Categoriearchief: Vorden

Opnieuw protest omwonenden tegen herinrichting Christinalaan Vorden.

Na het formele protest van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst tegen de herinrichting van de Christinalaan heeft nu ook 1 van de omwonenden aan de vereniging laten weten dat hij/zij formeel een bezwaarschrift ingediend heeft.

De vereniging heeft al laten weten dat omwonenden die bezwaar maken tegen dit besluit kunnen rekenen op de steun van de vereniging.

Kapvergunning voor een Haagbeuk op het Elshof 14 in Vorden

Motivering
Op 11 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een haagbeuk. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een haagbeuk. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te verlenen. Bomenbelang geeft aan dat de boom zwaar is aangetast door
houtrot veroorzakende schimmel.
Op 15 januari 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand en de
conditie van de haagbeuk slecht is. De haagbeuk is de laatste jaren sterk in conditie
achteruit gegaan. De boom heeft veel dood hout en een slechte bladbezetting. Sinds dit
najaar zijn er rond de stamvoet vruchtlichamen van de honingzwam aangetroffen. Dit is
een parasitaire schimmel die de boom verzwakt en die zowel het levende als het dode
hout aantast.
Gezien de huidige staat van de haagbeuk is de aantasting in een gevorderd stadium en
zal deze alleen maar verder gaan, waardoor de beuk gevaar gaat opleveren voor de
omgeving.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren.

Vergunning voor het toppen van een plataan geweigerd

Op 15 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het toppen van een plataan. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de overlast
van de boom. Aangegeven wordt dat de boom te hoog is en zon weg neemt bij de
zonnepanelen.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het toppen van een plataan. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te verlenen. Bomenbelang geeft aan dat de boom blijft staan en dat ze positief
staan tegenover de ingreep.
Op 15 januari 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Uit de bomenschouw is gebleken dat de boom gezond en in goede conditie
is en dat de boom een hoge toekomstverwachting heeft.
De houtopstand is aangewezen als een basisboom boom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Er is sprake van schaduwoverlast. Schaduwoverlast kan worden ervaren in relatie tot
zonnepanelen of andere van zonlicht afhankelijke apparatuur. Van schaduwoverlast is
sprake wanneer de boom zuidelijk is gepositioneerd ten opzichte van de apparatuur.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden.
De opbrengst van zonnepanelen of andere van zonlicht afhankelijke apparatuur weegt niet
op tegen het belang van het in stand houden van de structuur van de houtopstand. Gezien
de mate van overlast en het belang van de houtopstand wordt de vergunning voor het
toppen van de houtopstand geweigerd.

Naschrift van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

In de gemeente Bronckhorst worden (bijna) geen bomen gekapt omdat ze schaduw werpen op eventueel aanwezige of te plaatsen zonnepanelen. Een goede zaak.

Echter, soms zijn er situaties waarbij je en de kool (de zonnepanelen) en de geit (de boom) kunt sparen. Vooral als het gaat om een plataan, een boom die bij uitzondering ook gekopt een lang leven beschoren is. Wie wel eens in Frankrijk op vakantie geweest is zal daar zeker getuige van zijn geweest. Het is daarom jammer dat de gemeente de regels in dit geval zo rigide hanteert. Want het koppen van deze plataan zal de conditie en de toekomstverwachting zeker niet negatief beïnvloeden.

 

Weigering Kapvergunning voor een zomereik aan de Christinalaan 11 in Vorden

Motivering
Op 26-11-2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van een zomereik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de overlast
en de schaduwwerking van de boom.
Bij de beoordeling van de aanvraag hebben wij beoordeeld:
De houtopstand is aangewezen als een basisboom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Er is geen advies ingediend door de vereniging Bomenbelang.
Er is sprake van schaduwoverlast. Schaduwoverlast kan worden ervaren in relatie tot
zonnepanelen of andere van zonlicht afhankelijke apparatuur. Van schaduwoverlast is
sprake wanneer de boom zuidelijk is gepositioneerd ten opzichte van de apparatuur.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden.
De opbrengst van zonnepanelen of andere van zonlicht afhankelijke apparatuur weegt niet
op tegen het belang van het in stand houden van de structuur van de houtopstand. Gezien
de mate van overlast en het belang van de houtopstand wordt de vergunning geweigerd.
De gevraagde houtopstand mag niet worden geveld .

