Categorie archief: Home

Bomenbelang presenteert nieuwe bestuur

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft een nieuw iets jonger bestuur, met sinds lange tijd weer een vrouw. Karel van Hal trad eind mei tijdens de algemene ledenvergadering af. Bestuurslid Kees Mortier volgde hem op als penningmeester. Nieuw bestuurslid is Gerlinde Bulten. Zowel Gerlinde als Kees komen uit Zelhem.

Het nieuwe bestuur zoals dat sinds begin juni functioneert: v.l.n.r. Kees Mortier uit Zelhem (penningmeester), Peter Bielars uit Vorden (secretaris), Cees van der Jagt uit Baak (voorzitter), Gerlinde Bulten uit Zelhem en Joost Bakker uit Vorden (foto: Hans Thijssen).

 

Verslag ledenvergadering op 30 mei

De jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst vond dit jaar plaats op dinsdag 30 mei in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat in Vorden. Zoals gebruikelijk de laatste jaren gingen we voorafgaand aan de bijeenkomst eerst in Vorden op pad. Deze keer bezochten we het park de Decanije waar we ongeveer 45 minuten rondgeleid werden.

Fernand van Hoven van de parkcommissie van De Decanije legt de geschiedenis van het terrein uit.

Het park telt enkele honderden bomen, waarvan een belangrijk deel geplant is rond 1900.

Trudy van Dinther (lid van de parkcommissie én lid van Vereniging Bomenbelang) leidde de leden rond.

In een park met veel oude bomen moet soms ook een fraai exemplaar sneuvelen, omdat die gevaar gaat opleveren. Het onderhoud, het vellen van bomen en nieuwe aanplant worden betaald door de bewoners van de wooncomplexen op het terrein (foto’s: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

De Decanije staat in het Landelijk Register van Monumentale Bomen (www.monumentalebomen.nl) met een rij zilverlindes. In totaal gaat het om 15 exemplaren, waarvan er drie het meest in zicht staan. De bomen zijn waarschijnlijk geplant tussen 1890 en 1900 en zijn inmiddels 35 meter hoog.

De vergadering zelf stond voor een belangrijk deel in het teken van het bomenbeleidsplan. Vereniging Bomenbelang zat met nog een heleboel andere organisaties en personen in een klankbordgroep. Nadat deze groep het beleidsplan besproken had, wijzigde de gemeente het op een belangrijk punt. In plaats van het kapvergunningplichtig houden van alle bomen waarvoor nu ook een vergunning nodig is, wil de gemeente alle bomen kapvergunningvrij maken die ‘niet thuishoren in een bepaald deel van Bronckhorst’. De gemeente deelt Bronckhorst in een aantal landschapstypes in met ieder hun eigen kapverordening. Dit maakt de uitvoering volgens Bomenbelang onnodig ingewikkeld, voor de burger maar ook voor de ambtenaar die de kapaanvragen moet beoordelen. Bovendien is zo’n indeling onnodig voor een goed bomenbeleid. Het effect van dit beleid is tamelijk onduidelijk. Daarom stemde Bomenbelang begin dit jaar niet in met het bomenbeleidsplan.

De uitwerking van het plan moet medio dit jaar gaan plaatsvinden. Eind dit jaar of begin 2018 volgt de nieuwe kapverordening, waarover de gemeenteraad het laatste woord krijgt.

Ook andere actuele zaken op het gebied van groen in het algemeen en bomen in het bijzonder kwamen tijdens de ledenvergadering aan bod, met name de slechte naleving van de herplantplicht.

Bij de leden bestaat veel ongenoegen over de slechte handhaving en controle door de gemeente van de herplantplicht. Tot nu toe heeft de gemeente geen gegevens aan Vereniging Bomenbelang kunnen laten zien waaruit blijkt dat de herplant gecontroleerd wordt. Voor het bestuur is het een onbegonnen werk om alle opgelegde herplant jaarlijks te controleren. Mensen die een kapvergunning gekregen hebben met daaraan gekoppeld een herplantplicht, mogen daar tegenwoordig maximaal drie jaar mee wachten. Anderen planten al een nieuwe boom voordat een oude gekapt wordt. De controle is kortom niet simpel.

Voorgesteld werd om ergens in de gemeente een gebied vrij te maken voor een ‘herplantbos’. Dat neemt het probleem weg dat vaak gezegd wordt dat geen ruimte is op een perceel om een boom te herplanten.

Tijdens de bijeenkomst is als nieuwe penningmeester Kees Mortier gekozen. Nieuw bestuurslid is Gerlinde Bulten. Beiden wonen in Zelhem.

Fietsroute langs monumentale bomen

De grote eik bij kasteel Vorden, één van de monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst.

De grote eik bij kasteel Vorden, één van de monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst (foto: Hans Thijssen).

