving van de herplantplicht. De partij wil ook na de komende verkiezingen de goede verhouding met Vereniging Bomenbelang en Bomenstichting Achterhoek, als waakhonden voor het behoud van waardevolle bomen, voortzetten.

PvdA

De PvdA-fractie in de gemeente Bronckhorst heeft zich de afgelopen jaren ook ingezet voor het behoud van de bomen in het centrum van Vorden en tegen de voorgenomen kap van de bomen aan het Iekink in Hengelo.

In het beknopte verkiezingsprogramma noemt de PvdA zes hoofdonderwerpen. Leefbaarheid en duurzaamheid zijn er twee van. Groen in het algemeen en bomen in het bijzonder vallen wat de PvdA betreft daar onder. De zorg voor bomen is bij de PvdA in goede handen, aldus Johanna Bergervoet van het fractiesecretariaat.

In de periode tot 2018 wil de PvdA in het buitengebied geen nieuwe woningen en landgoederen. Ook keert ze zich tegen de aanleg van nieuwe  bedrijventerreinen in de gemeente. Het onderhoud van de openbare ruimte moet op een duurzame manier plaatsvinden.