Herinrichting Christinalaan

De gemeente pakt door in de herinrichting van 2 doodlopende straten (de Christinalaan) door een kapaanvraag dienaangaande goed te keuren.

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft uitgebreid tegen deze ingreep geadviseerd.

Bovenstaande is duidelijk en uitgebreid terug te vinden onder de link kapvergunning verleend, waarbij uw voorzitter het niet kon laten een aantal in het oog springende taalfouten te corrigeren.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat: – uw naam en adres – de datum – een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt – redenen voor het maken van bezwaar – uw handtekening.

Particulieren die tegen bovenstaand besluit bezwaar maken kunnen rekenen op ondersteuning door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Met name het feit dat in de kapvergunning niet duidelijk aangegeven wordt over welke Amerikaanse eiken het gaat zou een goed argument kunnen zijn om bezwaar te maken.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Kapvergunning verleend voor 10 bomen aan de Christinalaan in Vorden

Motivering

Op 29 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van het kappen van 13
bomen. Op het aanvraagformulier is aangegeven
dat de aanvraag is ingediend met als reden het uitvoeren van een project.
Advies Vereniging Bomenbelang Bronckhorst
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 13 bomen. Dat bleken er uiteindelijk 12 te zijn. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning te weigeren. De betreffende bomen waarvoor een kapvergunning aangevraagd wordt zijn volgroeid maar niet oud. Ze hebben voldoende ruimte en staan op ruime afstand van de woningen.
Ze worden niet hoger maar nog wel breder, welk probleem opgelost kan worden door
overhangende takken te snoeien. Aangezien het vooral Amerikaanse eiken zijn, vallen er dus Amerikaanse eikels uit. Dat is geen fenomeen, dat is de natuur en geen reden om bomen
te vellen. Hetzelfde geld voor vallende bladeren.
Door het vellen van de bomen zal het waterbergend vermogen van het uitgebreide
wortelstelsel verloren gaan en zal de wateroverlast alleen maar toenemen. Opmerkingen
over het riool kunnen wij niet beoordelen, aangezien niet duidelijk gemaakt wordt of dit
gaat over het gemeentelijk riool of over particuliere aansluitingen waarvoor de gemeente
niet verantwoordelijk is. Wij ontraden deze herinrichting, mede omdat in het verleden de
bevolking (althans een deel daarvan) daar ook al tegen geprotesteerd heeft. (zie link http://bomenbelang.nl/gemeente-vindt-eiken-en-essen-aan-christinalaan-groot/ 

Wat betreft de herinrichting, waarvan de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst inzage heeft gehad.
Het herplanten van Acers (Esdoorns) is op deze drassige grond niet aan te raden. ( hetgeen ook al blijkt uit het plan van de gemeente om de bestaande Esdoorns te kappen). Crataegus is een
waardplant voor bacterievuur (dodelijk voor Cotoneasters in de buurt) en gevoelig voor
perenprachtkever. (zoals iedereen weet die gezien heeft hoe het kapitale witte lint rondom
Zutphen naar de vernieling ging.) Amelanchier is een schattig boompje, maar we hadden
hier toch liever bomen van de 1e grote gehad. Kortom, wij ontraden deze ingreep