Vereniging Bomenbelang heeft de eerste wandel- en fietsroute langs monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst eind 2016 gepresenteerd. Op de landelijke lijst van monumentale bomen (van de landelijke Bomenstichting) staan 125 bomen en boomgroepen op het grondgebied van onze gemeente. Om een aantal van deze bomen meer aandacht te geven, ontstond bij het bestuur het idee om verschillende wandel- en fietsroutes langs deze locaties te gaan samenstellen.

De eerste route is 28 km lang maar kan goed ingekort worden tot circa 22 km en is dan ook geschikt als (stevige) wandeling.

In de loop van deze zomer beginnen de voorbereidingen voor de tweede route. Deze loopt rondom Hengelo.

Zie voor de routebeschrijving en de bijbehorende kaart:

Fietsroute langs monumentale bomen in omgeving Vorden

 

Meerderheid gemeenteraad accepteert bomenbeleidsplan

Met steun van CDA (8), PvdA (3) en D66 (3) heeft de gemeenteraad op 23 maart ingestemd met het bomenbeleidsplan. Tegen stemden Gemeentebelangen Bronckhorst (5), VVD (4) en GroenLinks (2). Dezelfde stemverdeling gold voor een motie van GroenLinks waarin deze partij vroeg om de huidige Omgevingsverordening voorlopig in stand te houden en pas met wijzigingen te komen op het moment dat blijkt dat er voldoende draagvlak is en vertrouwen dat een nieuwe kapverordening leidt tot kwalitatief goed landschapsbeheer en niet tot massale kap van bomen. Lees verder

Geen garantie dat bomen voldoende beschermd worden

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft naar aanleiding van de op het laatste moment doorgevoerde wijziging in het het bomenbeleidsplan, dat plan afgekeurd. Het college van B & W wil voor alle zogeheten basisbomen die niet ‘thuis horen’ in één van de elf landschappelijke gebieden van de gemeente Bronckhorst de kapvergunning laten vallen. Om hoeveel bomen het gaat, blijft vooralsnog onduidelijk. Een inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden. Waarschijnlijk gaat het in de gemeente om in totaal 100.000 bomen, buiten die van de landgoederen. Daarvan valt ruim 90 procent onder de basisbomen.

De Galgengoorweg. Is dit een markante boom of een relict van een houtwal? (foto: Dick van Hoffen).

Het college van B & W praatte begin februari voor de tweede maal over dit bomenbeleidsplan. De gemeenteraad behandelt het uiteindelijke voorstel op 23 maart.

Het is geënt op het Landschapsontwikkelingsplan. Dat deelt Bronckhorst in in elf afzonderlijke landschapstypes. Per type is een lijst gemaakt welke bomen daar wel en welke niet thuishoren. Afhankelijk daarvan wordt al dan niet een kapvergunning verleend.

Grove dennen langs de Reeoordweg. Volgens de plannen van de gemeente zouden deze bomen gekapt mogen worden zonder hiervan melding te maken (foto: Dick van Hoffen).

Acacia’s langs ’t Lekkerbekje ten noorden van Vorden. Moeten deze exoten het veld ruimen in de nabije toekomst? (foto: Dick van Hoffen)

Deze ingewikkelde ‘kapverordening’ kost de ambtenaren waarschijnlijk meer tijd dan de huidige kapverordening die voor de gehele gemeente hetzelfde is. Dat heeft Bomenbelang al enkele jaren geleden de betreffende ambtenaren verteld toen gesproken werd over aanpassing van de kapverordening.

Belangrijkste punt blijft dat het nu voorliggende plan niet duidelijk is. Als vereniging die opkomt voor de bescherming van bomen kunnen we niet overzien hoe dit beleidsplan in de praktijk uitpakt. Verdwijnen er veel of weinig bomen en wat voor soort bomen gaan er verdwijnen? In plaats van de nadruk te leggen op de bescherming van alle bomen en de aanplant van een gevarieerd aanbod bomen die goed groeien in onze gemeente, ligt die nu op het toestaan van kap (zonder vergunning) van bomen die op die specifieke plek mogelijk wat minder thuis horen. Dat laatste begrip zegt een vereniging als Bomenbelang niet zo veel. Wij kijken naar hoe een boom groeit, bijdraagt aan het landschap en het welzijn van mensen. Echte exoten komen niet zo veel voor in Bronckhorst. Daarop de nadruk leggen, is niet nodig.

Het landschap in de Achterhoek. Een voorbeeld van een markante bomengroep (foto: Dick van Hoffen).

Een houtwal met elzen (deels net afgezet) maakt deel uit van de hoofdstructuur in het landschap (foto: Dick van Hoffen).

Door een aantal soorten bomen her en der kapvergunningvrij te maken en in andere gebieden in onze gemeente niet, ontstaat onduidelijkheid en een grote kans op illegale kap. Dat is iets wat we niet moeten willen in onze gemeente.

Overigens zijn we nogal ontstemd door de opmerking van wethouder Seesing in Contact dat “een enkeling in de klankbordgroep” tegen het bomenbeleidsplan is. Die enkeling betroffen de twee bomenorganisaties in die groep: Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en Bomenstichting Achterhoek. Zij vertegenwoordigen een flinke achterban en hebben veel kennis op bomengebied.

