Categorie archief: Vorden

Bezwaren tegen kapvergunning bomen achter nieuwe supermarkt aan Zutphenseweg in Vorden

Op 29 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vier ‘bomen’ op het adres Zutphenseweg 26 in Vorden. Het blijkt om drie haagbeuken en een esdoorn te gaan. Deze zijn gezond maar hebben wat gebreken (een zogeheten plakoksel).

Het bosje achter de RABO-bank in Vorden met drie haagbeuken en een esdoorn (foto: Dick van Hoffen).

De aanleiding voor de kapaanvraag is een uitbreiding van parkeerplaatsen. Op het adres komt begin volgend jaar een (derde) supermarkt. Voor en achter het huidige (voormalige RABO-)pand liggen al parkeerplaatsen. De bomen staan achter het gebouw in de hoek van de huidige parkeerplaats en vormen het enige groen op het gehele perceel.

In de bomen zouden volgens de indiener van de kapaanvraag plakoksels zitten, waardoor kans bestaat op afbreken van takken.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 september.

Op 18 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. In alle bomen zitten volgens de gemeente plakoksels waarvan een aantal begint te werken. Met snoeien kunnen deze niet verwijderd worden. De kans is daarom aanwezig dat de plakoksels gaan uitscheuren.
Hierdoor kan eventueel schade ontstaan aan auto’s, aangezien zich naast de bomen parkeerplaatsen bevinden. Aldus de gemeente.

De voorgestelde plek waar de bomen worden herplant, is een bestaand bos met grote bomen. Dit is geen geschikte plek voor herplant. Op de parkeerplaats aan de Zutphenseweg is volgens de gemeente voldoende ruimte aanwezig om een ‘groeiplaatsvoorziening’ te laten aanleggen.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente daarom de eis dat de eigenaar bij de nieuwe supermarkt binnen een jaar een al wat grotere boom plant met een minimale stamomtrek van 20-25 cm op 1.30 meter hoogte.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 24 september.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft op 3 oktober een bezwaarschrift ingediend.

Belangrijkste punt van bezwaar vormt het verdwijnen van redelijk spaarzaam groen in het centrum  van Vorden ten bate van (nog) meer parkeerplaatsen. Volgens deskundigen zijn de bomen niet ziek of gevaarlijk.

De hoorzitting n.a.v. de ingediende bezwaren (ook van omwonenden) vond op 9 december plaats. Vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang hebben toen betoogd dat het om gezonde bomen gaat die enkele plakoksels hebben die makkelijk op te lossen zijn door de haagbeuken te kandelaberen (het weghalen van de zijtakken). Binnen enkele jaren zijn weer nieuwe takken aangegroeid. Ook de gemeentelijke beoordeling gaat uit van gezonde bomen. Bomenbelang stelt voor dat er met de eigenaar van het pand opnieuw overlegd wordt over het groen op het perceel.

De eigenaar van de COOP zei toe dat op het terrein aan de overkant van de Zutphenseweg, op de hoek met de Schoolstraat, de twee nog aanwezige bomen zullen worden gespaard bij de aanleg van (enkele tientallen) parkeerplaatsen.

Bomenbelang verkoopt cadeautjes op kerstmarkten

Vereniging Bomenbelang verkoopt deze decembermaand cadeautjes die gemaakt zijn van het hout van de monumentale paardenkastanje die tot de zomer van vorig jaar voor de Dorpskerk aan de Dorpsstraat in Vorden stond. Deze boom was zo’n 225 jaar oud en moest gekapt worden omdat hij te gevaarlijk werd. Bestuurslid Joost Bakker maakt van het gezonde hout van deze boom talloze houten voorwerpen die te koop zijn op de kerstmarkten in Kranenburg (afgelopen zondag) en Vorden (aanstaande zaterdag, 14 december).

De opbrengsten gebruikt Bomenbelang om nieuwe bomen te kopen en aan te planten in onze gemeente. De vereniging heeft buiten de lidmaatschapsgelden namelijk geen andere inkomstenbron.

Op de kerstmarkten zijn ook voorwerpen te koop die gemaakt zijn van ander hout van gekapte bomen in de omgeving van Vorden, zoals acacia, eik en appel.

Verder kunt u in de kraam van Bomenbelang de wandel- en fietsroutes kopen die langs monumentale bomen voeren in de omgeving van Vorden en Hengelo.

Tenslotte zijn er eigen ansichtkaarten met bomen uit de omgeving te koop.