Boomveiligheidscontrole
Op 8 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Het advies is om de vergunning gedeeltelijk te verlenen:
• Boom nr. 4 esdoorn heeft een inrottende snoeiwond waar al een aantal jaren een
zadelzwam uitkomt deze zwam veroorzaakt witrot in het stamhout waardoor de
kans op stambreuk is verhoogd.
• Boom nr. 7 esdoorn is een boom met mindere groei en matige conditie en
vitaliteit.
• Boom nr. 9,10 en 11 essen breken regelmatig takken uit en hebben een matige
conditie en vitaliteit.
• Boom nr. 12 esdoorn slecht groeiende boom met matige tot slechte conditie en
vitaliteit.
• Boom nr. 13 iep staat scheef richting schuur door het steeds meer scheefgroeien
zal de boom op den duur gevoelig kunnen worden voor windworp.
• De gezondheidstoestand van de 5 Amerikaanse eiken is goed.
Het hemelwater in de Christinalaan wordt afgevoerd door waterdoorlatende verharding.
Deze slibt dicht door de hoeveelheid natuurlijk afval (doodhout, bladafval en eikels) wat  op
de klinkerverharding terecht komt en in de poriën worden (wordt) gereden. Wanneer de straat dan nat is wordt deze glad en door het gesloten kronen dak droogt de straat niet op waardoor
weer mos op de verharding ontstaat. Wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de
weggebruikers.
De problemen aan de Christinalaan worden opgelost als de Amerikaanse eiken
verdwijnen. Waarbij herplanting van op de locatie thuishorende bomen tot de
mogelijkheden behoort. Mogelijk zijn de problemen ook opgelost als 3 van de 5
Amerikaanse eiken worde(n) gekapt, zolang er maar meer licht op de straat valt zodat deze
goed op kan drogen.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in
het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):
de natuurwaarde van de houtopstand
De Iep, 3 Esdoorns, 3 Essen en de 5 Amerikaanse eiken staan aan de Christinalaan in
Vorden binnen de bebouwde kom. De locatie is niet gelegen binnen een Natuurnetwerk
Nederland, Natura 2000 gebied of het Nationaal landschap. Voor zover bekend en
onderzocht bieden de bomen geen huisvesting aan zeldzame of beschermde flora en
fauna.
De landschappelijke waarde van de houtopstand.
De bomen zijn niet aangewezen als een markante boom of structuur en is (zijn) daardoor aan te merken als  basisboom. Voor basisbomen weegt het belang van boombehoud minder
zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning kan dan worden
verleend als er redenen zijn om de bomen te kappen en er geen andere belangen zijn om
de bomen niet te kappen.
De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
De bomen staan niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of op een perceel
van een rijks- of gemeentelijk monument. De bomen hebben daardoor weinig waarden
voor het stads- en dorpsschoon.
De beeldbepalende waarde van de houtopstand
De bomen hebben voor zover bekend geen esthetische- en of belevingswaarden. De
bomen zijn niet geplant bij een bijzondere gebeurtenis en hebben geen historische
belevingswaarde. De bomen zijn gelegen naast de openbare weg maar heeft (hebben) geen
kenmerkende beeldbepalende waarde. De bomen hebben weinig beeldbepalende waarde.
De cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
De boom of de locatie van de eik (welke ???, ) hebben (heeft)  geen cultuurhistorische waarden. Op de kaart van https://www.topotijdreis.nl/ is de boom en de locatie niet als een cultuurhistorische locatie terug te vinden.
De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de
luchtkwaliteit. De boom heeft (De bomen leveren) geen bovengemiddelde bijdrage aan de leefbaarheid.
De Iep, 3 esdoorns, 3 essen en de 5 Amerikaanse eiken zijn aangewezen als basisbomen
en hebben geen bovengemiddelde waarden. Het belang van het realiseren van een goede
waterdoorlaatbare bestrating zonder mos vorming hebben (heeft) een groter belang dan het
behouden van alle 5 Amerikaanse eiken. Wel is het mogelijk om 2 Amerikaanse eiken te
sparen. Zodanig dat de schaduwwerking op de bestrating tot een minimum beperkt blijft
zodat mos vorming geen kans krijgt en de bestrating goed kan opdrogen.
Daarom wordt de vergunning voor het kappen van 1 Iep, 3 Esdoorns, 3 Essen, en 3
Amerikaanse Eiken verleend. En wordt de vergunning voor twee nader te bepalen
Amerikaanse eiken geweigerd.

Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende
argumenten om geen her-plant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende
argumenten zijn wordt aan de vergunning een her-plantplicht verbonden. Er is hier
gekozen voor loofbomen van de tweede grootte om te voorkomen dat binnen 10 tot 30 jaar
dezelfde problemen qua mos vorming en wateroverlast in de straat zich zullen gaan
voordoen. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en Bouwverordening 2017, art.
5.4).