Boomfeestdag op 22 maart

Dit jaar vond Boomfeestdag plaats op woensdag 22 maart. In verband met de voorjaarsvakantie week die datum af van de gebruikelijke derde woensdag van maart. Het is landelijk de 60e maal dat deze boomplantdag voor leerlingen van de hoogste klassen van de lagere scholen gevierd werd. In Bronckhorst verzorgt al jarenlang een comité de plaatselijke activiteiten. In dit boomfeestdagcomité zitten vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de plaatselijke hoveniers Inhetgroen, Velhorst Groot Groen en Piek Zweverink.

Leerlingen van de Dorpsschool uit Vorden plantten meidoorns aan de Hekkelerdijk net over de grens met Zutphen (foto: Hans Thijssen).

Dit jaar namen zes scholen deel aan de boomplantdag, uit Vorden, Hengelo, Steenderen en Toldijk. Ongeveer 150 leerlingen plantten jonge bomen of struiken. Het gaat om de Dorpsschool in Vorden, De Leer, Bekveld en Rozengaardsweide uit Hengelo, De Pannevogel (met twee groepen leerlingen) uit Steenderen en De Rank uit Toldijk.

Naar de Hekkelerdijk, officieel op grondgebied van de gemeente Zutphen, vertrokken de leerlingen van de Dorpsschool uit Vorden. De scholen uit Hengelo gingen naar het zonnepark aan de noordkant van het dorp en de scholen uit Steenderen en Toldijk naar een terrein aan de oostzijde van Aviko.

Aan de Hekkelerdijk hielp de burgemeester van Bronckhorst, Marianne Besselink, flink mee met het planten van zo’n 300 tweestijlige meidoornhagen, een soort die wat minder bekend is. De leerlingen kregen ieder een winterlinde mee naar huis.

Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst hielp mee met het planten van meidoorns (op grondgebied van Zutphen!) (foto: Hans Thijssen).

Ronald Teunissen van Natuurmonumenten (l.) begeleidde de basisschoolleerlingen (foto: Hans Thijssen).

In Steenderen zijn circa 350 boompjes en snelgroeiend gewas geplant, waaronder hazelaars, en kornoelje. Wethouder Seesing plantte een lindeboom. Dat gebeurde ten oosten van het terrein van Aviko.

In Hengelo zorgden de basisschoolleerlingen ervoor dat het zonnepark voorzien werd van een heleboel lage begroeiing. Daar plantte wethouder Peppelman bovendien nog een eik.

 

 

Bomenbelang plant zilveresdoorn in Hengelo

Vereniging Bomenbelang was er al vroeg bij dit jaar om bomen te planten. Op vrijdag 17 maart, een kleine week voor de landelijke boomplantdag plaatsvindt, werd Hengelo een zilveresdoorn (Acer saccharinum) rijker. Bomenbelang plantte de boom met een stamomtrek van 18 tot 20 cm en al een forse hoogte in een gazon aan de Sarinkkamp. De gemeente heeft in dat gazon onlangs twee metasequioa’s gekapt, een eik, een els en twee berken. Ook is de onderbeplanting weggehaald. Daarvoor in de plaats komt gras. De gemeente plant ter compensatie één boom: ijzerhout (Parrotia persica), een bijzondere voorjaarsbloeier die een meter of zes hoog wordt. Bomenbelang schonk de andere boom.

Vereniging Bomenbelang plantte op 17 maart een zilveresdoorn aan de Sarinkkamp in Hengelo (foto: Hans Thijssen).

De zilveresdoorn is een grote statig groeiende boom met een fraaie herfstkleur en een gladde stam. Deze esdoorn kan 20 tot 25 meter hoog worden.

De buurtbewoners gaan dit stukje groen vanaf nu beheren.

 

Gemeente reageert na een jaar op bezwaar Bomenbelang tegen weghalen meidoornhaag bij Aviko

Eerlijk gezegd hadden we geen beslissing meer verwacht van het college van B & W van de gemeente Bronckhorst op onze bezwaren van 29 februari 2016 op het weghalen van een deel van een eeuwenoude meidoornhaag en het zeer matige herplantplan in de directe omgeving van Aviko in Steenderen. Op 3 maart 2017 (!) ontvingen we per post het derde en laatste besluit van de gemeente. Op 1 februari 2017 kwam het eerste besluit binnen. De drie uitspraken zijn identiek: de Commissie Bezwaarschriften blijkt de bezwaren van Vereniging Bomenbelang op 23 mei 2016 reeds gedeeltelijk GEGROND verklaard te hebben. Toch wijkt het college van B & W nu drie maal af van dit advies, omdat de Commissie Bezwaarschriften op alle drie toen voorliggende kapvergunningen apart had moeten adviseren. Die twee andere kapvergunningen betroffen de kap van lindes langs de dr. A. Ariënstraat en de L. Dolfingweg, ook ten behoeve van de uitbreiding van Aviko.

Lees verder