De kerstmarkt in Vorden begint zaterdag om 14 uur en loopt door tot 19 uur.

Bestaand groen rondom Villa Nuova in Vorden verdwijnt

Op 24 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 19 bomen en forse struiken rondom Villa Nuova aan de Zutphenseweg (73 en 75) in Vorden. Het zou vooral om dode bomen en struiken gaan én opslag. De nieuwe eigenaar wil nieuwbouw op het perceel en daarvoor staan de bomen en struiken in de weg.

Van het bestaande groen blijven alleen twee beuken en een treurbeuk staan.

Na die nieuwbouw komen er nieuwe bomen en struiken op het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 oktober. 

Op 25 november besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor drie esdoorns en twee beuken. De overige 14 zijn namelijk kapvergunningvrij, omdat het om coniferen, berken of een sierappel gaat. De es is kapvergunningvrij omdat deze boom een stamomtrek van minder dan 95 centimeter op 1.30 meter hoogte heeft boven maaiveld.

De esdoorns hebben volgens de gemeente gebreken. Eén heeft een grote zuiger in de kroon die
als plakoksel over gaat in de stam. De zuiger is niet meer te verwijderen, omdat dan de
halve kroon verdwijnt. Een andere esdoorn verkeert in slechte conditie; deze is aan het afsterven. De derde esdoorn heeft meerdere gesteltakken die samen de kroon vormen. Deze takken komen als plakoksel samen bij de stam. Zij kunnen in de toekomst gaan uitscheuren en de boom onherstelbaar beschadigen.

Van de twee beuken is er één dood. De andere is in het verleden gekandelaberd, iets waar
een beuk slecht tegen kan. Veel uiteinden van de takken beginnen in te rotten. Dit zal naar
alle waarschijnlijkheid bij de andere takken ook gebeuren. De boom heeft een lage
toekomstverwachting.

Kortom de bomen zijn slecht onderhouden en tijdens de leegstand niet meer onderhouden.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de nieuwe eigenaar binnen een jaar op dit perceel 8 nieuwe loofbomen plant.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 29 november.

Kapvergunning voor 4 eiken aan Zutphenseweg in Vorden

Op 10 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vijf eiken achter in de tuin van het adres Zutphenseweg 60 in Vorden. De enige reden die genoemd wordt, is dat de achterburen aan Het Jebbink last zouden ondervinden van deze bomen.

Ook gaat de indiener van de kapaanvraag niet in op de vraag of en zo ja welke herplant ter compensatie gaat plaatsvinden.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Uit een beoordeling ter plekke door de gemeente blijkt dat de eiken wat gebreken hebben. Eén van de bomen heeft een werkende plakoksel die op korte termijn kan uitscheuren. De andere drie bomen hebben een éénzijdige kroon en/of een kleine kroon, doordat de bomen in een groep staan met meerdere bomen van de eerste grootte.

Door de bomen te vellen, blijven bomen staan die wel een goede kroon hebben gevormd
of weer kunnen vormen en daardoor uit kunnen groeien tot volwassen bomen.

Voor twee van de vier eiken is vorig jaar een kapvergunning aangevraagd en verleend op 27 november. Destijds is echter niet gekapt in verband met broedende vogels in de eiken. Hierdoor is voor deze twee bomen opnieuw een kapvergunning aangevraagd.

Voor de vijfde eik was geen kapvergunning nodig, omdat de stamomtrek nog te gering is.

Aan de kapvergunning, die op 15 november gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar vier loofbomen plant op zijn perceel.

Noodkap treurbeuk bij De Wehme in Vorden

Op 1 november ontving de gemeente een aanvraag voor een (nood)kapvergunning voor een treurbeuk die in de groenstrook staat tussen de parkeerplaats en bungalows achter De Wehme in Vorden. Aan de stam zit reuzenzwam.

Ter compensatie komt er een nieuwe treurbeuk of een tamme kastanje op ongeveer dezelfde plek.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 8 november.

Kapvergunning voor ‘verbrande’ esdoorn aan Biesterveld in Vorden

Op 6 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn op het adres Biesterveld 5 in Vorden. Oorspronkelijk had dit perceel het adres Mispelkampdijk 1b, maar het is twee jaar geleden volledig kaal gemaakt en er is een nieuw huis op gebouwd. Toen zijn vooral veel coniferen verwijderd. De esdoorn is toen blijven staan.

Afgelopen zomer ondervond deze nu vrijstaande boom veel last van de felle zon en de droogte plus de ophoging van het perceel. De esdoorn verbrandde zelfs.

In de oksel van de stam naar de kroon zit nu een zwak punt.

De eigenaar wil dit najaar drie grote Catalpa’s langs de erfgrens planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 oktober.

Op 28 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit een bomenschouw blijkt dat de esdoorn inderdaad zonnebrand heeft opgelopen. Hierdoor is ongeveer eenderde van de kroon afgestorven. Het perceel is twee jaar geleden opgehoogd, ook rondom de boom. Dit is nadelig voor de wortels van de boom die hierdoor afsterven. Tevens zit een plakoksel in de boom bij de overgang van de stam naar de kroon. Deze kan in de toekomst mogelijk uitscheuren.

De gemeente gaat akkoord met het planten van drie Catalpa’s.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 1 november.

Forse snoei beukenhaag aan het Eelmerink in Vorden

Op 9 oktober ontving de gemeente een aanvraag om zes beukenhagen van 20 jaar oud op de hoek van het Eelmerink en de Strodijk in Vorden te mogen snoeien. De hagen hangen over de gemeentelijke weg. Men wil de beukenhagen terugsnoeien tot twee meter hoogte.

Deze aanvraag is opoenbaar gemaakt op 16 oktober.

Tijdens de behandeling van de aanvraag bleek dat voor dit snoeiwerk geen kapvergunning nodig is.

Kapvergunning voor één eik aan Zutphenseweg in Vorden

Op 8 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken in de tuin van het pand Zutphenseweg 40 in Vorden. Volgens de eigenaar verkeren ze in slechte staat en veroorzaken eikenprocessierupsen overlast.

Hij heeft nog geen concrete plannen voor herplant.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 augustus.

Op 16 september besluit de gemeente een kapvergunning voor één eik te verlenen (de boom aan de rechterkant gezien vanaf De Boonk) en die voor de andere eik (links) te weigeren. Volgens de gemeente is de aanwezigheid van de eikenprocessierups geen reden tot het verlenen van een kapvergunning, omdat deze overlast te bestrijden valt.

Beide eiken zijn beeldbepalend. Uit een controle van de rechterboom blijkt dat aan één zijde van de boom rot in de stamvoet en een deel van de stam is ontstaan. Dit rottingsproces zal doorgaan, waardoor de boom in de nabije toekomst gevaar op zal gaan leveren. De kans op windworp of stambreuk bestaat. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de
gezondheidstoestand van deze eik niet verbeteren. Het beste is deze boom te kappen
en te vervangen door een nieuwe duurzame en toekomstbestendige loofboom.

De andere eik is gezond en vitaal. Wel is de boom in het verleden flink opgekroond, waardoor veel waterlot op de stam is ontstaan. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de boom en het is door middel van snoei te verwijderen. De kroon van de boom is voor een deel naar het licht gegroeid, omdat de andere eik er achter staat. Doordat de kroon al fors is gesnoeid, bestaat  geen gevaar voor eventuele windworp. Deze boom is goed onderhouden. Door het hoog opkronen bestaat nagenoeg geen gevaar dat de schuur die deels onder de kroon staat, schade kan oplopen door deze boom.

Voor de te kappen eik moet de eigenaar binnen een jaar ter compensatie een nieuwe loofboom planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 21 september.

Kapvergunning voor slecht onderhouden eik aan Overweg in Vorden

Op 22 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in het weiland van het perceel Overweg 13 in Vorden. De eigenaar wil “toekomstige ellende met betrekking tot de eikenprocessierups” voorkomen. Hij is van plan ter compensatie een notenboom in het weiland te planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 augustus.

Op 9 september besluit de gemeente de kapvergunning toch te verlenen. Dit gebeurt niet naar aanleiding van de mogelijke overlast door de eikenprocessierups, aldus de gemeente, omdat die te bestrijden valt.

De reden voor het afgeven van een kapvergunning is dat de eik nog nooit  gesnoeid is (!), waardoor een gedrongen warrige kleine kroon is ontstaan. De boom heeft geen doorgaande stam en meerdere plakoksels in de kroon die op den duur kunnen uitscheuren. De eik is inmiddels met een nieuwe snoeibeurt niet meer om te vormen tot een boom die uit kan groeien tot een beeldbepalende toekomstbestendige solitair exemplaar.

Aan de kapvergunning zit daarom de voorwaarde vast dat de eigenaar een nieuwe boom plant (een walnoot) en die goed moet onderhouden, zodat die wel tot een goede solitaire toekomstbestendige boom kan uitgroeien.

Deze kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.